Γ. Διαμαντόπουλος, Κώδικας Κτηματολογίου, 2017


Γ. Διαμαντόπουλος, Κώδικας Κτηματολογίου, 2017

Ο Κώδικας Κτηματολογίου, συμπεριλαμβάνει τόσο τις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 (όπως ισχύουν σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και με πιο πρόσφατες αυτές των νόμων 4164/2013, 4315/2014, 4361/2016, 4381/2016, 4389/2016 και 4409/2016), όσο και τις διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (ο οποίος μετρά ήδη 88 έτη εφαρμογής, ενώ, ως γνωστόν, αποτέλεσε πρότυπο για το νομοθέτη του Εθνικού Κτηματολογίου).

Edition info

Title
Κώδικας Κτηματολογίου
«Κωδικοποίηση» νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο & τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου
© 2017
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-536-2
Pages
VIII + 244
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρα

Νόμος 2308/1995 (ΦΕΚ Α΄ 114/15.6.1995)

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά

βιβλία και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νόμος 2664/1998 (ΦΕΚ Α΄ 275/3.12.1998)

Eθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις -5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών 10-13α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών -16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων -20α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

Κυβερνητικό διάταγμα 132/1.9.1929 -3

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι: [Κατηγορίες ακινήτων]*[1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ: Κτηματολογικά Γραφεία και Κτηματολογικαί Επιτροπαί

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III:.

Παράγραφος 1: Βεβαιώσεις

Παράγραφος 2: Αι αποδείξεις

Παράγραφος 3: Εξετάσεις (Αποδεικτική διαδικασία) - Ενστάσεις - Διατάξεις - Αποφάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV: Διατήρησις των δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Παράγραφος 1: Κτηματολογικόν Βιβλίον και Εγγραφαί

Άρθρα

Παράγραφος 2: Τίτλοι ακινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V: Καταχωρίσεις (Εγγραφαί) Μεταγενέστεραι.

Παράγραφος 1: Πράξεις, συμβόλαια, αγωγαί και αποφάσεις

Παράγραφος 2: Διορθώσεις -60

Παράγραφος 3: Αποτελέσματα των καταγραφών και καταχωρίσεων

Παράγραφος 4: Ακίνητα «μιρί» και ψιλώ ονόματι «εβκάφ» -72

Παράγραφος 5: Τεχνικαί εργασίαι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI: Γενικαί διατάξεις.

Παράγραφος 1: Τήρησις του Κτηματολογικού Βιβλίου

Παράγραφος 2: Ποιναί

Παράγραφος 3: Φορολογίαι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII: Κτηματολογική αρμοδιότης και σύγκρουσις δικαιοδοσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII: Μεταβατικαί διατάξεις

Παράρτημα Σελ.

1. Εισηγητική Έκθεση Ν. 2308/1995: Στο σχέδιο νόμου «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις».

2. Εισηγητική Έκθεση Ν. 2664/1998: Στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»

3. Εισηγητική Έκθεση Ν. 3127/2003: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και στις προσθήκες - τροπολογίες του»

Προσθήκη - τροπολογία στο σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2308/1995 και 2664/1998 για τη Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο»

4. Εισηγητική Έκθεση Ν. 3481/2006: «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»

5. Εισηγητική Έκθεση Ν. 4164/2013: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»

6. Εισηγητική Έκθεσις Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

Βιβλία του συγγραφέα


[1]* Οι εντός αγκύλης τίτλοι δεν είναι του κτηματολογικού νομοθέτη, αλλά του συγγραφέα.

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Κοτρώνης, Η οριστικοποίηση και το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2022
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #22
Όλα τα ζητήματα γύρω από την οριστικοποίηση και την παραγωγή του τεκμηρίου των πρώτων εγγραφών
Α. Λαχανόπουλος/Σ. Κλεισιάρης/Ε. Κοτζανικολάου..., Συγκριτικό Κτηματολογικό Δίκαιο, 2021
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #18
Μια δικαιοσυγκριτική μελέτη διαφόρων κτηματολογικών έννομων τάξεων, με συμπεράσματα και σκέψεις για τη δημιουργία ακόμα και ενός ενιαίου ευρωπαϊκού κτηματολογικού χώρου
Γ. Μαγουλάς, Κτηματολογικές εγγραφές, 5η έκδ., 2021
Ο απόλυτος οδηγός για τις κτηματολογικές εγγραφές κυκλοφορεί σε νέα έκδοση εμπλουτισμένος με νομολογία και νέα υποδείγματα