Κ. Φράγκος, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019 και Ν. 4637/2019), 2020


Κ. Φράγκος, Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019 και Ν. 4637/2019), 2020

Στο ογκώδες αυτό έργο, που συνδυάζει Θεωρία και Πρακτική, ερμηνεύονται κατ’ άρθρο και παράγραφο άρθρου οι νέες ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Ο νομικός της πράξης θα βρει συγκεντρωμένες σε έναν τόμο τις συνήθως ισχύουσες και πλέον χρήσιμες πρακτικά θεωρητικές απόψεις και κυρίως τις κρατούσες νομολογιακές ερμηνείες, πρακτικές και τοποθετήσεις και των τριών ποινικών τμημάτων Αρείου Πάγου και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις αντίστοιχες ποινικές διατάξεις.

Σκοπός του συγγραφέα είναι να παρέχει συνοπτικές και σαφείς, κατανοητές απαντήσεις στα διάφορα ερωτήματα και ερμηνευτικά ζητήματα που αναφύονται, ώστε να βρίσκει ο νομικός της πράξης σύντομα τις νομικές πληροφορίες που αναζητά, πρόσφατη νομολογία –το έργο είναι ενημερωμένο με δικαστικές αποφάσεις έως και τον Νοέμβριο του 2019– και λύσεις στα διάφορα ποινικά ζητήματα που συναντά κατά την εφαρμογή του νέου ΠΚ και που απασχολούν στην προδικασία, στα δικαστικά συμβούλια και στην κύρια ζωντανή διαδικασία των ποινικών ακροατηρίων.

Edition info

Title
Ποινικός Κώδικας (Ν. 4619/2019 και Ν. 4637/2019)
Κατ’ άρθρο Ερμηνεία & Νομολογία Αρείου Πάγου
© 2020
Collaborators
Author
ISBN
978-960-648-077-5
Pages
XLVI + 1996
Price
€ 125.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Πρώτο βιβλίο

Γενικό Μέρος

Πρώτο Κεφάλαιο

Ο Ποινικός Νόμος

Ι. Βασικές αρχές

Άρθρο 1. Καµία ποινή χωρίς νόµο

Ερμηνεία

Άρθρο 2. Αναδρομική ισχύς του ηπιότερου νόμου

Ερμηνεία

Νομολογία

Ερμηνεία παρ.

Άρθρο 3. Νόμοι με προσωρινή ισχύ (Καταργήθηκε)

Άρθρο 4. Επιβολή μέτρων ασφάλειας (Καταργήθηκε)

ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων

Εισαγωγικό σημείωμα στα άρθρ. 5-11 ΠΚ

Άρθρο 5. Εγκλήματα που τελέστηκαν στην ημεδαπή

Ερμηνεία

Άρθρο 6. Εγκλήματα ημεδαπών στην αλλοδαπή

Ερμηνεία

Άρθρο 7. Εγκλήματα αλλοδαπών στην αλλοδαπή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 8. Εγκλήματα στην αλλοδαπή που τιμωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόμους

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 9. Ακαταδίωκτο εγκλημάτων που τελέστηκαν στην αλλοδαπή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 10. Υπολογισμός ποινών που εκτίθηκαν στην αλλοδαπή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 11. Αναγνώριση αλλοδαπών ποινικών αποφάσεων

Ερμηνεία - Νομολογία

ΙΙΙ. Σχέση του Κώδικα με τους ειδικούς νόμους και επεξήγηση όρων

Άρθρο 12. Ειδικοί ποινικοί νόμοι

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 13. Έννοια όρων του Κώδικα

Ερμηνεία - Νομολογία

Δεύτερο Κεφάλαιο

Το έγκλημα

Ι. Η πράξη

Άρθρο 14. Έννοια της αξιόποινης πράξης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 15. Έγκλημα που τελείται με παράλειψη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 16. Τόπος τέλεσης της πράξης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 17. Χρόνος τέλεσης της πράξης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 18. Κατηγορίες αξιοποίνων πράξεων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 19. Ποινικός χαρακτήρας πράξεων που έχουν εκδικαστεί

Ερμηνεία - Νομολογία

ΙΙ. Ο άδικος χαρακτήρας της πράξης

Άρθρο 20. Λόγοι άρσης του αδίκου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 21. Προσταγή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 22. Άμυνα

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία

Άρθρο 23. Υπέρβαση άμυνας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 24. Υπαίτια κατάσταση άμυνας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 25. Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο

Ερμηνεία - Νομολογία

ΙΙΙ. Η υπαιτιότητα

Άρθρο 26. Υπαιτιότητα στα κακουργήματα και στα πλημμελήματα

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 27. Δόλος

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 28. Αμέλεια

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 29. Ευθύνη από το αποτέλεσμα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 30. Πραγματική πλάνη

Ερμηνεία

Νομολογία

ΙV. Λόγοι άρσης του καταλογισμού

Άρθρο 31. Νομική πλάνη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 32. Κατάσταση ανάγκης που αίρει τον καταλογισµό

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 33. Αδυναµία αποφυγής του αδίκου

Ερμηνεία

Άρθρο 34. Ανικανότητα προς καταλογισµό

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 35. Υπαίτια πρόκληση ανικανότητας

Ερμηνεία - Νομολογία

V. Μειωμένος καταλογισμός

Άρθρο 36. Μειωµένη ικανότητα καταλογισµού

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 37. Έκτιση της ποινής σε ιδιαίτερα καταστήματα (Καταργήθηκε)

Άρθρο 38. Επικίνδυνοι εγκληματίες με ελαττωμένο καταλογισμό (Καταργήθηκε).

Άρθρο 39. Διάρκεια του περιορισμού στα ψυχιατρικά καταστήματα (Καταργήθηκε)

Άρθρο 40. Μετατροπή του περιορισμού σε φυλάκιση ή κάθειρξη (Καταργήθηκε)

Άρθρο 41. Εγκληματίες καθ’ έξη με ελαττωμένο καταλογισμό (Καταργήθηκε)

Τρίτο Κεφάλαιο

Απόπειρα και συμμετοχή

Ι. Απόπειρα

Άρθρο 42. Έννοια και ποινή της απόπειρας

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 43. Απρόσφορη απόπειρα (Καταργήθηκε)

Άρθρο 44. Υπαναχώρηση

Ερμηνεία

Νομολογία

ΙΙ. Συμμετοχή

Άρθρο 45. Συναυτουργοί

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 46. Ηθικός αυτουργός και προβοκάτορας

Ερμηνεία

Νομολογία - Ηθική αυτουργία

Άρθρο 47. Συνεργός

Ερμηνεία.

Νομολογία (υπό την ισχύ του προϊσχύσαντος ΠΚ)

Ειδικότερη νομολογία άμεσης συνέργειας υπό τον προϊσχύσαντα ΠΚ

Άρθρο 48. Γενική διάταξη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 49. Ιδιαίτερες ιδιότητες ή σχέσεις

Ερμηνεία

Νομολογία

Τέταρτο Κεφάλαιο

Ποινές και μέτρα ασφάλειας

Ι. Κύριες ποινές

Άρθρο 50. Είδη ποινών

Ερμηνεία

Άρθρο 51. Ποινές στερητικές της ελευθερίας

Ερμηνεία

Άρθρο 52. Κάθειρξη

Ερμηνεία

Άρθρο 53. Φυλάκιση

Ερμηνεία

Άρθρο 54. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Ερμηνεία

Άρθρο 55. Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Ερμηνεία

Άρθρο 56. Τρόπος εκτέλεσης ποινών και μέτρων ασφάλειας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 57. Χρηματική ποινή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 58. Απόσβεση των ποινών σε χρήμα (Καταργήθηκε)

ΙΙ. Παρεπόμενες ποινές

Άρθρο 59. Γενική διάταξη

Ερμηνεία

Άρθρο 60. Αποστέρηση θέσεων και αξιωμάτων

Ερμηνεία

Άρθρο 61. Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση (Καταργήθηκε)

Άρθρο 62. Αποστέρηση σε περίπτωση καταδίκης σε περιορισμό σε ψυχιατρικό κατάστημα (Καταργήθηκε)

Άρθρο 63. Αποτέλεσμα της αποστέρησης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 64. Μερική αποστέρηση σε περίπτωση φυλάκισης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 65. Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

Ερμηνεία

Άρθρο 66. Αφαίρεση άδειας οδήγησης ή εκμετάλλευσης μεταφορικού μέσου

Ερμηνεία

Άρθρο 67. Δημοσίευση καταδικαστικής απόφασης

Ερμηνεία

Άρθρο 68. Δήμευση

Ερμηνεία

Νομολογία

ΙΙΙ. Μέτρα ασφαλείας

Άρθρο 69. Γενική διάταξη

Ερμηνεία

Άρθρο 69Α. Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Ερμηνεία

Άρθρο 70. Διάρκεια του θεραπευτικού μέτρου

Ερμηνεία

Άρθρο 70Α. Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 71. Μέτρα θεραπείας ατόμων μειωμένου καταλογισμού λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής

Ερμηνεία

Άρθρο 72. Παραπομπή σε κατάστημα εργασίας (Καταργήθηκε).

Άρθρο 73. Απαγόρευση διαμονής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 74. Απέλαση αλλοδαπού (Καταργήθηκε)

Άρθρο 75. Παραγραφή µέτρου ασφαλείας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 76. Δήμευση

Ερμηνεία

IV. Αποζημίωση

Άρθρο 77. Προτίμηση πληρωμής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 78. Υπόχρεοι σε πληρωμή (Καταργήθηκε)

Πέμπτο Κεφάλαιο

Επιμέτρηση ποινής

Ι. Γενικοί κανόνες

Άρθρο 79. Δικαστική επιμέτρηση της ποινής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 80. Επιμέτρηση και απότιση χρηματικής ποινής

Ερμηνεία.

Νομολογία

Άρθρο 81. Επιμέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 81Α. Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά (Καταργήθηκε)

Άρθρο 82. Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης

Ερμηνεία

Νομολογία επί προϊσχύσαντος ΠΚ

Άρθρο 82Α. Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά

Ερμηνεία

ΙΙ. Μείωση της απειλούμενης ποινής

Άρθρο 83. Μειωμένη ποινή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 84. Ελαφρυντικές περιστάσεις

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 85. Συρροή λόγων μείωσης της ποινής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 86. Επιβολή θανατικής ποινής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 87. Υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κράτησης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 88. Υποτροπή (Καταργήθηκε)

Άρθρο 89. Ποινή της υποτροπής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 90. Καθ’ έξη υπότροποι εγκληματίες (Καταργήθηκε)

Άρθρο 91. Λήξη της αόριστης κάθειρξης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 92. Εγκληματίες καθ’ έξη ανεξάρτητα από την περίπτωση υποτροπής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 93. Υπότροποι εγκληματίες από αμέλεια (Καταργήθηκε)

ΙΙΙ. Συρροή εγκλημάτων

Άρθρο 94. Συνολική ποινή σε περίπτωση στερητικών της ελευθερίας ποινών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 95. Συντρέχουσες παρεπόμενες ποινές και μέτρα ασφαλείας

Ερμηνεία

Άρθρο 96. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής χρηματικών ποινών

Ερμηνεία

Άρθρο 96Α. Συνολική ποινή σε περίπτωση συρροής ποινών παροχής κοινωφελούς εργασίας

Ερμηνεία

Άρθρο 97. Άλλες περιπτώσεις συνολικής ποινής

Ερμηνεία

Νομολογία (υπό προϊσχύσαντα ΠΚ)

Άρθρο 98. Έγκλημα κατ’ εξακολούθηση

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία γενικά

IV. Αναστολή εκτέλεσης της ποινής

Άρθρο 99. Aναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 100. Αναστολή εκτέλεσης μέρους της ποινής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 100Α. Αναστολή υπό επιτήρηση (Καταργήθηκε)

Άρθρο 101. Ανάκληση της αναστολής

Ερμηνεία

Άρθρο 102. Άρση της αναστολής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 103. Ενέργεια αλλοδαπής απόφασης

Ερμηνεία

Άρθρο 104. Δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις και παρεπόμενες ποινές

Ερμηνεία

Νομολογία

V. Μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής

Άρθρο 104Α. Μετατροπή της φυλάκισης σε κοινωφελή εργασία.

Ερμηνεία

VI. Δικαστική άφεση της ποινής

Άρθρο 104Β. Λόγοι δικαστικής άφεσης της ποινής

Ερμηνεία

Έκτο Κεφάλαιο

Η έκτιση των ποινών

Ι. Αντικατάσταση της στερητικής της ελευθερίας ποινής

Άρθρο 105. Έκτιση της ποινής στην κατοικία

Ερμηνεία

Άρθρο 105Α. Παροχή κοινωφελούς εργασίας

Ερμηνεία

ΙΙ. Απόλυση καταδίκου υπό όρο

Άρθρο 105Β. Απόλυση υπό τον όρο της ανάκλησης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 106. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της απόλυσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 106Α (Καταργήθηκε)

Άρθρο 107. Ανάκληση της απόλυσης

Ερμηνεία

Άρθρο 108. Άρση της απόλυσης

Ερμηνεία

Άρθρο 109. Συνέπειες της μη ανάκλησης και άρσης

Ερμηνεία

Άρθρο 110. Διαδικασία για τη χορήγηση και την ανάκληση της απόλυσης

Ερμηνεία

Άρθρο 110Α. Απόλυση υπό τον όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με ηλεκτρονική επιτήρηση

Ερμηνεία

Έβδομο Κεφάλαιο

Λόγοι που εξαλείφουν το αξιόποινο - Παραγραφή ποινών

Ι. Παραγραφή εγκλημάτων

Άρθρο 111. Χρόνος παραγραφής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 112. Έναρξη του χρόνου παραγραφής

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 113. Αναστολή της παραγραφής

Ερμηνεία

Νομολογία

ΙΙ. Παραίτηση από την έγκληση

Άρθρο 114. Μη υποβολή έγκλησης ή δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα της έγκλησης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 115. Πρόσωπα που δικαιούνται να υποβάλουν έγκληση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 116. Αδιαίρετο της έγκλησης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 117. Ανάκληση της έγκλησης

Ερμηνεία

Νομολογία

ΙΙΙ. Παραγραφή ποινών

Άρθρο 118. Χρόνος παραγραφής των ποινών που επιβλήθηκαν

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 119. Έναρξη του χρόνου παραγραφής των ποινών

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 120. Αναστολή της παραγραφής των ποινών

Ερμηνεία

Όγδοο Κεφάλαιο

Ειδικές διατάξεις για ανηλίκους

Άρθρο 121. Ορισμός

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 122. Αναμορφωτικά μέτρα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 123. Θεραπευτικά μέτρα

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 124. Μεταβολή ή άρση μέτρων

Ερμηνεία

Άρθρο 125. Διάρκεια μέτρων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 126. Ποινική μεταχείριση των ανηλίκων

Ερμηνεία

Άρθρο 127. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 128. Αντικατάσταση του περιορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων

Ερμηνεία

Άρθρο 129. Απόλυση υπό όρο

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 129Α. Απόλυση υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση

Ερμηνεία

Άρθρο 130. Εκδίκαση μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 131. Έναρξη εκτέλεσης της απόφασης μετά τη συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους

Ερμηνεία

Άρθρο 132. Συρροή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 133. Νεαροί ενήλικες

Ερμηνεία

Νομολογία

Δεύτερο βιβλίο

Ειδικό μέρος

Πρώτο Κεφάλαιο

Προσβολές του δημοκρατικού πολιτεύματος

Άρθρο 134. Εσχάτη προδοσία

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 134Α. Θεμελιώδεις αρχές και θεσμοί του Πολιτεύματος (Καταργήθηκε)

Άρθρο 134Β. (Μη τιμώρηση δημοσίων υπαλλήλων ως συμμετόχων σε εσχάτη προδοσία) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 135. Προπαρασκευαστικές πράξεις

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 135Α. Προσβολές κατά της ζωής φορέων πολιτειακών λειτουργημάτων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 136. Παρεπόμενες ποινές

Ερμηνεία

Άρθρο 137. Έμπρακτη μετάνοια

Ερμηνεία

Άρθρο 137Α. Βασανιστήρια

Ερμηνεία

Άρθρο 137Β. Διακεκριμένες περιπτώσεις (Καταργήθηκε)

Άρθρο 137Γ. Παρεπόμενες ποινές (Καταργήθηκε)

Άρθρο 137Δ (Καταργήθηκε)

Δεύτερο Κεφάλαιο

Προσβολές της διεθνούς υπόστασης της Χώρας

Ι. Προσβολές της εδαφικής ακεραιότητας της Χώρας

Άρθρο 138. Επιβουλή της ακεραιότητας της Χώρας

Ερμηνεία

Άρθρο 139. Νόθευση αποδεικτικών

Ερμηνεία

ΙΙ. Προσβολές της διεθνούς ειρήνης της Χώρας

Άρθρο 140. Έκθεση σε κίνδυνο πολέμου

Ερμηνεία

Άρθρο 141. Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων

Ερμηνεία

Άρθρο 142. Έκθεση σε κίνδυνο αντιποίνων από αμέλεια

Ερμηνεία

Άρθρο 142Α. Παραβάσεις κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ερμηνεία

ΙΙΙ. Προσβολές της αμυντικής ικανότητας της Χώρας

Άρθρο 143. Υπηρεσία στον εχθρό

Ερμηνεία

Άρθρο 144. Υποστήριξη της πολεμικής δύναμης του εχθρού

Ερμηνεία

Άρθρο 145. Παράβαση συμβάσεων (Καταργήθηκε)

ΙV. Προσβολές κρατικών απορρήτων

Άρθρο 146. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 147. Παραβίαση μυστικών της Πολιτείας από αμέλεια

Ερμηνεία

Άρθρο 148. Κατασκοπεία

Ερμηνεία

Άρθρο 149. Έννοια κρατικού απορρήτου

Ερμηνεία

Άρθρο 150. Νόθευση αποδεικτικών (Καταργήθηκε)

Άρθρο 151. Κατάχρηση πληρεξουσιότητας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 152. Παρεπόμενες ποινές

Ερμηνεία

Τρίτο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά άλλων κρατών

Άρθρο 153. Προσβολές κατά των εκπροσώπων άλλου κράτους

Ερμηνεία

Άρθρο 154. Προσβολή διπλωματικών αντιπροσώπων

Ερμηνεία

Άρθρο 155. Προσβολή συμβόλων άλλου κράτους

Ερμηνεία

Άρθρο 156. Προϋποθέσεις της δίωξης

Ερμηνεία.

Τέταρτο ΚεφάλαιοΙ. Εγκλήματα κατά των πολιτειακών και πολιτικών οργάνων

Εγκλήματα κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής, της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

Άρθρο 157. Προσβολές κατά του Προέδρου της Δηµοκρατίας, της Βουλής ή της Κυβέρνησης και οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης

Ερμηνεία

Άρθρο 157Α. Βία κατά πολιτικού κόμματος (Καταργήθηκε)

Άρθρο 158. Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας

Ερμηνεία

Άρθρο 159. Δωροληψία πολιτικών προσώπων

Ερμηνεία

Άρθρο 159Α. Δωροδοκία πολιτικών προσώπων

Ερμηνεία

Άρθρο 160. Αντιποίηση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 160Α. Διατάραξη συνεδριάσεων

Ερμηνεία

ΙΙ. Εγκλήματα κατά του εκλογικού σώματος

Άρθρο 161. Βία κατά εκλογέων

Ερμηνεία

Άρθρο 162. Εξαπάτηση εκλογέων

Ερμηνεία

Άρθρο 163. Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας

Ερμηνεία

Άρθρο 164. Νόθευση εκλογής

Ερμηνεία

Άρθρο 165. Δωροδοκία εκλογέα

Ερμηνεία

Άρθρο 166. Διατάραξη εκλογικής διαδικασίας

Ερμηνεία

Πέμπτο Κεφάλαιο

Προσβολές κατά της πολιτειακής εξουσίας

Άρθρο 167. Βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 167Α. Αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς

Ερμηνεία

Άρθρο 168. Διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας

Ερμηνεία

Άρθρο 168Α. Διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 169. Απείθεια

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 169Α. Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 170. Στάση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 171. Θρασύτητα κατά της αρχής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 172. Ελευθέρωση φυλακισμένου

Ερμηνεία

Άρθρο 173. Απόδραση κρατουμένου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 173Α. Παραβίαση περιορισμού κατ’ οίκον με ηλεκτρονική επιτήρηση

Ερμηνεία

Άρθρο 174. Στάση κρατουμένων

Ερμηνεία

Άρθρο 175. Αντιποίηση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 176 (Καταργήθηκε)

Άρθρο 177. Παραβίαση κατάσχεσης

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 178. Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 179. Παραβίαση φύλαξης της αρχής

Ερμηνεία

Άρθρο 180. Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων

Ερμηνεία

Άρθρο 181. Μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού κ.λπ.

Ερμηνεία

Άρθρα 182-182Α. (Παραβιάσεις περιορισμών διαμονής) (Καταργήθηκαν)

Έκτο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά της δημόσιας τάξης

Άρθρο 183. Διέγερση σε ανυπακοή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 184. Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια

Ερμηνεία

Άρθρο 185. (Εγκωμιασμός εγκλήματος) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 186. Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 187. Εγκληματική οργάνωση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 187Α. Τρομοκρατικές πράξεις - Τρομοκρατική οργάνωση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 187Β. Αξιόποινη υποστήριξη

Ερμηνεία

Άρθρο 187Γ. Ευνοϊκά µέτρα

Ερμηνεία

Άρθρο 188 (Καταργήθηκε)

Άρθρο 189. Διατάραξη της κοινής ειρήνης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 190. Απειλή διάπραξης εγκλημάτων

Ερμηνεία

Άρθρο 191. Διασπορά ψευδών ειδήσεων

Ερμηνεία

Άρθρο 191Α. Προσβολή συμβόλων ή τόπων ιδιαίτερης εθνικής ή θρησκευτικής σημασίας

Ερμηνεία

Άρθρο 192. Διέγερση πολιτών σε βιαιοπραγίες ή διχόνοια (Καταργήθηκε)

Άρθρο 193. Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 194. Πρόσκληση σε συνεισφορά για χρηματικές ποινές (Καταργήθηκε)

Άρθρο 195. Κατάρτιση ένοπλης ομάδας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 196. Κατάχρηση εκκλησιαστικού αξιώματος (Καταργήθηκε)

Άρθρο 197. Διατάραξη συνεδριάσεων (Καταργήθηκε)

Έβδομο Κεφάλαιο

Επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης

Άρθρο 198 (Καταργήθηκε)

Άρθρο 199. Καθύβριση θρησκευμάτων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 200. Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων

Ερμηνεία

Άρθρο 201. Περιύβριση νεκρών (Καταργήθηκε)

όγδοο Κεφάλαιο

Άρθρο 202 (Καταργήθηκε)

Άρθρο 203 (Καταργήθηκε)

Άρθρο 204. Απάτη για την αποφυγή της στράτευσης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 205. Παράνομη αποδημία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 206. Στρατολογία για ξένο κράτος (Καταργήθηκε)

Ένατο Κεφάλαιο

Εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα,

άλλα μέσα πληρωμής και ένσημα

Άρθρο 207. Παραχάραξη νομίσματος και άλλων μέσων πληρωμής

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 208. Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής

Ερμηνεία

Άρθρο 208Α. Καθ’ υπέρβαση κατασκευή νομίσματος

Ερμηνεία

Άρθρο 208Β

Ερμηνεία

Άρθρο 208Γ. Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήµων

Ερμηνεία

Άρθρο 209. Κιβδηλεία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 210. Κυκλοφορία κίβδηλων νομισμάτων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 211. Προπαρασκευαστικές πράξεις

Ερμηνεία

Άρθρο 212. Έμπρακτη μετάνοια

Ερμηνεία

Άρθρο 213. Δήμευση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 214. Τραπεζογραμμάτια και άλλοι τίτλοι που εξομοιώνονται μ’ αυτά (Καταργήθηκε)

Άρθρο 214Α. Υποτροπή (Καταργήθηκε)

Άρθρο 215. Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών (Καταργήθηκε)

Άρθρο 215Α. (Θέσπιση κυρώσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2182/2004 του Συμβ. της 06.12.2004) (Καταργήθηκε)

Δέκατο Κεφάλαιο

Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

Άρθρο 216. Πλαστογραφία

Ερμηνεία

Νομολογία γενικά

Άρθρο 217. Πλαστογραφία πιστοποιητικών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 218. Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 219. (Απαλλαγή στην πλαστογραφία ενσήμων) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 220. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 221. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 222. Υπεξαγωγή εγγράφων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 223. Μετακίνηση οροσήμων (Καταργήθηκε)

Ενδέκατο Κεφάλαιο

Εγκλήματα σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης

Άρθρο 224. Ψευδής κατάθεση

Ερμηνεία

Νομολογία ψευδορκίας μάρτυρα (υπό ισχύ προϊσχύσασας διάταξης)

Άρθρο 225. Ψευδής ανώμοτη κατάθεση (Καταργήθηκε)

Άρθρο 226. Ψευδής πραγματογνωμοσύνη ή διερμηνεία

Ερμηνεία

Άρθρο 227. Έμπρακτη μετάνοια

Ερμηνεία

Άρθρο 228. Παραπλάνηση σε ψευδορκία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 229. Ψευδής καταμήνυση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 230. Ψευδής καταγγελία

Ερμηνεία

Άρθρο 231. Υπόθαλψη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 232. Παρασιώπηση εγκλημάτων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 232Α. (Μη συμμόρφωση σε προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση ή εισαγγελική διάταξη) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 233. Απιστία δικηγόρων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 234. Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων

Ερμηνεία

Δωδέκατο Κεφάλαιο

Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία

Ι. Χρήση της υπηρεσίας για ιδιωτικό όφελος

Άρθρο 235. Δωροληψία υπαλλήλου

Ερμηνεία

Νομολογία (προ της αντικατ. του 2014 - 2019)

Άρθρο 236. Δωροδοκία υπαλλήλου

Ερμηνεία

Νομολογία (προ της αντικατ. του 2014-2019)

Άρθρο 237. Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών

Ερμηνεία - Νομολογία (προ της αντικατ. του 2014 - 2019)

Άρθρο 237Α. Εμπορία επιρροής - Μεσάζοντες

Ερμηνεία

[Άρθρο 237Β. Δωροληψία και Δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα] (Καταργήθηκε)

Άρθρο 237Β

Άρθρο 238. Δήμευση

Ερμηνεία

ΙΙ. Κατάχρηση υπαλληλικής ιδιότητας

Άρθρο 239. Κατάχρηση εξουσίας

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 240. Παραβάσεις στην εκτέλεση των ποινών

Ερμηνεία

Άρθρο 241. Παραβίαση οικιακού ασύλου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 242. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 243. Νόθευση δικαστικού εγγράφου

Ερμηνεία

Άρθρο 244. Παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου

Ερμηνεία

Άρθρα 245 - 250 (Καταργήθηκαν)

Άρθρο 251. Παραβίαση δικαστικού απορρήτου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 252. Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου

Ερμηνεία

Άρθρο 253 (Καταργήθηκε)

Άρθρο 254. Αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 255. Αθέμιτη συμμετοχή

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 256. Απιστία σχετική με την υπηρεσία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 257. Εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 258. Υπεξαίρεση στην υπηρεσία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 259. Παράβαση καθήκοντος

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 260. Ανυποταξία σε πολιτική αρχή

Ερμηνεία

Άρθρο 261. Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή (Καταργήθηκε)

Άρθρο 262. Γενικές διατάξεις (Καταργήθηκε)

Άρθρο 263. Παρεπόμενες ποινές

Ερμηνεία

Άρθρο 263Α. Ευνοϊκά µέτρα

Ερμηνεία

Άρθρο 263Β. Μέτρα επιείκειας για όσους συμβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς (Καταργήθηκε)

Δέκατο τρίτο Κεφάλαιο

Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα

Άρθρο 264. Εμπρησμός

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 265. Εμπρησμός σε δάση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 266. Εμπρησμός από αμέλεια (Καταργήθηκε)

Άρθρο 267. (Απαλλαγή από την ποινή σε εμπρησμό από αμέλεια) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 268. Πλημμύρα

Ερμηνεία

Άρθρο 269. (Πλημμύρα από αμέλεια) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 270. Έκρηξη

Ερμηνεία

Νομολογία έκρηξης με πρόθεση παρ. 1

Άρθρο 271. (Έκρηξη από αμέλεια) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 272. Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 272Α (Καταργήθηκε)

Άρθρο 273. Κοινώς επικίνδυνη βλάβη

Ερμηνεία

Άρθρο 274. (Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 275. Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων

Ερμηνεία

Άρθρο 276. (Άρση ασφαλιστικών εγκαταστάσεων από αμέλεια) (Καταργήθηκε).

Άρθρο 277. Πρόκληση ναυαγίου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 278. (Ποινή για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 279. Δηλητηρίαση πραγµάτων προορισµένων για χρήση από το κοινό

Ερμηνεία

Άρθρο 280. (Ποινή για δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων από αμέλεια) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 281. Νοθεία τροφίμων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 282. Δηλητηρίαση της νομής των ζώων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 283. Διάδοση ασθένειας ζώων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 284. Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (Καταργήθηκε)

Άρθρο 285. Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη ασθενειών

Ερμηνεία

Άρθρο 286. Παραβίαση κανόνων οικοδομικής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 287. Παραβίαση συμβάσεων προμήθειας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 288. Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 289. Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση της ποινής

Ερμηνεία - Νομολογία

Δέκατο τέταρτο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά συγκοινωνιών, τηλεπικοινωνιών

και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

Ι. Εγκλήματα κατά των συγκοινωνιών

Άρθρο 290. Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 290Α. Επικίνδυνη οδήγηση

Ερμηνεία

Άρθρο 291. Επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς, πλοίων και αεροσκαφών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 292. Παρακώλυση συγκοινωνιών

Ερμηνεία - Νομολογία

ΙΙ. Εγκλήματα κατά των τηλεπικοινωνιών

και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων

Άρθρο 292Α. Εγκλήματα κατά της ασφάλειας των τηλεφωνικών επικοινωνιών

Ερμηνεία

Άρθρο 292Β. Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

Ερμηνεία

Άρθρο 292Γ

Ερμηνεία

Άρθρο 292Δ. Προσβολές του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών του κοινού

Ερμηνεία

Άρθρο 292Ε. Παρακώλυση των τηλεπικοινωνιών

Ερμηνεία

Άρθρο 293. Παρακώλυση της λειτουργίας άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων.

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 294. Παύση εργασίας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 295. Πρόκληση κοινής ανάγκης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 296. Παρακώλυση προμήθειας ψωμιού (Καταργήθηκε)

Άρθρο 297. Έκθεση πλοίου σε κίνδυνο με διενέργεια λαθρεμπορίου (Καταργήθηκε)

Άρθρο 298. Έμπρακτη μετάνοια και δικαστική άφεση ποινής

Ερμηνεία

Δέκατο πέμπτο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά της ζωής και προσβολές του εμβρύου

Ι. Εγκλήματα βλάβης της ζωής του ανθρώπου

Άρθρο 299. Ανθρωποκτονία με δόλο

Ερμηνεία

Νομολογία (Γενικά ανθρωποκτονίας)

Άρθρο 300. Ανθρωποκτονία κατ’ απαίτηση

Ερμηνεία

Άρθρο 301. Συμμετοχή σε αυτοκτονία

Ερμηνεία

Άρθρο 302. Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 303. Παιδοκτονία

Ερμηνεία

II. Προσβολές του εμβρύου

Άρθρο 304. Διακοπή της κύησης

Ερμηνεία

Άρθρο 304Α. Σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού

Ερμηνεία.

Άρθρο 305. Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής της εγκυμοσύνης (Καταργήθηκε)

ΙΙΙ. Εγκλήματα διακινδύνευσης της ζωής

Άρθρο 306. Έκθεση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 307. Παράλειψη προσφοράς βοήθειας

Ερμηνεία

Δέκατο έκτο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας

Άρθρο 308. Σωματική βλάβη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 308Α. Απρόκλητη σωματική βλάβη (Καταργήθηκε)

Άρθρο 309. Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 310. Βαριά σωματική βλάβη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 311. Θανατηφόρα σωματική βλάβη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 312. Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 313. Συμπλοκή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 314. Σωματική βλάβη από αμέλεια

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο

Ερμηνεία

Άρθρο 315Α. (Σωματική βλάβη εναντίον αστυνομικού οργάνου) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 315Β (Καταργήθηκε)

Δέκατο έβδομο Κεφάλαιο

Μονομαχία

Άρθρο 316. Πρόκληση σε μονομαχία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 317. Μονομαχία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 318. Μονομαχία που αποκλείει τον κίνδυνο ζωής (Καταργήθηκε)

Άρθρο 319. Τιμωρία συνεργών (Καταργήθηκε)

Άρθρο 320. Διέγερση σε μονομαχία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 321. Δημοσιεύματα σχετικά με μονομαχίες (Καταργήθηκε)

Δέκατο όγδοο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

Άρθρο 322. Αρπαγή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 322Α. Αναγκαστική εξαφάνιση προσώπου (Καταργήθηκε)

Άρθρο 322Β. Διακεκριμένες περιπτώσεις (Καταργήθηκε)

Άρθρο 322Γ. Γενικές διατάξεις (Καταργήθηκε)

Άρθρο 323. Εμπόριο δούλων (Καταργήθηκε)

Άρθρο 323Α. Εμπορία ανθρώπων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 323Β. Διενέργεια ταξιδιών με σκοπό από τους μετέχοντες σε αυτά την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος ανηλίκου (σεξουαλικός τουρισμός) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 324. Αρπαγή ανηλίκων

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 325. Παράνομη κατακράτηση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 326. Κατακράτηση παρά το Σύνταγμα (Καταργήθηκε)

Άρθρο 327. Ακούσια απαγωγή (Καταργήθηκε)

Άρθρο 328. Εκούσια απαγωγή (Καταργήθηκε)

Άρθρο 329. Γενική διάταξη (Καταργήθηκε)

Άρθρο 330. Παράνομη βία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 331. Αυτοδικία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 332. Εξαναγκασμός σε παύση εργασίας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 333. Απειλή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 334. Διατάραξη οικιακής ειρήνης

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 335. Απατηλή διέγερση σε μετανάστευση (Καταργήθηκε)

Δέκατο ένατο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας

και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Άρθρο 336. Βιασμός

Ερμηνεία

Νομολογία (υπό το προϊσχύσαν άρθρο 336 ΠΚ)

Άρθρο 337. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 338. Κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 339. Γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

Ερμηνεία

Νομολογία (υπό το προϊσχύσαν άρθρο 339 ΠΚ αποπλάνησης)

Άρθρο 340. Γενική διάταξη (Καταργήθηκε)

Άρθρο 341. Απατηλή επίτευξη συνουσίας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 342. Κατάχρηση ανηλίκων

Ερμηνεία

Νομολογία (υπό την προϊσχύσασα διάταξη)

Άρθρο 343. Κατάχρηση σε γενετήσια πράξη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 344. Έγκληση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 345. Γενετήσια πράξη µεταξύ συγγενών

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 346. Ασέλγεια μεταξύ συγγενών (Καταργήθηκε)

Άρθρο 347. Ασέλγεια παρά φύση (Καταργήθηκε)

Άρθρο 348. Διευκόλυνση προσβολών της ανηλικότητας

Ερμηνεία

Νομολογία (επί της προϊσχύσασας διάταξης ενηλίκων)

Άρθρο 348Α. Πορνογραφία ανηλίκων

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 348Β. Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους

Ερμηνεία

Άρθρο 348Γ. Πορνογραφικές παραστάσεις ανηλίκων

Ερμηνεία

Άρθρο 348Δ. Γενική διάταξη

Ερμηνεία

Άρθρο 349. Μαστροπεία

Ερμηνεία

Νομολογία υπό την ισχύ του προϊσχύσαντος άρθρου

Άρθρο 350. Εκμετάλλευση πόρνης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 350Α. Ειδικά ευνοϊκά µέτρα

Ερμηνεία

Άρθρο 351. Σωματεμπορία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 351Α. Γενετήσια πράξη µε ανήλικο έναντι αµοιβής

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 352. Μέτρα ασφαλείας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 352Α. Ψυχοδιαγνωστική εξέταση και θεραπεία του δράστη και του θύματος εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

Ερμηνεία

Άρθρο 352Β. Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος

Ερμηνεία

Άρθρο 353. Προσβολή γενετήσιας ευπρέπειας

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία (επί της προϊσχύσασας διάταξης)

Εικοστό κεφάλαιο

Εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια

Άρθρο 354. Διατάραξη της οικογενειακής τάξης

Ερμηνεία

Άρθρο 355. Απάτη σχετική με γάμο (Καταργήθηκε)

Άρθρο 356. Διγαμία

Ερμηνεία

Άρθρο 357. Μοιχεία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 358. Παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 359. Εγκατάλειψη εγκύου

Ερμηνεία

Άρθρο 360. Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 360Α. Παραβάσεις σχετικά µε την υιοθεσία ανηλίκου

Ερμηνεία

Εικοστό πρώτο κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά της τιμής

Άρθρο 361. Εξύβριση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 361Α. Απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση (Καταργήθηκε)

Άρθρο 361Β. Αποκλεισμός προμηθειών με φυλετικές διακρίσεις κ.λπ. (Καταργήθηκε)

Άρθρο 362. Δυσφήμηση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 363. Συκοφαντική δυσφήμηση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 364. Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρείας (Καταργήθηκε)

Άρθρο 365. Προσβολή μνήμης νεκρού

Ερμηνεία

Άρθρο 366. Γενικές διατάξεις

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 367. (Περιπτώσεις άρσης του αδίκου)

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 368. Έγκληση

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 369. Δηµοσίευση καταδικαστικής απόφασης

Ερμηνεία

Εικοστό δεύτερο Κεφάλαιο

Προσβολές ατομικού απορρήτου και επικοινωνίας

Άρθρο 370. Παραβίαση απορρήτου εγγράφων

Ερμηνεία

Άρθρο 370Α. Παραβίαση του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνοµιλίας

Ερμηνεία

Νομολογία υπό την προϊσχύσασα διάταξη

Άρθρο 370Β. Παράνοµη πρόσβαση σε σύστηµα πληροφοριών ή σε δεδοµένα

Ερμηνεία

Άρθρο 370Γ

Ερμηνεία

Άρθρο 370Δ

Ερμηνεία

Άρθρο 370Ε

Ερμηνεία

Άρθρο 371. Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας

Ερμηνεία

Νομολογία

Εικοστό τρίτο Κεφάλαιο

Εγκλήματα κατά περιουσιακών αγαθών

Ι. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

Εισαγωγή στο 23ο Κεφάλαιο

Άρθρο 372. Κλοπή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 373. (Νεκροσυλία με τυμβωρυχία) (Καταργήθηκε)

Άρθρο 374. Διακεκριµένη κλοπή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 374Α. Αυθαίρετη χρήση µεταφορικού µέσου

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 375. Υπεξαίρεση

Ερμηνεία

Νομολογία ειδικότερη

Άρθρο 376. Παρασιώπηση ανεύρεσης (Καταργήθηκε)

Άρθρο 377. Κλοπή και υπεξαίρεση µικρής αξίας

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 378. Φθορά ξένης ιδιοκτησίας

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 379. Απόδοση του ιδιοποιημένου πράγματος (Καταργήθηκε)

Άρθρο 380. Ληστεία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 381. Γενική Διάταξη

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 381Β (Καταργήθηκε)

Άρθρο 382. Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς (Καταργήθηκε)

Άρθρο 383. Γενικές διατάξεις (Καταργήθηκε)

Άρθρο 384. Ικανοποίηση του παθόντος (Καταργήθηκε)

Άρθρο 384Α. Καταστολή φθορών που προκαλούν το κοινό αίσθημα (Καταργήθηκε)

ΙΙ. Εγκλήματα κατά της περιουσίας

Άρθρο 385. Εκβίαση

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 386. Απάτη

Ερμηνεία - Νομολογία

Νομολογία ειδικότερη

Παραγραφή

Άρθρο 386Α. Απάτη με υπολογιστή

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 386Β. Απάτη σχετική µε τις επιχορηγήσεις

Ερμηνεία

Άρθρο 387. Απάτη µικρής αξίας

Ερμηνεία - Νομολογία

Άρθρο 388. Απάτη σχετική με τις ασφάλειες (Καταργήθηκε)

Άρθρο 389. Απατηλή πρόκληση βλάβης

Ερμηνεία

Άρθρο 390. Απιστία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 391. Αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου (Καταργήθηκε)

Άρθρο 392. Δόλια αποδοχή παροχών (Καταργήθηκε)

Άρθρο 393. Γενικές διατάξεις (Καταργήθηκε)

Άρθρο 394. Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 394Α. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Καταργήθηκε)

Άρθρο 395. Παρακώλυση συναγωνισµού

Ερμηνεία

Άρθρο 396. Δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τοµέα

Ερμηνεία

Άρθρο 397. Καταδολίευση δανειστών

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 398. Χρεοκοπία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 399. Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος (Καταργήθηκε)

Άρθρο 400. Παράνομη αλιεία (Καταργήθηκε)

Άρθρο 401. Αλιεία σε χωρικά ύδατα (Καταργήθηκε)

Άρθρο 402. Γενική διάταξη (Καταργήθηκε)

Άρθρο 403. Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη (Καταργήθηκε)

Άρθρο 404. Τοκογλυφία

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρο 405. Γενική Διάταξη

Ερμηνεία

Νομολογία

Άρθρα 385 - 406 (Καταργήθηκαν)

Άρθρα 407 - 459 (Καταργήθηκαν)

Τρίτο βιβλίο

Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Ερμηνεία

Άρθρο

Άρθρο

Ερμηνεία

Άρθρο

Ερμηνεία

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο

Άρθρο Δεύτερο. Έναρξη Ισχύος

Ειδική διάταξη (τέθηκε με το άρθρο 10 του νέου Ν. 4637/18-11-2019)

Άρθρο 10. Διατάραξη ησυχίας

Ερμηνεία

Άρθρο 11 (Ν. 4637/18-11-2019)

Άρθρο

Βιβλιογραφία

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Ζήσης, Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
Κατ’ άρθρο νομολογία (2020-2024) όλων των άρθρων του Ποινικού Κώδικα με συστηματική κατάταξη και σχόλια
Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου