Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, 7η έκδ., 2017


Λ. Κοτσίρης, Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, 7η έκδ., 2017

Νομοθετικές μεταβολές στο εθνικό δίκαιο και εξελίξεις στο κοινοτικό-ενωσιακό δίκαιο, τόσο κανονιστικές, ιδίως σε θέματα συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 4481/2017), όσο και νομολογιακής φύσεως, επέβαλαν προσαρμογή με την παρούσα έκδοση.
Στη συστηματική αυτή ανάλυση περιλαμβάνονται: Έργο και δημιουργός, τα δικαιώματα του δημιουργού (ηθικό δικαίωμα, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, η οικονομική εκμετάλλευση του έργου, συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης του έργου, συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων), περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος, τα συγγενικά δικαιώματα, η έννομη προστασία, εφαρμοστέο και διαχρονικό δίκαιο, το διεθνές και κοινοτικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Edition info

Title
Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας
και Κοινοτικό Κεκτημένο
© 2017
Author
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-568-714-4
Pages
ΧΧΙΙΙ + 526
Price
€ 46.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ενδεικτική)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Εισαγωγή

2. Σημασία

3. Ιστορική εξέλιξη

4. Η εξέλιξη από άποψη διεθνούς δικαίου

α. Αίτια

β. Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης του

γ. Παναμερικανικές Διεθνείς Συμβάσεις

δ. Η Παγκόσμια Σύμβαση της Γενεύης του

ε. Άλλες διεθνείς συμβάσεις

στ. Η Συνθήκη TRIPS. Σχέση με την Κοινότητα

1. Σκοποί

2. Οι ρυθμίσεις ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

ζ. Συνθήκες της Γενεύης

1. Η Συνθήκη για την Πνευματική Ιδιοκτησία (WIPO Copyright Treaty (WCT) 1996

2. Η Συνθήκη για τις ερμηνείες-εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα, WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT)

η. Συμφωνία NAFTA και άλλες περιφερειακές συμφωνίες

θ. Κοινοτικό Kεκτημένο

ι. Η σύμφωνη προς το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίου

ια. Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO/OMPI)

5. Τα συστήματα διαμόρφωσης του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας

6. Αντικείμενο του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Θεμελίωση

7. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δίκαιο βιομηχανικής ιδιοκτησίας

8. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και δίκαιο ανταγωνισμού

9. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και «συγγενικά δικαιώματα»

10. Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και εργατικό δίκαιο

11. Σύνταγμα και πνευματική ιδιοκτησία

12. Πνευματική Ιδιοκτησία και Κοινοτικό-Ενωσιακό δίκαιο

13. Αρχές του ελληνικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας

14. Πηγές του ελληνικού δικαίου

15. Ξένες νομοθεσίες

α. Από το χώρο του ατομοκρατικού συστήματος

1. Γαλλία

2. Γερμανία

3. Αυστρία

4. Ιταλία

5. Ελβετία

6. Ισπανία

7. Βέλγιο

β. Από το χώρο του συστήματος copyright

1. Αγγλία

2. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

16. Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΤΟ ΕΡΓΟ

1. Η έννοια του έργου

α. Παράγοντες εξελικτικοί της έννοιας του έργου

β. Θεωρίες. Θέση

γ. Νομοθετικός ορισμός και στοιχεία του έργου

1. Πνευματικό δημιούργημα

2. Μορφή

3. Πρωτοτυπία

2. Τα είδη των έργων

α. Γενικά περί κατηγοριοποιήσεως των έργων

β. Κατηγορίες - παραδείγματα έργων

γ. Ειδικές περιπτώσεις έργων

1. Τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών

2. Ο τίτλος του έργου

3. Τα «μικρά κέρματα» (τα «ψιλά») της πνευματικής ιδιοκτησίας

4. Έργα αποκλειόμενα της προστασίας

δ. Έργα παράγωγα, επεξεργασίας, συλλεκτικά και συλλογές

1. Γενικά

2. Ειδικότερα

ε. Βάσεις δεδομένων

ΙΙ. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ

1. Η «αρχή του δημιουργού»

2. Η πρωτότυπη κτήση χωρίς διατυπώσεις

3. Μισθωτός και εντολοδόχος ως δημιουργοί

α. Ο μισθωτός ως δημιουργός

β. Ο εντολοδόχος ως δημιουργός

4. Πλειονότητα δημιουργών

α. Μη γνήσια πλειονότητα δημιουργών

β. Γνήσια πλειονότητα δημιουργών

5. Ειδικότερα περί του δημιουργού των οπτικοακουστικών έργων

6. Τεκμήρια δημιουργού, δικαιούχου και κατοχής συγγενικών δικαιωμάτων

7. Πλασματικός αρχικός δικαιούχος

ΙΙΙ. ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ»

1. Οι διατυπωθείσες θεωρίες

α. Θεωρία της ιδιοκτησίας

β. Θεωρία της «πνευματικής» ιδιοκτησίας

γ. Θεωρία των «δικαιωμάτων της διανόησης»

δ. Θεωρία του δικαιώματος από την προσωπικότητα

ε. Θεωρία περί δικαιώματος σε άυλο αγαθό

στ. Μονισμός και δυϊσμός

2. Θέση. Η «έννομη σχέση» δημιουργού-έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ

Ι. ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

1. Σχέση με το γενικό δικαίωμα της προσωπικότητας. Χαρακτηριστικά

2. Χαρακτηριστικά των ηθικών δικαιωμάτων

3. Τα επί μέρους ηθικά δικαιώματα

α. Δικαίωμα δημοσίευσης

β. Δικαίωμα αναγνώρισης της πατρότητας του έργου

γ. Δικαίωμα σεβασμού της ακεραιότητας του έργου

δ. Δικαίωμα προσπέλασης

ε. Δικαίωμα μετάνοιας και υπαναχώρησης

4. Ηθικό δικαίωμα και δικαίωμα κριτικής του έργου

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Οικονομική σημασία και αξιοποίηση του έργου

2. Τα επί μέρους περιουσιακά δικαιώματα

α. Δικαίωμα (εξουσία) εγγραφής και αναπαραγωγής

β. Δικαίωμα (εξουσία) μετάφρασης

γ. Δικαίωμα (εξουσία) διασκευής

δ. Δικαίωμα (εξουσία) διανομής του έργου

ε. Δικαίωμα (εξουσία) εκμίσθωσης-δημόσιου δανεισμού

στ. Δικαίωμα (εξουσία) δημόσιας εκτέλεσης

ζ. Δικαίωμα (εξουσία) ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης ή αναμετάδοσης του έργου στο κοινό

1. Δορυφορική μετάδοση ή αναμετάδοση

2. Καλωδιακή μετάδοση ή αναμετάδοση

η. Δικαιώματα (εξουσίες) παρουσίασης του έργου στο κοινό και «κατ’ αίτηση» πρόσβασης στο έργο

1. Παρουσίαση στο κοινό

2. Πρόσβαση στο έργο «κατ’ αίτηση»

3. Μη ανάλωση των δικαιωμάτων

θ. Δικαίωμα (εξουσία) εισαγωγής αντιτύπων

3. Το δικαίωμα παρακολούθησης του έργου

α. Νομοθετική εξέλιξη

β. Νομική φύση και προϋποθέσεις

γ. Η αξίωση του δημιουργού

4. Το περιουσιακό δικαίωμα (εξουσία) του δημιουργού βάσης δεδομένων

ΙΙΙ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Γενικά περί των συμβάσεων οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου

2. Μεταβίβαση των δικαιωμάτων του δημιουργού

α. Μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος

β. Εφαρμοστέες διατάξεις στη μεταβίβαση περιουσιακού δικαιώματος

γ. Το κληρονομητό του περιουσιακού και ηθικού δικαιώματος

1. Ο κληρονομητός χαρακτήρας της πνευματικής ιδιοκτησίας

2. Ηθικό δικαίωμα και δέσμευση των κληρονόμων

IV. ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης του έργου

α. Συμβάσεις

β. Άδειες

γ. Κοινές ρυθμίσεις

2. Συμβάσεις με αντικείμενο μελλοντικά έργα ή μελλοντικούς τρόπους

εκμετάλλευσης

3. Το δίκαιο των συμβάσεων εκμετάλλευσης έργων

α. Αρχές

β. Ένας ιδιαίτερος ερμηνευτικός κανόνας. Η θεωρία του σκοπού της

μεταβίβασης (Zweckübertragungstheorie)

4. Ρυθμίσεις ειδικών συμβάσεων

1. Σύμβαση έντυπης έκδοσης (άρθρ. 33)

2. Σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής (άρθρ. 34)

3. Σύμβαση ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (άρθρ. 35)

4. Σύμβαση για θεατρική παράσταση (άρθρ. 36)

5. Σύμβαση εκτέλεσης μουσικής σε κινηματογράφους (άρθρ. 37)

6. Ρυθμίσεις για τα δικαιώματα των φωτογράφων (άρθρ. 38)

V. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Γενικές παρατηρήσεις. Ρυθμίσεις

α. Σημασία και αναγκαιότητα

β. Νέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο

γ. Ορισμένοι νομοθετικοί ορισμοί

δ. Πεδίο εφαρμογής του ν. 4481/2017

2. Νομική μορφή λειτουργίας ΟΣΔ – Οργάνωση

α. Ελεύθερη επιλογή νομικής μορφής

β. Γενική συνέλευση μελών (ΟΣΔ)

γ. Εποπτικό συμβούλιο

3. Αρμοδιότητες των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Τεκμήρια (άρθρ. 6 και 7)

α. Ενδεικτική αναφορά

β. Ενδεικτικές γενικές αρμοδιότητες ΟΣΔ (άρθρ. 6 § 1)

γ. Τεκμήριο

4. Ανάθεση διαχείρισης

5. Σχέσεις με τους χρήστες (άρθρ. 56)

6. Αμοιβολόγια. Υποχρεώσεις χρηστών (άρθρ. 23-24)

7. Υποχρεώσεις παροχής και δημοσιοποίησης πληροφοριών και κατάρτισης

έκθεσης διαφάνειας

8. Εφαρμογή στα συγγενικά δικαιώματα (άρθρ. 13)

9. Αδειοδότηση

10. Ενιαίος Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης

11. Ανεξάρτητες Οντότητες Διαχείρισης

α. Έννοια

β. Επιβαλλόμενες υποχρεώσεις

γ. Περί της ΑΟΔ με δεσπόζουσα θέση

δ. Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής επί ΑΟΔ διατάξεων της Οδηγίας

12. Χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικά δικαιώματα σε μουσικά έργα.

α. Ορισμοί (άρθρ. 3, ιε, ιστ ν. 4481)

β. Από τις αιτιολογικές σκέψεις της Οδηγίας

γ. Επί μέρους ρυθμίσεις

13. Σύστημα μέτρων επιβολής

α. Διαδικασία καταγγελίας (άρθρ. 42)

β. Γνωστοποίηση ενδεχόμενων παραβιάσεων (άρθρ. 43)

γ. Εναλλακτική επίλυση διαφορών (άρθρ. 44-45). Διαμεσολάβηση

δ. Επιβολή κυρώσεων (άρθρ. 47-48)

ε. Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμοδίων αρχών (άρθρ. 48)

στ. Σύνδικος και Επίτροπος εξυγίανσης (άρθρ. 51)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Η θεμελίωση

2. Περιορισμός υπέρ συμφερόντων ιδιωτών – Εύλογη αμοιβή

3. Περιορισμοί υπέρ της ολότητας

4. Oρφανά έργα

α. Εισαγωγικά. Ορισμός

β. Γενικά χαρακτηριστικά της ρύθμισης

1. Επιτρεπόμενες χρήσεις - Φορείς χρήσης ορφανών έργων

2. Αμοιβαία αναγνώριση

3. Περιοριστική εφαρμογή της ρύθμισης

4. Πλειονότητα δικαιούχων

5. Επιτρεπτή χρήση από φορείς χρήσης

6. Επιμελής αναζήτηση από φορείς χρήσης

7. Μητρώο αναζήτησης

γ. Λήξη καθεστώτος έργων ως ορφανών

δ. Μη διαθέσιμα βιβλία

5. Ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιορισμών-εξαιρέσεων (ρήτρα τριπλής δοκιμασίας)

α. Διαδικασία εσωτερικού ελέγχου

β. Ο έλεγχος «τριών βημάτων»

γ. Προς μια θεωρία του σκοπού των περιορισμών

6. Ο χρονικός περιορισμός. Διάρκεια προστασίας της πνευματικής ιδιο­κτησίας

α. Ο κανόνας

β. Εξαιρέσεις λόγω διαφορετικής αφετηρίας

γ. Εξαιρέσεις λόγω διαφορετικής έκτασης προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Γενικά

2. Άδεια από ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες (άρθρ. 46)

3. Άδεια από παραγωγούς υλικών φορέων (άρθρ. 47)

4. Άδεια από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς (άρθρ. 48)

5. Δικαίωμα εύλογης αμοιβής (άρθρ. 49)

α. Υποκείμενα και αντικείμενα

β. Η φύση της εύλογης αμοιβής

γ. Η επί της εύλογης αμοιβής απόφαση του Δικαστηρίου SENA

δ. «Ενιαίος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης»

ε. Τεκμήριο εκπροσώπησης

6. Δικαιώματα εκδοτών (άρθρ. 51)

7. Προστασία προηγουμένως αδημοσίευτων έργων (άρθρ. 51Α)

8. Τύπος άδειας, περιορισμοί και διάρκεια δικαιωμάτων (άρθρ. 52)

9. Το άθικτο της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (άρθρ. 53)

10. Το ειδικής φύσεως (sui generis) δικαίωμα του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (άρθρ. 45Α)

α. Η ανάγκη της ρύθμισης

β. Η έννοια του κατασκευαστή βάσης δεδομένων

γ. Το ειδικής φύσεως δικαίωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1. Γενικά

2. Μέτρα πρόληψης της προσβολής δικαιώματος

3. Αστικές κυρώσεις

4. Διοικητικές κυρώσεις

5. Ποινική προστασία

6. Τεχνολογικά μέτρα

7. Πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων

8. Δημοσιότητα αποφάσεων

9. Κώδικες δεοντολογίας και ανταλλαγή πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Προτεραιότητα διεθνών συμβάσεων

2. Εφαρμοστέο δίκαιο (άρθρ. 67)

3. Μη αναδρομικότητα του Νόμου (άρθρ. 68)

ΙΙ. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

1. Διαχρονικό δίκαιο (άρθρ. 68Α)

ΙΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ –

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

1. Φύση και αρχές

2. Διεθνείς τρόποι περιορισμού του διεθνούς συμβατικού δικαίου

3. Διεθνής Σύμβαση και εσωτερικό δίκαιο

4. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

ΙΙ. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ

1. Η δομή

2. Οι θεμελιώδεις αρχές

α. Ο κανόνας της εθνικής μεταχείρισης

β. Τα ελάχιστα δικαιώματα

γ. Η ελευθερία από διατυπώσεις

3. Έργα προστατευόμενα από τη Διεθνή Σύμβαση

α. Τα κριτήρια

β. Η έννοια της «δημοσίευσης»

γ. Ο ορισμός της «χώρας προέλευσης του έργου»

4. Τα κύρια «συμβατικά» δικαιώματα

5. Διάρκεια προστασίας

α. Ο γενικός κανόνας

β. Εξαιρετικές ρυθμίσεις

γ. Εφαρμοστέο δίκαιο και σύγκριση προθεσμιών προστασίας

6. Μέτρα κατά των παραβάσεων της Διεθνούς Σύμβασης

α. Μέτρα δημοσίου διεθνούς δικαίου

β. Μέτρα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

7. Η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης και η προοπτική της

ΙΙΙ. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

1. Γενικά

2. Λειτουργικής φύσεως διατάξεις. Σχέση με άλλες διεθνείς συμβάσεις

3. Οι θεμελιώδεις ρυθμίσεις

4. Διάρκεια προστασίας. Σύγκριση προθεσμιών προστασίας

α. Κανόνας και εξαίρεση

β. Η σύγκριση των προθεσμιών προστασίας

5. Τα αναγνωριζόμενα δικαιώματα

IV. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ (ΕΝΩΣΙΑΚΟ) ΔΙΚΑΙΟ

1. Η βασική προβληματική ως προς τις θεμελιώδεις ελευθερίες

2. Εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στο χώρο της πνευματικής

ιδιοκτησίας

α. Η έννοια της επιχείρησης

β. Εφαρμογή του κανόνα απαγόρευσης των συμπράξεων (άρθρο 101 ΣΛΕΕ)

γ. Εφαρμογή του κανόνα απαγόρευσης καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης (άρθρ. 102 ΣΛΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Ι. ΤΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ

1. Εισαγωγή – Εναρμόνιση – Αυτοτελής και ενιαία ερμηνεία

2. Οι κατ’ ιδίαν Οδηγίες

1). Οδηγία 91/250 για τα προγράμματα Η/Υ

α. Προστατευόμενα έργα και κριτήρια προστασίας

1. Προστατευόμενα έργα

2. Κριτήρια προστασίας

β. Δικαιούχοι

γ. Δικαιώματα

1. Ηθικό δικαίωμα

2. Περιουσιακό δικαίωμα. Πράξεις υποκείμενες σε άδεια

δ. Εξαιρέσεις από τις υποκείμενες σε άδεια πράξεις

ε. Ειδικά μέτρα προστασίας. Προθεσμία εναρμόνισης

2). Οδηγία 96/9 για τις βάσεις δεδομένων

α. Έννοια και δικαιώματα επί της βάσης δεδομένων

β. Το sui generis δικαίωμα του κατασκευαστή

3). Οδηγία 92/100 για το δικαίωμα εκμίσθωσης και δανεισμού όπως

κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2006/115/ΕΚ

α. Σημασία και ορισμός

β. Δικαιούχοι, δικαιώματα και αποκλίσεις. Μη ανάλωση

4). Οδηγία 93/83 για τις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις

α. Διεθνές και Κοινοτικό πλαίσιο ένταξης

β. Σημασία και ορισμοί

γ. Ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγραμμάτων μέσω δορυφόρου

δ. Καλωδιακή αναμετάδοση

5). Οδηγία 2001/84 για το δικαίωμα παρακολούθησης

α. Σκοπός και αντικείμενο της εναρμόνισης

β. Αρχές εφαρμογής του δικαιώματος παρακολούθησης

6). Οδηγία 93/98 για τη διάρκεια προστασίας, ήδη Οδηγία 2006/116/ΕΚ

α. Οι ρυθμίσεις

β. Τα κύρια χαρακτηριστικά της εναρμόνισης ως προς το δημιουργό

γ. Η διάρκεια προστασίας των συγγενικών δικαιωμάτων

δ. Αφετηρία προθεσμίας διάρκειας

ε. Διάρκεια προστασίας έργων προέλευσης τρίτων χωρών

στ. Αναβίωση αναλωθέντων δικαιωμάτων

ζ. Νομολογιακές θέσεις επί της αρχής της μη διακριτικής μεταχείρισης στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας

7). Οδηγία 2001/29 για την κοινωνία της πληροφορίας στην πνευματική ιδιοκτησία

α. Ο στόχος

β. Το εναρμονιστικό περιεχόμενο της Οδηγίας

1. Η εναρμόνιση των εξουσιών

2. Εξαιρέσεις και περιορισμοί

3. Δίκαιη αποζημίωση

4. Τεχνολογικά μέτρα

5. Πληροφορίες για το καθεστώς δικαιωμάτων

6. Κυρώσεις

7. Διαχρονική εφαρμογή και προθεσμία εναρμόνισης

ΙΙ. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Σκοπός και καθολικότητα της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ

2. Οι ρυθμίσεις

ΙΙΙ. Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

1. Πρωτοβουλίες για τις μελλοντικές προκλήσεις

2. Η Πρόταση Οδηγίας του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM (2016) 593 τελικό, 14.9.2016).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ν. 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα (ΦΕΚ Α΄ 25/4.3.1993)

Ν. 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θεματικά ευρετήρια

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Εμπορική νομοθεσία (Γενικό μέρος) - Βιομηχανική ιδιοκτησία - Ηλεκτρονικό εμπόριο, 3η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #19
Το παρόν πρώτο τεύχος της «Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας», ανανεωμένο, συμπληρωμένο και, κυρίως, επικαιροποιημένο, συντάχθηκε με βάση τις ανάγκες, πρωτίστως, των διδασκόντων...
Πνευματική ιδιοκτησία, 7η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #22
Η ανά χείρας έκδοση του τεύχους «Βασική Εμπορική Νομοθεσία ΙV – Πνευματική Ιδιοκτησία» κρίθηκε αναγκαία κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης στο εθνικό μας δίκαιο των Οδηγιών ΕΕ...
Χ. Τσίγκου, Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην πνευματική ιδιοκτησία, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #13
Μια εις βάθος μελέτη του δικαιώματος υπαναχώρησης στο πεδίο της πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα ζητήματα ψηφιακής εκμετάλλευσης
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 4η έκδ., 2021
Ευσύνοπτη και συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του «Δικαίου της Πληροφορικής»