Κ. Μενουδάκος/Α. Ράντος/Α. Σακελλαροπούλου..., Το Συνταγματικό Δικαστήριο, 2008


Κ. Μενουδάκος/Α. Ράντος/Α. Σακελλαροπούλου..., Το Συνταγματικό Δικαστήριο, 2008 Στον παρόντα τόµο περιέχονται οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο, το οποίο διοργάνωσαν από κοινού η «∆ιδακτική Μονάδα του Συνταγµατικού ∆ικαίου» του Τοµέα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και Πολιτικής Επιστήµης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και o «Όµιλος “Αριστόβουλος Μάνεσης”», στις 16 και 17 Μαρτίου 2007, στη Θεσσαλονίκη, µε γενικό τίτλο «Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο σε ένα σύστηµα παρεµπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων».

Το θέµα ήταν, και είναι, εξαιρετικά επίκαιρο εξ αιτίας της αναθεωρητικής πρότασης της Νέας ∆ηµοκρατίας, που είχε, άλλωστε, γίνει δεκτή µε απλή πλειοψηφία από την προηγούµενη Βουλή και πρόκειται να συζητηθεί στην παρούσα Αναθεωρητική Βουλή. Τα ζητήµατα που ανακύπτουν από την ενδεχόµενη υιοθέτηση της πρότασης, που βρίσκει θετική απήχηση και σε µερίδα της συνταγµατικής θεωρίας και του νοµικού κόσµου, είναι πολλά και καίριας σηµασίας, όχι µόνο για το δικαστικό µας σύστηµα και τον ισχύοντα έλεγχο της συνταγµατικότητας των νόµων αλλά και για τις σχέσεις πολιτικής και δικαστικής εξουσίας.

Edition info

Title
Το Συνταγματικό Δικαστήριο
Σε ένα σύστημα παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων Αλκ. Φωτιάδου
Επιστημονικό Συμπόσιο
© 2008
Editors
Authors
ISBN
978-960-445-317-7
Pages
XVI + 255
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγικό Σηµείωµα

Η αναθεωρητική πρόταση δηµιουργίας Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου

στην Ελλάδα

Κ. Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, «Το

Συνταγµατικό ∆ικαστήριο σε ένα σύστηµα παρεµπίπτοντος ελέγχου

της συνταγµατικότητας των νόµων»

Α. Ράντος, Σύµβουλος της Επικρατείας, «Η αναθεωρητική πρόταση

δηµιουργίας Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου στην Ελλάδα»

Αικ. Σακελλαροπούλου, «Ο έλεγχος της συνταγµατικότητας των νό-

µων υπό το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγµατος. ∆ικονοµική Οργάνω-

ση του Ελέγχου ή Περιορισµός του ∆ιάχυτου Ελέγχου;»

Κ. Χ. Χρυσόγονος, Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου, Νοµική Σχολή

Α.Π.Θ., «Η νέα συνταγµατική αναθεώρηση και το ζήτηµα της συ-

νταγµατικής δικαιοσύνης»

Αντ. Μανιτάκης, Καθηγητής Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, «Η ίδρυση Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου

στις συµπληγάδες της συνταγµατικής και της κοινής δικαιοσύνης»

Εµπειρίες από τη λειτουργία του Α.Ε.∆. και η πρόταση µετεξέλιξής του

σε Συνταγµατικό ∆ικαστήριο

Στέφ. Ματθίας, επίτ. Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, «Το Συνταγµατικό

∆ικαστήριο»

Χρ. Γεραρής, επίτ. Πρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, «Ανα-

βάθµιση ή µετεξέλιξη του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου»

Περιεχόµενα

Συγκριτική επισκόπηση των δύο συστηµάτων

συνταγµατικής δικαιοσύνης

D. Rousseau, Professeur à l’Université de Montpellier. 1 Membre de

l’Institut universitaire de France, «Faut-il une Cour constitutionnelle

pour contrôler la constitutionnalité des lois?»

A. Petrici - R. Romboli, «Il rapporto tra Corte costituzionale e autorità

giudiziaria nel controllo sulle leggi in Italia: 50 anni di giurisprudenza

costituzionale»

A. Petrici - R. Romboli, «Η σχέση ανάµεσα στο Συνταγµατικό ∆ικα-

στήριο και τη δικαστική εξουσία κατά τον έλεγχο των νόµων στην Ι-

ταλία: 50 χρόνια συνταγµατικής νοµολογίας»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Γ. Γεραπετρίτης

Ν. Παπασπύρου

Α. Φωτιάδου, «∆ικαστική αυτοδέσµευση και παρεµπίπτων έλεγχος

της συνταγµατικότητας»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Συµβούλιο Επικρατείας (∆ιοικητική Ολοµέλεια) Αριθ. 5/2006

ΟλΣτΕ 4/2007 (σε Συµβ.)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παναγούλιας, Ο δικαστικός έλεγχος της δράσης των ανεξάρτητων αρχών, 2023
Μια μελέτη της αλληλεπίδρασης του δικαστικού ελέγχου και της λειτουργίας των ανεξάρτητων αρχών- με συστηματοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων
Π. Παραράς, Res Publica - Φιλελεύθερη Δημοκρατία, τόμ. 3, 2023
O τρίτος Τόμος μιας συλλογής μελετών εστιασμένης σε σύγχρονα και κρίσιμα νομικοπολιτικά και κοινωνικά γεγονότα
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...