Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο, 2022


Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο, 2022

Το αρχικώς κωδικοποιημένο κείμενο του ν. 2664/1998 κατέλειπε ευρύ πεδίο για τη νομολογιακή συμπλήρωση/διευκρίνιση/εμπλουτισμό των νομικών εννοιών που αξιοποίησε. Έτσι συνέβη και με την περίπτωση του «πρόδηλου σφάλματος», που εμφορείται από την τραγική διαπίστωση πως: «Errare Humanum est».

Στο πρώτο κεφάλαιο της μονογραφίας εξετάζεται η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην έννομη τάξη γενικώς, ώστε από την εσωτερική και διεθνή συγκριτική επισκόπηση –μετά και την εμπειρία της κτηματογράφησης– να προσδιοριστούν τα όρια, όπως επίσης οι αρχές, οι οποίες κανοναρχούν τη διόρθωση πρόδηλων κτηματολογικών σφαλμάτων. Μετέπειτα, στα επόμενα δύο κεφάλαια, τίθεται στο επίκεντρο η επεξεργασία της εξωδικαστικής διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων, όπως πλέον έχει εμπεδωθεί στην πράξη. Ενόψει δε της αρχικής διστακτικότητας προσφυγής στην εξωδικαστική διόρθωση του άρθρου 18 ΕθνΚτημ, η αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ έλαχε να λειτουργήσει ως «ένδικο δικονομικό υποκατάστατο» αυτής, ώστε τη σκυτάλη συγκεκριμενοποίησης της αόριστης νομικής έννοιας του πρόδηλου σφάλματος ανέλαβαν οι δικαστικές αρχές. Συγκεκριμενοποίηση που συντελέστηκε και κατόπιν υποβολής αντιρρήσεων στο πλαίσιο εξέτασης του συννόμου ή μη της απορρίψεως των αιτήσεων του άρθρου 18 ΕθνΚτημ, υπό τους όρους που περιγράφονται στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας.

Προκειμένου να συνεπικουρήσει η εν λόγω πραγματεία το έργο του Έλληνα νομοθέτη, του ερμηνευτή και του εφαρμοστή, στο τέταρτο κεφάλαιό της, παρατίθενται –ως επί το πλείστον– αδημοσίευτες αποφάσεις δικαστηρίων της χώρας (από Μονομελή Πρωτοδικεία μέχρι τον Άρειο Πάγο), οι οποίες συναπαξιολογήθηκαν κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης, και αποτέλεσαν «τροφή» για περαιτέρω σκέψη. Συλλήβδην, η επεξεργασία της νομολογίας κατέδειξε πως, εν γένει, η διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων της κτηματολογικής εγγραφής που αφορούν τον δικαιούχο, το δικαίωμα, τον τίτλο κτήσης και το ιδιοκτησιακό αντικείμενο, και ιδίως η διόρθωση/συμπλήρωση της αιτίας κτήσης, η διόρθωση ποσοστών συγκυριότητας –πόσο μάλλον επί γεωτεμαχίου σε υποθέσεις που αφορούν οριζόντιες και κάθετες ιδιοκτησίες– η κατάργηση ιδιοκτησίας ως ανύπαρκτης και η δημιουργία νέας κ.ά., ευρίσκονται στο επίκεντρο της δικαστηριακής πρακτικής και αναζητούν τη λύση τους στη διαδικασία των προδήλων.

Edition info

Title
Τα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο
Δογματική θεώρηση - Νομολογιακή προσέγγιση
© 2022
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-648-495-7
Pages
ΧΧΙΙ + 490
Price
€ 50.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

§ 1. Θεωρητική αφετηρία της διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών

Α. Δικαιολογητικός λόγος της διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

Β. Ο πρώτιστα δικονομικός χαρακτήρας του ελληνικού κτηματο­λογικού δικαίου. Η λειτουργία του κτηματολογίου ως καθρέπτη των ουσιαστικών εμπράγματων δικαιωμάτων

Γ. Η έννοια του πρόδηλου σφάλματος στις κτηματολογικές εγ­γραφές

§ 2. Διασυνοριακότητα και ακριβείς κτηματολογικές εγγραφές

Α. Προδιάθεση

Β. Συστήματα καταχώρισης ακινήτων στην ευρωπαϊκή έννομη τάξη

Γ. Το ελβετικό και το γερμανικό μοντέλο σε αντιπαραβολή με το ελληνικό, ιδίως ως προς τη διόρθωση πρόδηλων κτηματολο­γι­κών σφαλμάτων

§ 3. Αντί ιστορικής αναδρομής

Α. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων στη φάση της κτηματο­γρά­φησης, ως πρόδρομος της εξωδικαστικής διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών

α. Η διαδικασία της κτηματογράφησης

β. Πρόδηλο σφάλμα κατά τη φάση της κτηματογράφησης

γ. Διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

δ. Περιεχόμενο πρόδηλων σφαλμάτων. Περιπτωσιολογία

1. Εσφαλμένη αναγραφή των στοιχείων του δικαιούχου του καταχωρισθέντος στην ανάρτηση δικαιώματος

2. Εσφαλμένη αναγραφή του είδους του καταχωρισθέντος δικαιώματος

3. Εσφαλμένη αναγραφή του τίτλου κτήσης

4. Ιδιαίτερες περιπτώσεις

ε. Η διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων σε εφαρμοσμένο χρονοδιάγραμμα έργου κτηματογράφησης και εισαγωγή του σταδίου της προανάρτησης

1. Επεξεργασία δηλώσεων στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Οίκοθεν διορθώσεις

2. Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων. Υποβολή αίτησης επανεξέτασης στοιχείων

3. Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων. Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης

Β. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος κατά τον Κτηματολογικό Κανο­νισμό Δωδεκανήσου (άρθρο 57 ΚτΚ)

Γ. Το άρθρο 18 ΕθνΚτημ στην εξελικτική του διαδρομή

§ 4. Οι διατάξεις των άρθρων 315 επ. ΚΠολΔ, ως μήτρα της εξωδικαστικής διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών

Α. Διόρθωση δικαστικών αποφάσεων: όροι και όρια

Β. Σύγκλιση διαδικασιών διόρθωσης δικαστικής απόφασης και κτη­ματολογικής εγγραφής υπό το φως της ελληνικής νομολογίας

§ 5. Δυνατότητες διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στο χώρο της πολιτικής δικονομίας

Α. Διόρθωση δικογράφου

Β. Αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 315 ΚΠολΔ και η ειδική περίπτωση της διορθωτικής ανακοπής της ΚΠολΔ 954 §

Γ. Πρόδηλο σφάλμα κατά την πλειοδοσία, οφειλόμενο σε προφανή παραδρομή κατά την πληκτρολόγηση

§ 6. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος διοικητικής ή ληξιαρχικής πράξης

Α. Πρόδηλο σφάλμα διοικητικής πράξης

Β. Πρόδηλο σφάλμα ληξιαρχικής πράξης

§ 7. Η περίπτωση ευθύνης του Δημοσίου για πρόδηλο σφάλμα της δικαστικής αρχής (ΕισΝΑΚ 105). Νομολογιακή εκτροπή

§ 8. Η περίπτωση του δασικού προδήλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

§ 9. Μορφολογία της ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης (άρθρο 18 ΕθνΚτημ)

§ 10. Η οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών ως ορόσημο στη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

Α. Οριστικοποίηση κτηματολογικών εγγραφών

α. Προδιάθεση

β. Διατυπωθείσες απόψεις

Β. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων μετά την οριστικοποίηση των κτηματολογικών εγγραφών

§ 11. Κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις του άρθρου 18 ΕθνΚτημ για τη διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων

Α. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. α΄ ΕθνΚτημ. Περιπτωσιολογία πρόδηλων σφαλμάτων στο καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου, μετά την οριστικοποίηση

α. Πρόδηλο σφάλμα στα στοιχεία του δικαιούχου

β. Πρόδηλο σφάλμα στο δικαίωμα που καταχωρίστηκε

γ. Πρόδηλο σφάλμα στον τίτλο του δικαιώματος που καταχωρίστηκε

δ. Πρόδηλο σφάλμα στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο

Β. Ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 18 § 1 περ. β΄ ΕθνΚτημ. Περιπτώσεις ανακριβειών στις πρώτες εγγραφές πριν την οριστικοποίησή τους

α. Ανακρίβεια αρχικής εγγραφής που προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (άρθρο 18 § 1 περ. β' στοιχ. αα' ΕθνΚτημ)

1. Ιδίως η περίπτωση του αγνώστου ιδιοκτήτη: κανόνας

2. Εξαίρεση από την υποχρέωση παροχής συναίνεσης εκ μέρους του Δημοσίου

β. Πρόδηλο σφάλμα αρχικής εγγραφής, όταν η ανακρίβεια προκύπτει από την συσχέτισή της προς τα στοιχεία της ανάρτησης και παρατηρείται απόκλιση μεταξύ τους χωρίς νόμιμο λόγο (άρθρ. 18 § 1 περ. β' στοιχ. ββ' ΕθνΚτημ)

γ. Πρόδηλο σφάλμα αρχικής εγγραφής, όταν η ανακρίβεια προκύπτει από τη συσχέτισή της προς τα στοιχεία διοικητικής πράξης ή δικαστικής απόφασης που συνιστούν πρωτότυπο τρόπο κτήσης δικαιώματος (άρθρ. 18 § 1 περ. β' στοιχ. γγ' ΕθνΚτημ)

δ. Πρόδηλο σφάλμα αρχικής εγγραφής, όταν η ανακρίβεια αφορά στην ολική ή μερική έλλειψη ή στην ανακρίβεια στοιχείων ιδιοκτησιών, οριζόντιων ή κάθετων (άρθρ. 18 § 1 περ. β' στοιχ. δδ΄ ΕθνΚτημ)

§ 12. Η μεταγενέστερη «οπωσδήποτε ασυμβίβαστη» μεταβίβαση ως όριο στη διόρθωση πρόδηλου σφάλματος (άρθρο 18 § 1 περ. δ΄ ΕθνΚτημ)

§ 13. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος με απόφαση του υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας (άρθρο 18 § 1 περ. ε΄ ΕθνΚτημ)

§ 14. Εξωδικαστική διαδικασία διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος και λοιπά ένδικα βοηθήματα (άρθρα 6 §§ 2, 3, 4, 13 § 2 ΕθνΚτημ)

Α. Η ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 περ. ζ΄ ΕθνΚτημ

Β. Οριοθέτηση της εξωδικαστικής διαδικασίας διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος από τις λοιπές δικαστικές και εξωδικαστικές διαδικασίες διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών (άρθρα 6 §§ 2, 3, 4, 13 § 2 και 18 ΕθνΚτημ)

α. Οριοθέτηση από την εξωδικαστική διαδικασία του άρθρου 6 § 4 ΕθνΚτημ

β. Οριοθέτηση από τη δικαστική διόρθωση πρόδηλου σφάλματος

§ 15. Διαδικαστικό πλαίσιο υποβολής εξωδικαστικής αίτησης διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ

ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΔΗΛΟΥ

§ 16. Προϋποθέσεις παραδεκτού των αντιρρήσεων κατά της αρνητικής απόφασης προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (ΕθνΚτημ 18 § 2)

Α. Επιτροπές Επιλύσεως Αμφισβητήσεων του άρθρου 36 ν. 4512/2018, μετά το ν. 4821/2021

Β. Προσφυγή κατά της άρνησης (σιωπηρής ή μη) του προϊσταμένου προς διόρθωση του πρόδηλου σφάλματος (άρθρο 18 § 2 ΕθνΚτημ)

α. Προϋποθέσεις παραδεκτής άσκησης

1. Νομότυπη και εμπρόθεσμη άσκηση

i. Τρόπος και χρόνος άσκησης των αντιρρήσεων

ii. Το αναγκαίο περιεχόμενο του δικογράφου

iii. Καταχώριση των αντιρρήσεων στο κτηματολογικό φύλ­λο

iv. Η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος ως προϋπόθεση του παραδεκτού, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4602/2019, σε περίπτωση που το αίτημα διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα

2. Προϋποθέσεις που αφορούν το δικαστήριο

3. Προϋποθέσεις που αφορούν τους διαδίκους

i. Η έννοια του διαδίκου στη δίκη αντιρρήσεων του άρθρου 18 § 2 ΕθνΚτημ

ii. Νομιμοποίηση

4. Αντικείμενο δίκης

β. Προϋποθέσεις παραδεκτής συζήτησης

1. Προσωρινό απαράδεκτο

2. Διατυπώσεις του άρθρου 6 § 3 (ε) ΕθνΚτημ και λοιπά απαράδεκτα συζήτησης

§ 17. Έννομες συνέπειες από την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής του άρθρου 18 § 2 ΕθνΚτημ

§ 18. Καθορισμός δικαστικής δαπάνης στη δίκη αντιρρήσεων του άρθρου 18 § 2 ΕθνΚτημ (ΚΠολΔ 746)

§ 19. Δικαστική διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων με όχημα την αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ

Α. Η διαδικασία του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ ως «ένδικο δικονομικό υποκατάστατο» της εξωδικαστικής διαδικασίας διόρθωσης του άρθρου 18 ΕθνΚτημ

Β. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ

Γ. Ουσιαστική βασιμότητα της αίτησης

Δ. Περιπτωσιολογία

§ 20. Αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 18 § 2 και 19 § 2 ΕθνΚτημ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

§ 1. Εξωδικαστική διαδικασία διόρθωσης προδήλου (ΕθνΚτημ 18 § 1)

Α. Πρόδηλο σφάλμα σε οριζόντια ιδιοκτησία

1. ΜΕφΘρακ 270/2021

2. ΜΕφΑθ 4497/2019

3. ΜΕφΘεσ 85/2019

4. ΜΕφΛαρ 411/2015

5. ΜΕφΚερκ 110/2014

6. ΜΕφΚερκ 19/2013

7. ΜΠρΘεσ 1097/2022

8. ΜΠρΘεσ 6511/2018

9. ΜΠρΠειρ 1966/2014

Β. Συναίνεση στην αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος

1. ΜΠρΘεσ 12284/2019

2. ΜΠρΛαμ 244/2018

Γ. Ενεργητική νομιμοποίηση στην αίτηση διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος.

1. ΜΠρΘεσ 8249/2019

§ 2. Δικαστική άρση της εκκρεμότητας: προσφυγή κατά της άρνησης του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (ΕθνΚτημ 18 § 2)

1. ΜΠρΘεσ 9921/2021

2. ΜΠρΘεσ 3342/2021

3. ΜΠρΘεσ 10111/2020

4. ΜΠρΘεσ 8593/2020

5. ΜΠρΘεσ 7850/2019

6. ΜΠρΘεσ 11500/2018

7. ΜΠρΘεσ 27110/2010

§ 3. Αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ ως ένδικο δικονομικό υποκατάστατο της εξωδικαστικής διαδικασίας του άρθρου 18 ΕθνΚτημ

Α. Παραδεκτό αγωγής

α. Ορισμένο

1. ΜΠρΘεσ 4384/2020

β. Νομιμοποίηση

Α’. γνώμη: Νομιμοποιείται μόνον ο αναγραφόμενος ως δικαιούχος

1. ΤρΕφΚερκ 22/2013

2. ΜΠρΚερκ 624/2021

3. ΜΠρΘεσ 8023/2019

4. ΜΠρΠατρ 210/2018

5. ΜΠρΘεσ 12346/2017

Β’. γνώμη: Νομιμοποιείται και ο έχων έννομο συμφέρον

1. ΜΠρΘεσ 8026/2019

2. ΜΠρΘεσ 17991/2018

3. ΜΠρΘεσ 6397/2013

γ. Καταχώριση της αίτησης στο οικείο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου

1. ΜΠρΘεσ 573/2020

2. ΜΠρΠατρ 173/2020

3. ΜΠρΧαλκ 154/2020

4. ΜΠρΘεσ 5649/2018

δ. Αμφισβήτηση δικαιώματος τρίτων

1. ΜΠρΚερκ 274/2021

Β. Παραδεκτό συζήτησης

1. ΜΠρΘεσ 4073/2018

Γ. Βάσιμο

1. ΑΠ 438/2021

2. ΜΠρΠατρ 311/2021

3. ΜΠρΠατρ 58/2020

§ 4. Περιπτωσιολογία πρόδηλων σφαλμάτων

Α. Διόρθωση/συμπλήρωση αιτίας κτήσης

α. Κληρονομιά αντί χρησικτησίας

1. ΜΠρΚερκ 628/2021

2. ΜΠρΚερκ 545/2020

3. ΜΠρΚερκ 330/2020

4. ΜΠρΘεσ 17978/2018

β. Έκτακτη χρησικτησία αντί κληρονομιάς

1. ΜΠρΠατρ 59/2020

γ. Έκτακτη χρησικτησία αντί συμβολαιογραφικής πράξης αποδοχής κληρονομίας και συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης

1. ΜΠρΘεσ 11173/2019

δ. Παρατήρηση ότι «εκκρεμεί αποδοχή κληρονομιάς», αντί του εσφαλμένου συμβολαίου

1. ΜΠρΚερκ 22/2022

ε. Απόφαση Επιτροπής Απαλλοτριώσεων αντί συμβολαίου

1. ΜΠρΘεσ 8242/2020

στ. Τακτική χρησικτησία αντί συμβολαιογραφικής πράξης

1. ΜΠρΠατρ 153/2019

2. ΜΠρΠατρ 15/2018

ζ. Δύο τίτλοι κτήσης καταχωρήθηκαν αντίστροφα

1. ΜΠρΡόδ 62/2013

η. Έκτακτη χρησικτησία αντί της εσφαλμένης δήλωσης αναγνώρισης νομής και κυριότητας και της αιτίας κτήσης «νέμηση ανιόντος»

1. ΜΠρΧαλκ 25/2021

Β. Διόρθωση ποσοστού συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου

1. ΜΠρΘεσ 1812/2021

2. ΜΠρΘεσ 4379/2020

3. ΜΠρΘεσ 4123/2020

4. MΠρΧαλκ 40/2020

5. ΜΠρΘεσ 11300/2019

6. ΜΠρΘεσ 8089/2018

7. ΜΠρΘεσ 7318/2017

Γ. Διόρθωση στοιχείων αρχικής εγγραφής

1. ΜΕφΑθ 3321/2017

2. ΜΠρΘεσ 2333/2020

3. ΜΠρΘεσ 742/2020

4. ΜΠρΘεσ 11487/2019

5. ΜΠρΠατρ 153/2019

6. ΜΠρΠατρ 15/2018

Δ. Πρόσθετες πληροφορίες (λοιποί χώροι)

1. ΜΠρΘεσ 742/2020

2. ΜΠρΧαλκ 70/2020

3. ΜΠρΘεσ 8035/2019

4. ΜΠρΘεσ 14692/2018

5. ΜΠρΘεσ 7769/2018

Ε. Κατάργηση ιδιοκτησίας ως ανύπαρκτης και δημιουργία νέας

1. ΜΠρΘεσ 14370/2021

2. ΜΠρΧαλκ 38/2020

3. ΜΠρΠειρ 3766/2019

4. ΜΠρΘεσ 17992/2018

Στ. Εσφαλμένη ονομασία οδού

1. ΜΠρΘεσ 7729/2016

Ζ. Ανακρίβεια σχετικά με τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου

1. ΜΕφΔυτΜακ 63/2015

2. ΜΠρΚερκ 22/2022

§ 5. Εξωδικαστική διαδικασία διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων (ΕθνΚτημ 19 § 2).

1. ΜΠρΚερκ 960/2021

2. ΜΠρΘεσ 10505/2019

3. ΜΠρΘεσ 4644/2019

§ 6. Ζητήματα συρροής ενδίκων βοηθημάτων

Α. Συρροή 6 § 2 και 6 § 8 ΕθνΚτημ

1. ΜΠρΚερκ 960/2021

2. ΜΠρΘεσ 2787/2020

Β. Συρροή 6 § 3 και 6 § 8 ΕθνΚτημ ή 18 ΕθνΚτημ

1. ΜΕφΑθ 5046/2020

2. ΜΠρΚερκ 46/2022

Γ. Συρροή 6 § 8 και 18 § 2 ΕθνΚτημ

1. ΜΠρΘεσ 11670/2019

Δ. Συρροή 6 § 8 ή 18 § 2 και 19 § 2 ΕθνΚτημ

1. ΜΕφΛαρ 155/2020

2. ΜΕφΑθ 5702/2018

3. ΜΠρΠατρ 112/2021

4. ΜΠρΘεσ 2344/2020

5. ΜΠρΠατρ 368/2019

Βιβλιογραφικός πίνακας

Ευρετήριο νομικών κανόνων

Ευρετήριο ύλης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης