Κ. Μήτκα, Έγγραφα στη διεθνή χερσαία μεταφορά εμπορευμάτων, 2008


Κ. Μήτκα, Έγγραφα στη διεθνή χερσαία μεταφορά εμπορευμάτων, 2008

Aντικείμενό της μονογραφίας είναι τα έγγραφα που εκδίδονται κατά τις οικείες Διεθνείς Συμβάσεις –CMR και CIM– για τη διεθνή οδική και σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων: το δελτίο παραδόσεως αφενός και η φορτωτική αφετέρου.

Το πρώτο από τα έγγραφα αυτά δεν είναι νομικώς απαραίτητο, πλην όμως κατά κανόνα εκδίδεται λόγω της χρησιμότητάς του, ενώ το δεύτερο είναι υποχρεωτικό, με την έννοια ότι η έκδοσή του αποτελεί στοιχείο στο «πραγματικό» της οικείας σύμβασης. Και τα δύο έγγραφα επιτελούν περισσότερες λειτουργίες και συγκεκριμένα αποδεικτική, συστατική και ορισμένη αξιογραφική και νομιμοποιητική λειτουργία. Η αποδεικτική λειτουργία συνίσταται στην παραγωγή μαχητών τεκμηρίων. Η συστατική αφορά ορισμένες από τις προαιρετικές εγγραφές που περιέχονται στα έγγραφα αυτά, ενώ στη διαδοχική μεταφορά εκτείνεται στο σύνολο των εγγραφών και, τέλος, η αξιογραφική και η νομιμοποιητική συνδέονται με την παροχή οδηγιών προς τον μεταφορέα, με τις οποίες τροποποιείται μονομερώς η σύμβαση μεταφοράς.

Από την ανωτέρω περιγραφή συνάγεται ότι τα ενλόγω έγγραφα των διεθνών χερσαίων μεταφορών παρίστανται ως έγγραφα που δεν έχουν πολλά κοινά μ’ εκείνα του εθνικού μας δικαίου. Και, όπως είναι προφανές, η ανάλυση του δικαίου των δυο αυτών εγγράφων είναι έργο από τα δυσχερέστερα. έργο, μάλιστα, που πρέπει να επιτελείται με γνώση της διεθνούς νομικής φιλολογίας – ενόψει, φυσικά, του ότι πρόκειται για θεσμούς διεθνούς ομοιομόρφου δικαίου.

Edition info

Title
Έγγραφα στη διεθνή χερσαία μεταφορά εμπορευμάτων
Δελτίο παραδόσεως και σιδηροδρομική φορτωτική
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-277-4
Pages
XVIII + 289
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α΄. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΣ

§ 1. Τα πρόσωπα στη σύμβαση μεταφοράς

Ι. Αποστολέας, μεταφορέας και παραλήπτης

ΙΙ. Μεσολάβηση παραγγελιοδόχου στη σύμβαση μεταφοράς

ΙΙΙ. Τρόπος δράσεως του παραγγελιοδόχου μεταφοράς

§ 2. Η πώληση από απόσταση ειδικότερα

Ι. Τα προβλήματα που εμφανίζει η πώληση από απόσταση

ΙΙ. Μεσολάβηση των τραπεζών στην πώληση από απόσταση

ΙΙΙ. Ο ρόλος των εγγράφων της μεταφοράς επί μεσολαβήσεως

των τραπεζών στην πώληση από απόσταση

Β΄. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

§ 3. Τα έγγραφα στην εθνική μεταφορά

Ι. Τα έγγραφα της χερσαίας μεταφοράς: 1. Το αγωγιαστήριο. 2. Η χερσαία φορτωτική

ΙΙ. Η σιδηροδρομική φορτωτική

ΙΙΙ. Το δελτίο αεροπορικής μεταφοράς

IV. Η θαλάσσια φορτωτική

§ 4. Η θαλάσσια φορτωτική στη διεθνή μεταφορά

Ι. Η παραδοσιακή θαλάσσια φορτωτική

ΙΙ. Η υποκατάσταση της φορτωτικής από άλλα έγγραφα – Ηλε-κτρονική φορτωτική

§ 5. Η φορτωτική στη διεθνή αεροπορική μεταφορά φορτίου

Ι. Οι σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις

ΙΙ. ΄Εκδοση και περιεχόμενο της αεροπορικής φορτωτικής

ΙΙΙ. Αποδεικτική λειτουργία της αεροπορικής φορτωτικής

ΙV. H αεροπορική φορτωτική ως αξιόγραφο

§ 6. Το έγγραφο στη διεθνή συνδυασμένη μεταφορά πραγμάτων

Ι. Η φύση της συνδυασμένης μεταφοράς πραγμάτων

ΙΙ. Πρωτοβουλίες διεθνών οργανισμών και επαγγελματικών ενώ-σεων

ΙΙΙ. Φύση και λειτουργία των εγγράφων στη συνδυασμένη μεταφορά

Γ΄. ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

§ 7. Οι Διεθνείς Συμβάσεις Μεταφοράς CMR και COTIF-CIM

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η Σύμβαση για τη διεθνή οδική μεταφορά εμπορευμάτων (CMR)

III. Η Σύμβαση για τη διεθνή σιδηροδρομική μεταφορά εμπορευμάτων (CIM)

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΣΤΗ CMR

KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤIΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

§ 8. Υποχρέωση προς έκδοση δελτίου παραδόσεως

§ 9. Έκδοση και κατάρτιση του δελτίου παραδόσεως

§ 10. Το περιεχόμενο του δελτίου παραδόσεως

§ 11. Η ευθύνη για την αρτιότητα του δελτίου παραδόσεως

KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

§ 12. Το κατά το άρθρο 9 CMR μαχητό τεκμήριο

§ 13. Επιφυλάξεις του μεταφορέα (άρθρα 8, 9 § 2 και 30 § 1 CMR)

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 14. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 15. Εγγραφή των επιβαρύνσεων που αναλαμβάνει ο αποστολέας

§ 16. Εγγραφές σχετικές με την ευθύνη του μεταφορέα

Ι. Δήλωση της αξίας των εμπορευμάτων και του ποσού που αντι-προσωπεύει ειδικό ενδιαφέρον (άρθρου 6 § 2 στοιχ. δ, άρθρα 24 και 26 CMR)

II. Συμφωνία για χρησιμοποίηση ανοικτών ακάλυπτων οχημάτων (άρθρο 6 § 3, άρθρο 17 § 4 στοιχ. α CMR)

§ 17. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας και συμφωνία διαιτησίας

Ι. Παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας (άρθρα 6 § 3 και 31 § 1 CMR)

ΙΙ. Συμφωνία διαιτησίας (άρθρα 6 § 3 και 33 CMR)

KΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

§ 18. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

§ 19. Δικαίωμα διαθέσεως των εμπορευμάτων ή δικαίωμα προς παρο-χή οδηγιών

§ 20. Η ενσωμάτωση του δικαιώματος διαθέσεως στο δελτίο παραδό-σεως

§ 21. Άρση της ενσωμάτωσης του δικαιώματος προς παροχή οδηγιών στο δελτίο παραδόσεως

§ 22. Η έκδοση του δελτίου παραδόσεως ως αξιογράφου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ

ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

§ 23. Διαδοχική οδική μεταφορά (άρθρα 34-40 CMR)

§ 24. Η διαδοχική μεταφορά στην πράξη

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ

§ 25. Έκδοση της φορτωτικής (κατά τους κανόνες CIM) και νομική σημασία της

§ 26. Κατάρτιση της φορτωτικής (CIM)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ

§ 27. Λειτουργία της φορτωτικής και των εγγραφών της

§ 28. Δυνητικές εγγραφές με αποδεικτική λειτουργία

Ι. Πληρωμή των τελών (άρθρο 15 CIM)

ΙΙ. Κατάσταση, συσκευασία και σήμανση του εμπορεύματος (άρ-θρο 19 CIM)

ΙΙΙ. Φόρτωση του εμπορεύματος και σφράγιση του βαγονιού (άρ-θρο 20 CIM)

IV. Επαλήθευση και βεβαίωση των εγγραφών της φορτωτικής (άρ-θρα 21 και 22 CIM)

V. Πρόστιμα (πρόσθετα τέλη – άρθρο 24 CIM)

§ 29. Δυνητικές εγγραφές με συστατική λειτουργία

I. Δρομολόγιο και εφαρμοστέα τιμολόγια (άρθρο 14 CIM)

II. Δήλωση ιδιαίτερης αποζημίωσης (άρθρο 16 CIM)

III. Αποτίσεις και προκαταβολές (άρθρο 17 CIM)

IV. Φόρτωση του εμπορεύματος από τον αποστολέα (άρθρο 20 §§ 2-3, άρθρο 36 § 3 στοιχ. γ-δ CIM) - Φόρτωση σε ανοικτό βα-γόνι (άρθρο 20 § 4, 36 § 3 στοιχ. α CIM)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΙΚΗΣ

§ 30. Δικαίωμα προς τροποποίηση της σύμβασης μεταφοράς – Σχετική λειτουργία της φορτωτικής και του αντιτύπου της φορτω-τικής

§ 31. Άσκηση του δικαιώματος προς τροποποίηση της σύμβασης με-ταφοράς – Νομιμοποιητική λειτουργία του αντιτύπου της φορτωτικής

§ 32. Εμπόδια στη μεταφορά ή στην παράδοση του εμπορεύματος –Σχετική λειτουργία της φορτωτικής και του αντιτύπου της φορ-τωτικής

§ 33. Τροποποίηση της σύμβασης μεταφοράς και εμπόδια στη μετα-φορά ή στην παράδοση κατά τους κανόνες CIM 1999

§ 34. Νομιμοποίηση προς άσκηση των απαιτήσεων από τη σύμβαση μεταφοράς – Σχετικές λειτουργίες της φορτωτικής και του αντι-τύπου της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΩΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

§ 35. Η λειτουργία της φορτωτικής στην κοινωνία ευθύνης των σιδη-ροδρόμων που μετέχουν στη διεθνή μεταφορά

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

§ 36. Δελτίο παραδόσεως και σιδηροδρομική φορτωτική υπό ηλε-κτρονική μορφή

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μπεχλιβάνης, Η ευθύνη του μεταφορέα σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση CMR, 2020
Η Διεθνής Σύμβαση CMR για τις οδικές μεταφορές τυγχάνει εξαιρετικά ευρείας εφαρμογής, ενώ σε αρκετές ευρωπαϊκές έννομες τάξεις λειτουργεί και ως πρότυπο για τη διάπλαση...
Γ. Ζέκος, Συμβάσεις μεταφοράς, ευθύνη των μεταφορέων & Διαδίκτυο, 2η έκδ., 2017
Σκοπός του έργου είναι η παρουσίαση και διερεύνηση των προβλημάτων που δημιουργούνται, κυρίως στη φύση της σύμβασης μεταφοράς και την ευθύνη του μεταφορέα, από την εφαρμογή...
Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Αεροπορική μεταφορά επιβατών, 3η έκδ., 2015
Η παρούσα τρίτη έκδοση αποτελεί μια νέα, εκσυγχρονισμένη παρουσίαση του δικαίου της αεροπορικής μεταφοράς επιβατών, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια από την...
Δίκαιο χερσαίας μεταφοράς, 2012
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #28
Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει την ισχύουσα νομοθεσία στο Δίκαιο Χερσαίας Μεταφοράς. Προς διευκόλυνση του χρήστη η σχετική νομοθεσία παρατίθεται σύμφωνα με τη διάκριση της...