Ελληνικά English
| | | |

Books


Δ. Ζερδελής, Εργατική Νομοθεσία, 2η έκδ., 2020

Edition info

Title
Εργατική Νομοθεσία
Βασικά νομοθετήματα
Φεβρουάριος 2020
© 2020
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-100-0
Pages
XVIII + 870
Price
€ 28.00
In stock

Δ. Ζερδελής, Εργατική Νομοθεσία, 2η έκδ., 2020


Δ. Ζερδελής, Εργατική Νομοθεσία, 2η έκδ., 2020

Η εργατική νομοθεσία παραμένει κατακερματισμένη σε διάφορες αποσπασματικές και ασύνδετες μεταξύ τους διατάξεις, με περιεχόμενο, σε αρκετές περιπτώσεις ασαφές και αντιφατικό, με συνέπεια να προκαλούνται σοβαρά ερμηνευτικά ζητήματα και ανασφάλεια δικαίου. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη ενός κώδικα εργασίας, επιδιώκει, ως ένα βαθμό, να μειώσει η έκδοση αυτή, η οποία περιέχει τα βασικά νομοθετήματα του εργατικού δικαίου. Τα νομοθετήματα αυτά, με βάση το περιεχόμενό τους, έχουν ενταχθεί συστηματικά σε επιμέρους ενότητες, προκειμένου να διευκολύνεται ο χρήστης στην αναζήτηση των διατάξεων που τον ενδιαφέρουν. Επίσης, συμπεριλάβαμε και διατάξεις από ορισμένα γενικά νομοθετήματα, όπως είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Πτωχευτικός Κώδικας, εφόσον αυτές έχουν σημασία για τις εργασιακές σχέσεις. Τέλος, κρίναμε σκόπιμο να συμπεριλάβουμε τις οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης που ρυθμίζουν ζητήματα εργατικού δικαίου, γιατί συχνά ανακύπτει ανάγκη προσφυγής σε αυτές, είτε για μια σύμφωνη με την οδηγία ερμηνεία του εθνικού δικαίου είτε, εφόσον δεν είναι δυνατή η σύμφωνη με την οδηγία ερμηνεία, για να καταστεί διάταξη του εθνικού δικαίου μη συμβατή με την οδηγία, ανεφάρμοστη. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019.

Edition info

Title
Εργατική Νομοθεσία
Βασικά νομοθετήματα
Φεβρουάριος 2020
© 2020
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-100-0
Pages
XVIII + 870
Price
€ 28.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣHMEIΩMA

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις

I. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΙ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΙV. ΜΙΣΘΟΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΙΣΘΟΥ

V. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΓΙΕΣ – ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

VΙ. ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

VΙI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ – ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

VIΙΙ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΙΧ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

I. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ – ΑΠΕΡΓΙΑ

II. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

III. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

IV. ΕΘΝΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Γ΄ ΜΕΡΟΣ: Δικονομικές διατάξεις

I. ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

II. Ν. 3588/2007: ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

III. N.Δ. 1544/1942: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ

Δ΄ ΜΕΡΟΣ: Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο – Οδηγίες

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account