Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο & Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2011


Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο & Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2011

Στη νέα ιστορική φάση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου υπό το καθεστώς της Συνθήκης της Λισσαβώνας ο παρών τόμος φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εποπτική και κριτική προσέγγιση του νέου θεσμικού πλαισίου αξιοποιώντας τις θετικές θεμελιώδεις αρχές του προς όφελος του πολίτη, τον οποίο η Ένωση θέτει –κατά το προοίμιο του Χάρτη της για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα– στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της.

Edition info

Title
Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο & Συνθήκη της Λισσαβώνας
Θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και αρχές ποινικοποίησης σε ευρωπαϊκό περιβάλλον
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-680-2
Pages
VIII + 157
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και Συνθήκη της Λισσαβώνας: βασικά χαρακτηριστικά και προκλήσεις

1. Θεμελιώδης οργάνωση υπερκρατικών οργανισμών, παρέμβασή τους στο πεδίο της ποινικής καταστολής και ταυτότητα του ποινικού δικαίου

2. Το πλαίσιο αρχών που προσδιορίζουν τις παρεμβάσεις της Ε.Ε. στον τομέα της ποινικής καταστολής

3. Η ταυτότητα του διαγραφόμενου από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας μοντέλου οργάνωσης της ποινικής καταστολής μεταξύ Ε.Ε. και κρατών μελών

4. Άξονες της ποινικής καταστολής στην Ε.Ε. - Κομβικά χαρακτηριστικά και ελλείμματα

4.1. Η βασική κατεύθυνση της ευρωπαϊκής παρέμβασης στον τομέα της ποινικής καταστολής

4.2. Τα πεδία αρμοδιότητας και το περιεχόμενο της ευρωπαϊκής παρέμβασης στον τομέα της ποινικής καταστολής

4.2.1. Εναρμόνιση των κανόνων του ουσιαστικού ποινικού δικαίου

4.2.2. Παρεμβάσεις στο πεδίο του ποινικού δικονομικού δικαίου

4.3. Οι ρυθμίσεις για τα ευρωπαϊκά όργανα στο πεδίο της ποινικής καταστολής - Αναζητώντας τα χαρακτηριστικά τους με σημείο αναφοράς τις αρχές του κράτους δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

5. Προκλήσεις

ΙΙ. Η σημασία των θεμελιωδών αρχών του ουσιαστικού ποινικού δικαίου για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική που σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου

1. Η ταυτότητα του ποινικού δικαίου, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και οι βάσεις μιας δικαιοκρατούμενης ευρωπαϊκής αντεγκληματικής πολιτικής

2. Θεμελιώδεις αρχές του ουσιαστικού ποινικού δικαίου και δικαιοπαραγωγική λειτουργία της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισσαβώνας

2.1. Το αίτημα της ύπαρξης ενός θεμελιώδους συμφέροντος άξιου προστασίας

2.2. Η αρχή της χρήσης του ποινικού δικαίου ως έσχατου μέσου (ultima ratio)

2.3. Η αρχή της νομιμότητας

2.3.1. Το αίτημα θέσπισης του ποινικού νόμου από το Κοινοβούλιο (n.c.n.p.s.lege parlamentaria)

2.3.2. Το αίτημα «του ορισμένου» των ποινικών διατάξεων

2.3.3. Η απαγόρευση της αναδρομικής εφαρμογής των ποινικών κανόνων και η αρχή της εφαρμογής της ευμενέστερης ποινικής διάταξης

2.4. Η αρχή της ενοχής

3. Συμπέρασμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση – άρθρα: 1-6, 12, 16, 19, 47

Β. Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – άρθρα: 1-4, 67, 69, 70, 75, 76, 79, 82-89, 256-260, 263, 267, 276, 289, 294, 325

Γ. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – άρθρα: 1, 4, 6, 18, 19, 47- 50

Δ. Πρωτόκολλο (αριθ. 1) σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε. Πρωτόκολλο (αριθ. 2) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι/Θ. Παπακυριάκου, Στοιχεία Ενωσιακού Ποινικού Δικαίου, 2η έκδ., 2019
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται βασικοί άξονες του σύγχρονου ενωσιακού ποινικού δικαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη Συνθήκη της Λισσαβώνα
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Το ποινικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003
To έργο περιλαμβάνει μελέτες που έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν μια εντελώς νέα για τον χώρο του ποινικού δικαίου εξέλιξη η οποία προσδιορίζεται από τα ιδιαίτερα...
Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια