Ι. Ιγγλεζάκης, Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, 2006


Ι. Ιγγλεζάκης, Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, 2006

Στα πλαίσια του αγώνα εναντίον της προσωπικής κρατήσεως, είχαμε την ευκαιρία να επισημάνουμε τα ακόλουθα: [Κ. Παμπούκης, Προσωπική κράτηση για χρηματικές υποχρεώσεις από σύμβαση (Εκδόσεις Σάκκουλα, 1999) σελ. 14] «Είναι αλήθεια, …, ότι μια οικονομία δεν μπορεί να ευημερήσει αν η πίστη, επί της οποίας εδράζεται, δεν λειτουργεί ελλόγως, αν δεν επαληθεύεται ταχέως και ακριβώς. Η άψογη λειτουργία της πίστεως, όμως, δεν προϋποθέτει μόνο τη συμβολή του οφειλέτη• προϋποθέτει, επίσης, και μάλιστα κατά πρώτο λόγο, τη συμβολή και του δανειστή. Για να λειτουργήσει η πίστη όπως πρέπει, πράγματι, επιβάλλεται να τεθεί από την αρχή σε βάσεις απολύτως υγιείς. Ειδικότερα, ο δανειστής οφείλει πρώτα να εξακριβώσει και να σταθμίσει τη φερεγγυότητα του οφειλέτη και ύστερα ν’ αποφασίσει ανάλογα με το πόρισμα που θα σχηματίσει…».

Στο χώρο του τραπεζικού δανεισμού, την τήρηση του ανωτέρω κανόνος διασφαλίζει το σύστημα πληροφοριών «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» που αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Το σύστημα τούτο, όμως, καθώς συγκεντρώνει και μεταδίδει προσωπικά δεδομένα σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά των ενεργών ή πιθανών πιστοληπτών, εισδύει στη σφαίρα της ιδιωτικής ζωής αυτών και αγγίζει τη συναλλακτική τιμή των. Τ’ αποτελέσματα αυτά, δε, παράγουν την ανάγκη οριοθετήσεως κι ελέγχου της λειτουργίας του ειρημένου συστήματος.

Στην ανάγκη αυτή, ακριβώς, έρχεται ν’ ανταποκριθεί – και ανταποκρίνεται όντως – η παρούσα εργασία. Η εργασία αυτή, στ’ αλήθεια, καλύπτει το θέμα της από κάθε άποψη. Με πλήρη γνώση της σχετικής νομικής φιλολογίας θέτει τα ζητήματα, παραθέτει τις επ’ αυτών τοποθετήσεις, ιδίως μάλιστα της αρμόδιας Αρχής, και ποτέ δεν παραλείπει να διατυπώσει αιτιολογημένα τις δικές της απόψεις.

Σημειώνεται ότι η εργασία αυτή αποτελεί διεύρυνση εισηγήσεως του συγγραφέα που έλαβε χώρα την 1η Μαρτίου 2006 σε συνάντηση των μελών και των φίλων της Μακεδονικής Ενώσεως Εμπορικού Δικαίου.

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Προστασία προσωπικών δεδομένων στο σύστημα πληροφοριών ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
© 2006
Series director
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-445-072-7
Pages
119
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Α. Εισαγωγή

I. Η επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από το σύστημα της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.» ως παράγοντας εξορθολογισμού του χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΙΙ. Η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους πιστολήπτες

Β. Το σύστημα πληροφοριών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., ειδικότερα και η ρύθμιση της λειτουργίας του

Ι. Σκιαγράφηση του τρόπου λειτουργίας των συστημάτων πληροφοριών της Τειρεσίας Α.Ε.

ΙΙ. Η ρύθμιση του συστήματος επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μέσω των αποφάσεων της Αρχής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γ. Οριοθέτηση της επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο σύστημα Τειρεσίας με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997)

Ι. Η προβληματική της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν. 2472/1997

ΙΙΙ. Η νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

1. Γενικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

2. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων στο σύστημα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς

3. Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

4. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων στο σύστημα συγκέντρωσης κινδύνων

Δ. Μέσα προστασίας

Ι. Γενικά

ΙΙ. Τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης

ΙΙΙ. Το δικαίωμα αντίρρησης

IV. Το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας

V. Κυρώσεις – αστική ευθύνη

Ε. Επίμετρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡ. 12 Ν. 2472/1997) ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο πληροφορικής, 5η έκδ., 2024
Εμπλουτισμένη και ενημερωμένη συστηματική ανάλυση των κρισιμότερων θεμάτων του Δικαίου της Πληροφορικής
Σ. Μαυρίδης, Το δικαίωμα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 2024
Το ζήτημα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών αλλαγών και των σύγχρονων προκλήσεων
Ι. Ιγγλεζάκης, Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας, 2022
Εκτενής παρουσίαση ειδικών ζητημάτων σε σχέση με τις αναδυόμενες τεχνολογίες της οικονομίας των δεδομένων
Κ. Γκράτζιου, Εμπιστευτικές πληροφορίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 2021
Πλήρης ενημέρωση για το ζήτημα των “εμπιστευτικών πληροφοριών” στο πλαίσιο των δημόσιων διαγωνισμών με πλούσια νομολογία