Κ. Καλαβρός, Αιτήσεις και Ισχυρισμοί στην Πολιτική Δίκη, 2013


Κ. Καλαβρός, Αιτήσεις και Ισχυρισμοί στην Πολιτική Δίκη, 2013 Στο πεδίο της πολιτικής δίκης συναντάται το τυπικό με το ελαστικό στοιχείο σε θαυμαστή ισορροπία και αναλογία, ενόψει του γεγονότος ότι αφενός μεν η πολιτική δίκη αποτελεί πολιτειακή διαδικασία απονομής δικαιοσύνης επί των ιδιωτικού δικαίου διαφορών και επομένως ρυθμίζεται με βάση κανόνες δικαίου, στους οποίους προέχει το αναγκαστικό στοιχείο, ενώ, αφετέρου, η πολιτική δίκη σκοπό έχει την επίλυση ιδιωτικού δικαίου διαφορών· διαφορών, επομένως, οι οποίες εκπηγάζουν από ιδιωτικές έννομες σχέσεις, στις οποίες κυριαρχεί η ιδιωτική αυτονομία.
Η εξισορρόπηση του τυπικού με το ελαστικό στοιχείο συντελείται στην πολιτική δίκη μέσω της αρχής της διάθεσης και της αρχής της συζήτησης, δηλαδή μέσω των αιτήσεων και των ισχυρισμών των διαδίκων, όπως ρυθμίζονται από την πολιτική δικονομία. Τα δύο αυτά μεγέθη των αιτήσεων και των ισχυρισμών επιχειρεί να προσεγγίσει η παρούσα μελέτη, σε επίγνωση του γεγονότος, ότι αυτά αποτελούν τον βασικό πυρήνα του δικονομικού, αλλά και του καθόλου δόγματος.

Edition info

Title
Αιτήσεις και Ισχυρισμοί στην Πολιτική Δίκη
© 2013
Author
ISBN
978-960-445-939-1
Pages
XV + 351
Price
€ 42.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕ-ΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ Ι-ΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

IΙ. Το σύστημα διάθεσης και το σύστημα συζήτησης

1. Η καταγωγή και οι προεκτάσεις των δύο συστημάτων

2. Το περιεχόμενο και τα όρια των δύο συστημάτων

α. Το σύστημα διάθεσης

αα. Το περιεχόμενο του συστήματος διάθεσης

a. Εξουσία έναρξης της δίκης

b. Εξουσία προσδιορισμού του αντικειμένου της δίκης

c. Εξουσία περάτωσης της δίκης

aa. Γενικώς

bb. Ειδικώς το επιτρεπτό της συμφωνίας των διαδίκων «να ζητήσουν από το δικαστήριο να μην εκδώσει απόφαση»

ββ. Τα όρια του συστήματος διάθεσης

a. Το όρια της εξουσίας διάθεσης του αντικει-μένου της δίκης κατά το δικονομικό δίκαιο

b. Τα όρια της εξουσίας διάθεσης του αντικει-μένου της δίκης κατά το ουσιαστικό δίκαιο

β. Το σύστημα συζήτησης

αα. Το περιεχόμενο του συστήματος συζήτησης

a. Εξουσία προβολής πραγματικών ισχυρι-σμών

aa. Το περιεχόμενο της εξουσίας προβολής πραγματικών ισχυρισμών - Οι διατυπω-θείσες απόψεις

bb. Κριτική - Η λογική δομή και η δικονομι-κή μεταχείριση των πραγματικών ισχυ-ρισμών

cc. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

dd. Πραγματικοί ισχυρισμοί, που δεν θεμε-λιώνουν αιτήσεις - Η λειτουργία των πραγματικών ισχυρισμών

b. H εξουσία αμφισβήτησης ή μη των προβληθέντων πραγματικών ισχυρισμών και η εξουσία καθορισμού των αποδεικτικών μέσων

aa. Εξουσία αμφισβήτησης ή μη των προ-βληθέντων πραγματικών ισχυρισμών

bb. Εξουσία καθορισμού των αποδεικτικών μέσων

i. Η προσαγωγή των αποδεικτικών μέ-σων

ii. Η επίκληση των αποδεικτικών μέσων - Η νομολογιακή θέση

iii. Η επίκληση των αποδεικτικών μέ-σων, ιδίως στο δεύτερο βαθμό

ββ. Τα όρια του συστήματος συζήτησης

a. Αυτεπάγγελτη έρευνα και σύστημα συζήτη-σης

aa. Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη της παρα-γραφής κατά του Δημοσίου και των ν.π.δ.δ.

bb. Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδι-κασμένου

cc. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

b. Σύστημα συζήτησης και πασίδηλα γεγονότα ή γεγονότα γνωστά στο δικαστήριο

c. Σύστημα συζήτησης και πραγματικά γεγο-νότα καλυπτόμενα από νόμιμο τεκμήριο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ

ΙΙΙ. Οι αιτήσεις υπό λογική και νομική έποψη και η δικο-νομική τους μεταχείριση

1. Οι αιτήσεις υπό λογική και νομική έποψη

α. Η νομική φύση των αιτήσεων

β. Οι αιτήσεις υπό λογική έποψη

αα. Οι αιτήσεις ως προτάσεις δικανικού συλλογι-σμού

ββ. Περί του δικανικού συλλογισμού

γγ. Η φύση της αίτησης του διαδίκου

2. Περιεχόμενο και δικονομική μεταχείριση των αιτή-σεων

α. Διακρίσεις των αιτήσεων

αα. Κριτήρια και διακρίσεις των αιτήσεων

ββ. Τύπος και ενέργεια των αιτήσεων

γγ. Η διάκριση των διαδικαστικών πράξεων σε ε-πιτευκτικές και διαμορφωτικές

β. Περιεχόμενο των αιτήσεων

αα. Απλές και σύνθετες αιτήσεις

ββ. Αποτελεί η ένσταση που εισάγει στη δίκη προ-δικαστικό ζήτημα αίτηση;

γ. Η δικονομική μεταχείριση των αιτήσεων

αα. Η αρχή της τήρησης προδικασίας

ββ. Αποκλίσεις από την αρχή της τήρησης προδι-κασίας

ΙV. Οι ισχυρισμοί υπό λογική και νομική έποψη και η δικονομική τους μεταχείριση

1. Οι ισχυρισμοί υπό λογική και νομική έποψη

α. Εισαγωγή

β. Η λογική διάρθρωση του ισχυρισμού

γ. Η λογική διεργασία της υπαγωγής

δ. Η νομική φύση και οι διακρίσεις των ισχυρι-σμών

αα. Πραγματικοί και νομικοί ισχυρισμοί

ββ. Ουσιώδεις ισχυρισμοί και απλοί ισχυρισμοί, ε-πιχειρήματα

a. Εισαγωγικές παρατηρήσεις - Η ειδικότερη λειτουργία των ισχυρισμών

b. Η έννοια του ουσιώδους ισχυρισμού

c. Η νομολογία του Αρείου Πάγου, ιδίως ενό-ψει του άρθρου 559 αριθ. 8

d. Κριτικές παρατηρήσεις

γγ. Βασικοί και αντίθετοι ισχυρισμοί

a. Βασικές διακρίσεις

b. Επί της διάκρισης γνήσιων και καταχρηστι-κών ενστάσεων

aa. Η έννοια της διάκρισης

bb. Προβληματισμοί σχετικά με τη διάκρι-ση

i. Η κρατούσα γνώμη

ii. Κριτική της κρατούσας γνώμης

iii. Γνήσιες, καταχρηστικές ενστάσεις και αυτεπάγγελτη έρευνα

cc. Οριακά ζητήματα διακρίσεων

i. Η ένσταση συνυπαιτιότητας

ii. Η ένσταση κατάχρησης δικαιώματος

iii. Επιφυλάξεις ως προς τη θεώρηση ορισμένων διατάξεων ως δημόσιας τάξης και τον χαρακτηρισμό, εντεύθεν, των εξ αυτών ενστάσεων ως καταχρηστικών

c. Περαιτέρω διακρίσεις και χαρακτηριστικά των γνησίων ενστάσεων

aa. Αναβλητικές και ανατρεπτικές ενστάσεις - Η κυμαινόμενη ένταση ενέργειας των γνησίων ενστάσεων

bb. Σχετικός ο χαρακτήρας της ενέργειας της γνήσιας ένστασης

cc. Όριο στην ενέργεια των γνησίων ενστά-σεων η απόσβεση του δικαιώματος

d. Γνήσια ένσταση και διαπλαστικό δικαίωμα

aa. Εισαγωγή - Ομοιότητες μεταξύ τους

bb. Διαφορές μεταξύ ενστάσεων και απλών διαπλαστικών δικαιωμάτων

cc. Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσε-ων και των διαπλαστικών δικαιωμάτων

i. Εξώδικη και δικαστική άσκηση των ενστάσεων και των διαπλαστικών δι-καιωμάτων

ii. Η ειδικότερη δικονομική μεταχείρι-ση των ουσιαστικών ενστάσεων και των διαπλαστικών δικαιωμάτων

2. Η δικονομική μεταχείριση των ισχυρισμών

α. Τρόπος και χρόνος προβολής των ισχυρισμών

αα. Η άρνηση της αγωγής ή της ένστασης

a. Η απάντηση στην αγωγή ή την ένσταση

b. Η άρνηση ως μέσον άμυνας και η οριοθέτη-σή της από την ένσταση

ββ. Η (δικονομική) ένσταση

a. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά των εν-στάσεων

b. Διακρίσεις των με τη δικονομική έννοια εν-στάσεων

c. Περιεχόμενο και ενέργεια των δικονομικών ενστάσεων

aa. Ανατρεπτικές δικονομικές ενστάσεις

bb. Αναβλητικές δικονομικές ενστάσεις

d. Τα δικονομικά διαπλαστικά δικαιώματα

aa. Κατ’ ένσταση άσκηση των δικονομικών διαπλαστικών δικαιωμάτων

bb. Άσκηση δικονομικών διαπλαστικών δι-καιωμάτων με ανακοπή

γγ. Χρόνος προβολής των ισχυρισμών

a. Ισχυρισμοί επιθετικοί και αμυντικοί - Το πε-δίο εφαρμογής του άρθρου 269

aa. Η έννοια της διάκρισης

bb. Το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 269

b. Οι προνομιακοί ισχυρισμοί

c. Οι εξαιρέσεις του συγκεντρωτικού συστή-ματος

aa. Ισχυρισμοί μη προβληθέντες εγκαίρως από δικαιολογημένη αιτία

bb. Οι οψιγενείς ισχυρισμοί

cc. Οι παραχρήμα αποδεικνυόμενοι ισχυρι-σμοί

δδ. Προδικαστικό ζήτημα κατ’ ένσταση

β. Ο αποκλεισμός των ισχυρισμών συνεπεία του δε-δικασμένου

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

V. Οι αιτήσεις και οι ισχυρισμοί ως τα μέσα πραγμά-τωσης των αρχών της διάθεσης και συζήτησης στην πολιτική δίκη

1. Σύνοψη των κυριότερων πορισμάτων

2. Τελικές παρατηρήσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Χ. Μιχαηλίδου, Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση, 2023
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #30
Το ζήτημα του μέτρου απόδειξης σε σχέση με τον βαθμό πιθανότητας υπό το πρίσμα του ουσιαστικού και του δικονομικού δικαίου
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης