Κ. Ρέμελης, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ, 2000


Κ. Ρέμελης, Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ, 2000 Εμπεριστατωμένη ανάλυση της σπουδαιότητας του νέου ειδικού καθεστώτος προσωρινής δικαστικής προστασίας στο πεδίο των ακυρωτικών διοικητικών διαφορών που αναφύονται πριν από τη σύναψη συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και του συνολικού πλέγματος των σχετικών κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.

Edition info

Title
Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ
(ν. 2522/97)
Οι κοινοτικές καταβολές της προσωρινής προστασίας στα δημόσια έργα, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες
© 2000
Author
ISBN
978-960-301-469-9
Pages
XVI + 394
Price
€ 35.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης
Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης