Γ. Σωτηρέλης/Θ. Ξηρός, Σύνταγμα της Ελλάδας και Κανονισμός της Βουλής, 2η έκδ., 2020


Γ. Σωτηρέλης/Θ. Ξηρός, Σύνταγμα της Ελλάδας και Κανονισμός της Βουλής, 2η έκδ., 2020

Στον τόμο περιέχονται το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως διαμορφώθηκε από την Θ΄ Αναθεωρητική Βουλή, και ο Κανονισμός της Βουλής, ενημερωμένος και με τις τελευταίες τροποποιήσεις του τον Νοέμβριο του 2019. Προτάσσεται σε κάθε κείμενο Εισαγωγή, στην οποία επιχειρείται η συνοπτική σκιαγράφηση της συνταγματικής μας ιστορίας, αναδεικνύονται δε οι βασικές επιλογές και τα κύρια χαρακτηριστικά του Συντάγματος της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας και των τεσσάρων αναθεωρήσεών του, καθώς επίσης του Κανονισμού της Βουλής, όπως τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 1987 και ισχύει σήμερα μετά τις τριάντα δύο τροποποιήσεις του.

Τον τόμο συμπληρώνει παράρτημα, με τους σταθμούς της συνταγματικής μας ιστορίας, πίνακες –όπου παρατίθενται, κατά τη σειρά και την περίοδο άσκησης των καθηκόντων τους, οι Πρόεδροι της Ελληνικής Δημοκρατίας, οι Πρόεδροι της Βουλής και οι Πρωθυπουργοί, καθώς επίσης η ημερομηνία διεξαγωγής και ο νικητής των εθνικών εκλογών μετά το 1974– και αναλυτικό θεματικό ευρετήριο των διατάξεων του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής. Έτσι, η έκδοση γίνεται περισσότερο χρηστική.

Ο τόμος αποτελεί αναμορφωμένη και εμπλουτισμένη μορφή της έκδοσης του Συντάγματος της Ελλάδας που είχαν επιμεληθεί, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, οι αείμνηστοι Αριστόβουλος Μάνεσης και Γιώργος Παπαδημητρίου.

Edition info

Title
Σύνταγμα της Ελλάδας και Κανονισμός της Βουλής
Εισαγωγή - Επικαιροποιημένα κείμενα - Σταθμοί της συνταγματικής ιστορίας - Θεματικό ευρετήριο
© 2020
Authors
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-101-7
Pages
ΙΧ + 372
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Εισαγωγή

Το κείμενο

Ο Κανονισμός της Βουλής

Εισαγωγή

Το κείμενο

Σταθμοί της συνταγματικής ιστορίας

Πίνακες

Ι. Οι Πρόεδροι της Δημοκρατίας

II. Οι Πρόεδροι της Βουλής

ΙΙΙ. Οι Πρωθυπουργοί

ΙV. Οι γενικές βουλευτικές εκλογές

Θεματικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Ζώης, Δίκαιο της Ανάγκης, κατάσταση πολιορκίας και έκτακτη νομοθετική διαδικασία, 2024
Μια πρωτότυπη ανάλυση των θεσμών του Δικαίου της Ανάγκης με έμφαση στην εξέλιξή τους και τη συγκριτική έρευνα
Ο Κανονισμός της Βουλής, 4η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #30
Στον τόμο περιέχεται το Πρώτο Μέρος, το γνωστό και ως Κοινοβου-λευτικό, του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, δηλαδή οι ρυθμίσεις που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία...