Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, 2023


Μ. Καραφυΐζη, Ηλεκτρονικό κτηματολόγιο, 2023

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενό της την περιγραφή της ηλεκτρονικής μορφής του Κτηματολογίου, όπως αυτή οργανώνεται και λειτουργεί σήμερα στα κτηματολογικά γραφεία της επικράτειας, αλλά και την καταγραφή των προβλημάτων που απαντώνται κατά τη λειτουργία της. Παρουσιάζονται και αναλύονται, κατά το δυνατόν, όλες οι προσπάθειες ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Κτηματολογίου, από τη συλλογή των δηλώσεων, την αποτύπωση των υποβάθρων, την επεξεργασία των δεδομένων, μέχρι και τις πρώτες εγγραφές, οι οποίες θα αποτελέσουν τη σταθερή βάση για τις μεταγενέστερες εγγραφές. Αναπτύσσονται όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και στους επαγγελματίες κατά το στάδιο της προανάρτησης και ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων. Στη συνέχεια, τη «μερίδα του λέοντος», όπως είναι αναμενόμενο, λαμβάνει στην εργασία η αναλυτική περιγραφή όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τα κτηματολογικά γραφεία σήμερα, σε μια προσπάθεια το παρόν να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για κάθε πολίτη και επαγγελματία που συνδιαλέγεται με το Κτηματολόγιο.

Σημαντική είναι η αναφορά στη διασύνδεση του Ηλεκτρονικού Κτηματολογίου με όλες τις παράλληλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που ήδη λειτουργούν και διαδρούν μεταξύ τους προς όφελος των πολιτών και του Κράτους.
Στο ογκώδες παράρτημα συγκεντρώνονται όλα τα έντυπα και οι αιτήσεις που θα χρειαστεί ο επαγγελματίας ή ο πολίτης για τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του Κτηματολογίου, είτε κατά το στάδιο της κτηματογράφησης είτε κατά το στάδιο του λειτουργούντος Κτηματολογίου, καθώς και σχετικά υποδείγματα για τις ενστάσεις ή αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλουν.

Edition info

Title
Ηλεκτρονικό κτηματολόγιο
© 2023
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-648-753-8
Pages
Χ + 347
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας κυριότερων συντομεύσεων - ακρωνυμίων

I. Περίληψη

II. Εισαγωγή

ΙΙI. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην κτηματογράφηση

Α. Εισαγωγή

Β.1. Αναζήτηση περιοχών (Ο.Τ.Α.)

Β.2. Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας

Β.3. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης κτηματολογίου

Β.4. Εντοπισμός ακινήτου μέσω κινητού τηλεφώνου

Β.5. Έκδοση νέου έντυπου οφειλής

Β.6. Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης κτηματολογίου

Β.7. Έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου (ΠΚΑ)

Β.8. Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων

Β.9. Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων – Αιτήσεις διόρθωσης

Β.10. Συνεδριάσεις Επιτροπών Ενστάσεων

Β.11. Δημοσιοποίηση Εκθέσεων αναδόχου για τις αιτήσεις διόρθωσης

Β.12. Τελικά στοιχεία κτηματογράφησης – Αρχικές εγγραφές

ΙV. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολογίου σε λειτουργία

Α. Εισαγωγή

Β.1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για πολίτες

Β.1.1. Πρόσβαση στα κτηματολογικά στοιχεία των ακινήτων

Β.1.2.

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, αντιγράφων και άλλων στοιχείων από τα τηρούμενα σε αυτά βιβλία

Β.1.3. Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Β.1.3.α. Επιβεβαίωση εγκυρότητας ηλεκτρονικών πιστοποιητικών

Β.1.3.β. Αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικού διαγράμματος

Β.1.3.γ. Διανυσματικό αρχείο κτηματογραφικού διαγράμματος

Β.1.3.δ. Ηλεκτρονική ενημέρωση με το «my KTIMATOLOGIOlive»

Β.1.3.ε. Εκπαιδευτικά βίντεο-παρουσιάσεις

Β.1.3.στ. Τηλεφωνική επικοινωνία

Β.1.3.ζ. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

V.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις συναλλαγές με τα κτηματολογικά γραφεία/ υποκαταστήματα

Α. Εισαγωγή

Β. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο σύστημα κτηματολογίου

B.1. Πιστοποιητικό καταχώρισης εγγραπτέας πράξης

B.2. Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου (ΑΚΦ)

B.3. Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος (ΑΚΔ)

B.4.

Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Αντικειμένου Εγγραπτέων Δικαιωμάτων

B.5. Κτηματογραφικό Διάγραμμα (ΚΔ)

B.6. Αντίγραφο Εγγραπτέας Πράξης ή Συνυποβαλλόμενων Εγγράφων

B.7.

Πιστοποιητικό Κτηματολογικών Εγγραφών Φυσικού/Νομικού Προσώπου

B.8.

Αντίγραφο από το αρχείο κτηματογράφησης.

VΙ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις συναλλαγές με τα κτηματολογικά γραφεία/υποκαταστήματα – Σύστημα μεταγραφών & υποθηκών (Σ.Μ.Υ.)

Α. Εισαγωγή

Β. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

Β.1. Αίτηση για εγγραφή πράξης

Β.2. Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών

Β.3. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου πράξης

Β.4. Αίτηση για χορήγηση αντιγράφου μερίδας

Γ. Συμπεράσματα

VIΙ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις συναλλαγές με τα κτηματολογικά γραφεία/υποκαταστήματα – Σύστημα ενεχύρου

VIII. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επαγγελματίες

Α. Εισαγωγή

Β.1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολογίου για δικηγόρους

Β.2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολοίου για συμβολαιογράφους

Β.3.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολογίου για δικαστικούς επιμελητές

Β.4. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κτηματολογίου για μηχανικούς

Β.4.1 Απομακρυσμένη έρευνα για μηχανικούς

Β.4.2 Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών - ΚΗΔ

Γ. Συμπεράσματα

IX.

Άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ηλεκτρονικού κτηματολογίου

1. Θέαση Ορθοφωτογραφιών

2. Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEROS).

3. Πανόραμα NATURA 2000 – Πιστοποιητικά NATURA

4. Γεωπύλη Γεωχωρικών Δεδομένων (INSPIRE) Ελληνικού Κτηματολογίου

5. Αναζήτηση διαθεσιμότητας - Πωλήσεις Αεροφωτογραφιών

6. Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών

7.

Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων και αντιρρήσεων στους Δασικούς Χάρτες

8. Θέαση των Κυρωμένων Δασικών Χαρτών

9. Αρχαιολογικό κτηματολόγιο

10. Αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων

11. Ευρετήριο και χάρτης καθορισμένου αιγιαλού

12.

Υποβολή Αιτήσεων Υπαγωγής άρθρου 55 Ν. 4685/2020 (Οικιστικές πυκνώσεις)

X. Διασύνδεση ηλεκτρονικού κτηματολογίου με άλλους φορείς

1.

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Κέντρο διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ)

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3.

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ)

4. Υπουργείο Οικονομικών – Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

5. Περιουσιολόγιο (Α.Α.Δ.Ε.)

6. myPROPERTY (ΑΑΔΕ)

7. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Γ.Λ.Κ

8. Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)

9. Δασικές Υπηρεσίες

10. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)

10.Α. Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

10.Β. Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

11. Πολεοδομία

12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

13. Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ)

14. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)

15. Ληξιαρχεία

16. Εκκλησία

17. Τραπεζικά Ιδρύματα – Τειρεσίας ΑΕ

18. Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί

19. Συμβολαιογράφοι – Συμβολαιογραφικοί Σύλλογοι

20. Δικηγόροι – Δικηγορικοί Σύλλογοι

XΙ. Επίλογος

XΙI. Βιβλιογραφία

XIIΙ. Ιστοσελίδες

Παράρτημα

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ έχουμε συγκεντρώσει από την ιστοσελίδα του κτηματολογίου όλα τα έντυπα και τις αιτήσεις που θα χρειαστεί ο επαγγελματίας ή ο πολίτης για τις συναλλαγές τους με τις υπηρεσίες του κτηματολογίου είτε κατά το στάδιο της κτηματογράφησης είτε κατά το στάδιο του λειτουργούντος κτηματολογίου, καθώς και σχετικά υποδείγματα για τις ενστάσεις ή αιτήσεις που πρέπει να υποβάλλουν.

Επίσης το Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει αναπτύξει διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές για την εξυπηρέτηση των πολιτών από το σπίτι της και των επαγγελματιών από το γραφείο τους μέσω του υπολογιστή τους. Οι εφαρμογές αυτές ξεκινούν από το στάδιο της κτηματογράφησης και φτάνουν μέχρι την έκδοση κτηματολογικού φύλλου από τα λειτουργούντα κτηματολογικά γραφεία.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

Α. Κατά το στάδιο της κτηματογράφησης

Α1. -Εντοπισμός του ακινήτου μέσω κινητού

Α2. -Κατά την υποβολή της δήλωσης - έντυπα

- Κατά την υποβολή της δήλωσης - ηλεκτρονικά

Α3. -Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας

Β. Μετά την υποβολή της δήλωσης

Γ. Προανάρτηση

Δ. Ανάρτηση

Ε. Μετά την Ανάρτηση

Στ. Μετά το στάδιο της κτηματογράφησης

Στ1. Αρχικές εγγραφές και προθεσμίες διόρθωσης

Στ2. Πίνακας Ειδικών Άμισθων Υποθηκοφυλακείων

Ζ. Έντυπα Υποθηκοφυλακείου

Η. Προθεσμίες διόρθωσης αρχικών κτηματολογικών εγγραφών

Θ. -Στάδιο λειτουργίας κτηματολογικών γραφείων

Ι. Δασικοί χάρτες

Κ. Νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες

Λ. Νομοθετήματα

Μ. Πίνακας δικαιολογητικών συζήτησης υποθέσεων κτηματολογίου στον Κτηματολογικό Δικαστή

Ν. Πίνακας Λειτουργούντων Κτηματολογικών Γραφείων

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης
Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα, 2023
Series: Συλλογές Νομολογίας ΕπΑκ, #2
Συστηματική παράθεση περισσότερων από 240 αποφάσεων επί σειράς κτηματολογικών ζητημάτων