Κ. Μακρίδου, Τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, 2019


Κ. Μακρίδου, Τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, 2019

Στο παρόν έργο επιχειρείται μία συστηματική κατ’ άρθρον ερμηνεία του Δεύτερου βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια, άρθρα 208-320 ΚΠολΔ). Εξαντλητικά αναλύεται ένας μεγάλος νομολογιακός όγκος των τελευταίων 20 ετών, από το έτος 2000 μέχρι τον Μάιο 2019. Σε κάθε ερμηνευόμενη διάταξη αποκρυσταλλώνεται η κρατούσα και μη κρατούσα στη νομολογία γνώμη με τα επιχειρήματά τους, χωρίς να λείπει πάντως και η αναφορά μεμονωμένων αποφάσεων που παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό νομικό ενδιαφέρον. Η προτεινόμενη λύση ως προς κάθε δικονομικό ζήτημα διέρχεται μέσα από την απαραίτητη κριτική των νομολογιακών θέσεων με τη βοήθεια και της δικονομικής θεωρίας, που άλλοτε συμπλέει και άλλοτε διαφωνεί με τις νομολογιακές απόψεις. Οι διατάξεις των άρθρων 208- 320 ΚΠολΔ υπέστησαν εξάλλου τις πλέον ριζικές τροποποιήσεις από το ν. 4335/2015. Από την έναρξη εφαρμογής του ανωτέρω νόμου (1.1.2016) μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί πολλές και ενδιαφέρουσες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αναλύονται, στο έργο, σε βάθος ως προς τα ερμηνευτικά ζητήματα που γέννησε ο πρόσφατος νόμος. Το έργο απευθύνεται στο νομικό της πράξης, αλλά και στους θεωρητικούς του δικαίου, έχοντας ως στόχο να τους προσφέρει έναν ολοκληρωμένο και αξιόπιστο οδηγό.

Edition info

Title
Τακτική διαδικασία στα πρωτοβάθμια δικαστήρια
Άρθρα 208-320 ΚΠολΔ
Ερμηνεία κατ’ άρθρο
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-986-5
Pages
XΧII + 329
Price
€ 44.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας συντομογραφιών

Γενική βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Κεφάλαιο Πρώτο

Απόπειρα συμβιβασμού

ΆΡΘΡΑ 208-214Γ

Άρθρο

Άρθρο 209. [Αίτηση για συμβιβαστική επέμβαση]

Άρθρο 210. [Διαδικασία συμβιβαστικής επέμβασης]

Άρθρο

Άρθρο 212. [Πρακτικό συμβιβασμού]

Άρθρο 213. [Αποκλεισμός συμβιβασμού]

Άρθρο 214. [Συνέπειες υποβολής αίτησης]

Άρθρο 214A. [Απόπειρα εξώδικης επίλυσης της διαφοράς]

Άρθρο 214Β. [Δικαστική μεσολάβηση]

Άρθρο 214Γ. [Διαμεσολάβηση]

Κεφάλαιο Δεύτερο

Άσκηση της αγωγής

ΑΡΘΡΑ

Άρθρο 215. [Άσκηση αγωγής]

Άρθρο 216. [Στοιχεία δικογράφου αγωγής]

Ι. Υποχρεωτικά και προαιρετικά στοιχεία της αγωγής

Α. Προαιρετικά στοιχεία

Β. Ιστορική βάση

Γ. Νομιμοποίηση

Δ. Αντικείμενο της διαφοράς

Ε. Αίτημα

ΣΤ. Περιπτωσιολογία

ΙΙ. Αοριστία της αγωγής

ΙΙΙ. Θεραπεία της αοριστίας

Άρθρο 217. [Εισαγωγικά δικόγραφα]

Άρθρο 218. [Αντικειμενική σώρευση αγωγών]

Άρθρο 219. [Επικουρική σώρευση αγωγών]

Άρθρο 220. [Εγγραφή ορισμένων αγωγών στα βιβλία διεκδικήσεων]

Ι. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων

ΙΙ. Διαγραφή από τα βιβλία διεκδικήσεων

Κεφάλαιο Τρίτο

Συνέπειες από την άσκηση της αγωγής

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 221. [Συνέπειες καταθέσεως και επιδόσεως]

Ι. Χρόνος επελεύσεως των συνεπειών

ΙΙ. Δικονομικές συνέπειες

ΙΙΙ. Ουσιαστικές συνέπειες

Α. Διακοπή και αναστολή παραγραφής

Β. Τοκογονία

Άρθρο 222. [Συνέπειες εκκρεμοδικίας]

Ι. Χρόνος ενάρξεως και λήξεως της εκκρεμοδικίας

ΙΙ. Προϋποθέσεις της εκκρεμοδικίας

Α. Ταυτότητα διαφοράς

Β. Ταυτότητα αιτήματος

Γ. Ταυτότητα διαδίκων

ΙΙΙ. Έννομες συνέπειες της ενστάσεως εκκρεμοδικίας

IV. Διεθνής εκκρεμοδικία

Άρθρο 223. [Μεταβολή αιτήματος]

Άρθρο 224. [Μεταβολή βάσεως]

Ι. Απαράδεκτη μεταβολή της αγωγικής βάσεως

ΙΙ. Παραδεκτές συμπληρώσεις, διευκρινίσεις και διορθώσεις της αγωγικής βάσεως

Άρθρο 225. [Μεταβίβαση του επίδικου αντικειμένου]

Κεφάλαιο Τέταρτο

Εισαγωγή της αγωγής για συζήτηση

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 226. [Πινάκιο - Αίτημα προτίμησης]

Άρθρο 227. [Συμπλήρωση τυπικών παραλείψεων]

Άρθρο 228. [Προθεσμία κλήτευσης διαδίκων]

Άρθρο

Άρθρο 230. [Προσδιορισμός άλλων δικασίμων και επίσπευση συζητήσεως]

Άρθρο

Άρθρο 232. [Εξουσίες δικαστηρίου στην προδικασία]

Κεφάλαιο Πέμπτο

Συζήτηση στο ακροατήριο

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 233. [Έναρξη ακροαματικής διαδικασίας - Διεύθυνση]

Άρθρο 234. [Υποβολή ερωτήσεων και απαγόρευση αναγνώσεως εγγράφων]

Άρθρο 235. [Απόκρουση ερωτήσεως και απόφαση]

Άρθρο 236. [Καθοδήγηση διαδίκων από το δικαστή]

Άρθρο 237. [Κατάθεση προτάσεων και εγγράφων. Προσθήκη-αντίκρουση. Κατ’ εξαίρεση εξέταση μαρτύρων]

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στη μεταρρύθμιση του ν. 4335/2015

ΙΙ. Κατάθεση προτάσεων, αποδεικτικών μέσων και διαδικαστικών εγγράφων

ΙΙΙ. Κατάθεση αμοιβαίων αντικρούσεων

IV. Το κλείσιμο του φακέλου δικογραφίας μέχρι τη συζήτηση

V. «Τυπική» συζήτηση και έκδοση οριστικής απόφασης

VI. Επανάληψη της συζήτησης για εξέταση μαρτύρων

Άρθρο 238. [Παρεμβάσεις - προσεπικλήσεις - ανακοινώσεις - ανταγωγές. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης]

Άρθρο 239

Άρθρο 240. [Επαναφορά προτάσεων προηγούμενων συζητήσεων]

Άρθρο 241. [Αναβολή συζητήσεως]

Άρθρο 242. [Εκφώνηση και συζήτηση. Παράσταση με δήλωση]

Άρθρο 243. [Αναντικατάστατος κατά κανόνα ο δικαστής]

Άρθρο

Άρθρο 245. [Αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκων]

Άρθρο 246. [Συνεκδίκαση υποθέσεων]

Άρθρο 247. [Χωριστή συζήτηση αιτήσεων ή αγωγής και ανταγωγής]

Άρθρο 248. [Διαδοχική συζήτηση περισσότερων αυτοτελών μέσων επίθεσης και άμυνας]

Άρθρο 249. [Αναστολή δίκης ωσότου περατωθεί άλλη πολιτική ή διοικητική δίκη]

Άρθρο 250. [Αναστολή δίκης ωσότου περατωθεί άλλη ποινική δίκη]

Άρθρο

Άρθρο 252. [Ερμηνείς]

Άρθρο 253. [Κωφοί, άλαλοι, κωφάλαλοι - ερμηνείς]

Άρθρο 254. [Επανάληψη συζήτησης]

Άρθρο 255. [Απομάκρυνση προσώπων για τήρηση τάξεως]

Άρθρο 256. [Τήρηση πρακτικών]

Άρθρο 257. [Ανάγνωση πρακτικών]

Άρθρο 258. [Υπογραφή πρακτικών]

Άρθρο 259. [Αποδεικτική δύναμη πρακτικών]

Άρθρο 260. [Ματαίωση συζητήσεως]

Άρθρο 261. [Απάντηση]

Ι. Διάκριση αρνήσεως-ενστάσεως

ΙΙ. Γενική και ειδική άρνηση

Άρθρο 262. [Ενστάσεις]

Ι. Διακρίσεις των ενστάσεων

ΙΙ. Η δομή της ενστάσεως - θεραπεία της αοριστίας της

ΙΙΙ. Ενστάσεις από δικαίωμα τρίτου

IV. Άσκηση και συνέπειες ασκήσεως των ενστάσεων

Άρθρο 263. [Χρόνος προτάσεως διαδικαστικών κωλυμάτων]

Άρθρο 264. [Ένσταση υπαγωγής της διαφοράς σε διαιτησία]

Άρθρο 265. [Δικονομική ένσταση υπάρξεως προθεσμίας για αποποίηση κληρονομίας]

Άρθρο 266. [Δικονομική ένσταση υπάρξεως προθεσμίας για εμφάνιση προσεπικληθέντος]

Άρθρο 267. [Ιδιαίτερη συζήτηση διαδικαστικών κωλυμάτων και προϋποθέσεων]

Άρθρο 268. [Ανταγωγή]

Ι. Νομική φύση της ανταγωγής

ΙΙ. Προϋποθέσεις παραδεκτής ασκήσεως

Α. Ταυτότητα προσώπων

Β. Ταυτότητα διαδικασίας

Γ. Λοιπές προϋποθέσεις

ΙΙΙ. Χρόνος ασκήσεως

IV. Τρόπος και συνέπειες ασκήσεως

V. Κατάθεση προτάσεων και προσθήκης επί της ανταγωγής

Άρθρο 269. [Σύστημα συγκεντρώσεως]

Άρθρο

Άρθρο 271. [Ερημοδικία εναγομένου]

Άρθρο 272. [Ερημοδικία ενάγοντος]

Άρθρο 273. [Ερημοδικία κυρίως παρεμβαίνοντος]

Άρθρο 274. [Ερημοδικία προσθέτως παρεμβαίνοντος]

Άρθρο 275. [Ερημοδικία επί προσεπικλήσεως αναγκαίων ομοδίκων]

Άρθρο 276. [Ερημοδικία επί προσεπικλήσεως αληθούς κυρίου ή νομέως]

Άρθρο 277. [Ερημοδικία επί προσεπικλήσεως δικονομικού εγγυητή]

Άρθρο 278. [Υποκατάσταση προσεπικαλέσαντος από προσεπικληθέντα δικονομικό εγγυητή]

Άρθρο

Άρθρο 280. [Πλασματική ερημοδικία ή παρουσία διαδίκου]

Άρθρο 281. [Έννοια συζήτησης]

Κεφάλαιο Έκτο

Παρεμπίπτοντα

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 282. [Παρεμπίπτοντα ζητήματα]

Άρθρο 283. [Παρεμπίπτουσα αγωγή]

Άρθρο 284. [Εξέταση παρεμπιπτόντων ζητημάτων]

Άρθρο 285. [Συνεκδίκαση ή παραπομπή]

Κεφάλαιο Έβδομο

Διακοπή και επανάληψη της δίκης

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 286. [Λόγοι διακοπής δίκης]

Άρθρο 287. [Γνωστοποίηση λόγου διακοπής]

Άρθρο 288. [Διακοπή επί αναγκαίας ομοδικίας]

Άρθρο 289. [Τύχη διαδικαστικών πράξεων μετά τη διακοπή]

Άρθρο 290. [Εκούσια επανάληψη]

Άρθρο 291. [Αναγκαστική επανάληψη]

Άρθρο 292. [Κλήση κληρονόμων προς επανάληψη]

Κεφάλαιο Όγδοο

Κατάργηση και περάτωση της δίκης

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 293. [Δικαστικός και εξώδικος συμβιβασμός]

Ι. Πρόσφατες τροποποιήσεις

ΙΙ. Νομική φύση του δικαστικού συμβιβασμού

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις κύρους

Α. Συμφωνία των μερών

Β. Ως προς τα υποκείμενα

Γ. Ως προς τα αρμόδια όργανα

Δ. Ως προς τον τύπο

Ε. Ως προς τον χρόνο

ΙV. Αντικείμενο του δικαστικού συμβιβασμού

V. Δικονομικές - Ουσιαστικές συνέπειες

VI. Δικονομικά - ουσιαστικά ελαττώματα και διαδικασία διαγνώσεώς τους.

Άρθρο 294. [Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής]

Άρθρο 295. [Αποτελέσματα παραιτήσεως από το δικόγραφο]

Άρθρο 296. [Παραίτηση από το ουσιαστικό δικαίωμα]

Άρθρο 297. [Τύπος παραιτήσεως]

Άρθρο 298. [Αποδοχή της αγωγής]

Ι. Αποδοχή αγωγής

ΙΙ. Αποδοχή δικαστικής απόφασης

Άρθρο 299. [Παραίτηση και αποδοχή άλλων διαδικαστικών πράξεων]

Κεφάλαιο Ένατο

Απόφαση

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 300. [Δικαστές που εκδίδουν την απόφαση]

Άρθρο 301. [Διάσκεψη]

Άρθρο 302. [Ψηφοφορία]

Άρθρο 303. [Πρακτικό διχοψηφίας]

Άρθρο 304. [Ηλεκτρονική σύνταξη απόφασης]

Άρθρο 305. [Στοιχεία πρωτοτύπου αποφάσεως]

Άρθρο 306. [Υπογραφή πρωτοτύπου]

Άρθρο 307. [Επανάληψη συζητήσεως λόγω αδυναμίας εκδόσεως αποφάσεως].

Άρθρο 308. [Έκδοση οριστικής αποφάσεως]

Άρθρο 309. [Μη ανάκληση οριστικών - ανάκληση μη οριστικών αποφάσεων]

Άρθρο 310. [Επίδοση αποφάσεων]

Άρθρο

Άρθρο 312. [Αποδεικτική δύναμη αποφάσεως]

Άρθρο 313. [Αναγνώριση ανυπαρξίας δικαστικής αποφάσεως]

Άρθρο 314. [Αναστολή εκτελέσεως ανυπόστατης αποφάσεως]

Κεφάλαιο Δέκατο

Διαδικασία διόρθωσης και ερμηνείας αποφάσεων

ΆΡΘΡΑ

Άρθρο 315. [Προϋποθέσεις διορθώσεως αποφάσεως]

Άρθρο 316. [Προϋποθέσεις ερμηνείας αποφάσεως]

Άρθρο 317. [Αίτηση διορθώσεως ή ερμηνείας]

Άρθρο 318. [Διαδικασία]

Άρθρο 319. [Ένδικα μέσα]

Άρθρο 320. [Σημείωση της διορθωτικής ή ερμηνευτικής απόφασης]

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Ιούνιος 2024, 19η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Πλήρως ενημερώμενος μέχρι και τον Ν. 5108/2024 (ΦΕΚ Α΄ 65/2.5.2024
Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #30
Το ζήτημα του μέτρου απόδειξης σε σχέση με τον βαθμό πιθανότητας υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης