Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023


Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023

Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα έκδοση του Εγχειριδίου Εργατικού Δικαίου.

Και η παρούσα έκδοση λειτουργεί ως ένα εργαλείο σύντομης μελέτης, που έχει ως στόχο την άμεση κατανόηση των βασικότερων ζητημάτων, και με αυτό το περιεχόμενο μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο στους φοιτητές, τους δικηγόρους της πράξης και τους εφαρμοστές του δικαίου, όσο και σε μη νομικούς που επιθυμούν να γνωρίσουν τον συγκεκριμένο δικαιικό κλάδο. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει το εργατικό δίκαιο κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό, επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ δογματικής εμβάθυνσης και πρακτικής χρησιμότητας.

Στη νέα έκδοση λήφθηκε υπ’ όψιν και η πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία.

Edition info

Title
Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
© 2023
Author
Edition
8th ed.
ISBN
978-960-648-729-3
Pages
ΧΧΧΙΙ + 854
Price
€ 75.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤO

Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

§ 1 Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. 1.

Ι. Έννοια. 1.

ΙΙ. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης από τα μέρη. 2.

ΙΙΙ. Οι θεωρίες για την εξάρτηση. 3.

1. Το κριτήριο της οικονομικής εξάρτησης. 3.

2. Το κριτήριο της προσωπικής εξάρτησης

IV. Κριτική. 8.

V. Ο τυπολογικός προσδιορισμός της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας - Ο μισθωτός ως «τύπος»

VΙ. Ο τελολογικός προσδιορισμός της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας - Ο επιχειρηματικός κίνδυνος

VII. Χαρακτηρισμός της σχέσης βάσει νομοθετικών τεκμηρίων. 15.

1. Τεκμήρια εξαρτημένης εργασίας

2. Τεκμήρια ανεξάρτητης απασχόλησης - Απασχόληση μέσω ψηφιακών πλατφορμών

VIII. Η έννοια του εργοδότη. 19.

§ 2 Διάκριση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας από συγγενείς συμβάσεις

Ι. Σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. 24.

ΙΙ. Σύμβαση έργου. 24.

ΙΙΙ. Σύμβαση προσωπικής εταιρίας

§ 3 Kατηγορίες εργαζομένων. 29.

Ι. Γενικά για τη διάκριση των εργαζομένων σε κατη­γορίες

ΙΙ. Υπάλληλοι και εργάτες

1. Η σημασία της διάκρισης

2. Τα κριτήρια διάκρισης. 33.

α) Το ουσιαστικό κριτήριο. 33.

β) Το τυπικό κριτήριο. 34.

ΙΙΙ. Διευθύνοντες υπάλληλοι. 35.

1. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι ως ιδιαίτερη κατηγορία. 35.

2. Έννοια. 36.

3. Συνέπειες

§ 4 Ιδιαίτερα είδη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. 41.

Ι. Άτυπες συμβάσεις εργασίας

ΙΙ. Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

1. Ο κατ' επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων. 42.

2. Το νομοθετικό πλαίσιο της προσωρινής αποσχόλησης

α) Εθνικό δίκαιο

β) Ενωσιακό δίκαιο. 45.

3. Τα εμπλεκόμενα μέρη στον κατ' επάγγλεμα δανεισμό και η ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων

α) Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλης. 47.

β) Ο προσωρινά απασχολούμενος. 48.

γ) Ο έμμεσος εργοδότης

δ) Η σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη. 49.

ε) Η σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου. 51.

στ) Η σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένου. 52.

4. Η διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινά απασχολουμένου στον έμμεσο εργοδότη

5. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης. 57.

6. Μορφές παράνομης προσωρινής απασχόλησης - Ενοικίαση προ­σω­πικού υπό τον μανδύα συμβάσεων έργου

ΙΙΙ. Σύμβαση μερικής απασχόλησης. 62.

α) Έννοια, περιεχόμενο - Προϋποθέσεις κύρους

β) Συνεχές και διακεκομμένο ωράριο. 66.

γ) Η αμοιβή της μερικής απασχόλησης

δ) Παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης

ε) Απαγόρευση διακρίσεων

στ) Εναλλαγή πλήρους απασχόλησης με μερική

ζ) Λοιπές προστατευτικές ρυθμίσεις

ΙV. Τηλεργασία

1. Η τηλεργασία ως νέα μορφή οργάνωσης της εργασίας

2. Έννοια. 75.

3. Μορφές εμφάνισης. 75.

4. Το εργασιακό καθεστώς του «τηλεργαζομένου». 76.

5. Το νομοθετικό πλαίσιο της τηλεργασίας. 77.

α) Η ευρωπαϊκή συλλογική συμφωνία-πλαίσιο για την τηλεργασία. 77.

β) Η εθνική ρύθμιση. 79.

(α) Η συμφωνία για την τηλεργασία

(β) Μονομερής επιβολή της τηλεργασίας

(γ) Γνωστοποίση όρων εργασίας

(δ) Επιβάρυνση του εργοδότη με το κόστος παρχής τηλεργασίας

(ε) Χρόνος εργασίας

(στ) Αρχή της ίσης μεταχείρισης

(ζ) Προστασία προσωπικών δεδομένων

(η) Υγεία και ασφάλεια στην τηλεργασία - Δικαίωμα αποσύνδεσης

V. Σύμβαση ομαδικής εργασίας

VI. Σύμβαση μαθητείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

§ 5 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο

Ι. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο. 90.

1. Γραπτό πρωτογενές δίκαιο

α) Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Άγραφο πρωτογενές δίκαιο

ΙΙ. Δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο. 101.

1. Κανονισμοί

2. Οδηγίες

α. Μεταφορά της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο

β. Η ισχύς των οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών της ΕΕ.

αα. Το άμεσο αποτέλεσμα των οδηγιών έναντι του κράτους μέλους.

ββ. Έλλειψη άμεσου αποτελέσματος μεταξύ ιδιωτών

γγ. Η σύμφωνη με την οδηγία ερμηνεία του εθνικού δικαίου

δδ. Οδηγίες που συγκεκριμενοποιούν θεμελιώδη δικαιώματα γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου 109.

ΙΙΙ. Η ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου

1. Αρχή της αυτόνομης ερμηνείας

2. Οι κανόνες ερμηνείας του ενωσιακού δικαίου

§ 6 Σύνταγμα και εργατικό δίκαιο. 115.

Ι. Η σημασία του Συντάγματος για το εργατικό δίκαιο. 115.

1. Η οικονομικοπολιτική ουδετερότητα του Συντάγ­ματος

2. Η επαγγελματική ελευθερία. 115.

3. Το δικαίωμα της εργασίας

4. Η συνδικαλιστική ελευθερία. 121.

α) Η συλλογική αυτονομία ειδικότερα. 123.

β) Το δικαίωμα της απεργίας. 125.

ΙΙ. Η επίδραση των συνταγματικών δικαιωμάτων στις ατομικές ερ­γα­σιακές σχέσεις

1. Οι λειτουργίες των ατομικών δικαιωμάτων. 127.

α). H αμυντική λειτουργία των ατομικών δικαιω­μάτων - Τα ατο­μι­κά δικαιώματα ως αμυντικά δικαιώματα του ατόμου απέ­ναντι στην κρατική εξουσία. 127.

β). Τα ατομικά δικαιώματα ως θεμελιώδεις αρχές της έννομης τά­ξης

αα) Η θεωρία της άμεσης τριτενέργειας

ββ) Η θεωρία της έμμεσης τριτενέργειας. 134.

2. Η υποχρέωση κρατικής προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. 135.

3. Η επίδραση των ατομικών δικαιωμάτων στο δίκαιο των συμβά­σεων. 138.

§ 7 H πρακτική της εκμετάλλευσης. 142.

Ι. Έννοια. 142.

ΙΙ. Προϋποθέσεις. 143.

α) Μακροχρόνια. 143.

β) Γενική και απρόσωπη. 144.

γ) Σταθερή και ομοιόμορφη. 144.

δ) Ανεπιφύλακτη. 144.

ΙΙΙ. Νομική φύση. 145.

1. Η κανονιστική θεωρία - Η πρακτική ως έθιμο της επιχείρησης. 146.

2. Η συμβατική θεωρία - Η πρακτική ως βάση σιω­πηρής συμφωνίας

3. Η θεωρία της εμπιστοσύνης - venire contra factum proprium nulli conceditur

4. Αξιολόγηση των θεωριών. 150.

ΙV. Πεδίο εφαρμογής

V. Μεταβολή και κατάργηση της πρακτικής

§ 8 Η αρχή της ίσης μεταχείρισης

Ι. Έννοια, περιεχόμενο και λειτουργία

ΙΙ. Γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης και ειδικές απαγορεύσεις διακρί­σεων

ΙΙΙ. Νομική θεμελίωση. 158.

ΙV. Προϋποθέσεις εφαρμογής. 160.

1. Ενεργός σχέση εργασίας

2. Παροχή εκούσια. 161.

3. Παροχή νόμιμη. 162.

4. Ουσιωδώς όμοιες καταστάσεις. 162.

5. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και συμβατική ελευ­θερία. 165.

6. Έλλειψη ειδικού και σοβαρού λόγου για διαφο­ροποιήσεις. 171.

7. Απασχόληση στον ίδιο εργοδότη. 178.

V. Πεδίο εφαρμογής. 179.

VI. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και πρακτική της εκμε­τάλλευσης (επι­χει­ρη­σιακή συνήθεια)

VII. Συνέπειες από την παράβαση της αρχής της ίσης με­ταχείρισης. 183.

VIII. Αρχή της ίσης μεταχείρισης και συλλογικές κα­νονιστικές ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

§ 9 Απαγορεύσεις διακρίσεων

Ι. Η απαγόρευση διακρίσεων στην απασχόληση και στην εργασία γενικά - Νομοθετικό πλαίσιο

ΙΙ. Απαγόρευση διακρίσεων και συμβατική ελευθερία

IΙΙ. Είδη απαγορεύσεων διακρίσεων

IV. Απαγόρευση διακρίσεων και γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης

V. Πεδίο εφαρμογής

VI. Μορφές διακρίσεων - Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις

1. Άμεσες διακρίσεις

2. Έμμεσες διακρίσεις

3. Η παρενόχληση ως διάκριση

VII. Ίση αμοιβή για ίση αξίας εργασία

1. Διατάξεις του κοινοτικού και εθνικού δικαίου που κατοχυρώνουν την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια ή ίσης αξίας εργασία

2. Έννοια αμοιβής

3. Έννοια όμοιας εργασίας ή εργασία ίσης αξίας

4. Διάκριση λόγω φύλου ή λόγω ενός άλλου προστατευόμενου από το ν. 4443/2016 γνωρίσματος

VIII. Λόγοι που δικαιολογούν διακρίσεις

1. Γενικοί λόγοι

Α. Διαφορετική μεταχείριση για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας προ­στασίας της υγείας και προστασίας των δικαιωμάτων και ελευ­θεριών των άλλων

Β. Διαφορετική μεταχείριση λόγω επαγγελματικών απαιτήσεων

2. Ειδικοί λόγοι

Α. Διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας προς εξυπηρέτηση αυτών της πολιτικής της απασχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης

Β. Διακρίσεις λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων - Απασχόληση εντός εκκλησιαστικών ενώσεων ή άλλων οργανισμών, η δεοντολογία των οποίων εδράζεται στο θρήσκευμα ή στις πεποιθήσεις 221.

ΙX. Θετικά μέτρα

Χ. Έννομες συνέπειες

ΧΙ. Βάρος απόδειξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ TETAΡΤΟ

Η ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

§ 10 H σύναψη της σύμβασης εργασίας. 231.

Ι. Οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας

1. Υποχρεώσεις των μερών κατά τις διαπραγ­ματεύσεις για σύναψη σύμ­βασης εργασίας

2. Συνέπειες από την παράβαση προσυμβατικών υποχ­ρεώσεων. 233.

ΙΙ. Προϋποθέσεις έγκυρης σύναψης

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα. 235.

2. Τύπος

3. Ειδικοί όροι

4. Αναγγελία πρόσληψης

ΙΙΙ. Ειδικοί τρόποι κατάρτισης της σύμβασης εξαρτη­μένης εργασίας

1. Σύμβαση εργασίας με διαγωνισμό. 240.

2. Σύμβαση εργασίας με δοκιμή. 241.

ΙV. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας κατά την κατάρτιση της σύμ­βασης εξαρτημένης εργασίας

1. Ελευθερία σύναψης και καθορισμού του περιε­χομένου της σύμ­βασης

2. Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης και επιλογής του αντι­συμ­βαλ­λομένου

3. Η επιλογή του προσώπου του αντισυμβαλλομένου. 246.

α) Η ελευθερία επιλογής

β) Το δικαίωμα πληροφόρησης του εργοδότη και τα όριά του. 248.

γ) Το «δικαίωμα στο ψέμα»

4. Aπαγορεύσεις σύναψης

5. Αναγκαστικές συμβάσεις εργασίας

α). Προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων βάσει του ν. 2643/ 1998

β) Υποχρέωση επαναπρόσληψης εργαζομένων σε επι­χειρήσεις επο­χιακής λειτουργίας

αα) Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτου­ρ­γίας

ββ) Τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα επο­χιακής λειτουρ­γίας. 267.

γγ) Επιχειρήσεις Τουριστικών Λεωφορείων. 267.

§ 11 H ελαττωματική σύμβαση εργασίας. 269.

Ι. Άκυρη και ακυρώσιμη σύμβαση εργασίας

ΙΙ. Μερική και ολική ακυρότητα. 271.

ΙΙΙ. Αξιώσεις του εργαζομένου από την παροχή εργασίας στο πλαίσιο άκυ­ρης σύμβασης

1. Περιορισμός των συνεπειών της ακυρότητας - Ακυ­ρότητα ex nunc. 272.

2. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού. 277.

α). Περιεχόμενο της αξίωσης αδικαιολόγητου πλου­τισμού. 278.

β). Νομική μεταχείριση της αξίωσης αδικαιο­λό­γητου πλουτισμού. 281.

3. Μισθολογικές παροχές χορηγούμενες ανεξάρτητα από το κύρος της σύμβασης.

IV. Η λύση της άκυρης σύμβασης εργασίας. 282.

V. Καταχρηστική επίκληση της ακυρότητας. 284.

VΙ. Επικύρωση άκυρης σύμβασης εργασίας. 286.

§ 12 Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας. 287.

Ι. Γενικές παρατηρήσεις. 287.

ΙΙ. Σύμβαση ορισμένου χρόνου. 289.

1. Ορισμένη διάρκεια ημερολογιακά καθορισμένη. 290.

2. Ορισμένη διάρκεια συναγόμενη από το είδος και το σκοπό της εργασίας

3. Σύμβαση με διαλυτική αίρεση

ΙΙΙ. Σύμβαση αορίστου χρόνου. 296.

ΙV. Σύμβαση εργασίας που η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή υπερβαίνει την πενταετία

V. Απαγόρευση διακρίσεων. 297.

VI. Περιορισμοί στην ελευθερία σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου. 300.

1. Δικαιολογητικός λόγος των περιορισμών στην ελευθερία σύνα­ψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

2. Νομοθετικές βάσεις των περιορισμών. 304.

α) Άρθρο 8 παρ.3 ν. 2112/1920. 304.

β) ΑΚ 281. 305.

γ) Π.Δ. 81/2003. 307.

3. Κρίσιμο χρονικό σημείο για τη συνδρομή αντικει­μενικού λόγου. 311.

4. Αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την ορι­σμένη διάρκεια. 312.

α) Παροδικές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό. 313.

αα) Πρόγνωση. 314.

ββ) Αιτιώδης συνάφεια. 314.

β) Εποχιακή απασχόληση. 315.

γ). Αναπλήρωση εργαζομένου. 315.

δ). Η αβεβαιότητα ως προς τις μελλοντικές ανάγκες της επιχεί­ρη­σης σε εργατικό δυναμικό

ε). Δοκιμή του εργαζομένου. 319.

στ) Λόγοι κείμενοι στο πρόσωπο του εργαζομένου. 321.

αα) Η επιθυμία του εργαζομένου. 321.

ββ) Συμπλήρωση του προβλεπόμενου για την συν­ταξιοδό­τηση του εργαζομένου ορίου ηλικίας

γγ) Συμβάσεις ορισμένου χρόνου με αλ­λο­δαπούς

ζ). Ορισμένη διάρκεια επιβαλλόμενη από νόμο ή κανονισμό που έχει ισχύ νόμου

VΙΙ. Tήρηση έγγραφου τύπου για την ανανέωση της σύμ­βασης εργασίας ορι­σμένου χρόνου

VΙΙΙ. Συνέπειες ακυρότητας του όρου για την ορισμένη διάρκεια. 325.

ΙΧ. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ

§ 13 Περιορισμοί στην ελευθερία διαμόρφωσης του πε­ριε­χομένου της σύμ­βασης εξαρτημένης εργασίας.

Ι. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας

1. Περιορισμοί μέσω διατάξεων αναγκαστικού δικαίου. 333.

2. Περιορισμοί μέσω συλλογικών κανονιστικών ρυθ­μίσεων

3. Περιορισμοί μέσω γενικών ρητρών - Η ανάγκη ενός ευρύτερου δικα­στικού ελέγχου του περιεχομένου της σύμβασης εργασίας. 334.

ΙΙ. Η ΑΚ 281 ως νομοθετική βάση του δικαστικού ελέγχου των όρων της σύμβασης εξαρτημένη εργασίας - Κριτήρια του δικαστικού ελέγχου

ΙΙΙ. Συμβατικοί όροι που περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία του εργαζομένου - Ρήτρες απαγόρευσης ανταγωνισμού για το μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας διάστημα. 342.

1. Δικαιολογημένο επαγγελματικό συμφέρον του εργοδότη

2. Χρονική και τοπική έκταση της απαγόρευσης

3. Εύλογο οικονομικό αντάλλαγμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤO

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

§ 14 Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

Ι. Υποχρέωση παροχής εργασίας. 351.

1. Η παροχή εργασίας και η ετοιμότητα για εργασία. 351.

2. Υποχρέωση αυτοπρόσωπης εκπλήρωσης. 352.

3. Το αμεταβίβαστο της αξίωσης του εργοδότη. 353.

ΙΙ. Έννοια, λειτουργία και θεμελίωση του διευθυντικού δικαιώματος

ΙΙΙ. Τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος. 358.

1. Nόμος, συλλογική σύμβαση εργασίας, κανονισμός εργασίας. 358.

2. Ατομική σύμβαση εργασίας. 359.

3. Απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης

4. Υποχρέωση άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος

5. Aρχή της ίσης μεταχείρισης

6. Συγκεκριμενοποίηση της εργασιακής σχέσης

IV. Συνέπειες από την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος καθ’ υπέρ­βαση των ορίων του

V. Είδος εργασίας. 366.

1. Παρεμφερείς και πρόσθετες εργασίες

2. Μεταβολή στο είδος της απασχόλησης

VI. Τόπος εργασίας. 374.

1. Μεταβολή εκτός έδρας

2. Μεταβολή του τόπου εργασίας

α) Μετάθεση

αα) Όρια του δικαιώματος μετάθεσης.

ββ) Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος ετάθεσης καθ’ υπέρ­βαση των ορίων του.

β) Μεταφορά της εκμετάλλευσης σε άλλο τόπο.

VII. Χρόνος εργασίας

1. Έννοια. 382.

2. Η διάρκεια του χρόνου εργασίας

3. Μεταβολή του χρόνου εργασίας.

4. Η ενωσιακή και εθνική ρύθμιση για την εργασία κατόπιν κλήσης

VIII. Απαλλαγή από την υποχρέωση παροχής εργασίας.

IΧ. Επίσχεση εργασίας. 391.

1. Γενικά. 391.

2. Νομική θεμελίωση. 392.

3. Όρια. 394.

§ 15 Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργαζομένου. 397.

Ι. Έννοια. 397.

ΙΙ. Νομική θεμελίωση. 397.

ΙΙΙ. Η υποχρέωση πίστης του εργαζομένου. 399.

V. Οι επιμέρους υποχρεώσεις

1. Υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού. 403.

2. Υποχρέωση παράλειψης παράλληλης απασχόλησης

3. Υποχρέωση εχεμύθειας. 406.

α) Προστασία των επιχειρηματικών απορρήτων

β) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με παράνομες ή αθέμιτες ενέργειες του εργοδότη (Whistleblowing)

4. Υποχρέωση πληροφόρησης. 409.

5. Υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις

6. Περιορισμοί στην ελευθερία γνώμης

7. Υποχρέωση παράλειψης συμπεριφοράς που συνιστά απαγορευμένη διάκριση ή παρενόχληση

8. Η εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά. 415.

VΙ. Συνέπειες της παράβασης παρεπόμενων υπο­χρεώσεων. 417.

§ 16 H μη εκπλήρωση της παροχής εργασίας, η πλημμελής εκπλήρωση και η ευθύνη του εργαζομένου

Ι. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης εργασίας

ΙΙ. Η μη παροχή εργασίας. 419.

1. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής

2. Υπαίτια αδυναμία παροχής

3. Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του εργοδότη. 423.

III. Υπερημερία ως προς την παροχή της εργασίας

ΙV. Η πλημμελής εκπλήρωση. 424.

V. Η ευθύνη του εργαζομένου. 427.

VI. Η αρχή της πλήρους ευθύνης για κάθε πταίσμα και το πρόβλημα εφαρμογής της στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

VII. Λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό της ευθύνης του εργαζομένου για ζημίες κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

VΙIΙ. Η αντιμετώπιση της ευθύνης του εργαζομένου από τη θεωρία και τη νομολογία πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 652 Α.Κ. με τον ν. 4611/2019

IX. Ο περιορισμός της ευθύνης του εργαζομένου βάσει του άρθρου 652 Α.Κ., όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49 του ν. 4611/2019

1. Σχέση εξαρτημένης εργασίας

2. Πρόκληση ζημίας κατά την εκτέλεση της εργασίας

3. Βαθμός υπαιτιότητας. 439.

4. Κριτήρια για τη στάθμιση και τη δίκαιη κατανομή της ζημίας. 440.

5. Συντρέχον πταίσμα του εργοδότη. 441.

X. Βάρος απόδειξης

XI. Μονομερώς αναγκαστικό δίκαιο

XII. Ευθύνη έναντι τρίτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕBΔΟΜΟ

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

§ 17 H υποχρέωση παροχής μισθού. 445.

Ι. Έννοια. 445.

ΙΙ. Το περιεχόμενο του μισθού. 448.

1. Χρηματικός μισθός

2. Μισθός σε είδος

ΙΙΙ. Ο καθορισμός του ύψους του μισθού. 450.

1. Ατομική σύμβαση εργασίας. 450.

2. Συλλογική σύμβαση εργασίας

3. Νόμος

4. Συνηθισμένος μισθός

ΙV. Στοιχεία προσδιοριστικά του ύψους του μισθού. 456.

1. Χρονικός μισθός

2. Μισθός με βάση την απόδοση της εργασίας. 457.

V. Ιδιαίτερες μορφές αμοιβής

1. Προμήθεια.

2. Συμμετοχή στα κέρδη της επιχείρησης

3. Παροχές από προγράμματα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού. 461.

4. Οικειοθελείς παροχές. 462.

5. Φιλοδωρήματα. 466.

VI. Η σύνθεση του μισθού.

1. Βασικός μισθός και επιδόματα. 466.

2. Επιδόματα υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας

3. Επιδόματα εορτών. 469.

4. Οικογενειακά επιδόματα. 471.

5. Επιδόματα που συνδέονται με τις ειδικές συνθήκες παροχής της εργα­σίας

VII. Σχέση νόμιμου και συμβατικού μισθού. 474.

1. Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

2. Σύγκριση νόμιμου και συμβατικού μισθού. 476.

α) Αρχή της ενότητας των αποδοχών. 476.

β) Διατηρητικές ρήτρες

VIII. Διακρίσεις του μισθού. 481.

1. Τακτικές και έκτακτες αποδοχές. 481.

2. Τακτικές και καταβαλλόμενες αποδοχές.

IX. Μείωση μισθού. 483.

1. Δικαίωμα ανάκλησης. 484.

2. Τροποποιητική καταγγελία. 487.

X. Η καταβολή του μισθού και οι συνέπειες της μη κατα­βολής

1. Χρόνος, τόπος και τρόπος πληρωμής

α). Χρόνος πληρωμής

β). Τόπος πληρωμής

γ). Τρόπος πληρωμής

2. Συνέπειες μη καταβολής

XI. Παραγραφή και αποδυνάμωση μισθολογικών αξιώσεων. 493.

1. Παραγραφή. 493.

2. Αποδυνάμωση. 493.

XII. Η προστασία του μισθού. 498.

1. Προστασία έναντι του εργοδότη. 498.

α). Απαγόρευση συμψηφισμού, κατάσχεσης και εκ­χώρησης του μι­σθού. 498.

β). Απαγόρευση παραίτησης από το μισθό. 499.

γ). Απαγόρευση κρατήσεων. 500.

2. Προστασία έναντι των δανειστών του εργοδότη. 500.

3. Προστασία έναντι των δανειστών του μισθωτού. 504.

§ 18 Μισθός χωρίς παροχή εργασίας. 505.

I. Γενικά. 505.

ΙI. Υπερημερία εργοδότη ως προς την αποδοχή της ερ­γασίας

1. Προϋποθέσεις υπερημερίας εργοδότη. 506.

α). Έγκυρη σύμβαση εργασίας. 506.

β). Προσφορά από τον εργαζόμενο της εργασίας. 506.

γ). Δυνατότητα εκπλήρωσης της παροχής. 507.

δ). Μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη. 508.

2. Παύση της υπερημερίας. 508.

α) Με την αποδοχή της εργασίας

β) Με δήλωση του εργοδότη ότι αποσχέχεται τις υπηρεσίες του εργαζομένου

γ) Με τη λύση της σύμβασης εργασίας

δ) Με την περιέλευση του εργαζομένου σε αδυναμία προσφοράς

3. Συνέπειες της υπερημερίας

α). Μισθοί υπερημερίας. 510.

β). Αφαίρεση ωφέλειας

γ). Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας

ΙΙI. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας για λόγους που αφορούν τον ερ­γο­δότη. 515.

1. Ο κίνδυνος λειτουργίας της εκμετάλλευσης

2. Διάκριση του κινδύνου λειτουργίας της εκμε­τάλ­λευσης από τον οι­κο­νομικό κίνδυνο

3. Η ρύθμιση της ΑΚ 656. 517.

4. Η θεωρία των σφαιρών. 520.

5. Η σύμφωνα με την ΑΚ 656 κατανομή του μισθολογικού κινδύνου ως εκδήλωση ενός γενικότερου κανόνα κατανομής του κινδύνου της αντιπαροχής

6. Αδυναμία αποδοχής που οφείλεται σε ανώτερη βία. 525.

ΙV. Αδυναμία παροχής της εργασίας εξαιτίας κωλύματος από σπουδαίο λόγο. 527.

1. Η ρύθμιση των άρθρων 657 και 658 ΑΚ. 527.

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

α). Κώλυμα του εργαζομένου προς παροχή εργα­σίας οφειλόμενο σε σπουδαίο λόγο

β). Έλλειψη υπαιτιότητας του εργαζομένου. 530.

γ). Παροχή εργασίας πλέον του δεκαημέρου. 531.

3. Συνέπειες

§ 19 Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργοδότη

Ι. Γενικά. 533.

ΙΙ. Νομική θεμελίωση. 533.

ΙΙΙ. Διακρίσεις

IV. Συνέπειες παράβασης

V. Οι επιμέρους υποχρεώσεις. 537.

1. Υποχρέωση προστασίας της ζωής και υγείας του εργαζομένου.

α). Διατάξεις ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου. 537.

β). Έννομες συνέπειες της παράβασης των υποχρεώσεων προστα­σίας

γ) Ευθύνη εργοδότη για εργατικά ατυχήματα. 542.

αα) Έννοια εργατικού ατυχήματος

ββ) Η ευθύνη κατά το ν. 551/1915. 544.

γγ) Η ευθύνη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ - Απαλλαγή του εργοδότη από την ευθύνη αποκατάστασης της περιουσιακής ζημίας

2. Υποχρέωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου.

α). Γενικές παρατηρήσεις. 548.

β). Προστασία έναντι μορφών βίας και παρενόχλησης στην εργασία. 549.

3. Η προστασία προσωπικών δεδομένων του εργα­ζομένου ειδι­κό­­τερα. 553.

α). Νομοθετικό πλαίσιο - Γενικός Κανονισμός 2016/679. 555.

β). Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. 556.

αα) Λόγοι νόμιμης επεξεργασίας. 556.

ββ) Αρχές που διέπουν την επεξεργασία. 557.

γ). Έλεγχος μέσω κλειστών συστημάτων τηλεόρασης

4. Υποχρέωση προστασίας των περιουσιακών αγα­θών του ερ­γα­ζο­­μένου. 564.

5. Υποχρέωση πληροφόρησης. 564.

6. Υποχρέωση χορήγησης άδειας αναψυχής

7. Υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των εργα­ζο­μένων. 565.

8. Υποχρέωση απασχόλησης του εργαζομένου. 565.

KEΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

§ 20 Τα χρονικά όρια εργασίας. 569.

Ι. Γενικά. 569.

ΙΙ. Καθιέρωση ελάχιστων περιόδων ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυ­σης και μέγιστης εβδομαδιαίας εργασίας

ΙΙΙ. Χρόνος εργασίας και χρόνος ανάπαυσης

1. Εννοιολογικές διακρίσεις

2. Διαλείμματα

3. Η ένταξη της ετοιμότητας για εργασία στην έννοια του χρόνου εργα­σίας

α). Το κριτήριο της υποχρέωσης φυσικής παρουσίας στον καθο­ρισμέ­νο από τον εργοδότη τόπο παροχής εργασίας

β) Το κριτήριο του χρόνου αντίδρασης - Η ετοιμότητα κλήσης ως χρόνος εργασίας

4. Η αντιμετώπιση της εργασιακής ετοιμότητας από την ελληνική νο­μολογία

5. Ένα νέο είδος εργασιακής ετοιμότητας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

IV. Νόμιμο ωράριο. 585.

1. Ο γενικός κανόνας

2. Ειδικές ρυθμίσεις

3. Παρεκκλίσεις

4. Εργαζόμενοι που δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί χρονικών ορί­ων εργασίας

V. Συμβατικό ωράριο. 590.

VI. Κατανομή του ωραρίου στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας - Εξαή­με­ρη και πενθήμερη απασχόληση

1. Το πενθήμερο εργασίας: Έννοια - καθιέρωση. 592.

2. Αποδοχές - ωρομίσθιο. 594.

VII. Υπερβάσεις ωραρίου

1. Υπερεργασία.

α) Η θεσμοθετημένη υπερεργασία

β) Η απλή υπερεργασία

2. Υπερωρία

α). Υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου - Η υπερωριακή απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβοδμάδας

β). Η υπερωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες

γ). Νόμιμη υπερωριακή απασχόληση.

δ). Παράνομη υπερωριακή απασχόληση. 603.

3. Το καταβαλλόμενο ωρομίθσιο ως βάση υπολογισμού των αμοι­βών και προσαυξήσεων υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης. 604.

4. Συμφωνίες ως προς την παροχή υπερωριακής εργασίας

5. Παραίτηση από την αξίωση υπερωριακής αμοιβής

6. Συμφωνία κάλυψης των αξιώσεων από την παροχή υπερωριακής ερ­γα­σίας από τις μεγαλύτερες των νομίμων καταβαλλόμενες από­δοχές

7. Παραγραφή. 610.

VIII. Η απα­σχόληση κατά την 6η ημέρα υπό καθεστώς πενθήμερης απα­σχό­λησης

IΧ. Διευθέτηση χρόνου εργασίας

§ 21 Η άδεια αναψυχής. 619.

Ι. Έννοια, σκοπός και φύση της αξίωσης για άδεια αναψυχής

II. Διάκριση από άλλες άδειες

ΙΙΙ. Το νομικό πλαίσιο. 621.

1. Ενωσιακό δίκαιο

2. Εθνικό δίακιο

ΙV. Προϋποθέσεις για τη γένεση της αξίωσης

1. Σχέση εργασίας. 624.

2. Συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας

3. Παροχή εργασίας

V. Περιεχόμενο της αξίωσης

1. Η διάρκεια της άδειας αναψυχής

2. Χρηματικές παροχές που συνδέονται με την άδεια. 632.

α). Αποδοχές άδειας

β). Επίδομα άδειας

VI. Η εκπλήρωση της υποχρέωσης

1. Ο χρόνος παροχής της άδειας

2. Ο τρόπος εκπλήρωσης της παροχής

3. Συνέπειες της μη εκπλήρωσης

VII. Τύχη της άδειας σε περίπτωση λύσης της σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

§ 22 Τρόποι λύσης της σύμβασης εργασίας

I. Λύση με συμφωνία των μερών

II. Μονομερής λύση

ΙΙΙ. Λοιποί τρόποι

1. Θάνατος του εργαζομένου

2. Θάνατος του εργοδότη

3. Σύγχυση

4. Αυτοδίκαιη λύση

§ 23 Η καταγγελία

I. Έννοια και νομική φύση

ΙΙ. Νομική βάση

ΙΙΙ. Η δήλωση της καταγγελίας

1. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης

2. Αναφορά του λόγου καταγγελίας

3. Η «περιέλευση» της καταγγελίας στον αντισυμ­βαλλόμενο

IV. Προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας

V. Αντιπροσώπευση στην καταγγελία

VI. Ανάκληση καταγγελίας

VII. Είδη καταγγελίας

1. Τακτική και έκτακτη καταγγελία

2. Καταγγελία με προθεσμία ή χωρίς προθεσμία

3. Καταγγελία υπό αίρεση

4. Μερική καταγγελία

§ 24 Η γενική προστασία από την καταγγελία - Εισαγωγή

§ 25 Τυπικοί περιορισμοί της εργοδοτικής καταγγελίας

Ι. Ν. 2112/1920, 3198/1955 και β.δ. 16/18.7.1920 – Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου

2. Παροχή εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα

3. Συμπλήρωση ενός ελαχίστου χρόνου αναμονής

ΙΙ. Τυπικές προϋποθέσεις

1. Έγγραφος τύπος

2. Προθεσμίες προειδοποίησης

3. Αποζημίωση

α). Σκοπός, λειιτουργία και νομική φύση

β). Προϋποθέσεις χορήγησης

γ). Το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της

αα) Διάρκεια απασχόλησης στο συγκεκριμένο εργοδότη

ββ) Τακτικές αποδοχές

δ) Νομοθετικοί περιορισμοί ως προς το ύψος της αποζημίωσης

ε) Aτομικές συμφωνίες ως προς την αποζημίωση και το ύψος της

στ) Χρόνος, τόπος και τρόπος καταβολής της αποζημίωσης

ζ). Συμψηφισμός, εκχώρηση και κατάσχεση της αξίωσης για την από­ζημίωση

η) Συνέπειες μη καταβολής της αποζημίωσης

θ) Προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης αποζημίωσης

4. Η κοινωνικοασφαλιστική κάλυψη του εργαζομένου

5. Αναγγελία της καταγγελίας

ΙΙΙ. Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης

1. Καταγγελία ύστερα από υποβολή μήνυσης ή άσκηση ποινικής δί­ωξης κατά του εργαζομένου

α) Προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής απο­ζημίωσης

β) Χρονικά όρια άσκησης του δικαιώματος

γ) Αθώωση του εργαζομένου και συνέπειες αυτής στο κύρος της κα­ταγγελίας

δ) Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

ε) Προθεσμία προσβολής του κύρους της καταγγελίας και άσκη­σης της αξίωσης για αποζημίωση 689.

2. Καταγγελία λόγω ανώτερης βίας

α) Περιστατικά ανώτερης βίας

β) Οριστική και ολική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης

3. Καταγγελία λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εργα­ζο­μέ­νου που στοχεύει στην πρόκληση της απόλυ­σής του

§ 26 Ουσιαστικοί περιορισμοί της καταγγελίας

I. Εισαγωγή

ΙΙ. Περιορισμοί με βάση την ΑΚ 281 - Η καταχρηστική απόλυση

1. Η κακόβουλη καταγγελία

2. Η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία

3. Η απόλυση ως ultima ratio

ΙΙΙ. Oυσιαστικοί περιορισμοί βάσει ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων

1. Νομοθετικές απαγορεύσεις της καταγγελία

ΙV. H συνταγματικά επιβαλλόμενη προστασία από την απόλυση και η πραγμά­τωσή της μέσω της ΑΚ 281

V. Νομολογιακές αντιφάσεις και νομοθετικές παλινδρομήσεις

VI. Το βάρος απόδειξης στις διαφορές για το κύρος της καταγγελίας

VII. Νόμιμοι λόγοι απόλυσης

1. Ατομικοί λόγοι

2. Οικονομικοτεχνικοί λόγοι

α) Έννοια οικονομικοτεχνικών λόγων - Η καταγγελία ως συνέ­πεια επι­χειρηματικών αποφάσεων του εργοδότη

β) Ο δικαστικός έλεγχος των επιχειρηματικών αποφάσεων του εργο­δότη

γ) Ο δικαστικός έλεγχος της καταγγελίας

αα) Δυνατότητα αποφυγής της απόλυσης με τη λήψη άλλων ηπιό­­τερων μέτρων - Η μετάθεση προηγείται της απόλυσης

ββ) Δυνατότητα απασχόλησης σε άλλη θέση εργασίας με διαφο­ρετικούς (δυσμενέστερους) όρους εργασίας - Η τρο­πο­ποιη­τική καταγγελία προηγείται της απόλυσης

γγ) Μέτρα νομοθετικά προβλεπόμενα για την αποφυγή απο­λύ­σεων

3. Η ορθή επιλογή του απολυτέου

α) Ο κύκλος των προσώπων, μεταξύ των οποίων θα χωρήσει η επι­λογή του απολυτέου 734.

β) Τα κρίσιμα για την επιλογή κριτήρια και η βαρύτητά τους

γ) Συνέπειες εσφαλμένης επιλογής του απολυτέου

VIII. Περιορισμοί της εργοδοτικής καταγγελίας βάσει συλλογικών συμβάσεων εργασίας και κανονισμών εργασίας

§ 27 Συνέπειες ελαττωματικής απόλυσης

I. Σχετική ακυρότητα – Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής του κύρους της απόλυσης

II. Προθεσμία προσβολής του κύρους της απόλυσης

III. Μισθοί υπερημερίας

IV. Αξίωση επαναπασχόλησης

V. Aξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

VI. Δυνατότητα εκ των υστέρων θεραπείας της ακυρότητας της καταγγελίας λόγω τυπικών ελαττωμάτων

VIΙ. Πρόσθετη αποζημίωση αντί της ακυρότητας της καταγγελίας και των συνεπειών της

§ 28 Oμαδικές απολύσεις

Ι. Προστασία μέσω διαδικασίας

1. H ενωσιακή ρύθμιση

2. Η εθνική ρύθμιση

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής

1. Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από 20 άτο­μα

2. Εξαιρέσεις από το πεδίιο εφαρμογής

3. Εφαρμογή του ν. 1387/1983 σε περίπτωση οριστικής διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης

ΙΙΙ. Έννοια ομαδικών απολύσεων

1. Κριτήρια προσδιορισμού

2. Έννοια απόλυσης

3. Επιχείρηση και εκμετάλλευση

4. Υπολογισμός αριθμού απασχολουμένων

ΙV. Η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων

1. Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης με τους εκπρο­σώ­πους των εργαζομένων

2. Συμφωνία για τις απολύσεις

3. Διοικητική παρέμβαση

V. Συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων για τις ομαδικές απολύσεις

§ 29 Η ειδική προστασία από την απόλυση

Ι. Συνδικαλιστικά στελέχη

ΙΙ. Εργαζόμενες γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης και λοχείας

ΙΙΙ. Στρατευμένοι μισθωτοί

IV. Άτομα με ειδικές ανάγκες

§ 30 Καταγγελία σύμβασης εργασίας από τον εργαζόμενο

Ι. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

ΙΙ. Η αποχή από την εργασία ως σιωπηρή καταγγελία

1. Αποχή λόγω ασθένειας

2. Αποχή για άλλη, εκτός από την ασθένεια, αιτία

ΙΙΙ. Αποχώρηση ή απόλυση λόγω συνταξιοδότησης

ΙV. Aποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη (άρθρ. 8 εδ.α΄ ν. 3198/ 1955)

§ 31 Η έκτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας

Ι. Δικαιολογητικός λόγος και λειτουργία της έκτακτης καταγγελίας

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ

ΙΙΙ. Περιορισμός και διεύρυνση του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας

1. Αποκλεισμός ή περιορισμός του δικαιώματος έκτακτης καταγγε­λίας

2. Διεύρυνση του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας

IV. Ο σπουδαίος λόγος ως προϋπόθεση του κύρους της έκτακτης καταγγελίας.

1. Βασικά εννοιολογικά στοιχεία

2. Η συγκεκριμενοποίηση της έννοιας του σπουδαίου λόγου

α) Στάθμιση συμφερόντων

β) Αρχή της αναλογικότητας

γ) Αρχή της ίσης μεταχείρισης

δ) Η στάθμιση σε περίπτωση συνδρομής περισσότερων λόγων κα­ταγ­γελίας

αα) Μεμονωμένη και συνολική εκτίμηση

ββ) Συνεκτίμηση λόγων που αποσβέσθηκαν ή ατόνησαν

V. Σπουδαίοι λόγοι για την έκτακτη καταγγελία από την πλευρά του ερ­γοδότη

1. Παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων του εργαζομένου

α) Ουσιώδεις παραβάσεις

β) Σχέση πειθαρχικών ποινών και καταγγελίας

2. Οικονομικοτεχνικοί λόγοι

VI. H άσκηση του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας

1. Δήλωση καταγγελίας

2. Τήρηση προθεσμίας

3. Αναφορά του σπουδαίου λόγου

4. Χρονικά όρια άσκησης του δικαιώματος

VII. Συνέπειες καταγγελίας

1. Άκυρη καταγγελία

2. Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 673 ΑΚ

3. Αξίωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 674 ΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

§ 32 Μεταβίβαση επιχείρησης και συνέπειες για τις εργασια­κές σχέσεις. 821.

I. Οι ρυθμίσεις του κοινοτικού και του εθνικού δικαίου για την προ­στα­σία των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

1. Η ενωσιακή νομοθεσία. 821.

2. Η εθνική νομοθεσία. 823.

α). Ο νομολογιακά διαμορφωμένος κανόνας της αυτοδίκαιης με­τα­βί­βασης των εργασιακών σχέσεων με διατήρηση αμε­τά­βλητων των όρων εργασίας

β). Π.Δ. 178/2002. 824.

3. Μεταβίβαση επιχειρήσεων στο πλαίσιο πτώχευσης ή ανάλογων δια­δι­κα­σιών αφερεγγυότητας

ΙΙ. Μεταβίβαση επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους

1. Η μεταβιβαζόμενη μονάδα ως οικονομική οντότητα

2. Το τμήμα εγκατάστασης ως οικονομική οντότητα. 830.

3. Μεταβίβαση οικονομικής οντότητας, η οποία διατηρεί την ταυ­τό­τητά της

α) Διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής μονάδας και υπό τον νέο φορέα της

β). Τα κρίσιμα κριτήρια. 831.

γ). Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. 833.

δ). Αναπρόσληψη ενός σημαντικού μέρους του προσωπικού. 834.

ε). Συνέχιση ίδιας ή παρόμοιας δραστηριότητας. 837.

στ) Διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης

4. Μεταβολή του φορέα της μονάδας

ΙΙΙ. Συνέπειες μεταβίβασης επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους

1. Μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων. 840.

α). Υπεισέλευση του διαδόχου και νέου εργοδότη στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τη σχέση εργα­σίας

2. Διατήρηση της ισχύος των όρων συλλογικών συμ­βά­σεων εργα­σίας και κανονισμών εργασίας.

3. Δικαιώματα εργαζομένου από συστήματα επαγγελ­ματικής ή δι­επαγ­γελ­ματικής ασφάλισης

4. Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων. 847.

IV. Απόλυση λόγω της μεταβίβασης

1. Η απαγόρευση απόλυσης του άρθρου 5 § 1 του Π.Δ. 178/2002 - Σκοπός της ρύθμισης.

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής

3. Συνέπειες παράβασης της απαγόρευσης

V. Καταγγελία λόγω μεταβολής των όρων εργασίας

VI. Eυθύνη προηγούμενου και νέου εργοδότη. 852.

VII. Παρέμβαση των εκπροσώπων των εργαζομένων στη δια­δικασία της μετα­βίβασης επιχείρησης - Υπο­χρέωση πλη­ροφόρησης και διαβού­λευσης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου