Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών, 2007


Ε. Γκολογκίνα-Οικονόμου, Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών, 2007

Η παρούσα μελέτη αναλύει τις πτυχές της πρακτικής σημασίας του ζητήματος της αστικής ευθύνης στη διεθνή μεταφορά επιβατών και αποσκευών διά θαλάσσης, κατά τη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών του 1974 και το τροποποιητικό της Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1976, που κυρώθηκαν από την Ελλάδα με τον νόμο 1922/1991. Η ανάλυση λαμβάνει επίσης υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που επέφερε στο ίδιο θέμα το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 2002, μολονότι αυτό δεν έχει κυρωθεί μέχρι στιγμής. Οι μεταρρυθμίσεις μάλιστα αναλύονται διεξοδικά στο οικείο σημείο της μελέτης, μνημονεύονται όμως και σε όλη την έκταση αυτής. Παράλληλα, η ανάλυση καταλαμβάνει τις ρυθμίσεις και των λοιπών διεθνών συμβάσεων που διέπουν την αντίστοιχη αεροπορική, σιδηροδρομική και οδική μεταφορά επιβατών και αποσκευών (ΔΣ Μόντρεαλ του 1999, COTIF/CIV και CVR).

Εξάλλου, η μελέτη διερευνά την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών 1974/1976 στη διεθνή θαλάσσια περιήγηση (κρουαζιέρα), τόσο αυτοτελώς όσο και σε συσχετισμό με το π.δ. 339/1996 για τα οργανωμένα ταξίδια, στα οποία εντάσσεται, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες από αυτό προϋποθέσεις. Αναλύει, επιπλέον, στο μέτρο που ενδιαφέρει το θέμα που μας απασχολεί, τη ρύθμιση που περιέχει η Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου του 1976 για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις, και, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1996, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2004.

Τέλος, η μελέτη ασχολείται αρχικά με την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού καθεστώτος στην εσωτερική μεταφορά επιβατών και αποσκευών και προτείνει τον εκσυγχρονισμό του∙ ακολούθως ασχολείται με την αξιολόγηση τόσο της ισχύουσας Σύμβασης των Αθηνών 1474/1976 όσο και του Πρωτοκόλλου του 2002 και ολοκληρώνεται με συμπεράσματα και προτάσεις.

Το βιβλίο συμπληρώνεται με παραρτήματα, στα οποία παρατίθενται ο κυρωτικός των διεθνών κειμένων νόμος 1922/1991 και τα τροποποιητικά Πρωτόκολλα του Λονδίνου του 1990 και του 2002.

Edition info

Title
Αστική ευθύνη στη διεθνή θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών
Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Αθηνών (1974/1976) και το Πρωτόκολλο του 2002
© 2007
Author
ISBN
978-960-445-191-3
Pages
385
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Ι. Σύγχρονη ανάπτυξη της θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών διε-

θνώς

1. Προδιάθεση

2. Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά επιβατών ως συγκοινωνία

3. Η διεθνής θαλάσσια μεταφορά επιβατών ως θαλάσσια

περιήγηση

4. Η σημασία της διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών

ΙΙ. Το αντικείμενο της μελέτης. Μεθοδολογική προσέγγιση της

ανάλυσής του

ΙΙΙ. Η διάρθρωση της ύλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

§1. Λόγοι διαμόρφωσης ενοποιημένων κανόνων

Ι. Ποικίλα εθνικά δίκαια

ΙΙ. Διεθνής χαρακτήρας της μεταφοράς επιβατών

ΙΙΙ. Ισχύς διεθνών συμβάσεων στα λοιπά είδη μεταφοράς επιβατών και αποσκευών

1. Σιδηροδρομική μεταφορά

2. Αεροπορική μεταφορά

3. Οδική μεταφορά

§2. Προσπάθειες της Διεθνούς Ναυτικής Επιτροπής για την ενοποίηση

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Διπλωματικές Διασκέψεις του CMI (περίοδος 1907-1954)

ΙΙΙ. Τα Σχέδια Διεθνούς Σύμβασης

1. Το Σχέδιο του Brighton του

2. Το Σχέδιο της Μαδρίτης του

3. Το Σχέδιο των Βρυξελλών του

IV. Διεθνείς Συμβάσεις

1. Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών του 1961 για τη μεταφορά επιβατών

1.1. Η Διπλωματική Διάσκεψη των Βρυξελλών του

1.2. Βασικές αρχές της Δ.Σ. των Βρυξελλών του

2. Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών του 1967 για τη μεταφορά αποσκευών

2.1. Τα Σχέδια των Αθηνών του 1962 και της Στοκχόλμης

του

2.2. Η Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών του

V. Προσπάθειες ενοποίησης των Δ.Σ. των Βρυξελλών του

και του

1. Προπαρασκευαστικές εργασίες

2. Το Σχέδιο του Τόκιο του

3. Η υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του

4. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του

§ 3. Νεότερες εξελίξεις στη μεταφορά επιβατών και αποσκευών

Ι. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του

ΙΙ. Το Πρωτόκολλο του Λονδίνου του

1. Λόγοι που επέβαλαν την υιοθέτηση νέου Πρωτοκόλλου

2. Ζητήματα που απασχόλησαν τον IMO κατά την περίοδο

3. Βασικές αρχές που διέπουν το νέο Πρωτόκολλο

§ 4. Η παγκόσμια απήχηση της Δ.Σ. των Αθηνών του 1974 και

του τροποποιητικού της Πρωτοκόλλου του Λονδίνου του

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η απήχηση των διεθνών κειμένων στα ευρωπαϊκά κράτη

1. Κράτη που κύρωσαν τα διεθνή κείμενα

1.1. Ελλάδα

1.2. Άλλα κράτη

2. Κράτη που κύρωσαν και ενσωμάτωσαν τα διεθνή κείμενα

2.1. Ηνωμένο Βασίλειο

2.2. Βέλγιο

2.3. Άλλα κράτη

3. Κράτη που ενσωμάτωσαν τα διεθνή κείμενα

3.1. Γερμανία

3.2. Σκανδιναβικές χώρες

3.3. Άλλα κράτη

ΙΙΙ. Ευρωπαϊκά κράτη στα οποία δεν είχαν απήχηση τα διεθνή

κείμενα

1. Γαλλία

2. Άλλα κράτη

IV. Η απήχηση των διεθνών κειμένων παγκοσμίως

V. Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

§ 1. Υπαγωγή του θαλάσσιου μεταφορέα στο σύστημα ευθύνης της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η έννοια του θαλάσσιου μεταφορέα

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Εννοιολογικός προσδιορισμός του μεταφορέα

2.1. Έννοια του συμβατικού μεταφορέα

2.2. Έννοια του πραγματικού μεταφορέα

3. Προσδιορισμός του πραγματικού μεταφορέα κατά τη Σύμβαση των Αθηνών

3.1. Πλοιοκτήτης

3.2. Ναυλωτής

3.3. Διαχειριστής πλοίου

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις υπαγωγής του μεταφορέα στο σύστημα ευθύνης της Σύμβασης των Αθηνών

1. Σύμβαση μεταφοράς

2. Διεθνής μεταφορά

3. Μεταφορά με θαλασσοπλοούν πλοίο

4. Μεταφορά επιβατών και αποσκευών

4.1. Έννοια του όρου «επιβάτης»

4.2. Έννοια του όρου «αποσκευές»

§ 2. Το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης των Αθηνών

1. Ο κανόνας

2. Η εξαίρεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

§ 1. Διαμόρφωση της ευθύνης

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Υποκείμενα της ευθύνης

ΙΙΙ. Διάρκεια της ευθύνης

1. Γενικά

2. Χρονικά όρια ευθύνης ως προς τους επιβάτες

3. Χρονικά όρια ευθύνης ως προς τις αποσκευές

§ 2. Έκταση της ευθύνης

Ι. Πρόσωπα που καλύπτει η ευθύνη του μεταφορέα

ΙΙ. Έκταση της ευθύνης ως προς τις ζημίες

1. Ζημίες από απώλεια ζωής ή σωματική βλάβη του επιβάτη

2. Απώλεια ή ζημία των αποσκευών

ΙΙΙ. Γενεσιουργός αιτία της ζημίας

1. Εισαγωγή

2. Ατομικό ατύχημα

3. Συλλογικό ή ναυτικό ατύχημα

i. Έννοια του ναυαγίου

ii. Έννοια σύγκρουσης και προσάραξης

iii. Έννοιες έκρηξης και πυρκαγιάς

iv. Ελάττωμα του πλοίου

IV. Ζημίες που δεν καλύπτει η ευθύνη κατά τη Σύμβαση

1. Ζημίες από πυρηνική ενέργεια

2. Ζημίες από καθυστέρηση

V. Τα τιμαλφή στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ευθύνης

§ 3. Το σύστημα ευθύνης κατά τη Σύμβαση των Αθηνών

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Νομική φύση της ευθύνης

1. Ως προς τους επιβάτες

2. Ως προς τις αποσκευές

ΙΙΙ. Απαλλαγή του μεταφορέα από την ευθύνη

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Το πταίσμα του επιβάτη

3. Παράλειψη γνωστοποίησης της απώλειας ή της ζημίας των

αποσκευών

4. Συμβατική απαλλαγή του μεταφορέα

§ 4. Το νέο σύστημα ευθύνης κατά το Πρωτόκολλο του

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Νομική φύση της ευθύνης

ΙΙΙ. Η υποχρέωση ασφάλισης της ευθύνης

1. Προδιάθεση

2. Υποχρεωτική ασφάλιση της ευθύνης

3. Ευθεία αξίωση του επιβάτη κατά του ασφαλιστή

4. Πιστοποίηση της ασφάλισης ευθύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

§ 1. Ο περιορισμός της ευθύνης ως θεσμός

Ι. Εισαγωγή στο θεσμό

ΙΙ. Ατομικός και συλλογικός περιορισμός της ευθύνης

ΙΙΙ. Σύνδεση συνολικού με ατομικό περιορισμό

§ 2. Ο περιορισμός της ευθύνης κατά τη Σύμβαση των Αθηνών

Ι. Πρόσωπα που δικαιούνται περιορισμό της ευθύνης

ΙΙ. Απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό

§ 3. Ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Τα όρια αποζημίωσης

1. Όρια αποζημίωσης για θάνατο ή σωματικές βλάβες του επιβάτη

2. Όρια αποζημίωσης για απώλεια ή ζημίες σε αποσκευές

ΙΙΙ. Υπολογισμός του ορίου αποζημίωσης

1. Υπολογισμός κατά τη Σύμβαση των Αθηνών

2. Υπολογισμός κατά τη Σύμβαση του Λονδίνου του 1976 και

του Πρωτοκόλλου του

IV. Διαδικασία για τον περιορισμό της ευθύνης

V. Συνοπτικός πίνακας των ανώτατων ορίων ευθύνης στη διεθνή

θαλάσσια μεταφορά επιβατών και αποσκευών

§ 4. Απώλεια του δικαιώματος περιορισμού της ευθύνης

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Ερμηνευτικά ζητήματα

1. Τα υπεύθυνα πρόσωπα

2. Έννοια του όρου «ζημία»

ΙΙΙ. Συμπεριφορά που αίρει το δικαίωμα περιορισμού

1. Γενικά

2. Υπαίτια πράξη ή παράλειψη των υπεύθυνων προσώπων

3. Εμπρόθετη πρόκληση της ζημίας

4. Αμέλεια και με γνώση για την πιθανότητα επέλευσης της

ζημίας

IV. Απόδειξη της υπαίτιας συμπεριφοράς

1. Το βάρος απόδειξης

2. Συμβολή του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης στην απόδειξη

της υπαίτιας συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

§ 1. Θεμελίωση των αξιώσεων του επιβάτη

§ 2. Διεθνής δικαιοδοσία

Ι. Αρμοδιότητα των δικαστηρίων

ΙΙ. Τα αρμόδια δικαστήρια

ΙΙΙ. Συμφωνίες ως προς την παρέκταση δικαιοδοσίας ή συνομολόγηση διαιτησίας § 3. Παραγραφή των αξιώσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Η ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

§ 1. Το σύστημα ευθύνης

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Ευθύνη ως προς τους επιβάτες

1. Συμβατική ευθύνη

2. Αδικοπρακτική ευθύνη

ΙΙΙ. Ευθύνη ως προς τις αποσκευές

§ 2. Προτάσεις νομοθετικής πολιτικής

Ι. Αξιολόγηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος για την ευθύ-

νη

ΙΙ. Η δική μας τοποθέτηση: Ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ι. Αξιολόγηση της ισχύουσας Σύμβασης των Αθηνών 1974/1976

ΙΙ. Απόψεις για την αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου

του

ΙΙΙ. Συμπεράσματα και προτάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ι. Κυρωτικός νόμος 1922/1991 της Διεθνούς Σύμβασης των Αθηνών του 1974 και του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου του

ΙΙ. Πρωτόκολλο του Λονδίνου του

ΙΙΙ. Πρωτόκολλο του Λονδίνου του

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. Ελληνική

ΙΙ. Αλλοδαπή

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γκουντέλα, Οι όμιλοι επιχειρήσεων ανάμεσα στην πραγματική οικονομία και τη νομική δογματική, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #15
Διερεύνηση της φύσης και της λειτουργίας των ομίλων επιχειρήσεων με έμφαση στα ιδιόμορφα χαρακτηριστικά τους
Λ. Ζυγούρος, Αξιοπλοΐα, 2024
Ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση της έννοιας της αξιοπλοΐας, του φορτίου και της ευθύνης του μεταφορέα στη θαλάσσια μεταφορά
Λ. Ζυγούρος, Η αμοιβή του διασώστη κατά τη διεθνή σύμβαση του Λονδίνου 1989, 2024
Ερμηνευτική προσέγγιση και ανάλυση της έννοιας της αμοιβής στο δίκαιο της θαλάσσιας αρωγής