Δελτίο νομολογίας, 2007


Δελτίο νομολογίας, 2007

Το Δελτίο Νομολογίας 2005 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περιέχει περιλήψεις αποφάσεων από όλο το φάσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και δημοσιεύθηκαν τα έτη 2004 και 2005.

Επίσης, το Δελτίο Νομολογίας 2005 περιέχει περιορισμένο αριθμό περιλήψεων αποφάσεων που εκδόθηκαν από το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης τα ίδια έτη (2004 και 2005), επί υποθέσεων τόσο της ακυρωτικής αρμοδιότητάς του, όσο και της αρμοδιότητάς του ως δικαστηρίου ουσίας.

Ιδιαιτέρως επισημαίνεται το κεφάλαιο «Αλλοδαποί», στο οποίο περιλήφθηκε σημαντικός αριθμός αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης επί αιτήσεων ακυρώσεως κατά διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Δελτίο νομολογίας
2005
Αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου και Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
© 2007
Editors
ISBN
978-960-445-227-9
Pages
704
Price
€ 64.00
In stock

Table of contents   +

Ενημερωτικό σημείωμα

Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Αλλοδαποί

Α. Δικονομικά ζητήματα

Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο

Αναρμόδιο διοικητικό όργανο

Ενδικοφανής προσφυγή (άρθρο 44 παρ. 5 ν. 2910/2001)

Προθεσμία αιτήσεως ακυρώσεως (άρθρο 46 π.δ. 18/1989)

Μη εκτελεστές πράξεις ή παραλείψεις. Πράξεις μη υποκείμενες σε αίτηση ακυρώσεως

Πράξεις που είχαν απολέσει την ισχύ τους κατά το χρόνο άσκησης της αιτήσεως ακυρώσεως

Συναφείς πράξεις

Έννομο συμφέρον

Απαραδέκτως προβαλλόμενοι λόγοι αιτήσεως ακυρώσεως

Πληρεξουσιότητα

Δεύτερη αίτηση ακυρώσεως

Αναβολή οριστικής εκδίκασης της υπόθεσης

Κατάργηση δίκης

Επανασυζήτηση της υπόθεσης (άρθρο 27 παρ. 1, 2, 5 π.δ. 18/1989, 4 παρ. 2 περ. α΄ και β΄ ν. 2479/1997)

Β. Απαγόρευση-άρνηση εισόδου αλλοδαπού στη χώρα (άρθρο 7 παρ. 2 ν. 2910/2001)

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία. Προηγούμενη ακρόαση. Αρχή αναλογικότητας. Κοινοτικό δίκαιο

β. Μη νόμιμη αιτιολογία

Γ. Άδειες εργασίας, άδειες παραμονής, Ε.Δ.Τ.Ο.

1. Μη χορήγηση- μη ανανέωση αδειών εργασίας και παραμονής

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία

β. Μη νόμιμη, πλημμελής αιτιολογία

2. Ανάκληση αδειών εργασίας και παραμονής

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία, προηγούμενη ακρόαση, αρχή αναλογικότητας

β. Μη νόμιμη, αόριστη, πλημμελής, μη προσήκουσα αιτιολογία

γ. Προηγούμενη ακρόαση. Αρχή αναλογικότητας

3. Άδειες παραμονής για οικογενειακή συνένωση

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία. Προηγούμενη ακρόαση, άρθρα 21 Συντάγματος, 8 Ε.Σ.Δ.Α. Αρχές ισότητας, επιείκειας, χρηστής διοίκησης, αναλογικότητας, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Κακή χρήση διακριτικής ευχέρειας, κατάχρηση εξουσίας

β. Μη νόμιμη, μη επαρκής αιτιολογία

4. Ε.Δ.Τ.Ο.

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία. Αρχή αναλογικότητας, κακή χρήση διακριτικής ευχέρειας, άρθρα 9 και 21 του Συντάγματος, 8 της Ε.Σ.Δ.Α.

β. Μη νόμιμη, μη προσήκουσα, πλημμελής αιτιολογία

Δ. Διοικητική απέλαση

1. Απέλαση λόγω ανάκλησης της απόφασης περί καθορισμού ιθαγένειας

2. Απέλαση αλλοδαπού λόγω τελεσίδικης καταδίκης του σε ποινή στερητική της ελευθερίας του και ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία-Εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών (άρθρο 44 παρ. 1 περ. α΄ και γ΄ ν. 2910/2001)

α. Νόμιμη, πλήρης και επαρκής αιτιολογία. Προηγούμενη ακρόαση, αρχές αναλογικότητας, προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Κατάχρηση εξουσίας

β. Μη νόμιμη, μη επαρκής, ελλιπής, πλημμελής αιτιολογία. Αρχή αναλογικότητας. Προηγούμενη ακρόαση

3. Απέλαση λόγω παράβασης των διατάξεων του ν. 2910/2001 (άρθρα 41 και 44 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 2910/2001)

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία. Άρθρα 20 παρ. 1, 21 παρ. 1 του Συντάγματος και 8 παρ. 1 και 2 της Ε.Σ.Δ.Α. Προηγούμενη ακρόαση, αρχές αναλογικότητας, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, χρηστής διοίκησης. Κακή χρήση διακριτικής ευχέρειας

β. Μη νόμιμη αιτιολογία. Προηγούμενη ακρόαση

4. Απέλαση αλλοδαπού λόγω παράβασης των διατάξεων του ν. 2910/2001 και ως επικίνδυνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια (άρθρο 44 παρ. 1 περ. β΄ και γ΄)

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία. Προηγούμενη ακρόαση. Αρχές αναλογικότητας, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Προστασία οικογενειακής ζωής. Άρθρο 5 παρ. 4 του Συντάγματος. Διεθνείς Συμβάσεις

β. Μη νόμιμη, πλημμελής αιτιολογία

Ε. Διαγραφή από τον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

α. Νόμιμη και επαρκής αιτιολογία. Προηγούμενη ακρόαση. Κακή χρήση διακριτικής ευχέρειας

β. Μη νόμιμη αιτιολογία

ΣΤ. Υποβολή αίτησης πολιτικού ασύλου

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Άρση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Άρση ρυμοτομικού βάρους

Αποδοχές – Επιδόματα δημοσίων λειτουργών, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.

Αποζημίωση

Α. Αστική ευθύνη Δημοσίου

Β. Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ.

Γ. Αστική ευθύνη Ο.Τ.Α.

Αποκατάσταση αγροτική – οικοπεδική – στεγαστική – εκκαθάριση

ανταλλάξιμης περιουσίας

Αυτοκίνητα

Πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και της νομοθεσίας περί αυτοκινήτων-μεταφορών

Δάση

Δημόσια έργα και άλλες διοικητικές συμβάσεις

Δημόσιο λογιστικό-λογιστικό Ν.Π.Δ.Δ.

Δημοτικές υποθέσεις

1. Δημοτική φορολογία

2. Άλλες δημοτικές υποθέσεις

Δικονομία

Α. Δικαιοδοσία

1. Πολιτικών δικαστηρίων

2. Τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Β. Αρμοδιότητα

1. ΣτΕ

2. Ελεγκτικό Συνέδριο

3. Διοικητικό Εφετείο

4. Διοικητικό Πρωτοδικείο

α. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα

β. Κατά τόπο αρμοδιότητα

Γ. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

1. Προσφυγή - Αγωγή - Ένδικα μέσα

α. Γενικά

β. Προσφυγή

γ. Αγωγή

δ. Ένδικα μέσα

ε. Ανακοπή (Κ.Ε.Δ.Ε.)

2. Προσωρινή δικαστική προστασία

α. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ατομικών διοικητικών πράξεων

β. Αίτηση ανάκλησης δικαστικής απόφασης

γ. Προσωρινή ρύθμιση κατάστασης

δ. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης

Δ. Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας

1. Προσφυγή

2. Ένδικα μέσα

Εκλογικές

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.)

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κοινωνική ασφάλιση

Α. Ι.Κ.Α.-E.T.A.M.

1. Κύρια ασφάλιση

2. Ασφάλιση σε Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα

3. Επικουρική ασφάλιση

4. Προαιρετική ασφάλιση (κύρια και επικουρική)

5. Εισφορές-Επιβαρύνσεις εισφορών

6. Κανονισμοί

α) Κανονισμός Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας

β) Κανονισμός Ασφάλισης Ι.Κ.Α.

γ) Κανονισμός Ασφάλισης Οικοδόμων

Κανονισμός Ασφάλισης Οικοδόμων μέσω μηχανογραφικού συστήματος

δ) Κανονισμοί Παροχών

1. Κανονισμός Ασθένειας

2. Κανονισμός Νοσοκομειακής Περίθαλψης

ε) Τοπική Διοικητική Επιτροπή

7. Συντάξεις

α) Σύνταξη αναπηρίας

β) Σύνταξη γήρατος

γ) Σύνταξη θανάτου

δ) Επικουρική σύνταξη (Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.)

Β. Ο.Γ.Α.

Γ. Τ.Ε.Β.Ε.

Δ. Άλλα ασφαλιστικά ταμεία

1. Τ.Σ.Α.

2. Τ.Α.Ε.

3. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Υ.Θ.

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Λατομεία

Οργανισμός Εργατικής κατοικίας

Οικοδομικές άδειες – Αυθαίρετα

Α. Οικοδομικές άδειες

Β. Αυθαίρετα

Προστασία αναπήρων-μειονεκτούντων ατόμων

Πρόστιμα-Διοικητικές κυρώσεις

Α. Αγορανομικός Κώδικας

Β. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

Γ. Πρόστιμα λιμενάρχη

Δ. Διάφορα πρόστιμα – Διοικητικές κυρώσεις

1. Επιβολή με πράξεις του διευθυντή του Σ.ΕΠ.Ε. ή του ΚΕ.Π.Ε.Κ. προστίμων των άρθρων 16 του ν. 2639/1998 και 24 του ν. 2224/1994

2. Άλλα πρόστιμα

3. Άλλες διοικητικές κυρώσεις

Προσωπική κράτηση

Σύνταγμα

Α. Αρχή ισότητας

1. Αποδοχές - Επιδόματα δημοσίων λειτουργών, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

2. Φορολογία-Δημοτική φορολογία-Τελωνειακές υποθέσεις

3. Κοινωνική Ασφάλιση

4. Δικονομική ισότητα διαδίκων

Β. Άλλες συνταγματικές αρχές και διατάξεις

Δικαίωμα δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 παρ. 1 Συντάγματος)

Προηγούμενη ακρόαση διοικούμενου (άρθρα 20 παρ. 2 του Συντάγματος, 6 ν. 2690/1999)

Διάκριση των εξουσιών

Άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος

Αρχή αναλογικότητας

Τελωνειακές υποθέσεις

1. Λαθρεμπορία

2. Καταλογισμός δασμών, φόρων, τελών

Υπάλληλοι - δημόσιοι λειτουργοί - συμβασιούχοι - στρατιωτικοί - φοιτητές - πτυχιούχοι. Διαγωνισμοί. Πειθαρχικό δίκαιο

1. Μισθολογικά δημοσίων υπαλλήλων, δημοσίων λειτουργών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

2. Υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων, δημοσίων λειτουργών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.

3. Συμβασιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

4. Στρατιωτικοί

5. Φοιτητές

6. Πτυχιούχοι

7. Διαγωνισμοί

8. Πειθαρχικό δίκαιο

Φορολογικές υποθέσεις

A. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

1. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες-συντάξεις

2. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα

3. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις- Εισόδημα νομικών προσώπων

4. Αυτοτελής φορολόγηση ειδικών περιπτώσεων (άρθρα 11-14 ν. 2238/1994)

Αυτοτελής φορολόγηση υπεραξίας μετοχών (άρθρο 15 ν. 2459/1997)

5. Πρόστιμα-Πρόσθετοι φόροι

6. Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης

7. Ανάκληση φορολογικής δήλωσης

8. Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου εισοδήματος (άρθρα 50 παρ. 1, 3, 50α παρ. 2 εδ. β΄, 68 παρ. 1 ν.δ. 3323/1995, 13, 14, 17 ν. 1828/ 1989, 17 ν. 2198/1994)

Β. Φορολογία δωρεών-γονικών παροχών

Γ. Φορολογία κληρονομιών

Δ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Ε. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιούσιας (ν. 2459/1997)

ΣΤ. Φόρος προστιθέμενης αξίας

Ζ. Άλλες φορολογίες - δικαιώματα - τέλη - εισφορές

1. Φόρος υπεραξίας ακινήτων (ν. 2065/1992)

2. Φόρος κύκλου εργασιών

3. Δικαιώματα υποθηκοφύλακα

4. Τέλη χαρτοσήμου

5. Εισφορές

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης