Δελτίο νομολογίας, 2005


Δελτίο νομολογίας, 2005

Το νέο Δελτίο Νομολογίας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης περιέχει περιλήψεις αποφάσεων από όλο το φάσμα των υποθέσεων που εκδικάστηκαν το έτος 2002 και περιορισμένο αριθμό αποφάσεων που εκδόθηκαν το έτος 2003.Το νέο αυτό δελτίο νομολογίας περιέχει και πέντε νέα κεφάλαια, σε σχέση με τα προηγούμενα δελτία.

Το Κεφάλαιο «Αλλοδαποί», περιέχει περιλήψεις αποφάσεων που εκδόθηκαν επί αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης πράξεων της διαδικασίας της διοικητικής απέλασης.Στο κεφάλαιο «Αναγκαστική απαλλοτρίωση» έχουν περιληφθεί αποφάσεις, κυρίως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκαν επί αιτήσεων αναγνώρισης της αυτοδίκαιηγς άρσης ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων και ρυμοτομικών βαρών.

Το κεφάλαιο «Αυτοκίνητα» περιέχει περιλήψεις αποφάσεων που εκδόθηκαν επί περιπτώσεων επιβολής προστίμων και διοικητικών κυρώσεων λόγω παραβάσεων του ΚΟΚ, της νομοθεσίας περί αυτοκινήτων – μεταφορών κ.λπ.

Στο κεφάλαιο «Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος» έχουν περιληφθεί αποφάσεις που αφορούν κυρώσεις σε βάρος των ιδιοκτητών των οικείων επιχειρήσεων λόγω παραβάσεων της σχετικής νομοθεσίας.

Τέλος, το κεφάλαιο «Οικοδομές – Αυθαίρετα- Σχέδια πόλης» περιέχει αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης που εκδόθηκαν επί περιπτώσεων έκδοσης αναθεώρησης οικοδομικής άδειας, κατεδαφίσεων, εξαιρέσεων από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών κ.λπ.

Edition info

Title
Δελτίο νομολογίας
2003
Αποφάσεις Διοικητικού Πρωτοδικείου και Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
© 2005
Editors
ISBN
978-960-301-935-6
Pages
464
Price
€ 42.00
In stock

Table of contents   +

Ενημερωτικό σημείωμα

Αδικαιολόγητος πλουτισμός

Αλλοδαποί (απέλαση)

Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης άρθρου 52 π.δ.18/1989

Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Αποδοχές-Επιδόματα δημοσίων λειτουργών, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.

Αποζημίωση

Α. Αστική ευθύνη Δημοσίου

Β. Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ.

Γ. Αστική ευθύνη Ο.Τ.Α.

Αποκατάσταση (Αγροτική-Οικοπεδική)

Αυτοκίνητα

Α. Πρόστιμα-Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., της νομοθεσίας περί αυτοκινήτων-μεταφορών και της νομοθεσίας για την ασφάλισή τους

Β. Άδειες επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Δημόσια έργα-Άλλες διοικητικές συμβάσεις

Δημόσιο Λογιστικό

Δημοτικές υποθέσεις

Α. Δημοτική φορολογία-Πρόστιμα

Β. Άλλες δημοτικές υποθέσεις

Δικονομία

Α. Δικαιοδοσία-Αρμοδιότητα

1. ΣτΕ

2. Ελεγκτικού Συνεδρίου

3. Διοικητικού Εφετείου

4. Διοικητικού Πρωτοδικείου

5. Πολιτικών Δικαστηρίων

Β. Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας

1. Προσφυγή

2. Αγωγή

3. Ένδικα μέσα

4. Ανακοπή (Κ.Ε.Δ.Ε.)

5. Προσωρινή δικαστική προστασία

α) Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης ατομικών διοικητικών πράξεων (άρθρα 200, 228 Κ.Διοικ.Δ.)

β) Αίτηση ανάκλησης δικαστικής απόφασης (άρθρο 205 παρ.6 Κ.Διοικ.Δ.)

γ) Αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης (άρθρο 206 Κ.Διοικ.Δ.)

Γ. Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας.

Δ. Π.Δ.341/1978

1. Υποθέσεις ν.1406/1983

2. Υποθέσεις ν.702/1977

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Α. Διοικητική εκτέλεση σε βάρος του οφειλέτη

Β. Διοικητική εκτέλεση σε βάρος τρίτων προσώπων ευθυνόμενων για την καταβολή των χρεών

Γ. Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

Δ. Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα (άρθρο 115 ν.2238/1994)

Κοινωνική ασφάλιση

Α. Ι.Κ.Α.

1. Κύρια ασφάλιση

2. Επικουρική ασφάλιση

3. Εισφορές-Επιβαρύνσεις εισφορών

4. Επιδόματα-Βοηθήματα

5. Εργατικό ατύχημα

6. Κανονισμοί.

α) Κανονισμοί Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Αρμοδιότητας.

β) Κανονισμός Ασφάλισης Οικοδόμων

γ) Κανονισμός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

δ) Κανονισμοί Παροχών

1. Κανονισμός Ασθένειας

2. Κανονισμός Νοσοκομειακής Περίθαλψης

3. Κανονισμός Φαρμακευτικής Περίθαλψης

4. Κανονισμός Λουτροθεραπείας

7. Συντάξεις

α) Σύνταξη αναπηρίας

β) Σύνταξη γήρατος

γ) Επικουρική σύνταξη

δ) Σύνταξη θανάτου

Β. Ο.Γ.Α.

Γ. Τ.Ε.Β.Ε.

Δ. Δημόσιο

Ε. Άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία

1. Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων

2. Τ.Σ.Α.

3. Τ.Α.Ε.

4. Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.

Λατομεία

Οικοδομές -Αυθαίρετα- Σχέδια πόλης

Α. Οικοδομικές άδειες

Β. Αυθαίρετα

Γ. Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης

Δ. Πράξεις εφαρμογής

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.)

Προστασία αναπήρων-μειονεκτούντων ατόμων

Πρόστιμα-Διοικητικές κυρώσεις

Α. Αγορανομικός Κώδικας

Β. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων

1. Πρόστιμα

2. Διοικητικές κυρώσεις

Γ. Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων

Δ. Πρόστιμα Λιμενάρχη

Ε. Διάφορα πρόστιμα-Διοικητικές κυρώσεις

1. Πρόστιμα

2. Διοικητικές κυρώσεις

Προσωπική κράτηση

Σύνταγμα

Α. Αρχή ισότητας

1. Αποδοχές-Επιδόματα δημοσίων λειτουργών, δημοσίων υπαλ-λήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

2. Κοινωνική ασφάλιση

3. Διοικητικές κυρώσεις

4. Φορολογία

Β. Άλλες συνταγματικές αρχές και διατάξεις

Τελωνειακές υποθέσεις

Α. Χρέωση δασμών -φόρων-εισφορών- επιβολή προστίμων

Β. Λαθρεμπορία.

Υπάλληλοι

Υπηρεσιακή-μισθολογική κατάσταση δημοσίων λειτουργών, δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

Φορολογικές υποθέσεις

Α. Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων

1. Εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών-συντάξεων

2. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα

3. Εισόδημα εμπορικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων

4. Τεκμαρτός προσδιορισμός εισοδήματος με βάση τα τεκμήρια αγοράς περιουσιακών στοιχείων, δαπανών διαβίωσης κλπ.

5. Εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης

6. Παραγραφή

7. Ανάκληση δήλωσης

Β. Φορολογία δωρεών-γονικών παροχών

Γ. Φορολογία κληρονομιών

Δ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων

Ε. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας

ΣΤ. Φόρος προστιθέμενης αξίας

1. Κύριος φόρος

2. Πρόστιμα-Πρόσθετοι φόροι

Ζ. Φορολογίες άλλες- Τέλη- Εισφορές

Ευρετήριο αποφάσεων κατ’ αντικείμενο υποθέσεων

Ευρετήριο αποφάσεων αριθμητικό

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης