Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προγράμματος Η/Υ, 2003


Γ. Νούσκαλης, Ποινική προστασία προγράμματος Η/Υ, 2003

Με το νόμο 2121/1993 το πρόγραμμα Η/Υ εντάχθηκε στα προστατευόμενα έργα λόγου σε εκτέλεση της Οδηγίας 91/250 ΕΟΚ Αντικείμενο του βιβλίου αποτελούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που προκύπτουν από τη φύση και λειτουργία του προγράμματος Η/Υ στις ποινικές διατάξεις του νόμου 2121/1993 και ιδίως το θέμα του προστατευόμενου εννόμου αγαθού. Αναλύονται τα σημαντικότερα προβλήματα των άρθρων 42, 43, 66 παρ. 1 και 66 παρ. 5 του νόμου 2121/1993, όπως ισχύει μετά τη συμπλήρωσή του με το νόμο 3057/2002, και εντοπίζονται τα όρια του αξιοποίνου σε ενέργειες που έχουν αντικείμενο το πρόγραμμα Η/Υ στο νόμο 2121/1993. Γίνεται εκτενής αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, ιδιαίτερα, δε, στη θεωρία και νομολογία των ΗΠΑ, λόγω των κατά βάση όμοιων νομοθετικών προβλέψεων και της εξαντλητικής επεξεργασίας των σχετικών θεμάτων.

Ο συγγραφέας εντάσσει το πρόγραμμα Η/Υ στην έννοια της ψηφιακής πληροφορίας, η φύση και λειτουργία της οποίας, σε συνδυασμό με την εμφάνιση του Διαδικτύου, τον οδηγεί στη διατύπωση της άποψης περί αλλαγής παραδείγματος και σε μια κριτική ανάλυση της κρατούσας άποψης περί προστασίας της περιουσίας στο νόμο 2121/1993, όχι μόνο αναφορικά με το πρόγραμμα Η/Υ αλλά και με τα υπόλοιπα προστατευόμενα ψηφιακά έργα λόγου ή τέχνης. Στο τέλος του βιβλίου, προτείνεται ένα νέο σύστημα προστασίας των πνευματικών δημιουργημάτων γενικά και του προγράμματος Η/Υ ειδικότερα.

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Γεώργιος Νούσκαλης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1969 και είναι Δικηγόρος σ’ αυτή την πόλη από το 1992. Πραγματοποίησε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου ήταν Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος κατά τα έτη 1992-1998. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2001, με θέμα διδακτορικής διατριβής «Η ποινική προστασία του προγράμματος Η/Υ (στο Ν. 2121/1993)». Διδάσκει το μάθημα του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου στη Σχολή Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας στο Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Edition info

Title
Ποινική προστασία προγράμματος Η/Υ
στο Ν. 2121/1993
© 2003
Author
ISBN
978-960-301-707-8
Pages
205
Price
€ 21.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ

§1 Οντολογία

Α. Το πρόγραμμα ως αλγόριθμος

Β. Η διαδραστικότητα του προγράμματος

Γ. Η ψηφιακή πληροφορία

§2 Αξιολόγηση

Α. Εισαγωγή

Β. Η διχοτόμηση μεταξύ ιδέας και έκφρασης

Ι. Ο ελληνικός νόμος

ΙΙ. Η εμπειρία των Η.Π.Α.

ΙΙΙ. Η ανάγκη ανεύρεσης νέων κριτηρίων

Γ. Η πρωτοτυπία του προγράμματος η/υ

Δ. Η κρατούσα άποψη περί προστασίας της περιουσίας

I. Εισαγωγή

II. Τα προβλήματα εφαρμογής

III. H ανεπάρκεια της έννοιας της περιουσίας

IV Η ψηφιακή πληροφορία ως νέο παράδειγμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ

ΕΝΝΟΜΟ ΑΓΑΘΟ

§1 Η προσβολή της σχέσης πρόσβασης στην ψηφιακή πληροφορία63

Α. Εισαγωγή

Β. Το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 2121/1993

Γ. Το πρόβλημα των μη σταθερών αντιγράφων

Δ. Το άρθρο 66 παρ. 5 α) του ν. 2121/1993

I. Τα τεχνικά συστήματα προστασίας κατά της αντιγραφής

II. H εμβέλεια της διάταξης

III. Tα προβλήματα εφαρμογής

IV. Οι ερμηνευτικές λύσεις

V. Η ένταξη της διάταξης στο θεσμό της πνευματικής

ιδιοκτησίας

1. H τεχνολογία απαγόρευσης πρόσβασης

2. Ο περιορισμός του δικαιώματος πληροφόρησης

§2. Οι λόγοι άρσης του αδίκου

Α. Η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση

Β. Η αντίστροφη μεταγλώττιση (αποσυμπίληση)

I. Eισαγωγή

II. Η αντίστροφη μεταγλώττιση προγράμματος η/υ

III. Η εμπειρία των Η.Π.Α.

IV. Προτάσεις

VI. Η αντίστροφη μεταγλώττιση στο νόμο 2121/1993

1. Εισαγωγή

2. Τα προβλήματα εφαρμογής

V. Η αντίστροφη μεταγλώττιση στις ξένες νομοθεσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΩΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

§1. Η γέννηση και επικράτηση του θεσμού της πνευματικής ιδιο-

κτησίας

Α. Η εποχή της τυπογραφίας

Β. Η ψηφιακή εποχή

Γ. Ο ρόλος του ίντερνετ

Δ. Η δημιουργία μονοπωλίων

Ε. Κριτική αποτίμηση

§2 Οι βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος προστα-

σίας των ψηφιακών έργων

Α. Εισαγωγή

Β. Η κοινοκτημοσύνη στην ψηφιακή πληροφορία

Γ. Η αντικατάσταση του θεσμού της πνευματικής ιδιοκτησίας

Δ. Τελικές προτάσεις

Βιβλιογραφία

Ελληνική

Ξενόγλωση

Παράρτημα. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Ευρετήρια

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

A. Sykiotou, Crime policy in a Globalized World, 2022
This work is based on the translation from french of the book published in January 2019 (La politique criminelle sur le fil, Paris: Institut de Recherche Juridique de la...
Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι - CD Rom - Β 2021, 2022
Η παρούσα ενημέρωση αφορά τις νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές που επέφεραν τον Ιούνιο του 2019 οι νέοι Κώδικες, Ποινικός (Ν. 4619/2019) και Ποινικής Δικονομίας (Ν....
Ν. Αποστολίδης, Η παραγραφή των εγκλημάτων ως λόγος εξάλειψης του αξιοποίνου και ως ανυπέρβλητο διωκτικό κώλυμα, 2022
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η παραγραφή των εγκλημάτων λειτουργεί ως πολυδιάστατο νομικό μέγεθος, εγγενώς ανυπότακτο στα συνήθη όρια ενός λόγου εξάλειψης του αξιοποίνου και...
Α. Γκουρμπάτσης, Ο εμπρησμός στο νέο Ποινικό Κώδικα, 2022
Με το παρόν έργο επιχειρείται μια διεξοδική παρουσίαση, ανάλυση και κριτική προσέγγιση των νέων διατάξεων των εγκλημάτων του (κοινού) εμπρησμού και του εμπρησμού σε δάση μετά...
Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 3η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ψήφιση του Ν. 4624/2019, µε τις διατάξεις του οποίου ορίζονται µέτρα εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισµού για την Προστασία ∆εδοµένων) και...