Κ. Κόμνιος, Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, 2020


Κ. Κόμνιος, Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων, 2020

Η έκδοση νομοθετικών κειμένων δεν αρκεί για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες περί προστασίας δεδομένων, είναι απαραίτητο να αξιοποιούνται οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στα φυσικά πρόσωπα να προσφεύγουν κατά των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους και να αξιώνουν αποζημίωση για τυχόν προκληθείσα υλική και μη υλική ζημία. Αντιστοίχως, όμως, πρέπει να διασφαλίζεται και η έννομη προστασία των οντοτήτων, που επεξεργάζονται νομίμως προσωπικά δεδομένα.

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται εξαντλητικά οι διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ VIII του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) με τίτλο «Προσφυγές, ευθύνη και κυρώσεις». Ειδικότερα, προσεγγίζονται ερμηνευτικά οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή επί επεξεργασίας δεδομένων που παραβαίνει τον Κανονισμό, οι ένδικες δυνατότητες άμυνας κατά των αποφάσεων ή της αδράνειας της αρχής ελέγχου, το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής κατά του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, καθώς και τα συναφή δικονομικά ζητήματα (π.χ. διεθνής δικαιοδοσία, αρμοδιότητα εποπτικών αρχών και δικαστηρίων, αναστολή των διαδικασιών, μορφές συλλογικής δικαστικής προστασίας).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα με εξέχουσα πρακτική σημασία, όπως το δικαίωμα αποζημίωσης του υποκειμένου, η ευθύνη του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία για τις ζημίες εκ της παραβίασης του ΓΚΠΔ και οι δυνατότητες νόμιμης απαλλαγής από την ευθύνη. Σε όλες τις περιπτώσεις, λαμβάνεται θέση στα αμφισβητούμενα ζητήματα και γίνεται παραπομπή στη νομολογία των δικαστηρίων και των εποπτικών αρχών. Επιπλέον, περιέχονται δικαιοπολιτικές επισημάνσεις σε σχέση με την αληθή στόχευση συγκεκριμένων ρυθμίσεων, ενώ γίνονται εκτενείς αναφορές στο νέο - εφαρμοστικό του Κανονισμού - ν. 4624/2019 και στις συναφείς προϊσχύσασες διατάξεις του ν. 2472/1997 και της Οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Edition info

Title
Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων
Προσφυγές - Ευθύνη - Κυρώσεις
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-223-6
Pages
XV + 212
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Προλογικό Σημείωμα

Πίνακας Κυριότερων Συντομογραφιών

1. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Εισαγωγικές επισημάνσεις

1.1. Καταγγέλλοντες

1.2. Προϋποθέσεις παραδεκτού της καταγγελίας

1.3. Εποπτική αρχή

1.4. Υποχρεώσεις της εποπτικής αρχής

1.5. Παράλληλες διαδικασίες

1.6. Γενική αποτίμηση

2. Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά αρχής ελέγχου

Εισαγωγικές επισημάνσεις

2.1. Γενικό δικαίωμα προσφυγής κατά αποφάσεων της εποπτικής αρχής

2.2. Δικαίωμα προσφυγής του καταγγέλλοντος κατά της εποπτικής αρχής

2.3. Αρμόδιο δικαστήριο

2.4. Διαδικαστικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας (άρθρο 78 παρ. 4 ΓΚΠΔ)

2.4.1. Απόφαση του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 65 ΓΚΠΔ

2.4.2. Γνώμη του ΕΣΠΔ σύμφωνα με το άρθρο 64 ΓΚΠΔ

3. Δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας Ή εκτελούντος την επεξεργασία

Συνοπτική παρουσίαση

3.1. Ενεργητική νομιμοποίηση

3.2. Η έκταση του ελέγχου

3.3. Δικαιοδοσία

3.3.1. Εγκατάσταση του υπευθύνου ή του εκτελούντος την επεξεργασία

3.3.2. Συνήθης διαμονή του υποκειμένου

3.4. Άρθρο 79 ΓΚΠΔ και εθνικό δίκαιο

3.4.1. Δωσιδικία

3.4.2. Αγωγή κατά δημοσίων αρχών

3.4.3. Ο εκπρόσωπος ως αντίκλητος

4. Άρθρο 80 ΓΚΠΔ - Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων

Προλεγόμενα

4.1. Εκπροσώπηση υποκειμένων των δεδομένων

4.1.1. Ειδικότερες απαιτήσεις ως προς τους φορείς εκπροσώπησης

4.1.2. Προβολή της διάταξης του άρθρου 80 παρ. 1 ΓΚΠΔ στην ελληνική έννομη τάξη

4.2. Συλλογική δικαστική προστασία των υποκειμένων

4.2.1. Η εκπροσώπηση του υποκειμένου κατά το άρθρο 41 ν. 4624/2019

4.2.2. Η προστασία του υποκειμένου των δεδομένων ως καταναλωτή

5. Αναστολή των διαδικασιών (άρθρο 81 ΓΚΠΔ)

Προδιάθεση

5.1. Υποχρέωση επικοινωνίας μεταξύ των δικαστηρίων

5.1.1. Εκκρεμοδικία

5.1.2. Το ίδιο αντικείμενο

5.2. Αναστολή της διαδικασίας

5.3. Κήρυξη αναρμοδιότητας

6. Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη

6.1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

6.2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

6.3. Προϋποθέσεις ευθύνης

6.3.1. Παραβίαση του Κανονισμού

6.3.2. Ζημία

6.3.3. Αιτιώδης συνάφεια

6.4. Ευθύνη των υπόχρεων προς αποζημίωση - παραγραφή

6.5. Απαλλαγή από την ευθύνη

6.6. Συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος

6.7. Ευθύνη εις ολόκληρον

6.8. Δικαίωμα αναγωγής

6.9. Δικαιοδοσία για την αξίωση αποζημίωσης - Εφαρμοστέο δίκαιο

7. Γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων

7.1. Εισαγωγικές επισημάνσεις

7.2. Το σύστημα διοικητικών προστίμων του άρθρου 83 ΓΚΠΔ

7.3. Το άρθρο 83 παρ. 1 ΓΚΠΔ

7.4. Το άρθρο 83 παρ. 2 ΓΚΠΔ

7.4.1. Διακριτική ευχέρεια στην επιβολή διοικητικού προστίμου

7.4.2. Τα επιμέρους κριτήρια

7.5. Οι ειδικότερες παραβάσεις

7.5.1. Το είδος των παραβάσεων και το ύψος των διοικητικών προστίμων

7.5.2. Οι αποδέκτες των κυρώσεων

7.5.2. Η έννοια της επιχείρησης

7.5.3. Η αρχή της ειδικότητας και η προβλεψιμότητα

7.6. Αρμοδιότητα και διαδικασία επιβολής των προστίμων

8. Ρήτρα «ανοίγματος - εξειδίκευσης» για άλλες κυρώσεις

Βιβλιογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2024
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών και των σύγχρονων προκλήσεων
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία