Γ. Διαμαντόπουλος, Κώδικας Κτηματολογίου, 2017


Γ. Διαμαντόπουλος, Κώδικας Κτηματολογίου, 2017

Ο Κώδικας Κτηματολογίου, συμπεριλαμβάνει τόσο τις ρυθμίσεις των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 (όπως ισχύουν σήμερα, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και με πιο πρόσφατες αυτές των νόμων 4164/2013, 4315/2014, 4361/2016, 4381/2016, 4389/2016 και 4409/2016), όσο και τις διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (ο οποίος μετρά ήδη 88 έτη εφαρμογής, ενώ, ως γνωστόν, αποτέλεσε πρότυπο για το νομοθέτη του Εθνικού Κτηματολογίου).

Edition info

Title
Κώδικας Κτηματολογίου
«Κωδικοποίηση» νομοθεσίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο & τον Κτηματολογικό Κανονισμό Δωδεκανήσου
© 2017
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-536-2
Pages
VIII + 244
Price
€ 14.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρα

Νόμος 2308/1995 (ΦΕΚ Α΄ 114/15.6.1995)

Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου.

Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά

βιβλία και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νόμος 2664/1998 (ΦΕΚ Α΄ 275/3.12.1998)

Eθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές διατάξεις -5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Περιεχόμενο του κτηματολογικού βιβλίου και έννομα αποτελέσματα των κτηματολογικών εγγραφών 10-13α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διαδικασία κτηματολογικών εγγραφών -16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Διόρθωση κτηματολογικών στοιχείων -20α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Δημοσιότητα των κτηματολογικών στοιχείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

Κυβερνητικό διάταγμα 132/1.9.1929 -3

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι: [Κατηγορίες ακινήτων]*[1]

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ: Κτηματολογικά Γραφεία και Κτηματολογικαί Επιτροπαί

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III:.

Παράγραφος 1: Βεβαιώσεις

Παράγραφος 2: Αι αποδείξεις

Παράγραφος 3: Εξετάσεις (Αποδεικτική διαδικασία) - Ενστάσεις - Διατάξεις - Αποφάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV: Διατήρησις των δικαιωμάτων επί ακινήτων.

Παράγραφος 1: Κτηματολογικόν Βιβλίον και Εγγραφαί

Άρθρα

Παράγραφος 2: Τίτλοι ακινήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V: Καταχωρίσεις (Εγγραφαί) Μεταγενέστεραι.

Παράγραφος 1: Πράξεις, συμβόλαια, αγωγαί και αποφάσεις

Παράγραφος 2: Διορθώσεις -60

Παράγραφος 3: Αποτελέσματα των καταγραφών και καταχωρίσεων

Παράγραφος 4: Ακίνητα «μιρί» και ψιλώ ονόματι «εβκάφ» -72

Παράγραφος 5: Τεχνικαί εργασίαι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI: Γενικαί διατάξεις.

Παράγραφος 1: Τήρησις του Κτηματολογικού Βιβλίου

Παράγραφος 2: Ποιναί

Παράγραφος 3: Φορολογίαι

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VII: Κτηματολογική αρμοδιότης και σύγκρουσις δικαιοδοσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VIII: Μεταβατικαί διατάξεις

Παράρτημα Σελ.

1. Εισηγητική Έκθεση Ν. 2308/1995: Στο σχέδιο νόμου «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου, διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις».

2. Εισηγητική Έκθεση Ν. 2664/1998: Στο σχέδιο νόμου «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις»

3. Εισηγητική Έκθεση Ν. 3127/2003: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των νόμων 2308/1995 και 2664/1998 για την Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο και στις προσθήκες - τροπολογίες του»

Προσθήκη - τροπολογία στο σχέδιο νόμου: «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2308/1995 και 2664/1998 για τη Κτηματογράφηση και το Εθνικό Κτηματολόγιο»

4. Εισηγητική Έκθεση Ν. 3481/2006: «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»

5. Εισηγητική Έκθεση Ν. 4164/2013: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»

6. Εισηγητική Έκθεσις Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

Βιβλία του συγγραφέα


[1]* Οι εντός αγκύλης τίτλοι δεν είναι του κτηματολογικού νομοθέτη, αλλά του συγγραφέα.

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κ. Παπαχρήστου-Δημητράς, Εθνικό Κτηματολόγιο - Νομολογιακά Δρώμενα, 2023
Series: Συλλογές Νομολογίας ΕπΑκ, #2
Συστηματική παράθεση περισσότερων από 240 αποφάσεων επί σειράς κτηματολογικών ζητημάτων
Μ. Περτσελάκη, Μεσιτεία ακινήτων, 2023
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #5
Kαθολική και συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της μεσιτείας αστικών συμβάσεων
Πολυκώδικας, 13η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα στη σειρά Σύγχρονη Νομοθεσία με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5039/2023. Σε μια περίοδο αλλεπάλληλων και ουσιαστικών...