Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2020


Ε. Μπέσιλα-Μακρίδη, Έλεγχος διοίκησης, τόμ. 2, 2η έκδ., 2020

Οι νομοθετικές αλλαγές που έγιναν με το νόμο 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» στα πλαίσια του οποίου προβλέφθηκε η ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατέστησαν επιτακτική την ευρύτατη αναθεώρηση της προηγούμενης έκδοσης. Η Αρχή ορίζεται ως η αρμόδια Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία. Από την έναρξη ισχύος του νόμο 4622/2019 καταργούνται όλοι οι φορείς και τα ελεγκτικά σώματα που περιλαμβάνονταν στην προηγούμενη έκδοση.

Δηλαδή, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, το Σώμα Ελεγκτών-Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιων Έργων και το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών, στη λειτουργία και οργάνωση των οποίων είναι αφιερωμένο το πρώτο μέρος. Στο δεύτερο και κύριο μέρος παρουσιάζεται με αναλυτικό και συστηματικό τρόπο το σύνολο των αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της νέας Αρχής όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις ειδικότερες διατάξεις του νόμου 4622/2019.

Edition info

Title
Έλεγχος διοίκησης
Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας Ν. 4622/2019
© 2020
Collaborator
Author
Volume
vol. 2
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-166-6
Pages
418
Price
€ 34.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Μέρος Α΄

Η καταπολέμηση της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης από τα ελεγκτικά σώματα στην Ελλάδα

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Τα Ελεγκτικά Σώματα που λειτούργησαν στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση

1. Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ)

2. Το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)

3. Το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΣΕΕΥΜΕ)

4. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)

5. Το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ)

6. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

7. Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)

§ 3. Οι Ελεγκτικοί Μηχανισμοί ως θεσμικά μέσα για την καταπολέμηση της Διαφθοράς και της Κακοδιοίκησης στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Διεθνών Συμβάσεων.

§ 4. Τα Σώματα Επιθεωρητών-Ελεγκτών στη Γαλλία ως πρότυπο για τη θεσμοθέτηση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών στην Ελλάδα

Μέρος Β΄

Εθνική αρχή διαφάνειας νόμος 4622/2019

§ 5. Σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

1. Η αναγκαιότητα ίδρυσης της Αρχής

2. Ίδρυση-Σκοπός

3. Κατάργηση Ελεγκτικών Σωμάτων

§ 6. Αρμοδιότητες της Αρχής – Πεδίο εφαρμογής

§ 7. Προσωπική και Λειτουργική Ανεξαρτησία

§ 8. Σχέσεις με τη Βουλή τις δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές – Διαφάνεια Δράσεων

1. Βουλή

2. Συνεργασία με άλλες αρχές

3. Νομοθετικές Προτάσεις

4. Ετήσια Έκθεση

§ 9. Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός της Αρχής

§ 10. Όργανα Διοίκησης της Αρχής – Επιλογή-Διορισμός-Πλαίσιο Καθηκόντων Συμβουλίου Διοίκησης

1. Τα όργανα διοίκησης της Αρχής. Το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής

2. Θητεία

3. Αναπλήρωση του Προέδρου της Αρχής

4. Πλαίσιο καθηκόντων

5. Aποδοχές

6. Προσόντα διορισμού

7. Κωλύματα διορισμού

8. Ειδικότερα θέματα

9. Παύση, παραίτηση και αντικατάσταση μελών Συμβουλίου Διοίκησης

§ 11. Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

1. Σύγκληση και Συνεδριάσεις Συμβουλίου Διοίκησης-Απαρτία

2. Λήψη αποφάσεων και Πρακτικά συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης

§ 12. Λειτουργία της Αρχής-Επιλογή-Διορισμός-Πλαίσιο Καθηκόντων Διοικητή

1. Θητεία

2. Επιλογή

3. Προσόντα

4. Κωλύματα και Ασυμβίβαστα

5. Υποχρεώσεις

6. Αποδοχές

7. Παύση

8. Παραίτηση

§ 13. Αρμοδιότητες Διοικητή της Αρχής

§ 14. Προϋπολογισμός και Οικονομική διαχείριση

1. Προϋπολογισμός

2. Δαπάνες

§ 15. Αποδοχές προσωπικού

§ 16. Πειθαρχικά Συμβούλια – Υπηρεσιακά Συμβούλια

1. Πειθαρχική Δίωξη

2. Σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου

3. Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου

4. Υπηρεσιακό Συμβούλιο

5. Τομέας Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών

§ 17. Οργανωτική Διάρθρωση της Αρχής

1. Η Διάρθρωση Υπηρεσιών

2. Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή

Α. Γραφείο Διοικητή

Β. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων

Γ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ερευνών

Δ. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Ε. Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)

3.Οι λοιπές Υπηρεσίες που συγκροτούν την Κεντρική Υπηρεσία.

Α. Μονάδα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων

Β. Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

γ. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Γ. Γενική Διεύθυνση Ακεραιότητας και Λογοδοσίας

α. Διεύθυνση Πολιτικών και Προτύπων Ακεραιότητας

β. Διεύθυνση Πολιτικών και Προτύπων Λογοδοσίας

γ. Διεύθυνση Αξιολόγησης Κινδύνων Διαφθοράς και Ειδικών Τομεακών Στρατηγικών Καταπολέμησης της Διαφθοράς

δ. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFCOS)

Δ. Γενική Διεύθυνση Ευαισθητοποίησης και Δράσεων με την Κοινωνία

α. Διεύθυνση Δράσεων Ευαισθητοποίησης και Εκπαιδευτικών Πολιτικών

β. Διεύθυνση Συμπράξεων με Ιδιωτικούς Φορείς

4. Περιφερειακές Υπηρεσίες

§ 18. Προσωπικό της Αρχής

§ 19. Προανακριτικές αρμοδιότητες και δικονομικές ρυθμίσεις,-

§ 20. Δικαστική Eποπτεία

§ 21. Πειθαρχικές Αρμοδιότητες

§ 22. Ελεγκτική Διαδικασία

§ 23. Νομική υπεράσπιση – Δικαστικά έξοδα

§ 24. Δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής

§ 25. Επιτροπή Δεοντολογίας – Κυρώσεις

§ 26.

Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Ελέγχου και Λογοδοσίας (Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.)

§ 27.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών Ελεγ­κτών Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Συμπερασματικές σκέψεις

Βιβλιογραφία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Αιτιολογική έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

2. Nόμος 4622/2019 Σύσταση Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

3. Μέρος Δ΄, Κεφάλαιο Α΄ Ν. 4622/2019, Διαφάνεια και Ακεραιότητα (άρθρα 68-74)

4. Μεταβατικές διατάξεις μέρους Δ΄ Ν. 4622/2019 (άρθρο 77)

5. Kανονισμός της Βουλής

6. Yπαλληλικός Κώδικας

7. Kώδικας Ποινικής Δικονομίας

8. Νόμος 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας»

9. Νόμος 4613/2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Γραφήματα

2. Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

3. Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

4. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Επιθεωρητών – Ελεγκτών Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

5. Εννοιολογικό λεξικό

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Μακρυδημήτρης, Υφαίνοντας τον ιστό της Πηνελόπης, 2η έκδ., 2024
Series: Διοίκηση και Κοινωνία, #9
Αναλύσεις, εξηγήσεις και ερμηνείες για το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα της Μεταπολίτευσης
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων