Κ. Γεωργίου, Η αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα, 2012


Κ. Γεωργίου, Η αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα, 2012

Το βιβλίο αυτό, περιέχει θεματικά κατεταγμένη, τη νομολογία των δικαστηρίων της χώρας όλων των βαθμών δικαιοδοσίας στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τη συναφή βιβλιογραφία (γενική και ειδική), που δημοσιεύθηκε σε όλα τα εκδιδόμενα στην Ελλάδα νομικά περιοδικά, κατά την ενδεκαετία 1990-2010.

Η ύλη του πονήματος καλύπτει το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, συνοδεύεται δε από κατατοπιστικότατο ευρετήριο, καθώς και από νομικές μελέτες του Συγγραφέα, στο εν λόγω αντικείμενο. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ - ΑΛΛΟΔΑΠΗ/ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΥΘΥΝΗ- ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ- ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) - ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ - ΠΟΔΗΛΑΤΟ - ΠΡΟΣΤΗΣΗ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΤΟΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΓΩΓΗ- ΑΠΟΔΕΙΞΗ- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΒΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ - ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 681Α ΚΠολΔικ - ΔΙΑΔΙΚΟΣ - ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΚΗ- ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ (Δικηγορική αμοιβή) - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ - ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ- ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ - ΕΝΣΤΑΣΗ- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΠολΔικ 914) - ΕΠΙΔΟΣΗ- ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ - ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΔΙΚΙΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ - ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Edition info

Title
Η αστική ευθύνη από τροχαία ατυχήματα
Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο
Νομολογία - Βιβλιογραφία - Μελέτες
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-795-3
Pages
ΧΧΧΙΙ + 957
Price
€ 85.00
In stock

Table of contents   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Ι. ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

1. Έννοια

2. Άδεια ικανότητος οδηγού

3. Δάνειο

4. Ζώνη ασφαλείας

5. Ηλικία παθόντος

6. Κ.Ο.Κ.

7. Κράνος

8. Μέθη οδηγού

9. Νόσος

10. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

11. Περιπολικό όχημα

12. Ποδηλάτης-μοτοποδηλάτης

13. Πρόστηση

14. «ΣΤΟΠ»

15. Συμψηφισμός κέρδους – ζημίας

16. Συνυπαιτιότητα παθόντος

17. Ταχύτητα

18. Τέκνα ανεπιτήρητα

19. Τοξικές ουσίες

20. Φώτα

21. Χειρουργική επέμβαση

ΙΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ

1. Αγωγή εκ της ΑΚ 931. Ιστορική βάση (ορισμένο/αόριστο της αγωγής)

2. Άδεια εργασίας

3. Ανήλικος

4. Αποδεικτέα περιστατικά

5. Αυτούσια (εις είδος) αποζημίωση

6. Δεδικασμένο

7. Ερμηνεία του άρθρου 931 ΑΚ

8. Ι.Κ.Α.

9. Κληρονομία

10. Κριτήρια υπολογισμού της αποζημιώσεως

11. Παραγραφή

12. Περιπτωσιολογία

13. Πρόσθετη αποζημίωση

14. Σχέση της ΑΚ 931 με εκείνη της ΑΚ 932

15. Χρηματική ικανοποίηση

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΟΥ

ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ/ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΚΕΡΔΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΚ 1509)

ΔΑΝΕΙΟ

ΕΞΟΔΑ

1. Έξοδα για αγορά βενζίνης

2. Έξοδα θεραπείας (νοσήλια)

3. Έξοδα κηδείας/μνημοσύνου

4. Έξοδα τεχνικής εκθέσεως (ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης)

5. Έξοδα τοποθετήσεως ανελκυστήρα (ασανσέρ) κλίμακος κ.λπ. της οικίας του μονίμως αναπήρου

6. Έξοδα τροποποιήσεως και διαμορφώσεως της οικίας του μονίμως αναπήρου

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΖΗΜΙΑ

1. Άμεση ζημία

2. Έμμεση ζημία

3. Ισοτιμία ευρώ με ξένο νόμισμα

4. Καταστροφή αλλοτρίου πράγματος· αίτημα καταβολής τόκων επί της αξίας του πράγματος

5. Καταστροφή ξένου πράγματος

6. Μελλοντική (θετική) ζημία

Μελλοντική ζημία απωτέρου χρόνου

7. Οικιακή βοηθός

8. Όχημα

α) Δαπάνη αποκαταστάσεως φθορών

β) Ολική/μερική καταστροφή

γ) Τόκοι επί της αξίας καταστραφέντος πράγματος

δ) Υπαξία του οχήματος

ε) Υπολείμματα του οχήματος

9. Παροχές από ελευθεριότητα

10. Πολλοί δράστες

ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

1. Απόρριψη της αγωγής

2. Βελτίωση της αγωγής με τις προτάσεις

3. Γένεση και προσδιορισμός της αξιώσεως

4. Διαζευκτικά δικαιώματα

5. Ένσταση

6. Εφαρμοστέο δίκαιο

7. Ιστορική βάση της αγωγής

8. Νομική φύση της αξιώσεως

9. Περιεχόμενο της αποζημιώσεως

10. Προσωπικές υπηρεσίες του συζύγου/Συνεισφορά του θανόντος

ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ/ΖΗΜΙΑΣ (ΑΚ 930 § 3)

ΣΥΝΤΡΕΧΟΝ ΠΤΑΙΣΜΑ ΠΑΘΟΝΤΟΣ

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ-ΔΩΡΑ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΙII. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ

1. Αδικοπραξία και χωρίς να παραβιάζεται συγκεκριμένη διάταξη νόμου

2. Άρση παρανομίας

3. Παράλειψη παράνομη

4. Χρηστά ήθη

IV. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

1. Νομική θεμελίωση της υπαιτιότητος

2. Αμέλεια

3. Ανήλικος

α) Αγωγή/Αναγωγή κατά των γονέων

β) Ανυπαίτιο (ακαταλόγιστο) ανηλίκου

γ) Αποζημίωση

δ) Ενηλικίωση ανηλίκου

ε) Εποπτεία ανηλίκου

στ) Παραμέληση/μη παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

ζ) Συντρέχον πταίσμα του ανηλίκου

η) Χρηματική ικανοποίηση

4. Ανυπαίτιο

5. Βία ανώτερη

6. Δημόσιο

7. Δόλος

8. Ευθύνη

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

α) Άδεια ικανότητος οδηγού

β) Ακαταλόγιστος

γ) Ένσταση συνυπαιτιότητος

δ) Συνυπαιτιότητα πολλών δραστών· δικαίωμα αναγωγής από καταβάλλοντα

ε) Συρροή λόγων συνυπαιτιότητος

ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ/ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Alarm

Αλλαγή λωρίδος κυκλοφορίας

Αλλαγή πορείας (κατευθύνσεως) αιφνίδια

Αναστροφή πορείας στο οδόστρωμα

Ανατροπή χωρίς σύγκρουση

Αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (πορείας)

Απόσταση ασφαλείας

Απώλεια ελέγχου του οχήματος

Αύλειος χώρος

Γυαλιά διορθωτικά (μυωπίας, πρεσβυωπίας, αστιγματισμού)

Δείκτης αλλαγής κατευθύνσεως (φλας-flash)

Διάβαση πεζών

Διάσχιση οδοστρώματος

Διαχωριστική νησίδα

Διπλή διαχωριστική γραμμή

Ελιγμός αιφνίδιος

Ελιγμός αποφευκτικός

Αναίρεση

Αποκλειστική υπαιτιότητα

Ζώα στο οδόστρωμα

Καραμπόλα

Μέθη

Μοτοποδήλατο/μοτοσυκλέττα/ποδήλατο

Οδικές συνθήκες

Οδόστρωμα ολισθηρό

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος («O.Σ.Ε.»)

Οχήματα αντιθέτως κινούμενα

Οχήματα ομορρόπως κινούμενα

Όχημα περιπολικό (ΕΛ.ΑΣ.) (βλ. λ. «Περιπολικό όχημα»)

Όχημα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Οχηματαγωγό σκάφος (ferry-boat)

Πεζοδρόμιο

Πεζός

Περιπολικό όχημα (ΕΛ.ΑΣ.)

Προσπέρασμα (βλ. λ. «Υπέρβαση»)

Προτεραιότητα

Σηματοδότης φωτεινός

Στάθμευση

«ΣΤΟΠ»

Ταξί

Ταχύτητα

Τράκτορας

Τριγωνική πινακίδα

Τρίτο όχημα

Υπέρβαση

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Δικονομικά: Ένσταση συνυπαιτιότητος τρίτου

Αιτιώδης σύνδεσμος

Αlarm (φώτα προσωρινής σταθμεύσεως)

Αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας (πορείας)

Απόσταση ασφαλείας

Απώλεια ελέγχου του οχήματος

Αυτοδιακινδύνευση του παθόντος

Γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)

Δείκτης αλλαγής πορείας (φλας-flash)

Διπλή διαχωριστική γραμμή

Ελιγμός αποφευκτικός

Ζώνη ασφαλείας

Κράνος

Λεωφορείο

Μοτοποδήλατο/μοτοσυκλέττα/ποδήλατο

Νησίδα διαχωριστική

Οδικές συνθήκες

Οδικός κόμβος

Οδόστρωμα

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

Οχήματα αντιθέτως κινούμενα

Οχήματα ομορρόπως κινούμενα

Πεζοδρόμιο

Πεζός

Προσπέρασμα (βλ. λ. «Υπέρβαση)

Σηματοδότηση φωτεινή

Στάθμευση

«ΣΤΟΠ»

Ταξί

Ταχύτητα

Τριγωνική πινακίδα

Τροχοπέδηση

Υπαίτια πράξη οδηγού

Υπέρβαση

Φώτα

ΑΛΛΟΔΑΠΗ/ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΥΘΥΝΗ

Ι. ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ (ν. ΓϠΝ/1911)

ΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

1. Αδικοπραξία

2. Έξοδα κηδείας

3. Πληρεξουσιότητα δικαστική

4. Στέρηση διατροφής

5. Συγγένεια

6. Χρηματική ικανοποίηση

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1. Άδεια ικανότητος οδηγού

2. Αlarm

3. Αναστροφή στο οδόστρωμα

4. Αντίθετο ρεύμα πορείας

5. Απόσταση ασφαλείας

6. Αυτοκινητόδρομος

7. Διαχωριστική νησίδα

8. Εργοταξιακός χώρος

9. Ζώνη ασφαλείας

10. Κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος (ΚΟΚ 16 §§ 1 και 2)

11. Κράνος

12. Μέθη οδηγού

α) Αιτιώδης σύνδεσμος

β) Κριτήρια για τον προσδιορισμό μέθης οδηγού

13. Μονόδρομος

14. Οδικός κόμβος

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Προτεραιότητα επί κόμβων

1. Οδός ταχείας κυκλοφορίας

2. Παραβίαση ΣΤΟΠ

3. Πινακίδα διαφημιστική

4. Πινακίδα οδική

5. Πινακίδα τριγωνική

6. Πρόσκρουση/Παράσυρση

7. Προτεραιότητα

8. Φώτα

9. Φωτεινοί σηματοδότες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

1. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

2. Αξίωση από αδικοπραξία

3. Αποζημίωση εκ της ΑΚ 931

4. Απρόβλεπτη ζημία

5. Ασφαλιστής

6. Δεδικασμένο

7. Διακοπή της παραγραφής

8. Έναρξη του χρόνου παραγραφής

9. Εξακολουθητική ζημία

10. Επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής

11. Ν. ΓϠΝ/1911

12. Περιεχόμενο της ενστάσεως παραγραφής

13. Περιοδικές παροχές

14. Προβλεπτή ζημία

15. Πρόστηση

16. Τόκος

17. Χρόνος προβολής της ενστάσεως

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

ΠΟΔΗΛΑΤΟ

ΠΡΟΣΤΗΣΗ

1. Αιτιώδης σύνδεσμος

2. Αντικειμενική ευθύνη προστήσαντος

3. Έννοια της προστήσεως

4. Ευθύνη εις ολόκληρο

5. Ιστορική βάση της αγωγής κατά προστήσαντος

6. Κατάχρηση υπηρεσίας από προστηθέντα

7. ΟΣΕ

8. Παραγραφή

9. Πολλοί προστήσαντες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΤΟΚΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ι. ΑΓΩΓΗ

1. Ιστορική βάση αγωγής

2. Ορισμένο αγωγής

3. Σώρευση αξιώσεων

ΙΙ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

1. Αναλογικότητα: Η παραβίαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητος, ως αναιρετικός λόγος

2. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητος· δεν δίδεται αναιρετικός λόγος

Παραπομπή στην Ολομέλεια του ΑΠ

Ολομέλεια ΑΠ

3. Ανεπαρκείς αιτιολογίες

4. Εύλογο χρηματικής ικανοποιήσεως

5. Στοιχεία προσδιορισμού

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΙV. ΑΝΗΛΙΚΟΣ

V. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ

VI. ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

VII. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

VIII. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οικογένεια του θύματος

IX. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ/ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

X. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

XI. ΝΗΠΙΟ

XII. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Περιπτωσιολογία

XIII. «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 932 ΑΚ

1. Η γενική αρχή

2. Περιπτωσιολογία

XIV. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

XV. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

XVI. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

XVII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

XVIII. ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η έννοια της αδικοπραξίας κατά τον ΑΚ. Η προσβολή του δικαιώματος του «επιχειρείν». Η αξίωση προς παράλειψη επικειμένης προσβολής

Προϋπόθεση για να ευδοκιμήσει η εξ αναγωγής αγωγή. Τύχη της αναγωγής, εάν απορ-ριφθεί η κύρια αγωγή

Περί της αγωγής εξ αναγωγής και της επ’ αυτής δίκης

Προϋποθέσεις ευδοκιμήσεως της αναγωγής

Σύγκρουση οχημάτων. Εις ολόκληρο συνοφειλέτες και οι ασφαλιστές των συνυπαιτίων οδηγών. Κάθε ασφαλιστής δεν είναι υπόχρεως εξ αναγωγής έναντι του άλλου ασφαλιστή

Αγωγή εξ αναγωγής της ασφαλιστικής εταιρίας κατά του υπαιτίου οδηγού που δεν είχε άδεια ικανότητος

Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση ενίων αξιώσεων ασφαλισμένων-παθόντων στο ΙΚΑ σε ατύχημα και το ορισμένο της αποζημιωτικής αγωγής του ασφαλισμένου κατά του υπαιτίου

Μεταβίβαση αξιώσεων παθόντων από αυτοκινητικό ατύχημα στον Ο.Γ.Α.

Έρευνα της δυνατότητος του ασφαλιστή (εναγομένου εις ολόκληρο μαζί με τον ασφα-λισμένο από τον παθόντα) να προτείνει κατά του τελευταίου (και) την πενταετή παραγ-ραφή της ενδίκου αξιώσεως, μολονότι αυτή εκ πρώτης όψεως ανήκει στον ασφαλισμέ-νο/υπαίτιο οδηγό

Διαχρονικό δίκαιο στην παραγραφή του άρθρου 10 § 2 του π.δ. 237/1986, μετά την τροποποίησή του δυνάμει του άρθρου 7 ν. 3557/2007

Παραγραφές

Η επιμήκυνση του χρόνου της παραγραφής κατ’ άρθρο 268 εδάφ. α΄ ΑΚ επί αξιώσεων εξ αδικοπραξίας και το «πρόωρο» της αγωγής διαφυγόντος κέρδους. (Επισκόπηση και κριτική της θεωρίας/νομολογίας)

Η έννοια και η λειτουργία του άρθρου 268 εδάφ. α΄ ΑΚ και τα δομικά σφάλματα ενίων νομολογιακών παραδοχών

Άδεια οδηγήσεως αλλοδαπού Κράτους

Αποζημίωση παθόντος λόγω απωλείας εισοδημάτων του (μέλλουσα ζημία)

«Αυτοκίνητο» κατά την έννοια του ν. ΓϠΝ/1911 και του ν. 489/1976

Διαφημιστικές πινακίδες

Δικαιώματα του Επικουρικού Κεφαλαίου (: Ε.Κ.)

Ευθύνη ποδηλάτη σε οδικό ατύχημα

Η αξίωση διατροφής ενηλίκου ανιόντος

Η έννοια της αμέλειας κατά το αστικό και το ποινικό δίκαιο. Θεμελιώδεις διαφορές και έννο-μες συνέπειες

Η έννοια του άρθρου 930 § 3 ΑΚ (Ο μισθός ιδιωτικού ή δημοσίου υπαλλήλου συνιστά αποζημίωση ή διατροφή του ;)

Η έννοια του άρθρου 931 ΑΚ

Η ποινικώς αξιόλογη αδικοπραξία ως νόμιμο θεμέλιο της αστικής αδικοπρακτικής ευθύ-νης. Προϋποθέσεις της αστικής ευθύνης επί εγκλήματος τιμωρουμένου μόνον επί τη εγκλήσει του παθόντος

Θανάτωση συνεπιβάτη (ασφαλισμένου) από υπαιτιότητα του οδηγού (συζύγου του θα-νόντος)

Τραυματισμός συνεπιβάτη από υπαιτιότητα του (ασφαλισμένου) οδηγού

Ευθύνη/συνευθύνη του οδηγού παρανόμως σταθμευμένου οχήματος στη ζημία του από πρόσκρουση άλλου οχήματος σε αυτό

Η ευθύνη ιατρικής κλινικής ως προστήσασας από ιατρικό σφάλμα

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Αξίωση εξ αδικοπραξίας και κατά τις διατάξεις περί αδι-καιολογήτου πλουτισμού. Επικουρικότητα ουσιαστική και δικονομική

Συγγενείς και μη τραυματισθέντος, ως νοσοκόμοι του

Έννομες συνέπειες από τη δήλωση παθόντος κατά την προανάκριση ότι δεν επιθυμεί την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΓΩΓΗ

Ι. ΑΓΩΓΗ (ΓΕΝΙΚΩΣ)

1. Ανυπόστατο της αγωγής

2. Ορισμένο της αγωγής

3. Διαζευκτική/επικουρική εναγωγή

4. Θεωρία της «λειτουργίας του κανόνα δικαίου»

5. Ιστορική βάση της αγωγής του παθόντος

6. Έξοδα επισκευής του οχήματος

II. ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ

III. ΑΓΩΓΗ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ

IV. ΑΝΑΓΩΓΗ

V. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

VI. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

VII. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

VIII. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

IX. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

1. Αλλοδαπό δίκαιο (ΚΠολΔικ 337)

2. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση διαδίκου (ΚΠολΔικ 245, 270 § 3, 415-420)

3. Βάρος αποδείξεως αντικειμενικό (ΚΠολΔικ 338 § 1)

4. Διδάγματα κοινής πείρας (ΚΠολΔικ 336 § 4)

5. Δικαστικά τεκμήρια (ΚΠολΔικ 336 § 3, 339)

6. Δικαστικός πληρεξούσιος (ΚΠολΔικ 94-105)/αντίκλητος (ΚΠολΔικ 142-143)

7. Δικονομική σύμβαση

8. Έγγραφα (ΚΠολΔικ 432-465)

9. Έμμεση απόδειξη

10. Ένορκες βεβαιώσεις (ΚΠολΔικ 270 § 2 εδάφ. γ΄)

11. Εξέταση διαδίκου (ΚΠολΔικ 270 § 3 εδάφ. α΄, 415-420)

12. Επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα

13. Ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις (ΚΠολΔικ 390)

14. Κοινότητα αποδεικτικού μέσου

15. Μάρτυρες (ΚΠολΔικ 393-414)

16. Μέθη οδηγού

17. Νοσοκόμος αποκλειστική αλλοδαπή

18. Ολική καταστροφή οχήματος

19. Ομολογία (ΚΠολΔικ 352-354)

20. Πραγματογνωμοσύνη (ΚΠολΔικ 368-392)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΒΙΑ ΑΝΩΤΕΡΗ

ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ

1. Αγωγή εξ αναγωγής (μεταξύ των εις ολόκληρο υποχρέων)

2. Αγωγή πρόωρη

3. Αντένσταση

4. Αξίωση επί άλλης νομικής βάσης

5. Απόφαση ποινικού δικαστηρίου

6. Ενστάσεις

7. Ζημίες απρόβλεπτες

8. Ζημίες νέες

9. Ζημίες προβλεπτές

10. Κρίση επί της ικανότητος του ενάγοντος προς εργασία

11. Οιονεί καθολικός διάδοχος

12. Πρόστηση

13. Χρηματική ικανοποίηση

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟΥ 681Α ΚΠολΔικ

ΔΙΑΔΙΚΟΣ

ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

1. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων (ΚΠολΔικ 3)

Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών

2. Εσωτερική δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων (ΚΠολΔικ 1)

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΗ

1. Αναβολή/αναστολή της συζητήσεως

2. Αρμοδιότητα/δωσιδικία

3. Βίαιη διακοπή της δίκης

4. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)

5. Διαβίβαση διαδικαστικών εγγράφων στον Εισαγγελέα (ΚώδΠοινΔικ 38)

6. Διαδικαστική πράξη

7. Δικαστικά έξοδα (ΚΠολΔικ 173-193)

8. Δικαστική πληρεξουσιότητα (ΚΠολΔικ 94-105)

9. Δικονομικά χρηστά ήθη (ΚΠολΔικ 116)

10. Διόρθωση/συμπλήρωση αποφάσεως

11. Καθήκον αληθείας (ΚΠολΔικ 116, 205)

12. Παραίτηση από την αγωγή

13. Παρέμβαση

14. Ποινές τάξεως

15. Προτάσεις

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Δικηγορική αμοιβή

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΩΣ

1. Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (ΚΠολΔικ 152 επ.)

2. Παραίτηση

ΙΙ. ΑΝΑΙΡΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

1. Αοριστία αναιρετικού λόγου

2. Αλυσιτελείς αναιρετικοί λόγοι/επάλληλες αιτιολογίες

3. Αναιρετικώς ανέλεγκτο

Μάρτυρες εξαιρετέοι (ΚΠολΔικ 400 § 3)

Χρηματική ικανοποίηση

4. Νέοι ισχυρισμοί

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαδικαστικές προϋποθέσεις αναιρέσεως

Ανακοίνωση της δίκης

Αποδοχή

Απόφαση αναιρεσιβαλλόμενη

Έννομο συμφέρον

Επαναφορά των πραγμάτων (ΚΠολΔικ 914)

Κλήτευση

Νομιμοποίηση

Ομοδικία

Παραγραφή

Παραίτηση

Παρέμβαση

Πληρεξουσιότητα

Προθεσμία

Προσεπίκληση

Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως

Προτάσεις

Σύνταγμα

Τελεσιδικία αναιρεσιβαλλομένης

ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΚΠολΔικ 559)

1. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 1 (Το δικαστήριο παραβίασε κανόνα ουσιαστικού δικαίου)

ΟΡΙΣΜΕΝΟ (ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ) ΤΟΥ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

Αιτιώδης σύνδεσμος (πρόσφορη αιτία)

Διδάγματα κοινής πείρας

Ζημία (θετική – αποθετική – μέλλουσα – διαφυγόν κέρδος)

Παράνομη πράξη

Υπαιτιότητα (αμέλεια/δόλος)/Συνυπαιτιότητα

Αμέλεια

Δόλος

Υπαιτιότητα – Συνυπαιτιότητα

ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΝΗΛΙΚΟΣ

ΔΙΚΑΙΟ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΙ (ΑΚ 173 και 200)

ΠΡΟΣΤΗΣΗ

2. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 4 (Το δικαστήριο έχει υπερβεί τη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων)

3. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 8 (Το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπ’ όψιν πράγματα που δεν προτάθηκαν ή δεν έλαβε υπ΄ όψιν πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη

επίδραση στην έκβαση της δίκης)

4. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 9 (Το δικαστήριο επιδίκασε κάτι που δεν ζητήθηκε ή επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη)

5. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 10 (Το δικαστήριο παρά το νόμο δέχθηκε πράγματα που έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης ως αληθινά χωρίς απόδειξη)

6. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 11 (Το δικαστήριο έλαβε υπ’ όψιν αποδεικτικά μέσα που ο νόμος δεν επιτρέπει ή παρά το νόμο έλαβε υπ’ όψιν αποδεικτικά μέσα που δεν προσκομίσθηκαν ή δεν έλαβε υπ’ όψιν αποδεικτικά μέσα που οι διάδικοι επικα-λέσθηκαν και προσκόμισαν)

7. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 12 (Το δικαστήριο παραβίασε τους ορισμούς του νόμου σχετικά με τη δύναμη των αποδεικτικών μέσων)

8. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 13 (Το δικαστήριο εσφαλμένως εφάρμοσε τους ορισμούς του νόμου ως προς το βάρος της αποδείξεως)

9. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 14 (Το δικαστήριο παρά το νόμο κήρυξε ή δεν κήρυξε ακυ-ρότητα, έκπτωση από δικαίωμα ή απαράδεκτο)

Πότε ιδρύεται ο αναιρετικός λόγος

Αγωγή

Αοριστία της αγωγής

Ιστορική βάση της αγωγής

Μεταβολή των αγωγικών περιστατικών

Ένσταση

Έφεση

10. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 16 (Το δικαστήριο κατά παράβαση του νόμου δέχθηκε ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει δεδικασμένο ή ότι υπάρχει δεδικασμένο με βάση α-πόφαση που

εξαφανίσθηκε ύστερα από ένδικο μέσο ή αναγνωρίσθηκε ως ανύπαρκτη)

11. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 18 (Το δικαστήριο της παραπομπής δεν συμμορφώθηκε προς την αναιρετική απόφαση)

12. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 19 (Η απόφαση δεν έχει νόμιμη βάση και ιδίως δεν έχει κα-θόλου αιτιολογίες ή έχει αιτιολογίες αντιφατικές ή ανεπαρκείς σε ζήτημα που έχει ουσιώδη επίδραση στην εκβαση της δίκης)

Έλλειψη νόμιμης βάσης (γενικώς)

Αιτιολογίες

Ανεπαρκείς/ελλιπείς

Αντιφατικές

Ασαφείς

Έλλειψη αιτιολογίας

Επάλληλες αιτιολογίες

Επαρκείς αιτιολογίες

Ελιγμός αποφευκτικός

Έργα δημόσια

Κράνος

Μέθη

Συνυπαιτιότητα πολλαπλή του ζημιωθέντος

Ταχύτητα

13. ΚΠολΔικ 559 αριθ. 20 (Το δικαστήριο παραμόρφωσε το περιεχόμενο εγγράφου, με το να δεχθεί πραγματικά γεγονότα προφανώς διαφορετικά, από εκείνα που αναγράφονται στο έγγραφο αυτό)

ΙΙΙ. ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ

IV. ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ

V. ΕΦΕΣΗ

1. Αιτιολογίες της εκκαλουμένης

2. Αναδρομικότητα νόμου (διαχρονικό δίκαιο)

3. Αντέφεση

4. Αποδοχή της πρωτόδικης αποφάσεως

5. Απόφαση εν μέρει οριστική

6. Απόφαση μη οριστική

7. Δεύτερη έφεση

8. Δικαστική δαπάνη

9. Διόρθωση αποφάσεως

10. Έγγραφα

11. Έννομο συμφέρον (ΚΠολΔικ 68)

12. Ένσταση/Αντένσταση (ΚΠολΔικ 262)

13. Επαναφορά ισχυρισμών στο εφετείο (ΚΠολΔικ 240)

14. Επίκληση αποδεικτικών μέσων στο εφετείο (ΚΠολΔικ 529, 530)

15. Ερημοδικία

16. Κεφάλαια εκκαλουμένης αναγκαστικώς συνεχόμενα (ΚΠολΔικ 523 § 1)

17. Λόγοι εφέσεως

18. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (ΚΠολΔικ 522)

19. Νομιμοποίηση (ΚΠολΔικ 68)

20. Ομοδικία (ΚΠολΔικ 74 έως και 78)

21. Παραίτηση

22. Παράσταση διαδίκων στο ακροατήριο

23. Παρέμβαση

24. Προθεσμία (ΚΠολΔικ 518)

25. Προσεπίκληση (ΚΠολΔικ 88)

26. Πρόσθετοι λόγοι

27. Προτάσεις

28. Συζήτηση

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΕΝΣΤΑΣΗ

1. Αίτημα ενστάσεως

2. Αιτιώδης σύνδεσμος

3. Ανήλικος

4. Αντένσταση

5. Αντέφεση

6. Απόδειξη προφορικής υποβολής ενστάσεως

7. Απόσταση ασφαλείας

8. Αυτοδιακινδύνευση

9. Δάνειο

10. Δεδικασμένο

11. Ειδικές διαδικασίες

12. Ένσταση εξοφλήσεως

13. Ένσταση επικουρική

14. Ένσταση οψιγενής

15. Ένσταση/Αντένσταση παραγραφής

16. Ένσταση περιορισμού ευθύνης (άρθρο 4 ν. ΓϠΝ/1911)

17. Ένσταση προς ανατροπή νομίμου τεκμηρίου

18. Ένσταση συνυπαιτιότητος/συντρέχοντος πταίσματος

19. Επικουρικό Κεφάλαιο

20. Ευθύνη εις ολόκληρο

21. Έφεση

22. Ζώνη ασφαλείας

23. Ιδιοκτήτης ζημιογόνου οχήματος

24. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)

25. Καραμπόλα

26. Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.)

27. Παραγραφή

28. Παραδεκτό (εμπρόθεσμο) ενστάσεως

29. Προβολή ενστάσεων/αντενστάσεων ενώπιον του εφετείου

30. Στέρηση υπηρεσιών συζύγου/γονέως

31. Συντρέχον πταίσμα

32. Υπολείμματα οχήματος

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΚΠολΔικ 914)

ΕΠΙΔΟΣΗ

1. Άγνοια τόπου κατοικίας παραλήπτη

2. Επίδοση με θυροκόλληση

3. Επίδοση σε διάδικο που συναινεί ή δεν συναινεί

4. Επίδοση σε κληρονόμο του προς ον αυτή

5. Επίδοση σε νομικό πρόσωπο

6. Επίδοση σε πρόσωπο γνωστής διαμονής στην αλλοδαπή

ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑ

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

1. Έννοια

2. Κρίσιμος χρόνος

3. Περιπτωσιολογία

Ανήλικος

Αντιπρόσωπος για διακανονισμό ζημιών

Δικαιούχος της ασφαλιστικής αποζημιώσεως επί βλάβης οχήματος

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)

Ο.Σ.Ε.

Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.)

Υπαξία αυτοκινήτου

Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)

ΟΜΟΔΙΚΙΑ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΩΣ

ΙΙ. ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ

1. Αδικοπραξία· προϋποθέσεις προσεπικλήσεως τρίτου ως δικονομικού εγγυητή

2. Απεύθυνση της εφέσεως και κατά του προσεπικληθέντος

3. Ένωση αγωγής αποζημιώσεως

4. Ιστορική βάση της ενωμένης αγωγής

5. Ιστορική βάση της προσεπικλήσεως

6. Μη άσκηση παρεμβάσεως από προσεπικληθέντα δικονομικό εγγυητή· έννομες συνέπειες

7. Παρεμπίπτουσα αγωγή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το δικονομικό απαράδεκτο και η έννοια της προδικασίας κατ’ άρθρο 111 ΚΠολΔικ

Αοριστία και νόμω αβάσιμο αγωγής· εννοιολογική διάκριση

Η μη πάροδος της αποσβεστικής προθεσμίας είναι στοιχείο της ιστορικής βάσης της αγω-γής

Σύννομη παραίτηση από το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής

Περί της πλαγιαστικής αγωγής του τρίτου κατά του ασφαλιστή

Η προσεπίκληση συνυπαιτίων οδηγών ως δικονομικών εγγυητών

Θάνατος ανηλίκου από αμέλεια άλλου ανηλίκου, οδηγού οχήματος· άσκηση αγωγής κατά του ασφαλιστή από την οικογένεια του θανόντος (ΑΚ 932)· προσεπίκληση (και ενωμένη σε αυτήν αποζημιωτική αναγωγή) των γονέων των ανηλίκων αυτών, ως συνυπαιτίων του θανάτου

Προσεπίκληση συνυπαιτίων οδηγών ως δικονομικών εγγυητών και ενωθείσα σε αυτήν αποζημιωτική αγωγή

Η άμυνα του εναγομένου προς απόκρουση του αιτήματος εναγόντων περί προσωρινής εκτελεστότητος

Δικαστικά τεκμήρια εκ του άρθρου 336 § 3 ΚΠολΔικ

Ενεργητική νομιμοποίηση προς αποκατάσταση ζημιών οχήματος, εκμισθωθέντος δυνάμει συμβάσεως leasing

Επικουρική βάση αγωγής/ενστάσεως

Νόμω λειτουργία της ενστάσεως και ιδίως της ενστάσεως παραγραφής

Πολλοί συνυπαίτιοι εξ αδικοπραξίας· εναγωγή μόνον ενός εξ αυτών· ένσταση εναγομένου ότι συνυπαίτιος είναι και άλλος, μη εναχθείς· αλυσιτελής ένσταση

Το άρθρο 31 § 3 ΚΠολΔικ

Αοριστία και αβάσιμο κατ’ ουσίαν αγωγής αποζημιώσεως εκ της ΑΚ 931 (ειδικώς λόγω ακρωτηριασμού κάτω άκρου)

Aναιρετικοί λόγοι για ψευδή ερμηνεία, άλλως για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 931 ΑΚ

Προσβολή ως μερικώς πλαστής της Εκθέσεως Απλής Αυτοψίας (ΚΠολΔικ 438 εδάφ. β΄), άλλως, επικουρικώς, ανταπόδειξη κατά του περιεχομένου δημοσίου εγγράφου (ΚΠολΔικ 440 εδάφ. β΄)

Τινά περί της δικαστικής εγγυοδοσίας (ΚΠολΔικ 162-168)

Ενεργητική νομιμοποίηση του πλαγιαστικώς ενάγοντος Ι.Κ.Α., προς αναγκαστική εκτέλεση εις βάρος του εναγομένου

Η παραίτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την άσκησή τους και η σιωπηρή αποδοχή της αποφάσεως

Εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων από το δικαστήριο· σύστημα των νομικών αποδείξεων· ελεύθερη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων από το δικαστήριο· η φωτογραφία ως αποδεικτικό μέσο· η αξιοπιστία της μαρτυρικής αποδείξεως και η σύγκρισή της με το έγγραφο

Τρόποι προσβολής των ελαττωματικών (ακύρων, ανυποστάτων) διαδικαστικών πράξεων

Ηλεκτρονικό έγγραφο και αντίγραφο αυτού

Refomatio in pejus

Η λειτουργία των άρθρων 438 και 441 § 1 ΚΠολΔικ

Παραίτηση από το δικόγραφο εισαγωγικού δικογράφου δίκης στο εφετείο

Επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση (ΚΠολΔικ 152 επ.), λόγω μη παραστάσεως κατά την έναρξη διεξαγωγής των εμμαρτύρων αποδείξεων και μη εμπρόθεσμης γνωστοποιήσεως των μαρτύρων

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Π. Κορνηλάκης, Επίτομο Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2023
Όλη η απαραίτητη ύλη για το Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο