Λ. Μήτρου/Π. Δόνος/Φ. Μίττλετον..., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2002


Λ. Μήτρου/Π. Δόνος/Φ. Μίττλετον..., Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, 2002

Η ραγδαία διάδοση της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας είχαν ως συνέπεια την αύξηση και τον πολλαπλασιασμό εξωκρατικών κέντρων, στα οποία ενθυλακώνεται η εξουσία. Η διάχυσή της στην κοινωνία και την οικονομία προσδιορίζει σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό την ελευθερία του ανθρώπου.

Καθοριστική για την προστασία της είναι η συμβολή των Ανεξάρτητων Αρχών. Η δράση τους εκτείνεται συνήθως σε ευαίσθητες περιοχές για την αξία και την ελευθερία του ανθρώπου, ενώ βασική αποστολή τους είναι η αντιμετώπιση κινδύνων που απειλούν γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Ανεξάρτητες Αρχές αποτελούν προνομιακό χώρο για την προβολή νέων πτυχών πολλών επιμέρους δικαιωμάτων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα βρίσκεται ασφαλώς στην εμπροσθοφυλακή αυτής της προσπάθειας. Σημαντική είναι, κατά γενική ομολογία, η συμβολή της στην εκλέπτυνση του περιεχομένου πολλών δικαιωμάτων καθώς επίσης και στην αναβάθμιση και επαύξηση της λειτουργίας τους στην πράξη. Στον τόμο περιλαμβάνονται τέσσερις εισηγήσεις από νέους επιστήμονες – τον. Π. Δόνο, την Λ. Μήτρου, τον Φ. Μίτλεττον και τον Ευ. Παπακωνσταντίνου – που πραγματεύονται θεματικές οι οποίες βρίσκονται τελευταία στο επίκεντρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Edition info

Title
Η αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων
και η επαύξηση της προστασίας των δικαιωμάτων
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2002
Series directors
Authors
Series
ISBN
978-960-301-702-7
Pages
68
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος, Γ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Π. ΔΟΝΟΣ, Η Αρχή και ο ρόλος της στην επαυξημένη προστασία της αξίας του ανθρώπου

Ι. Περιεχόμενο του προστατευομένου δικαιώματος

ΙΙ. Προστασία κατά την αυτοματοποιημένη επεξεργασία

ΙΙΙ. Η ενίσχυση της προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής

1. Απόφαση ταυτοτήτων

2. Απόφαση σχετική με τη χρήση προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες τηλεοπτικής εκπομπής

3. Απόφαση της Αρχής για την έκδοση πιστοποιητικών στρατολογικής κατάστασης τύπου Α και απόφαση για τη μη αναγραφή του θρησκεύματος και των προσδιορισμών που αφορούν τα τέκνα στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδουν οι Δήμοι

4. Γνωμοδότηση της Αρχής σχετικά με το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 2910/2001 περί εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια

IV. Συμπεράσματα

Λ. ΜΗΤΡΟΥ, Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων. Η συμβολή της Αρχής

Ι. Ιδιωτικότητα και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στις εργασιακές σχέσεις

1. Αναδιάρθρωση της εργασίας, τεχνολογική εξέλιξη και “επαύξησης” της επεξεργασίας

2. Ιδιωτικότητα στον χώρο εργασίας;

ΙΙ. Το νομοθετικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

ΙΙΙ. Η θεσμική παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Οι αποφάσεις της Αρχής στο πεδίο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

2. Η Οδηγία 115/2001 για την προστασία δεδομένων των εργαζομένων

2.1. Η φύση της “κανονιστικής” παρέμβασης της Αρχής

2.2. Η Οδηγία: Μείζων προστασία διά της ερμηνείας;

IV. Η ενίσχυση και εμβάθυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και ο ρόλος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Φ. ΜΙΤΛΕΤΤΟΝ, Δικαίωμα στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και δημόσια τάξη: Ο ρόλος της Αρχής

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το νομικό καθεστώς της προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο χώρο της δημόσιας τάξης

ΙΙΙ. Ο ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων στην επαύξηση της προστασίας του ατόμου

1. Αρχή του σκοπού/αρχή της αναλογικότητας/αρχή της προσφορότητας

2. Δικαίωμα πρόσβασης/λόγοι άρσης της υποχρέωσης πληροφόρησης/διαγραφή των δεδομένων

3. Δικαίωμα πρόσβασης

4. Διαγραφή από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

ΙV. Συμπέρασμα

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Η Αρχή και η οικονο­μία της αγοράς

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Οι πρακτικές της Αρχής για την οικονομία της αγοράς

1. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας

2. Το ηλεκτρονικό εμπόριο

3. Οι τεχνικές προώθησης πωλήσεων (market­ing)

4. Ο τομέας της βιοτεχνολογίας

ΙΙΙ. Το διεθνές περιβάλλον

IV. Συμπεράσματα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Αθ. Γεωργιάδης/Γ. Καρύμπαλη-Τσίπτσιου/Κ. Κόμνιος..., Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και Σύγχρονες Προκλήσεις, 2021
Series: Εταιρεία Νομικών Βορείου Ελλάδος, #75
Στο παρόν έργο παρουσιάζονται τα ζητήματα που συζητήθηκαν κατά την επιστημονική εκδήλωση που διεξήχθη στις 5.3.2021 με θέμα «Ζητήματα από την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού...
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Η παρούσα μονογραφία αναπτύσσει με πληρότητα την ενδιαφέρουσα θεματική των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών ξεκινώντας από τις δύο...
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»
Κ. Κόμνιος, Ζητήματα από την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων στη διεθνή διαιτησία, 2021
Series: Μελέτες Ευρωπαϊκού Ιδιωτικού/Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, #5
H παρούσα μελέτη εξετάζει τον σημαντικό αντίκτυπο της εφαρμογής του (Ευρωπαϊκού) Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) στη διαδικαστική διάρθρωση της...