Ε. Παυλίδου, Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη, 2014


Ε. Παυλίδου, Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη, 2014

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πότε οι αποφάσεις της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας αναπτύσσουν δεσμευτική ενέργεια στη διοικητική δίκη. Με κριτήριο το είδος της διαφοράς (διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το π.δ. 18/1989 ή το π.δ. 1225/1981), αλλά και τον τρόπο διασταύρωσης των εκάστοτε δικών (σχέση συνάφειας ή δεσμός προδικαστικότητας), καταγράφονται συστηματικά οι επιμέρους εκδηλώσεις του φαινομένου.

Στο πρώτο μέρος που είναι αφιερωμένο στις αποφάσεις της ποινικής δικαιοδοσίας, εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι πολύκροτες λαθρεμπορικές και φορολογικές παραβάσεις, τα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων, οι γενεσιουργές δημοσιονομικών ελλειμμάτων πράξεις, η απέλαση αλλοδαπού, καθώς και άλλες- λιγότερο γνωστές εκφάνσεις της θεματικής- όπως η αστική ευθύνη του Δημοσίου, η ανάκληση διοικητικών αδειών, η απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η, επίκαιρη, αυτοδίκαιη θέση υπαλλήλου σε αργία. Αναλύονται όλα τα είδη των ποινικών αποφάσεων (καταδικαστικές, αθωωτικές, αποφάσεις που παύουν οριστικά την ποινική δίωξη ή κηρύσσουν αυτήν απαράδεκτη), ενώ έμφαση δίνεται στην πλούσια ελληνική νομολογία. Επίσης, το νομικό καθεστώς ερευνάται υπό το πρίσμα του, κατ’ άρθρο 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ, τεκμηρίου αθωότητας και της αρχής ne bis in idem (άρθρο 4 παρ. 1 7ου Π.Π.), προς τούτο δε αξιοποιούνται τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Το δεύτερο μέρος για την πολιτική δικαιοδοσία αναδεικνύει ότι διαπλαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων για το κύρος του γάμου, αναγνωριστικές ή καταψηφιστικές αποφάσεις που κρίνουν, είτε ως κύριο ζήτημα είτε παρεμπιπτόντως, τον χαρακτήρα ενός χώρου ως κοινόχρηστου, μιας σχέσης εργασίας ως εξαρτημένης ή μιας έκτασης ως δασικής, μπορεί να είναι κρίσιμες σε πολεοδομικές, κοινωνικοασφαλιστικές, συνταξιοδοτικές και άλλες διοικητικές διαφορές. Επίσης, στο μέρος αυτό, αναδύονται σημαντικά δογματικά ζητήματα σχετικά με το δεδικασμένο, τη διαπλαστική ενέργεια, αλλά και τη σχέση των διάφορων δικαιοδοτικών κλάδων.

Τέλος, η παρούσα μελέτη δεν εξαντλείται στη δικονομική μεταχείριση της εκάστοτε απόφασης, αλλά επιχειρείται ο εντοπισμός και η περιγραφή δεσμευτικών ενεργειών των δικαστικών αποφάσεων, ειδικότερα δε της διαπιστωτικής ενέργειας και της ενέργειας του πραγματικού.

Edition info

Title
Η δεσμευτική ενέργεια των αποφάσεων της ποινικής και πολιτικής δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη
© 2014
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-090-9
Pages
XXX + 444
Price
€ 55.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

Ι. Ελληνικές.

ΙΙ. Ξενόγλωσσες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Ι. Προσδιορισμός του αντικειμένου της έρευνας.

ΙΙ. Πορεία της έρευνας.

ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΔΗ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Α. Ορισμός και διακρίσεις των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων.

Ι. Καταδικαστική απόφαση.

ΙΙ. Αθωωτική απόφαση.

ΙΙΙ. Απόφαση που παύει οριστικά την ποινική δίωξη.

ΙV. Απόφαση που κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη.

Β. Προδικαστικά ζητήματα στην ποινική δίκη.

Γ. Συνέπειες των ποινικών αποφάσεων.

Ι. Το ζήτημα του δεδικασμένου των ποινικών αποφάσεων.

α. Δεδικασμένο σε σχέση με το κύριο ζήτημα.

β. Δεδικασμένο σε σχέση με προδικαστικά ζητήματα.

ΙΙ. Λοιπές συνέπειες των ποινικών αποφάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Εισαγωγή.

Α. Σχέση συνάφειας μεταξύ διοικητικής και ποινικής δίκης.

Ι. Το κύριο ζήτημα της διοικητικής δίκης είναι συναφές με το κύριο ζήτημα ποινικής δίκης.

α. Διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

1. Λαθρεμπορία.

2. Φορολογικές παραβάσεις.

3. Μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και μη καταβολή ή μη απόδοση εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

4. Παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

5. Παραβάσεις όρων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6. Αγορανομικές παραβάσεις.

7. Παράνομη εκχέρσωση.

8. Λοιπές περιπτώσεις ειδικών νόμων.

9. Σύνοψη των επίμαχων περιπτώσεων.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

1. Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 ΚΔΔ και οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

2. Το προϊσχύσαν άρθρο 120 παρ. 3 ΚΦΔ.

3. Το είδος της δέσμευσης.

4. Η έκταση της δέσμευσης.

5. Ουσιαστικού δικαίου ρυθμίσεις.

6. Συνέπειες των δικονομικών και ουσιαστικών ρυθμίσεων.

iii. Σχέση του νομικού καθεστώτος με το τεκμήριο αθωότητας.

1. Η θεωρητική και νομολογιακή υποχρέωση συνεκτίμησης των αθωωτικών αποφάσεων.

2. Η απόφαση του ΕΔΔΑ Β. Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας, 27.9.2007 και η υποδοχή της από τη θεωρία και τη νομολογία.

3. Κατοχύρωση και νομική θεμελίωση του τεκμηρίου αθωότητας.

4. Η νομική φύση του κατ’ άρθρον 6 παρ. 2 ΕΣΔΑ τεκμηρίου αθωότητας.

5. Η δικονομική όψη του τεκμηρίου της αθωότητας ως κανόνα απόδειξης.

6. Η ουσιαστική όψη του τεκμηρίου της αθωότητας ως κανόνα μεταχείρισης του κατηγορουμένου.

iv. Σχέση του νομικού καθεστώτος με την αρχή ne bis in idem.

1. Η εμφάνιση του προβληματισμού στην ελληνική έννομη τάξη.

2. Κατοχύρωση και νομική θεμελίωση της αρχής ne bis in idem.

3. Η νομική φύση του κανόνα ne bis in idem.

4. Το πεδίο εφαρμογής του κανόνα ne bis in idem: το στοιχείο bis.

5. Η προϋπόθεση της ταυτότητας της παράβασης: το στοιχείο idem.

6. Παραβίαση του κανόνα ne bis in idem από το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από ποινικές αποφάσεις.

6.1. Η νομοθετική πρόβλεψη διοικητικής και ποινικής παράβασης για την ίδια συμπεριφορά.

6.2. Η διοικητική δίκη ως δεύτερη «δίωξη» ή «τιμωρία».

6.3. Οι προϋποθέσεις της γνώσης των αρμόδιων αρχών και της πρό­κλησης βλάβης του ενδιαφερομένου.

6.4. Παραβίαση του κανόνα ne bis in idem κατά τη διοικητική διαδικασία.

6.5. Η διοικητική διαδικασία ως «πρώτη ποινική διαδικασία».

v. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

1. Λαθρεμπορία.

2. Φορολογικές παραβάσεις.

3. Μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και μη καταβολή ή μη απόδοση εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό.

4. Παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

5. Παραβάσεις όρων λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

6. Αγορανομικές παραβάσεις.

7. Παράνομη εκχέρσωση.

8. Λοιπές περιπτώσεις ειδικών νόμων.

vi. Σύνοψη.

β. Διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 4129/2013 και το π.δ. 1225/1981.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

iii. Σχέση του νομικού καθεστώτος με το τεκμήριο αθωότητας και την αρχή ne bis in idem.

iv. Η θέση της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

γ. Διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

1. Πειθαρχικά παραπτώματα.

2. Παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

3. Λειτουργία μονάδων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς άδεια.

4. Λειτουργία μη καταχωρημένης τουριστικής επιχείρησης χωρίς το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ.

5. Σύνοψη των επίμαχων περιπτώσεων.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

1. Προσέγγιση με βάση τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

2. Προσέγγιση με βάση τον δικαστικό έλεγχο της αιτιολογίας.

iii. Σχέση των ουσιαστικών διατάξεων με το τεκμήριο αθωότητας και την αρχή ne bis in idem.

iv. Σχέση του δικαστικού ελέγχου της αιτιολογίας με το τεκμήριο αθωότητας και την αρχή ne bis in idem.

v. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

1. Πειθαρχικά παραπτώματα.

2. Παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.

3. Λειτουργία μονάδων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών χωρίς άδεια.

4. Λειτουργία μη καταχωρημένης τουριστικής επιχείρησης χωρίς το ειδικό σήμα του Ε.Ο.Τ.

vi. Σύνοψη.

ΙΙ. Προδικαστικό ζήτημα της διοικητικής δίκης είναι συναφές με το κύριο ζήτημα ποινικής δίκης.

α. Διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

1. Αστική ευθύνη του Δημοσίου (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ).

2. Ανάκληση διοικητικών πράξεων.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

iii. Σχέση του νομικού καθεστώτος με το τεκμήριο αθωότητας.

iv. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

β. Διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 4129/2013 και το π.δ. 1225/1981.

γ. Διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

1. Ανάκληση διοικητικών πράξεων.

2. Ανάκληση άδειας διαμονής και απέλαση αλλοδαπού.

3. Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας και διαταγή κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας έκτασης.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

iii. Σχέση του νομικού καθεστώτος με το τεκμήριο αθωότητας.

1. Σχέση του δικαστικού ελέγχου της αιτιολογίας με το τεκμήριο αθωότητας

2. Ειδικότερα η περίπτωση της διοικητικής απέλασης σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.

iv. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

1. Απέλαση αλλοδαπού και ανάκληση άδειας διαμονής.

2. Ανάκληση διοικητικών πράξεων.

3. Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας και διαταγή κατεδάφισης κτίσματος ανεγερθέντος εντός δάσους ή δασικής ή αναδασωτέας έκτασης.

Β. Δεσμός προδικαστικότητας μεταξύ διοικητικής και ποινικής δίκης.

Εισαγωγή.

Ι. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

α. Ανάκληση διοικητικών αδειών.

i. Άδεια κατοχής όπλου και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993.

ii. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.

β. Απέλαση αλλοδαπού.

γ. Αυτοδίκαιη έκπτωση και αργία δημοσίου υπαλλήλου.

δ. Διαγραφή από πίνακα προακτέων και προαγωγή δημοσίου υπαλλήλου.

ε. Αυτοδίκαιη αποβολή της δικηγορικής ιδιότητας.

στ. Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

ΙΙ. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

α. Προσέγγιση με βάση τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου.

β. Προσέγγιση με βάση τον δικαστικό έλεγχο της αιτιολογίας.

γ. Το είδος της δέσμευσης.

δ. Η έκταση της δέσμευσης.

ΙΙΙ. Σχέση του νομικού καθεστώτος με το τεκμήριο αθωότητας και την αρχή ne bis in idem.

ΙV. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων.

α. Ανάκληση διοικητικών αδειών.

i. Άδεια κατοχής όπλου και λοιπών αντικειμένων του Ν. 2168/1993.

ii. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.

β. Απέλαση αλλοδαπού.

γ. Αυτοδίκαιη έκπτωση και αργία δημοσίου υπαλλήλου.

δ. Διαγραφή από πίνακα προακτέων και προαγωγή δημοσίου υπαλλήλου.

ε. Αυτοδίκαιη αποβολή δικηγορικής ιδιότητας.

στ. Απώλεια συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Γ. Ειδικά ζητήματα της δεσμευτικής ενέργειας των ποινικών αποφάσεων στη διοικητική δίκη.

Ι. Η θέση των διαδίκων στη διοικητική και ποινική δίκη.

ΙΙ. Χρονικό σημείο κατά το οποίο η ποινική απόφαση καθίσταται δεσμευ­τική.

Δ. Συγκριτικό δίκαιο.

Εισαγωγή.

Ι. Μελέτη αλλοδαπών δικαίων.

α. Γαλλία.

β. Γερμανία.

γ. Αυστρία.

ΙΙ. Πορίσματα της συγκριτικής νομικής έρευνας.

ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Α. Η έννοια τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των διαπλαστικών αποφάσεων.

Ι. Διαπλαστική απόφαση και διαπλαστική ενέργεια.

ΙΙ. Το ζήτημα του δεδικασμένου των διαπλαστικών αποφάσεων.

Β. Δεσμευτική ενέργεια των διαπλαστικών αποφάσεων της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, τακτικής ή ειδικής διαδικασίας, στη διοικητική δίκη.

Εισαγωγή.

Ι. Το κύριο ζήτημα της πολιτικής δίκης είναι συναφές με προδικαστικό ζήτημα της διοικητικής δίκης.

α. Διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από διαπλαστικές αποφάσεις.

1. Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 ΚΔΔ.

2. Το προϊσχύσαν άρθρο 120 παρ. 2 ΚΦΔ.

3. Το είδος της δέσμευσης.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από διαπλαστικές αποφάσεις.

β. Διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 4129/2013 και το π.δ. 1225/1981.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από διαπλαστικές αποφάσεις.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από διαπλαστικές αποφάσεις.

γ. Διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από διαπλαστικές αποφάσεις.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από διαπλαστικές αποφάσεις.

ΙΙ. Προδικαστικό ζήτημα της διοικητικής δίκης είναι συναφές με προδικαστικό ζήτημα της πολιτικής δίκης.

α. Διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

β. Διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 4129/2013 και το π.δ. 1225/1981.

γ. Διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989.

ΙΙΙ. Δεσμός προδικαστικότητας μεταξύ διαπλαστικής απόφασης και διοικητικής δίκης.

Γ. Ειδικά ζητήματα της δεσμευτικής ενέργειας των διαπλαστικών αποφάσεων στη διοικητική δίκη.

Ι. Η θέση των διαδίκων στη διοικητική και πολιτική δίκη.

ΙΙ. Χρονικό σημείο κατά το οποίο η διαπλαστική απόφαση καθίσταται δεσμευτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Α. Η έννοια και τα χαρακτηριστικά των καταψηφιστικών και αναγνωριστικών αποφάσεων και η διάκριση των εξεταζόμενων από αυτές ζητημάτων σε παρεμπίπτοντα και προδικαστικά.

Ι. Έννοια, χαρακτηριστικά και δεδικασμένο της καταψηφιστικής και της αναγνωριστικής απόφασης.

ΙΙ. Η διάκριση των ζητημάτων σε κύρια, παρεμπίπτοντα και προδικαστικά.

α. Η έννοια των παρεμπιπτόντων και προδικαστικών ζητημάτων.

β. Το ζήτημα της κάλυψης των προδικαστικών ζητημάτων από το δεδικασμένο.

Β. Δεσμευτική ενέργεια της καταψηφιστικής και αναγνωριστικής απόφασης της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, τακτικής ή ειδικής διαδικασίας, στη διοικητική δίκη.

Εισαγωγή.

Ι. Προδικαστικό ζήτημα της διοικητικής δίκης είναι συναφές με το κύριο ζήτημα πολιτικής δίκης.

α. Διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων.

1. Η ρύθμιση του άρθρου 5 παρ. 2 ΚΔΔ.

2. Το προϊσχύσαν άρθρο 120 παρ. 2 ΚΦΔ.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

β. Διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 4129/2013 και το π.δ. 1225/1981.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

γ. Διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

ΙΙ. Το κύριο ζήτημα της διοικητικής δίκης είναι συναφές με παρεμπίπτον διοικητικής φύσεως ζήτημα πολιτικής δίκης.

α. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

β. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

γ. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

III. Προδικαστικό ζήτημα της διοικητικής δίκης είναι συναφές με παρεμπίπτον ιδιωτικής φύσεως ζήτημα πολιτικής δίκης.

α. Διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

β. Διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 4129/2013 και το π.δ. 1225/1981.

γ. Διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989.

i. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

ii. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

iii. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις.

Γ. Ειδικά ζητήματα της δεσμευτικής ενέργειας των αναγνωριστικών και καταψηφιστικών αποφάσεων στη διοικητική δίκη.

Εισαγωγή.

Ι. Η θέση των διαδίκων στη διοικητική και πολιτική δίκη.

ΙΙ. Χρονικό σημείο κατά το οποίο η αναγνωριστική ή καταψηφιστική απόφαση καθίσταται δεσμευτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Α. Η έννοια, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΙΙ. Συνέπειες των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας.

α. Διαπλαστικές αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

β. Αναγνωριστικές ή βεβαιωτικές αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

γ. Το ζήτημα του δεδικασμένου των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας.

δ. Δεσμευτική ισχύς του άρθρου 778 ΚΠολΔ.

Β. Δεσμευτική ενέργεια των διαπλαστικών και αναγνωριστικών αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη.

Εισαγωγή.

Ι. Διαφορές διεπόμενες από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

α. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

β. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

i. Διαπλαστικές αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ii. Αναγνωριστικές ή βεβαιωτικές αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδο­σίας.

γ. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΙΙ. Διαφορές διεπόμενες από τον Ν. 4129/2013 και το π.δ. 1225/1981.

α. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

β. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

γ. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

ΙΙΙ. Διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989.

α. Οι επίμαχες περιπτώσεις.

β. Το νομικό καθεστώς της δέσμευσης από αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

γ. Η θέση της νομολογίας στο ζήτημα της δέσμευσης από αποφάσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Γ. Ειδικά ζητήματα της δεσμευτικής ενέργειας των αποφάσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας στη διοικητική δίκη.

Ι. Η θέση των διαδίκων στη διοικητική και πολιτική δίκη.

ΙΙ. Χρονικό σημείο κατά το οποίο η απόφαση της εκούσιας δικαιοδοσίας καθίσταται δεσμευτική.

Δ. Σύνοψη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.

Εισαγωγή.

Α. Η συνταγματική διάκριση των δικαιοδοσιών.

Ι. Προέλευση.

ΙΙ. Συνταγματική κατοχύρωση.

ΙΙΙ. Νομική φύση και περιεχόμενο.

IV. Συνέπειες.

Β. Ανεξαρτησία των δικαιοδοσιών.

Ι. Οργανική ανεξαρτησία.

ΙΙ. Λειτουργική ανεξαρτησία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

Ι. Ελληνική.

ΙΙ. Ξενόγλωσση.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ.

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γενική Επιτροπεία Της Επικρατείας Των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης
Χ. Αθανασοπούλου, Η συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, 2021
Σχόλια και συμπεράσματα για τη λειτουργία του συστήματος οργάνωσης της διοίκησης και της διοικητικής δικαιοσύνης