Γ. Διαμαντόπουλος/Ζ. Γιαννοπούλου/Α. Πλεύρη..., Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021


Γ. Διαμαντόπουλος/Ζ. Γιαννοπούλου/Α. Πλεύρη..., Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση, 2021

Τα σημεία τομής και διάκρισης δύο νεότευκτων θεσμών, όπως αυτοί ρυθμίζονται στο νόμο περί Εθνικού Κτηματολογίου (ν. 2664/1998) και στο νόμο για τη διαμεσολάβηση (ν. 4640/2019), επιχειρούν να αναδείξουν με την παρούσα έκδοση δεκατρείς νομικοί (πανεπιστημιακοί, δικηγόροι, διαμεσολαβητές, προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων και συμβολαιογράφοι) με τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες μελέτες τους. Και τούτο προκειμένου να αποσαφηνιστεί ποιες κτηματολογικές διαφορές μπορούν να υπαχθούν σε διαμεσολάβηση και ιδίως υπό ποιες προϋποθέσεις η επιτυχής έκβαση της διαμεσολάβησης ενδέχεται να προσφέρει εναλλακτικό τρόπο κατάργησης κτηματολογικής δίκης.

Στο παράρτημα της έκδοσης ο αναγνώστης θα βρει πέντε πρακτικά επιτυχούς διαμεσολάβησης δυνάμει των οποίων επιτεύχθηκε διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής λόγω μη αναγραφής του αληθούς κυρίου, διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών με αιτία κτήσης τη χρησικτησία, διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών με αιτία κτήσης εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή αντί της καταχωρηθείσας εξ αδιαθέτου διαδοχής, διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών όμορων γεωτεμαχίων με ανταλλαγή ΚΑΕΚ, όπως επίσης πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης ως αφετηρία υλοποίησης διανομής κοινής περιουσίας.

Table of contents   +

ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN

Πρόλογος

Κυριότερες Συντομογραφίες

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Το κτηματολόγιο ως σύστημα δημοσιότητας αφενός και ως σύστημα διόρθωσης των ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών αφετέρου

Ι. Από το σύστημα μεταγραφών στο σύστημα του κτηματολογίου

Α. Συστήματα δημοσιότητας των εμπράγματων σχέσεων επί ακινήτων

Β. Ισχύοντα κτηματολόγια στην Ελλάδα

1. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

2. Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης

3. Ειδικά κτηματολόγια

4. Το Εθνικό Κτηματολόγιο

5. Σχέση Κτηματολογίου και Δασολογίου

ΙΙ. Η σπουδαιότητα της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα (όπως και της μεταγραφής στα βιβλία μεταγραφών), αφού αυτή αποτελεί όρο ενεργού της εμπράγματης σύμβασης έγγειας ιδιοκτησίας, χάριν προστασίας των τρίτων

ΙΙΙ. Εθνικό Κτηματολόγιο και φορείς πραγμάτωσης της καταχώρισης στα κτηματολογικά φύλλα

Α. Νομικά θεμέλια του Εθνικού Κτηματολογίου

Β. Φορέας του θεσμού το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Γ. Προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων και προσωπικό των κτηματολογικών γραφείων

Δ. Κτηματολογικοί δικαστές

ΙV. Aρχές του Εθνικού Κτηματολογίου

V. Δίκαιο Κτηματολογίου

VI. Ένδικα βοηθήματα χάριν διασφάλισης των σκοπών του Εθνικού Κτηματολογίου

Α. Αγωγή του άρθρου 6 § 2 ΕθνΚτημ

Β. Αίτηση του άρθρου 6 § 3 ΕθνΚτημ

Γ. Αίτηση του άρθρου 6 § 8 ΕθνΚτημ

Δ. Αγωγή του άρθρου 13 § 2 ΕθνΚτημ

Ε. Αντιρρήσεις κατά πράξεων του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου (άρθρ. 6 § 4, 16 § 5, 17 § 3, 18 § 2 και 19 § 2 ΕθνΚτημ)

VII. Τρόποι περάτωσης της κτηματολογικής δίκης

Α. Εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών γενικώς

Β. Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτική μορφή επίλυσης διαφορών

Γ. Εθνικό Κτηματολόγιο και διαμεσολάβηση: σημεία τομής και διάκρισης.

VIΙI. Επίμετρο

Ζωή Γιαννοπούλου

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4640/2019

Ι. Προλεγόμενα

ΙΙ. Το κοινοτικό πλαίσιο του θεσμού της διαμεσολάβησης: η Οδηγία 52/2008/ΕΚ

ΙΙΙ. Το εθνικό πλαίσιο του θεσμού της διαμεσολάβησης

Α. Ο νόμος 3898/2010 (πρώτος νόμος)

Β. Ο νόμος 4512/2018 (δεύτερος νόμος)

Γ. Ο νόμος 4640/2019 (ισχύων νόμος)

1. Η διαμεσολάβηση

2. Ο διαμεσολαβητής

3. Η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών

4. Η διαπίστευση των διαμεσολαβητών

5. Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση

6. H Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία

7. Η υποχρέωση του δικηγόρου για ενημέρωση του εντολέα του

8. Οι αμοιβές του νομικού παραστάτη - του διαμεσολαβητή

9. Η διαδικασία της διαμεσολάβησης

10. Η εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση

V. Oι εξελίξεις του θεσμού σε διεθνές επίπεδο

Άννα Πλεύρη

Διαμεσολάβηση σε κτηματολογικές διαφορές

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η συμβιβαστική επίλυση των διαφορών

ΙΙΙ. Νομοθετική διαδρομή της διαμεσολαβήσεως στην ελληνική έννομη τάξη

IV. Δεκτικές προς διαμεσολάβηση διαφορές. Η θεμελιακή προϋπόθεση της εξουσίας διαθέσεως

V. Διαφορές κτηματολογικού δικαίου

VI. Διαμεσολάβηση σε διαφορές κτηματολογικού δικαίου

VII. Υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ) σε διαφορές κτηματολογικού δικαίου

Α. Η σχέση της ΥΑΣ με το συνταγματικής περιωπής δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Β. ΥΑΣ σε διαφορές κτηματολογικού δικαίου

VIII. Επιλογικά

Αναστασία Βεζυρτζή

Διαμεσολάβηση και εμπράγματες μεταβολές. Το ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 8 § 4 ν. 4640/2019

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Θέση των κεντρικών ζητημάτων προς διερεύνηση

ΙΙ. Αντιπαραβολή του πρακτικού διαμεσολάβησης με το πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού και το πρακτικό εξώδικης επίλυσης της διαφοράς κατ’ άρθρο 214Α ΚΠολΔ. Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών

ΙΙΙ. Ανάδειξη των πρακτικών συνεπειών της θέσπισης αναβλητικής αίρεσης μέσα από υποθέσεις εργασίας

1ο Παράδειγμα: Πραγμάτωση δικαιώματος παροχής διόδου

2ο Παράδειγμα: Σύσταση εμπράγματου δικαιώματος διαιρεμένης ιδιοκτησίας με δικαστική απόφαση αυτούσιας διανομής (480Α ΚΠολΔ)

IV. Προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 8 § 4 ν. 4640/2019

V. Εντοπισμός πιθανών λόγων που ώθησαν τον νομοθέτη να θεσπίσει την συμπλήρωση του πρακτικού διαμεσολάβησης με τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου

VI. Αντί επιλόγου. Σκέψεις για το μέλλον

Ειρήνη Λανταβού - Σοφία Ζιάκα

Χρησικτησία και διαμεσολάβηση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Η διαμεσολάβηση στις υποθέσεις χρησικτησίας εν γένει· ειδικώς επί του συστήματος των Υποθηκοφυλακείων

Α. Δυνατότητα υπαγωγής της αναγνωρίσεως εμπραγμάτου δικαιώματος δυνάμει χρησικτησίας στη διαμεσολάβηση· αποτελέσματα πρακτικού επιτεύξεως συμφωνίας

Β. Η διαμεσολάβηση στις υποθέσεις χρησικτησίας επί του συστήματος των Υποθηκοφυλακείων

ΙΙΙ. Η διαμεσολάβηση επί των υποθέσεων χρησικτησίας στο πεδίο του Κτηματολογίου

Α. Επί του σταδίου της κτηματογραφήσεως

Β. Έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου και πρώτες εγγραφές έως την οριστικοποίησή τους

Γ. Μετά την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών· μεταγενέστερες εγγραφές

IV. Νομολογιακές εφαρμογές της χρησικτησίας στο πεδίο της διαμεσολάβησης. Συστηματική προσέγγιση με αφορμή τη ΜΠρΑθ 1252/2019

Α. Αντικείμενο της υπόθεσης επί της οποίας επήλθε η ΜΠρΑθ 1252/2019. Η δικαστική κρίση

Β. Ιδιωτικές διαφορές εμπραγμάτου δικαίου και διαμεσολάβηση. Αναγνώριση κτήσης κυριότητας ακινήτου με χρησικτησία

Γ. Εξομοίωση του πρακτικού διαμεσολάβησης με τα πρακτικά δικαστικής διαμεσολάβησης, εξωδικαστικής επίλυσης και δικαστικού συμβιβασμού (ΚΠολΔ 293 § 1)

Δ. Προϋποθέσεις κατά την μεταγραφή ή καταχώριση του πρακτικού διαμεσολάβησης. Έλεγχος νομιμότητας

Ε. Παρατηρήσεις. Νομική θεώρηση

Μαριάννα Παπακυριάκου - Ελένη Χαραλαμπίδου

Κληρονομικές διαφορές και κτηματολόγιο: επίλυση με διαμεσολάβηση και συμβολαιογραφικό έγγραφο

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Ανακριβείς πρώτες εγγραφές κληρονόμων

Α. Παραδείγματα διαφορών

Β. Τρόποι διόρθωσης με πρακτικό διαμεσολάβησης

1. Η δυνατότητα διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών με άσκηση αγωγής και πρακτικό διαμεσολάβησης

2. Η δυνατότητα διόρθωσης των ανακριβών πρώτων εγγραφών εξωδικαστικά με προσκόμιση πρακτικού διαμεσολάβησης

ΙΙΙ. Επίλυση κληρονομικών διαφορών με διαμεσολάβηση και κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου

Α. Παραδείγματα διαφορών

Β. Πρακτικές λύσεις στην περίπτωση υποχρέωσης κατάρτισης συμβολαιογραφικού εγγράφου

1. Εξέταση του εφικτού αποτύπωσης της συμφωνίας σε συμβολαιογραφικό έγγραφο

2. Λύσεις για την αντιμετώπιση της χρονικής καθυστέρησης μέχρι την ολοκλήρωση της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου

Αναστασία Λαδοπούλου

Το πρακτικό διαμεσολάβησης ως μέσο διόρθωσης των ανακριβών αρχικών εγγραφών με αιτία κτήσης την κληρονομική διαδοχή

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κτήση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου με αιτία κτήσης την κληρονομική διαδοχή

ΙΙΙ. Η κληρονομική διαδοχή κατά το στάδιο της κτηματογράφησης

ΙV. Κληρονομική διαδοχή και ανακριβείς κτηματολογικές εγγραφές· περιπτωσιολογία

V. Έλεγχος νομιμότητας και κληρονομική διαδοχή

VI. Διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής με πρακτικό συμβιβαστικής επίλυσης ή πρακτικό διαμεσολάβησης

VIΙ. Η διόρθωση πρόδηλου σφάλματος ως όχημα υλοποίησης της διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής, όταν η τελευταία πραγματώνεται δυνάμει πρακτικού διαμεσολάβησης

Αντώνιος Μικροπανδρεμένος

Το πρακτικό διαμεσολάβησης ως τίτλος διόρθωσης εσφαλμένου ΚΑΕΚ και ως τίτλος εγγραφής ή εξάλειψης υποθήκης

Ι. Το πρακτικό διαμεσολάβησης ως τίτλος διόρθωσης εσφαλμένου ΚΑΕΚ

ΙΙ. Το πρακτικό διαμεσολάβησης ως τίτλος εγγραφής ή εξάλειψης υποθήκης

Α. Ως τίτλος εγγραφής υποθήκης

Β. Ως τίτλος εξάλειψης υποθήκης

Κωνσταντίνος Παπαχρήστου-Δημητράς

Το πρακτικό διαμεσολάβησης ως τίτλος ανάκλησης του επιβλη­θέντος κατ’ άρθρο 724 ΚΠολΔ ασφαλιστικού μέτρου

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Η οριστική απόφαση ως τίτλος για την αυτοδύναμη επιβολή των ασφαλιστικών μέτρων της συντηρητικής κατάσχεσης και της προσημείωσης υποθήκης

ΙΙΙ. Διαδικασία και λόγοι ανάκλησης του επιβληθέντος κατ’ άρθρο 724 § 1 ΚΠολΔ ασφαλιστικού μέτρου και κατάστρωση της άμυνας κατά της απορριπτικής απόφασης

1. Λειτουργική αρμοδιότητα δικαστηρίου για την εκδίκαση της ανακλητικής αίτησης του άρθρου 724 § 2 ΚΠολΔ

2. Λόγοι ανάκλησης των αυτοδυνάμως επιβληθέντων ασφαλιστικών μέτρων κατ’ άρθρο 724 § 2 ΚΠολΔ

3. Η άμυνα του καθ’ ού μετά την απορριπτική επί της αίτησης ανάκλησης της ΚΠολΔ 724 § 2 απόφασης

IV. Κατακλείδα

Ζωή Μπέλλη

Επισυναπτόμενα έγγραφα στο πρακτικό διαμεσολάβησης, προκειμένου αυτό να καταχωρηθεί στα κτηματολογικά φύλλα

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Διάκριση μορφών εξωδικαστικού συμβιβασμού

III. Διαμεσολάβηση και κτηματολογικές διαφορές

ΙV. Έλεγχος νομιμότητας κατά την καταχώριση πρακτικού διαμεσολάβησης

Ρένα Κουκούτση

Εθνικό Κτηματολόγιο και Διαμεσολάβηση

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Η διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

ΙΙΙ. Επιτρεπτό διόρθωσης ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής με πρακτικό δικαστικού συμβιβασμού· όχι, όμως, και με πρακτικό εξώδικου συμβιβασμού

IV. Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών και διαμεσολάβηση

V. Επίμετρο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

1. Πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης για τη διόρθωση ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής λόγω μη αναγραφής του αληθούς κυρίου

2. Πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης για τη διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών με αιτία κτήσης τη χρησικτησία

3. Πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης για τη διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών με αιτία κτήσης εκ διαθήκης κληρονομική διαδοχή αντί της καταχωρηθείσας εξ αδιαθέτου διαδοχής

4. Πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης για τη διόρθωση ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών όμορων γεωτεμαχίων με ανταλλαγή ΚΑΕΚ

5. Πρακτικό επιτυχούς διαμεσολάβησης ως αφετηρία υλοποίησης διανομής κοινής περιουσίας

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Μ. Τσιλιγγερίδου, Η Τριτανακοπή στην Κτηματολογική Δίκη, 2021
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #17
Η τριτανακοπή ως άμυνα κατά το στάδιο πριν και μετά την οριστικοποίηση των πρώτων κτηματολογικών εγγραφών
Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Σκαλτσάς, Η δικονομική μεταχείριση των ενστάσεων στην κατ΄έφεση δίκη, 2024
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #32
H δικονομική μεταχείριση στην κατ’ έφεση δίκη των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου