Ε. Ποδηματά, Δεδικασμένο, τόμ. 2, 2002


Ε. Ποδηματά, Δεδικασμένο, τόμ. 2, 2002 Το δεύτερο αυτό μέρος της μελέτης για τα αντικειμενικά όρια του δεδικασμέ- νου αποτελεί την οργανική συνέχεια του πρώτου μέρους (Δεδικασμένο Ι, 1995) και επικεντρώνεται στην ερμηνεία του άρθρου 330 ΚΠολΔ. Το αντικείμενο του δεδικασμένου κατά τη διάταξη αυτή ερευνάται, διαδοχικά, στις περιπτώσεις που προβάλλεται κάθε επιμέρους είδος ενστάσεως του ουσιαστικού δικαίου: καταχρηστική ένσταση, γνήσια αυτοτελής ένσταση, γνήσια μη αυτοτελής ένσταση και εξετάζεται κάθε φορά τόσο υπό την εκδοχή ότι η ένσταση γίνεται επί της ουσίας δεκτή όσο και υπό την εκδοχή ότι απορρίπτεται είτε κατ' ουσία είτε για τυπικούς λόγους.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των καταχρηστικών ενστάσεων αντιμετωπίζονται ιδιαιτέρως, ανάμεσα στην ποικίλη λοιπή περιπτωσιολογία, αφενός οι ενστάσεις ακυρότητας της δικαιο- πραξίας και αφετέρου η ένσταση ίδιας κυριότητας του εναγομένου με διεκδικητική ή αναγνωριστική της κυριότητας του ενάγοντος αγωγή. Στο πεδίο των γνήσιων αυτοτελών ενστάσεων μελετώνται χωριστά η ένσταση διζήσεως, η ένσταση παραγραφής, η ένσταση καταχρήσεως δικαιώματος, η ένσταση συμβιβασμού, η ένσταση αδικαιολόγητου πλουτισμού, η ένσταση περιορισμού της ευθύνης του κληρονόμου εξ απογραφής καθώς και του βεβαρημένου με κληροδοσία ή τρόπο κληροδόχου. Τέλος, στο πεδίο των γνήσιων μη αυτοτελών ενστάσεων συζητούνται χωριστά η ένσταση επισχέ- σεως, η ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος και η ένσταση δικαιωματικής νομής ή κατοχής.

Η μελέτη, πέραν της θεωρητικής της αξίας, αποτελεί χρήσιμο οδηγό και για τον νομικό της πράξης κατά τη διάγνωση των ορίων του δεδικασμένου ορισμένης αποφάσεως, όταν στη δίκη προβλήθηκε ένσταση του ουσιαστικού δικαίου. Η πρόσβαση στην πλούσια περιπτωσιολογία του έργου διευκολύνεται σημαντικά και από το αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων που συνοδεύει τη μελέτη.

Edition info

Title
Δεδικασμένο
Αντικειμενικά όρια ιδίως επί ενστάσεων
© 2002
Author
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-301-631-4
Pages
330
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΙV. Μη κρίση της ενστάσεως επί της ουσίας

1. Επί απορρίψεως της αγωγής ως απαράδεκτης ή ως νόμω αβάσιμης

2. Επί απορρίψεως της ενστάσεως ως απαράδεκτης

Α. Όψεις του απαραδέκτου

α. Εκπρόθεσμη ή μη νομότυπη προβολή

β. Έλλειψη νομιμοποιήσεως

γ. Αοριστία

Β. Δομή του συλλογισμού της αποφάσεως και αντικείμενο του δεδικασμένου

3. Επί απορρίψεως της ενστάσεως ως νόμω αβάσιμης

4.Έλλειψη ρητής κρίσεως επί της ενστάσεως

§ 9.Αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου επί προβολής γνήσιων μη αυτοτελών ενστάσεων

Ι. Έννοια της γνήσιας μη αυτοτελούς ενστάσεως

ΙΙ. Προβολή της ενστάσεως στη δίκη

ΙΙΙ. Κρίση της ενστάσεως επί της ουσίας

1.Φύση του γενεσιουργού της ενστάσεως δικαιώματος ως ζητήματος προδικαστικού

2.Δομή του συλλογισμού της αποφάσεως

3.Παραδοχή ή κατ' ουσία απόρριψη γνήσιας μη αυτοτελούς ενστάσεως

Α. Η ένσταση επισχέσεως (ΑΚ 325)

α. Παραδοχή της ενστάσεως

β. Απόρριψη της ενστάσεως ως ουσία αβάσιμης

Β. Η ένσταση του μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος (ΑΚ 374)

α. Παραδοχή της ενστάσεως

β. Απόρριψη της ενστάσεως ως ουσία αβάσιμης

Γ. Η ένσταση δικαιωματικής νομής ή κατοχής (ΑΚ 1095) και η ένσταση του δικαιώματος επεμβάσεως (ΑΚ 1108 ΙΙ)

α. Παραδοχή της ενστάσεως

β. Απόρριψη της ενστάσεως ως ουσία αβάσιμης

ΙV. Mη κρίση της ενστάσεως επί της ουσίας

1.Επί απορρίψεως της ενστάσεως ως απαράδεκτης

Α. Όψεις του απαραδέκτου

α.Εκπρόθεσμη προβολή

β.Έλλειψη νομιμοποιήσεως

γ.Αοριστία

Β. Δομή του συλλογισμού της αποφάσεως και αντικείμενο του δεδικασμένου

2.Επί απορρίψεως της ενστάσεως ως νόμω αβάσιμης

3.Έλλειψη ρητής κρίσεως επί της ενστάσεως


Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Σ. Τσαντίνης, Δεδικασμένο και Νομική Αιτία, 2016
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #1
Η μελέτη ερευνά μονογραφικά την νομική αιτία ως στοιχείο που κατά το άρθρο 324 ΚΠολΔ συγκαθορίζει τα αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου
Σ. Κουσούλης, Η δέσμευση τρίτων από το δεδικασμένο, 2007
Η δέσμευση τρίτων προσώπων, που δεν έλαβαν μέρος στη δίκη, από την τελεσίδικη δικαστική απόφαση αποτελεί πρόβλημα με μεγάλη πρακτική και δογματική αξία. Η πρακτική σημασία...
Κ. Μακρίδου, Η σιωπηρή αποδοχή δικαστικών αποφάσεων κατά τον ΚΠολΔ, 2004
Η σιωπηρή αποδοχή των δικαστικών αποφάσεων αποτελεί ιδιόμορφο θεσμό του αστικού δικονομικού δικαίου. Διότι, σε αντίθεση προς όλες τις υπόλοιπες διαδικαστικές πράξεις, εδώ...
Ε. Ποδηματά, Δεδικασμένο, τόμ. 1, 2002
Πρόκειται για το πρώτο μέρος μιας μελέτης με αντικείμενο την έκταση καλύψεως των ενστάσεων από το δεδικασμένο σύμφωνα με το άρθρο ΚΠολΔ 330. Το μέρος αυτό περιλαμβάνει δύο...
Χ. Απαλαγάκη, Δεδικασμένο και εκτελεστότητα στα νομικά πρόσωπα και στα μέλη τους, 2001
Πρόκειται για έργο, το οποίο για πρώτη φορά συστηματοποιεί τα καίρια πρακτικά, αλλά και θεωρητικά ζητήματα, που ανακύπτουν από δύο βασικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής...