Κ. Καραγεώργος, Η ποινική εκτίμηση ιατροχειρουργικών επεμβάσεων, 1996


Κ. Καραγεώργος, Η ποινική εκτίμηση ιατροχειρουργικών επεμβάσεων, 1996 Η προσέγγιση, εκτίμηση και αξιολόγηση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου αποτελεί ένα από τα πλέον δισεπίλυτα ζητήματα για τους ασχολούμενους με την απονομή της δικαιοσύνης. Επειδή δεν υπάρχει ειδικός ποινικός χαρακτηρισμός των ιατρικών πράξεων καθίσταται αναγκαία η προσφυγή στ' απαυγάσματα της επιστήμης και της νομολογίας για την οριοθέτηση του επιτρεπτού της δράσης των χειρούργων. Αντικείμενο της μονογραφίας αυτής είναι η αναλυτική και ενδελεχής παρουσίαση των περιπτώσεων εκείνων ιατρικής ποινικής ευθύνης που απασχόλησαν τα ελληνικά δικαστήρια και των θεωριών που έχουν υποστηριχτεί σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την ιατρική αμέλεια και την πλημμελή ιατρική συμπεριφορά.

Στο πρώτο μέρος της μελέτης αναλύεται η ποινική εκτίμηση των επιτυχημένων ιατροχειρουργικών επεμβάσεων με βάση το προστατευόμενο από το έγκλημα της σωματικής βλάβης έννομο αγαθό, η ποινική εκτίμηση των αποτυχημένων, αλλά lege artis διενεργουμένων επεμβάσεων και η σημασία και η αξία της συναίνεσης του ασθενούς στις ιατρικές πράξεις. Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση των αυτόγνωμων ιατροχειρουργικών επεμβάσεων και καταγράφονται οι λόγοι που μπορούν να άρουν τον άδικο χαρακτήρα τους και οι λόγοι που αποκλείουν τον καταλογισμό σε ενοχή του γιατρού.

Παρουσιάζονται ειδικά θέματα, όπως του τεστ για ανίχνευση ΑΙDS, της αυθαίρετης αιμοληψίας, των επεμβάσεων σε ειδικές κατηγορίες ασθενών, όπως οι ανήλικοι, ψυχασθενείς κ.λ.π.. Αναλύεται η εκτίμηση των χειρουργικών επεμβάσεων σε σχέση με τα διαγνωστικά σφάλματα, τις θεραπευτικές αστοχίες και η προβληματική της συναίνεσης του ασθενούς στις περιπτώσεις της ευθανασίας και της ανθρωποκτονίας με συναίνεση.

Στο τελευταίο τμήμα της μελέτης αναλύονται οι περιπτώσεις των πλαστικών εγχειρήσεων, των επεμβάσεων για αλλαγή φύλου, της τεχνητής γονιμοποίησης, των μεταμοσχεύσεων, της άμβλωσης, της ευθύνης του αναισθησιολόγου και της άρνησης των ιατρών για διενέργεια ιατροχειρουργικών επεμβάσεων.

Edition info

Title
Η ποινική εκτίμηση ιατροχειρουργικών επεμβάσεων
© 1996
Author
ISBN
978-960-301-256-4
Pages
214
Price
€ 13.00
In stock

Table of contents   +

Εισαγωγή

Η θεωρία της απόλυτης ανευθυνότητας του γιατρού

Η θεωρία της ελαττωμένης ευθύνης του γιατρού

Η θεωρία της πλήρους υπευθυνότητας του γιατρού

Η ποινική ευθύνη του γιατρού

Η ιατρική αμέλεια

Ανάλυση των βασικών προυποθέσεων της ιατρικής αμέλειας

Το καθήκον περίθαλψης

Η πλημμελής ιατρική συμπεριφορά

ι. Η πλάνη

ιι. Η έλλειψη της προσοχής

ιιι. Ανεπιθύμητο αποτέλεσμα

ιv. Αιτιώδης συνάφεια της ιατρικής πράξης προς το αποτέλεσμα

Ο νομικός χαρακτηρισμός των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων

Η ποινική εκτίμηση των επιτυχημένων ιατροχειρουργικών επεμβάσεων με βάση το προστατευόμενο από το έγκλημα της σωματικής βλάβης έννομο αγαθό

Η ποινική εκτίμηση των αποτυχημένων, αλλά lege artis διενεργουμένων ιατροχειρουργικών επεμβάσεων

Η σημασία της συναίνεσης του ασθενούς γιά την ποινική εκτίμηση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων

Γενικά γιά τη συναίνεση

Η σημασία και η αξία της συναίνεσης στην ιατρική πράξη

Η εικαζόμενη συναίνεση του παθόντος (ασθενούς) ως λόγος άρσης του αδίκου

Διάκριση της εικαζόμενης συναίνεσης από συγγενείς θεσμούς και λόγους δικαιολόγησης

Εικαζόμενη συναίνεση και διοίκηση αλλοτρίων

Συναίνεση του παθόντος και εικαζόμενη συναίνεση

Η δικαιολογητική βάση της εικαζόμενης συναίνεσης

Ο καθορισμός των προυποθέσεων της εικαζόμενης συναίνεσης ως λόγου άρσης του αδίκου

Η υποχρέωση ενημέρωσης του ασθενούς ως προϋπόθεση της συναίνεσής του

Η αυθαίρετη ιατρική πράξη ως προσβολή της προσωπικότητας

Η ενημέρωση του ασθενούς στις χειρουργικές επεμβάσεις

Η ενημέρωση του ασθενούς και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από αυτήν

Το "θεραπευτικό προνόμιο" του γιατρού

Αιτιολογίες αποδοχής του "θεραπευτικού προνομίου" του γιατρού

Η συνειδητή άρνηση της θεραπευτικής αγωγής

Οι αυτόγνωμες ιατροχειρουργικές επεμβάσεις

Η θεωρητική θεμελίωση των αυτόγνωμων ιατροχειρουργικών επεμβάσεων και η ποινική τους αξιολόγηση

Λόγοι που μπορούν να άρουν τον άδικο χαρακτήρα στην αυτόγνωμη ιατροχειρουργική επέμβαση

α. Η σύγκρουση καθηκόντων

β. Η κατάσταση ανάγκης

Λόγοι αποκλεισμού του καταλογισμού σε ενοχή του γιατρού

Η ανθρώπινη δυνατότητα γιά συμμόρφωση ή το "άλλως δύνασθαι πράττειν"

Η κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισμό

ιι. Η σύγκρουση καθηκόντων που αίρει τον καταλογισμό

ιιι. Η νομική πλάνη

Τεστ γιά ανίχνευση AIDS χωρίς τη συγκατάθεση του ασθενούς

Η αυθαίρετη αιμοληψία από ποινική άποψη

Οι επιμέρους προυποθέσεις αποκλεισμού του άδικου χαρακτήρα ή της αντικειμενικής υπόστασης της σωματικής βλάβης στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις

Ιατροχειρουργικές πράξεις σε ειδικές κατηγορίες ασθενών

α. Ιατροχειρουργικές επεμβάσεις σε ανηλίκους

Η συναίνεση της ανήλικης εγκύου σε επιτρεπόμενη άμβλωση

β.Οι ιατροχειρουργικές επεμβάσεις σε περιπτώσεις "κωλυομένων" ασθενών

Ιατροχειρουργικές επεμβάσεις σε ψυχασθενείς

Η ένσταση συνείδησης εκ μέρους του γιατρού

α. Η διακοπή της κύησης

β. Η διαθήκη γιά τον τερματισμό της ζωής

γ. Η υποχρεωτική σίτιση του ασθενούς

Η ποινική αξιολόγηση των ιατροχειρουργικών επεμβάσεων σε σχέση με τα διαγνωστικά σφάλματα και τις θεραπευτικές αστοχίες

Τα διαγνωστικά σφάλματα. Ειδικότερη προσέγγιση

Η περίπτωση του υπαίτιου ιατρικού σφάλματος κατά τη διάγνωση

Οι θεραπευτικές αστοχίες. Ειδικότερη προσέγγιση

Η προβληματική της συναίνεσης του ασθενούς στις περιπτώσεις "ευθανασίας" και η ποινική ευθύνη του γιατρού

Η έκταση και οι περιορισμοί της συναίνεσης ευθανασίας

Η ευθανασία και η ανθρωποκτονία με συναίνεση

Οι πλαστικές ιατροχειρουργικές επεμβάσεις

α. Οι θεραπευτικές πλαστικές εγχειρήσεις

β. Οι αισθητικές πλαστικές εγχειρήσεις

γ. Οι κοσμητικές πλαστικές εγχειρήσεις

δ. Οι πλαστικές εγχειρήσεις που είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη

Οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν την αμελή συμπεριφορά των πλαστικών χειρουργών

Το επιτρεπτό της αλλαγής φύλου με ιατροχειρουργική επέμβαση

Η τεχνητή γονιμοποίηση. Γενικά

Η τεχνητή γονιμοποίηση σε έγγαμη γυναίκα

Η ποινική εκτίμηση των μεταμοσχεύσεων. Γενικά.

Η μεταμόσχευση από ζωντανό δότη

Η μεταμόσχευση από νεκρό δότη

Προυποθέσεις και διαδικασία αφαίρεσης ιστών και οργάνων από νεκρό

Η ποινική ευθύνη των γιατρών που διενεργούν μεταμοσχεύσεις

Η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης (άμβλωση)

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι άδικη πράξη η τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης

Η ποινική ευθύνη του αναισθησιολόγου στις ιατροχειρουργικές επεμβάσεις

Η συναίνεση του ασθενούς σε σχέση με την αναισθησία

Η άρνηση των γιατρών γιά διενέργεια ιατροχειρουργικών επεμβάσεων

Η παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας κατά το άρθρο 288 παρ. 2 Π.Κ.

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Α. Ζαχαριάδης, Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως κατά τον ΚΠΔ, 2022
Η αναιρετική διαδικασία, πέραν της σημαντικής πρακτικής σημασίας της, παρουσιάζει ιδιαίτερο δογματικό ενδιαφέρον, αφού σ’ αυτήν αποτυπώνεται η συνολική κυρωτική μορφή της...