Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015


Γ. Διαμαντόπουλος, Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου, 2015

Η νομοθετική έκρηξη στο πεδίο του κτηματολογικού δικαίου έχει πυροδοτήσει μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα νομολογιακή πραγματικότητα. Τόσο ο Άρειος Πάγος, όσο και τα δικαστήρια της ουσίας καλούνται να αντιμετωπίσουν μια σειρά ζητημάτων κτηματολογικού δικαίου, τα οποία ανακύπτουν αφενός κατά το στάδιο της κτηματογράφησης και αφετέρου μετά την έναρξη ισχύος του κτηματολογίου στις κτηματογραφημένες περιοχές. Πολλές, όμως, από τις ανωτέρω, εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, αποφάσεις είναι αδημοσίευτες (στον έντυπο ή ηλεκτρονική νομικό τύπο) και συμπεριλήφθηκαν σε αυτό, τον τρίτο, τόμο της Βιβλιοθήκης Δικαίου Κτηματολογίου για να είναι προσβάσιμες, μαζί με τις δημοσιευμένες, στο νομικό κοινό. Το ανωτέρω πλούσιο νομολογιακό υλικό σταχυολογείται σε θεματικές ενότητες για τη διευκόλυνση του αναγνώστη, προκειμένου να εντοπίζει τις λύσεις που ήδη προώθησε η νομολογία στα σημαντικότερα ζητήματα που ανέκυψαν (γι’ αυτό και στο τέλος της συλλογής απαντά αναλυτικό λημματικό ευρετήριο).

Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται η νομολογία που αφορά σε ζητήματα κτηματογράφησης, ενώ στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο αντιστοίχως παρατίθενται αποφάσεις που έκριναν αγωγή του άρθρου 6 § 2 ν. 2664/1998 για τη διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής και διορθωτική αίτηση του άρθρου 6 § 3 ν. 2664/1998, όταν η εγγραφή αφορά σε ακίνητο «άγνωστου ιδιοκτήτη», που αποτελούν και τη μερίδα του λέοντος στη μέχρι σήμερα νομολογιακή πραγματικότητα. Το αμέσως επόμενο, δηλαδή το τέταρτο, κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις αποφάσεις που έκριναν ζητήματα αποκατάστασης ανακρίβειας μεταγενέστερων εγγραφών, κατ’ άρθρο 13 ν. 2664/1998 (που στο διάβα του χρόνου θα αποτελέσουν το κύριο πεδίο εφαρμογής της κτηματολογικής νομοθεσίας), με το πέμπτο κεφάλαιο να επικεντρώνεται σε ζητήματα διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων. Το έκτο κεφάλαιο αυτού εστιάζει στις δίκες αντιρρήσεων κατά αρνήσεων προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων να καταχωρίσουν πράξεις, που ενόψει του κατ’ άρθρου 16 ν. 2664/1998 ελέγχου νομιμότητας αύξησε κατακόρυφα τις αποφάσεις της προϊσχύσασας νομοθεσίας, του άρθρου, δηλαδή, 791 ΚΠολΔ για αρνήσεις υποθηκοφυλάκων, νηολόγων ή της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας είτε να ενεργήσουν τη ζητούμενη καταχώριση αναφορικά με τη διάπλαση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, πλοίο ή αεροσκάφος ή σχετικά με την κατάσχεσή τους ή τη διεκδίκηση ακινήτου, είτε να χορηγήσουν το αντίγραφο, την περίληψη ή το πιστοποιητικό που ζητήθηκε. Last but not least, το έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στην πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου και του Εφετείου Δωδεκανήσου, ενώ προτάσσονται αποφάσεις σταθμοί της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, σε ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου, που ήδη μετρά 85 έτη εφαρμογής (1929-2014), με τις νομολογιακές λύσεις να αποδεικνύονται χρήσιμες και για τις ρυθμίσεις του Εθνικού Κτηματολογίου.

Edition info

Title
Εφαρμογές Δικαίου Κτηματολογίου
Εθνικό Κτηματολόγιο - Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου
© 2015
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-265-1
Pages
XVI + 350
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ Συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Νομολογιακές εφαρμογές δικαίου κτηματογράφησης (ν. 2308/1995)

1. . ΟλΣτΕ 3829/1997 .................................................................................................................... 3

2. ΟλΣτΕ 2815/2004

3. ΑΠ 159/2014

4. ΑΠ 1206/2012

5. ΑΠ 452/2011

6. ΑΠ 984/2011

7. ΑΠ 390/2010

8. ΑΠ 2048/2009

9. ΑΠ 1467/2005

10. ΣτΕ 1676/2012

11. ΣτΕ 2650/2006

12. ΕφΠατρ 143/2007

13. ΕφΠατρ 65/2006

14. ΜονΠΘεσ 39372/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νομολογιακές εφαρμογές διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής

(κατ’ άρθρο 6 § 2 ν. 2664/1998)

1. . ΑΠ 2048/2009 ........................................................................................................................ 28

2. ΕφΛαρ 148/2014

3. ΕφΘεσ 743/2013

4. ΕφΘεσ 1479/2013

5. ΕφΠειρ 466/2013

6. ΕφΠειρ 265/2013

7. ΕφΘεσ 2116/2012

8. ΜονΕφΘεσ 923/2013

9. ΠολΠΘεσ 3162/2014

10. ΠολΠΘεσ 25025/2013

11. ΠολΠΘεσ 23115/2013

12. ΜονΠΘεσ 1393/2014

13. ΜονΠΘεσ 1026/2014

14. ΜονΠΘεσ 25468/2013

15. ΜονΠΘεσ 25712/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Νομολογιακές εφαρμογές διόρθωσης ανακριβούς πρώτης εγγραφής

με την ένδειξη «άγνωστος» (κατ’ άρθρο 6 § 3 ν. 2664/1998)

1. . ΑΠ 1500/2013 ........................................................................................................................ 77

2. ΑΠ 632/2013

3. ΑΠ 258/2013

4. ΑΠ 309/2012

5. ΕφΑθ 444/2014

6. ΕφΘεσ 1708/2013

7. ΕφΘεσ 743/2013

8. ΕφΛαρ 554/2013

9. ΕφΑθ 502/2013

10. ΕφΘεσ 381/2013

11. ΕφΛαρ 378/2013

12. ΕφΘεσ 2121/2012

13. ΕφΘεσ 2044/2012

14. ΕφΘεσ 2059/2012

15. ΕφΛαρ 63/2012

16. ΕφΔωδ 171/2012

17. ΕφΑθ 2005/2011

18. ΜονΕφΘεσ 664/2014

19. ΜονΕφΠειρ 606/2013

20. ΜονΠΘεσ 1393/2014

21. ΜονΠΘεσ 9721/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Νομολογιακές εφαρμογές μεταγενέστερων εγγραφών

(άρθρου 13 ν. 2664/1998)

1. ΠολΠΘεσ 13299/2014

2. ΠολΠΘεσ 25023/2013

3. ΠολΠΘεσ 21757/2011

4. ΜονΠΘεσ 39370/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Νομολογιακές εφαρμογές διορθώσεως πρόδηλων σφαλμάτων

(ιδίως κατ’ άρθρ. 18 και 6 § 8 ν. 2664/1998)

1. ΕφΑθ 1335/2014

2. ΕφΛαρ 159/2013

3. ΕφΘρ 196/2009

4. ΜονΕφΑθ 2135/2013

5. ΜονΕφΑθ 474/2013

6. ΜονΠΘεσ 4567/2014

7. ΜονΠΘεσ 4254/2014

8. ΜονΠΘεσ 12477/2013

9. ΜονΠΘεσ 6792/2013

10. ΜονΠΘεσ 6747/2013

11. ΜονΠΘεσ 6691/2013

12. ΜονΠΘεσ 18861/2011

13. ΜονΠΑθ 6794/2010

14. ΜονΠΘεσ 4308/2009

15. ΜονΠΒόλ 182/2008

16. ΜονΠΚερκ 489/2008

17. ΜονΠΘεσ 6532/2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Νομολογιακές εφαρμογές της δίκης επί των αντιρρήσεων
(ιδίως άρθρου 16 § 5 ν. 2664/1998)

1. ΑΠ 735/2012

2. ΕφΘεσ 2149/2010

3. ΕφΘεσ 600/2009

4. ΕφΙω 111/2008

5. ΜονΠΘεσ 4253/2014

6. ΜονΠΘεσ 4169/2014

7. ΜονΠΘεσ 1120/2014

8. ΜονΠΘεσ 548/2014

9. ΜονΠΘεσ 547/2014

10. ΜονΠΘεσ 546/2014

11. ΜονΠΘεσ 12474/2013

12. ΜονΠΘεσ 8888/2013

13. ΜονΠΘεσ 7361/2013

14. ΜονΠΘεσ 5972/2013

15. ΜονΠΘεσ 5384/2013

16. ΜονΠΘεσ 2721/2013

17. ΜονΠΘεσ 2374/2013

18. ΜονΠΚαρδ 16/2012

19. ΜονΠΘεσ 6841/2011

20. ΜονΠΚορ 301/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

Νομολογιακές εφαρμογές Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου

1. ΟλΑΠ 569/1975

2. ΟλΑΠ 188/1980

3. ΟλΑΠ 129/1984

4. ΟλΑΠ 1270/1985

5. ΟλΑΠ 24/2000

6. ΑΠ 38/2014

7. ΑΠ 235/2014

8. ΑΠ 91/2013

9. ΑΠ 822/2013

10. ΑΠ 954/2013

11. ΑΠ 1259/2013

12. ΑΠ 2143/2013

13. ΑΠ 1177/2012

14. ΑΠ 1183/2012

15. ΑΠ 97/2011

16. ΑΠ 729/2010

17. ΑΠ 821/2010

18. ΑΠ 1734/2010

19. ΑΠ 697/2009

20. ΑΠ 1004/2009

21. ΑΠ 1118/2009

22. ΑΠ 2367/2009

23. ΑΠ 736/2008

24. ΑΠ 469/2004

25. ΑΠ 887/2002

26. EφΔωδ 163/2013

27. EφΔωδ 105/2012

28. EφΔωδ 136/2009

29. EφΔωδ 231/2009

30. EφΔωδ 236/2009

31. ΕφΔωδ 13/2008

32. ΕφΔωδ 150/2008

33. ΕφΔωδ 68/2007

34. ΕφΔωδ 15/2006

35. ΕφΔωδ 62/2006

36. ΕφΔωδ 143/2006

37. ΕφΔωδ 172/2006

38. ΕφΔωδ 180/2006

39. ΕφΔωδ 240/2006

40. ΕφΔωδ 194/2005

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης