Δ. Ζερδελής, Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου, 2020


Δ. Ζερδελής, Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου, 2020

Στο βιβλίο αυτό αντιμετωπίζονται επίκαιρα ζητήματα του εργατικού δικαίου και συγκεκριμένα από το χώρο των ατομικών εργασιακών σχέσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ζητήματα που ανακύπτουν από την μεταφορά οδηγιών της ΕΕ στο εσωτερικό δίκαιο. Μεταξύ των ζητημάτων αυτών είναι οι απαγορεύσεις διακρίσεων για διάφορους λόγους, όπως λόγω θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας, η προστασία από ομαδικές απολύσεις, η προστασία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης, τα χρονικά όρια εργασίας και η προβληματική των λεγόμενων «άτυπων» σχέσεων εργασίας, όπως είναι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και οι συμβάσεις προσωρινής απασχόλησης, με τις οποίες προωθείται η σύγχρονη ελαστικότητα στις εργασιακές σχέσεις.

Edition info

Title
Σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου
© 2020
Author
ISBN
978-960-648-026-3
Pages
Χ + 292
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συντομογραφίες

ΘΕΜΑ 1: Η σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο μισθωτός. 1.

ΘΕΜΑ 2: Συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας - Διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων υπάλληλος

ΘΕΜΑ 3: Πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ίσης μεταχείρισης. 37.

ΘΕΜΑ 4: Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω αναπηρίας - Η μόλυνση με τον ιό AIDS/HIV ως αναπηρία - Καταγγελία σύμβασης εργασίας οροθετικού εργαζομένου. 53.

ΘΕΜΑ 5: Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω θρησκείας - Διακρίσεις κατά την πρόσληψη - Υποχρέωση συμμόρφωσης προς την δεοντολογία της θρησκευτικής οργάνωσης

ΘΕΜΑ 6: Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα

ΘΕΜΑ 7: Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα

ΘΕΜΑ 8: Σύμβαση μερικής απασχόλησης

ΘΕΜΑ 9: Απλός και κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων - Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

ΘΕΜΑ 10: Η σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

ΘΕΜΑ 11: Ευθύνη του εργαζομένου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης

ΘΕΜΑ 12: Μεταβολή των όρων εργασίας βάσει συμβατικών ρητρών - Ρήτρες κατάργησης ή μείωσης μισθολογικών παροχών

ΘΕΜΑ 13: Ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και εχεμύθειας

ΘΕΜΑ 14: Χρόνος εργασίας - Ετοιμότητα εργασίας ως χρόνος εργασίας

ΘΕΜΑ 15: Ομαδικές απολύσεις

ΘΕΜΑ 16: Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των διατάξεων που αφορούν την ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και ακόμα εντονότερα μετά το έτος...
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Η πληρέστερη και εκτενέστερη έκδοση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, πλήρως επικαιροποιημένη