Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023


Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023

Στόχος του βιβλίου είναι η σύνδεση της θεωρίας με τη νομική πράξη και η εξοικείωση με την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων εργατικού δικαίου μέσα από εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, πλούσιες αναφορές στη νομολογία και προσωπικές εκτιμήσεις του συγγραφέα.

Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές της Σχολής Δικαστών, αλλά και κάθε πρόσωπο που από οποιαδήποτε θέση ασχολείται με την πρακτική εφαρμογή του εργατικού δικαίου, καθώς στην ανάπτυξη των θεμάτων δεν λείπουν, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο, χρήσιμες και εύληπτες αναλύσεις με πρακτική προσέγγιση, οι οποίες εξασφαλίζουν την κατανόηση και συμβάλουν στην επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι δικηγόροι και οι εφαρμοστές του δικαίου.

Edition info

Title
Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου
Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις
© 2023
Author
Volume
vol. 1
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-740-8
Pages
XXIV + 650
Price
€ 52.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Θέμα 1:

Η σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο μισθωτός

Ι. Η σχέση εξαρτημένης εργασίας ως προϋπόθεση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας

ΙΙ. Κριτήρια για το χαρακτηρισμό της έννομης σχέσης ως εξαρτημένης εργασίας - Το κριτήριο της προσωπικής εξάρτησης

ΙΙΙ. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης από τα μέρη

IV. Ο βαθμός προσωπικής εξάρτησης ως κρίσιμο κριτήριο

V. Ο τυπολογικός προσδιορισμός της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας

VI. Ο τελολογικός προσδιορισμός της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας - Το στοιχείο του επιχειρηματικού κινδύνου

VII. Απαντήσεις στις πρακτικές ασκήσεις

Θέμα 2:

Συμβάσεις εργασίας μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας - Διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων υπάλληλος 21.

Ι. Μέλη Δ.Σ. ανωνύμων εταιριών ως υποκατάστατα όργανα διοίκησης

ΙΙ. Ανάκληση διευθύνοντος συμβούλου και λύση της υποκείμενης έννομης σχέσης

ΙΙΙ. Παροχή υπηρεσιών από μέλη του Δ.Σ. προς την ανώνυμη εταιρία με βάση «ειδική» σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής

ΙV. Συμβάσεις μελών Δ.Σ. με την ανώνυμη εταιρία που εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών

V. Ο χαρακτηρισμός της σύμβασης βάσει της οποίας ο Β παρείχε τις υπηρεσίες του διευθυντή της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών ως σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

VI. Διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων υπάλληλος

Θέμα 3:

Εργασιακές σχέσεις στους ομίλους επιχειρήσεων

Ι. Όμιλος επιχειρήσεων και ατομικές εργασιακές σχέσεις

ΙΙ. Η ομιλική επιχείρηση ως εργοδότης

ΙΙΙ. Ευθύνη για τις εργατικές απαιτήσεις

ΙV. Αρχή της ίσης μεταχείρισης

V. Προστασία από την απόλυση

VI. Οι ομιλικές επιχειρήσεις ως συνεργοδότες

VII. Μετάθεση και δανεισμός στο πλαίσιο ομίλου επιχειρήσεων

VIII. Ευθύνη για τα εργατικά χρέη ομιλικής επιχείρησης

1. Ο κανόνας: Ο διαχωρισμός της περιουσίας του νομικού προσώπου από την περιουσία των μελών του

2. Η εξαίρεση: Ευθύνη του εταίρου ή μετόχου κεφαλαιουχικής εταιρίας κατά παραμερισμό της νομικής προσωπικότητας

α. Ενδείξεις κατάχρησης του θεσμού του νομικού προσώπου

β. Συνέπεια της άρσης της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου

3. Η άρση της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου στους ομίλους επιχειρήσεων

Θέμα 4:

Πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ίσης μεταχείρισης

Ι. Παράγοντες διαμόρφωσης των όρων εργασίας - Οι οικειοθελείς παροχές του εργοδότη ως αντικείμενο της πρακτικής της εκμετάλλευσης και της αρχής της ίσης μεταχείρισης

ΙΙ. Προϋποθέσεις δημιουργίας πρακτικής της εκμετάλλευσης

α) Μακροχρόνια

β) Γε­νι­κή και α­πρό­σω­πη

γ) Στα­θε­ρή και ο­μοιό­μορ­φη

ΙΙΙ. Νομική φύση

IV. Ρήτρες που αποκλείουν τη δημιουργία πρακτικής της εκμετάλλευσης

V. Με­τα­βο­λή και κα­τάρ­γη­ση της πρα­κτι­κής

VI. Πρακτική της εκμετάλλευσης και αρχή της ί­σης με­τα­χεί­ρι­σης

Θέμα 5:

Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω φύλου ως προς την πρόσβαση στην απασχόληση

Ι. Νομοθετικό πλαίσιο

1. Ενωσιακό δίκαιο

2. Εθνικό δίκαιο

ΙI. Πεδίο εφαρμογής

III. Είδη απαγορεύσεων διακρίσεων

ΙV. Μορφές διακρίσεων - Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις

1. Άμεσες διακρίσεις

2. Έμμεσες διακρίσεις

V. Διάκριση λόγω εγκυμοσύνης

Θέμα 6:

Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω φύλου ως προς την αμοιβή

Ι. Διατάξεις του ενωσιακού και εθνικού δικαίου που κατοχυρώνουν την αρχή της ίσης αμοιβής για όμοια ή ίσης αξίας εργασία

ΙΙ. Έννοια αμοιβής

ΙΙΙ. Έννοια όμοιας εργασίας ή εργασίας ίσης αξίας

Θέμα 7:

Απαγορεύσεις διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω ηλικίας

Ι. Η απαγόρευση διακρίσεων στην απασχόληση και στην εργασία - Νομοθετικό πλαίσιο

ΙΙ. Απαγορεύσεις διακρίσεων και γενική αρχή της ίσης μεταχείρισης

IΙI. Διακρίσεις λόγω ηλικίας

ΙV. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας

1. Διαφορετική μεταχείριση λόγω επαγγελματικών απαιτήσεων

2. Διακρίσεις λόγω ηλικίας προς εξυπηρέτηση σκοπών της πολιτικής της απα­σχόλησης, της αγοράς εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης

V. Διακρίσεις ως προς την αμοιβή

1. Άμεση διάκριση

2. Διάκριση βάσει συλλογικών συμβάσεων εργασίας

3. Έλεγχος των διαφοροποιήσεων ως προς την αμοιβή με βάση την αρχή της αναλογικότητας 121.

VI. Διακρίσεις λόγω ηλικίας ως προς τη λύση της σύμβασης εργασίας - Γενικά και ειδικά όρια ηλικίας 123.

1. Γενικά όρια ηλικίας

2. Ειδικά όρια ηλικίας

VII. Άμεση διάκριση κατά την πρόσληψη

1. Πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης διακρίσεων

2. Βάρος απόδειξης

3. Αξίωση πληροφόρησης

VIII. Έννομες συνέπειες από την παράβαση της απαγόρευσης διακρίσεων

1. Αξίωση για αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας

2. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Θέμα 8:

Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω αναπηρίας - Η μόλυνση με τον ιό AIDS/HIV ως αναπηρία - Καταγγελία σύμβασης εργασίας οροθετικού εργαζομένου

Ι. H αναπηρία ως απαγορευμένος λόγος διάκρισης

ΙΙ. Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία

IΙΙ. Η μόλυνση με τον ιό HIV ως αναπηρία

IV. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας εργαζομένου που είναι φορέας του ιού ΗIV

V. Πιέσεις τρίτων ως λόγος απόλυσης οροθετικού εργαζομένου

Θέμα 9:

Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω θρησκείας - Διακρίσεις κατά την πρόσληψη - Υποχρέωση συμμόρφωσης προς την δεοντολογία της θρησκευτικής οργάνωσης

Ι. Διακρίσεις λόγω θρησκείας

ΙΙ. Νομικό πλαίσιο

1. Άρθρα 4 παρ. 2, 9 και 10 της οδηγίας 2000/78

2. Άρθρα 10 και 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

3. Άρθρο 17 ΣΛΕΕ

4. Άρθρο 9 της ΕΣΔΑ

ΙΙΙ. Η ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 2 της οδηγίας 2000/78 - Η έκταση του δικαστικού ελέγχου των διακρίσεων λόγω θρησκείας βάσει της διάταξης αυτής

1. Διάκριση λόγω θρησκείας σε βάρος υποψήφιου για πρόσληψη

2. Το δικαίωμα των θρησκευτικών οργανώσεων να απαιτούν από τα πρόσωπα που εργάζονται για λογαριασμό τους στάση καλής πίστεως και συμμόρ­φω­σης προς τη δεοντολογία τους

Θέμα 10:

Απαγόρευση διακρίσεων - Διακρίσεις λόγω θρησκείας - Προτιμήσεις των πελατών και η πολιτική ουδετερότητας ως λόγοι διακρίσεων

Ι. Ενδυματολογικοί κανόνες στο χώρο εργασίας

ΙΙ. Η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας - Η απαγόρευση χρήσης θρησκευτικών συμβόλων κατά τη διάρκεια της εργασίας ως διάκριση λόγω θρησκείας

ΙΙΙ. Άμεσες και έμμεσες διακρίσεις λόγω θρησκείας

ΙV. Διακρίσεις λόγω επαγγελματικών απαιτήσεων - Οι επιθυμίες των πελατών ως επαγγελματική απαίτηση

V. Πολιτική ουδετερότητας ως δικαιολογητικός λόγος διακρίσεων

Θέμα 11:

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα

Ι. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας - Συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου

ΙΙ. Δικαιολογητικός λόγος και νομοθετικές βάσεις των περιορισμών στην ελευθερία σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου

1. Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2112/1920

2. ΑΚ

3. Π.Δ. 81/2003

ΙΙΙ. Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

ΙV. Αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την ορισμένη διάρκεια

V. Περιορισμοί στον νομοθετικό καθορισμό των αντικειμενικών λόγων - Απασχόληση στον τομέα των επιχειρήσεων αεροπορικών μεταφορών

VI. Παροδικές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό ως αντικειμενικός λόγος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου

1. Πρόγνωση

2. Αιτιώδης συνάφεια

VII. Διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου με σκοπό την αναπλήρωση εργαζομένων

VΙII. Συνέπειες ακυρότητας του όρου για την ορισμένη διάρκεια

Θέμα 12:

Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα

Ι. Π.Δ. 164/2004

ΙΙ. Συνέπειες της σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνου κατά παράβαση του Π.Δ 164/2004

ΙΙΙ. Το πρόβλημα των «εκτάκτων» του δημόσιου τομέα

Θέμα 13:

Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Ι. Έννοια και μορφές της μερικής απασχόλησης

ΙΙ. Η συμφωνία για τη μερική απασχόληση

1. Περιεχόμενο της συμφωνίας

2. Έγγραφος τύπος και γνωστοποίηση της έγγραφης συμφωνίας στην Επιθεώρηση Εργασίας 236.

3. Συνέπειες της μη τήρησης του έγγραφού τύπου και ( ή) της μη γνωστοποίησης της συμφωνίας στην Επιθεώρηση Εργασίας

ΙΙΙ. Απαγόρευση διακρίσεων

1. Απαγόρευση δυσμενούς μεταχείρισης σε σχέση με τον συγκρίσιμο εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης

2. Λόγοι που δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείριση μεταξύ πλήρως και με­ρικώς απασχολουμένων

3. Η αμοιβή της μερικής απασχόλησης

4. Παροχές από προγράμματα ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού

5. Έμμεση διάκριση λόγω φύλου

IV. Ρήτρες αυξομείωσης του χρόνου εργασίας

V. Υποχρέωση παράλειψης πράξεων ανταγωνισμού

Θέμα 14:

Απλός και κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων - Σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

Ι. Σύμβαση δανεισμού εργαζομένου

ΙΙ. Ο κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων

ΙΙΙ. Η νομοθετική ρύθμισης του κατ’ επάγγελμα δανεισμού προσωπικού

1. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στον κατ’ επάγγελμα δανεισμό

2. Η σύμβαση προσωρινής απασχόλησης - Τύπος, περιεχόμενο, διάρκεια.

3. Η σύμβαση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη

4. Ίση μεταχείριση στην αμοιβή και τους λοιπούς όρους εργασίας

5. Η εις ολόκληρον ευθύνη του έμμεσου εργοδότη με την ΕΠΑ για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών

6. Η διάρκεια της παραχώρησης στον έμμεσο εργοδότη - Η «προσωρινότητα» της προσωρινής απασχόλησης

7. Συνέπειες της υπέρβασης του ανώτατου χρονικού ορίου της παραχώρησης

Θέμα 15:

Η σύμβαση προσωρινής απασχόλησης

Ι. Ο κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων και η διάκρισή του από τον απλό δανεισμό

ΙΙ. Οι επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης

ΙΙΙ. Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην προσωρινή απασχόληση και η μεταξύ τους σχέσεις

1. Η έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου

2. Η έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη

3. Η σχέση μεταξύ προσωρινά απασχολουμένου και έμμεσου εργοδότη.

ΙV. Η διάρκεια της σύμβασης προσωρινής απασχόλησης

V. Η διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινά απασχολουμένου στον έμμεσο εργοδότη

VΙ. Αρχή της ίσης μεταχείρισης ως προς την αμοιβή και τους λοιπούς όρους εργασίας και ευθύνη του έμμεσου εργοδότη για την καταβολή των αποδοχών

VII. Ευθύνη του προσωρινά απασχολουμένου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης παροχής εργασίας

Θέμα 16:

Η άκυρη σύμβαση εργασίας

Ι. Ως προς τα αιτήματα αναγνώρισης της ακυρότητας της απόλυσης και καταβολής μισθών υπερημερίας

ΙΙ. Ως προς τα αιτήματα για την καταβολή δεδουλευμένων μισθών (διαφορές αποδοχών, επιδόματα εορτών και άδειας, προσαυξήσεις για νυκτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές)

1. Το πρόβλημα των ελαττωματικών συμβάσεων εργασίας

2. Περιορισμός των συνεπειών της ακυρότητας - Ακυρότητα ex nunc

III. Μισθολογικές αξιώσεις και αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού από την παροχή εργασίας σε εκτέλεση άκυρης σύμβασης εργασίας

1. Μισθολογικές αξιώσεις προβλεπόμενες ευθέως από το νόμο

2. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

α) Περιεχόμενο της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού

β) Η νομική μεταχείριση της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού

αα) Παραίτηση από μισθολογικές αξιώσεις και από αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού

ββ). Παραγραφή μισθολογικών αξιώσεων και αξιώσεων αδικαιολόγητου πλου­τισμού

3. Αποδυνάμωση μισθολογικών αξιώσεων

ΙV. Η λύση της άκυρης σύμβασης εργασίας

Θέμα 17:

Η υποχρέωση παροχής εργασίας και το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη - Μεταβολή του τόπου παροχής εργασίας

Ι. Το διευθυντικό δικαίωμα ως εγγενές στοιχείο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

ΙΙ. Tα όρια του διευθυντικού δικαιώματος

ΙΙΙ. Μεταβολή του τόπου εργασίας - Μετάθεση

IV. Όρια του δικαιώματος μετάθεσης

1. Σύμβαση εργασίας

2. ΑΚ 281

V. Τρόποι αντίδρασης του εργαζομένου στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος καθ’ υπέρβαση των ορίων του

VI. Tα αιτήματα της αγωγής του Β και η άμυνα της Α

Θέμα 18:

Ελευθερία γνώμης και πληροφόρησης σχετικά με παράνομες ή αθέμιτες ενέργειες του εργοδότη

Ι. Η υποχρέωση πίστης του εργαζομένου - Έννοια και περιεχόμενο

ΙΙ. Η προστασία του εργαζομένου ως Whistleblower

(886)III. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας λόγω «Whistleblowing» - Η προστασία της ελευθερίας γνώμης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

1. Δημόσιο συμφέρον για τις πληροφορίες που αποκαλύπτονται

2. Η βασιμότητα των πληροφοριών που αποκαλύπτονται

3. Τα κίνητρα του εργαζομένου

Θέμα 19:

Ευθύνη του εργαζομένου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης

I. Η αρχή της πλήρους ευθύνης για κάθε πταίσμα και το πρόβλημα εφαρμογής της στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

II. Λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό της ευθύνης του εργαζομένου για ζημίες κατά την εκτέλεση της εργασίας του

ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση της ευθύνης του εργαζομένου από τη θεωρία και τη νομολογία πριν από την αντικατάσταση του άρθρου 652 ΑΚ με τον ν. 4611/2019

IV. Ο περιορισμός της ευθύνης του εργαζομένου βάσει του άρθρου 652 ΑΚ, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 49 του ν. 4611/2019

1. Σχέση εξαρτημένης εργασίας

2. Πρόκληση ζημίας κατά την εκτέλεση της εργασίας

3. Βαθμός υπαιτιότητας

4. Κριτήρια για τη στάθμιση και τη δίκαιη κατανομή της ζημίας

5. Συντρέχον πταίσμα του εργοδότη

Θέμα 20:

Μισθός και προστασία μισθού

Ι. Η συμφωνία για το μισθό ως ουσιώδες στοιχείο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας

ΙΙ. Νόμιμος και συμβατικός μισθός

1. Ο νόμιμος μισθός

2. Γενικά κατώτατα όρια νόμιμου μισθού

3. Κατώτατα όρια μισθού βάσει κλαδικών, ομοιοεπαγγελματικών και επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας

ΙΙΙ. Βασικός μισθός και επιδόματα

ΙV. Σχέση νόμιμου και συμβατικού μισθού

1. Η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

2. Η σύγκριση

3. Ρήτρες που αποκλείουν τον συμψηφισμό νόμιμων επιδομάτων και αυξήσεων με τις υπέρτερες των νόμιμων καταβαλλόμενες αποδοχές

V. Παραίτηση από μισθολογικές αξιώσεις

VI. Παραγραφή

VΙI. Αποδυνάμωση μισθολογικών αξιώσεων

Θέμα 21:

Μισθός χωρίς παροχή εργασίας - Μισθοί υπερημερίας λόγω άκυρης απόλυσης.

Ι. Υπερημερία εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας και αδυναμία αποδοχής

ΙΙ. Μισθοί υπερημερίας λόγω άκυρης απόλυσης

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις υπερημερίας εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας

α) Έγκυρη σύμβαση εργασίας

β) Προσφορά από τον εργαζόμενο της εργασίας

γ) Δυνατότητα εκπλήρωσης της παροχής

δ) Μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη

IV. Παύση της υπερημερίας

α) Με την αποδοχή της εργασίας

β) Με δήλωση του εργοδότη ότι αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζομένου

γ) Με τη λύση της σύμβασης εργασίας

δ) Με την περιέλευση του εργαζομένου σε αδυναμία προσφοράς

V. Συνέπειες της υπερημερίας

1. Μισθοί υπερημερίας

2. Αφαίρεση ωφέλειας

α) Προϋποθέσεις

β). Αξίωση πληροφόρησης για τα αποκτηθέντα από τον εργαζόμενο εισοδήματα από την παροχή εργασίας αλλού

3. Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης για μισθούς υπερημερίας

VI. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας για λόγους που αφορούν τον εργοδότη

VII. Η θεωρία των σφαιρών

Θέμα 22:

Μεταβολή των όρων εργασίας βάσει συμβατικών ρητρών - Ρήτρες κατάργησης ή μείωσης μισθολογικών παροχών

Ι. Το πρόβλημα

ΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος των συμβατικών ρητρών που παρέχουν στον εργοδότη δικαίωμα μονομερούς προσδιορισμού της παροχής - Κριτήρια του ελέγχου

ΙΙΙ. Επιφύλαξη δικαιώματος ανάκλησης συμβατικών παροχών και επιφύλαξη ελευθεριότητας

IV. Συμβατικές παροχές με δικαίωμα ανάκλησής τους

V. Επιφύλαξη ελευθεριότητας - Εργοδοτικές παροχές χωρίς συμβατική δέσμευση

α). Επιφύλαξη ελευθεριότητας προβλεπόμενη στην ατομική σύμβαση ως προς τις τρέχουσες καταβαλλόμενες αποδοχές

β) Επιφύλαξη ελευθεριότητας προβλεπόμενη στην ατομική σύμβαση εργασίας ως προς μελλοντικές παροχές

Θέμα 23:

Ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και εχεμύθειας

Ι. Οι απορρέουσες από τη σύμβαση εργασίας υποχρεώσεις μη ανταγωνισμού και εχεμύθειας 411.

ΙΙ. Ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού και ρήτρες εχεμύθειας

ΙΙΙ. Περιορισμοί της συμβατικής ελευθερίας ως προς τη συνομολόγηση ρητρών μη ανταγωνισμού και εχεμύθειας για το μετά τη λύση της σύμβασης χρονικό διάστημα

IV. Κριτήρια ελέγχου του κύρους της ρήτρας μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού

1. Δικαιολογημένο επαγγελματικό συμφέρον του εργοδότη

2. Χρονική και τοπική έκταση της απαγόρευσης

3. Εύλογο οικονομικό αντάλλαγμα

V. Κριτήρια ελέγχου των ρητρών εχεμύθειας για το μετά τη λύση της σύμβασης διάστημα

Θέμα 24:

Χρόνος εργασίας - Ετοιμότητα εργασίας ως χρόνος εργασίας

Ι. Οδηγία 2003/88. Καθιέρωση ελάχιστων περιόδων ημερήσιας, εβδομαδιαίας και ετήσιας ανάπαυσης και μέγιστης εβδομαδιαίας εργασίας

ΙΙ. Η έννοια «χρόνος εργασίας» και η διάκρισή της από το «χρόνο ανάπαυσης»

ΙΙΙ. Η ετοιμότητα για εργασία ως χρόνος εργασίας

1. Έννοια

2. Η ερμηνεία του ΔΕΕ και τα διαμορφωμένα από τη νομολογία του κριτήρια για τη διάκριση του χρόνου εργασίας από την περίοδο ανάπαυσης

α) Το κριτήριο της υποχρέωσης παρουσίας σε ορισμένο τόπο: Εργασιακή ετοιμότητα με φυσική παρουσία του εργαζομένου στον καθορισμένο από τον εργοδότη τόπο παροχής της εργασίας

β) Το κριτήριο του χρόνου αντίδρασης - Η ετοιμότητα κλήσης ως χρόνος εργασίας

γ) Λοιπά κριτήρια στο πλαίσιο μιας συνολικής αξιολόγησης της ετοιμότητας κλήσης ως χρόνου εργασίας

ΙV. Η αντιμετώπιση της εργασιακής ετοιμότητας από την ελληνική νομολογία

V. Η αμοιβή της εργασιακής ετοιμότητας

Θέμα 25:

Νόμιμο και συμβατικό ωράριο - Υπερβάσεις ωραρίου (Υπερεργασία και υπερωρία) - Εξαήμερη και πενθήμερη απασχόληση - Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα υπό καθεστώς πενθήμερης εργασίας

Ι. Νόμιμο ωράριο

ΙΙ. Συμβατικό ωράριο και σύστημα πενθήμερης εργασίας

ΙΙΙ. Η υπερεργασία και η υπερωρία στο σύστημα της πενθήμερης και εξαήμερης απασχόλησης 464.

IV. Η αμοιβή της υπερεργασίας και της υπερωριακής απασχόλησης - Το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο ως βάση υπολογισμού της αμοιβής

1. Αμοιβή υπερεργασίας

2. Αμοιβή υπερωρίας

3. Το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

V. Απασχόληση κατά την έκτη ημέρα υπό καθεστώς πενθήμερης απασχόλησης

VI. Η υπερωριακή απασχόληση κατά την Κυριακή και τις λοιπές αργίες

VIΙ. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής

Θέμα 26:

Προστασία προσωπικών δεδομένων του εργαζόμενου - Βιντεοεπιτήρηση και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο χώρο εργασίας

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο

1. Γενικός Κανονισμός 2016/679

2. Ν. 4624/2019

ΙΙΙ. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Έννοια

IV. Προϋποθέσεις νόμιμης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

1. Λόγοι νόμιμης επεξεργασίας

α) Επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση του εργαζομένου

β) Επεξεργασία αναγκαία για τους σκοπούς της σύμβασης εργασίας

2. Αρχές που διέπουν την επεξεργασία

V. Έλεγχος μέσω κλειστών συστημάτων τηλεόρασης

VI. Παρακολούθηση και έλεγχος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των εργαζομένων

Θέμα 27:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Προϋποθέσεις κύρους - Προθεσμία προσβολής - Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής

Ι. Προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου - Γενικά

ΙΙ. Τυπικές προϋποθέσεις

1. Έγγραφος τύπος

2. Αποζημίωση απόλυσης

α) Το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της

β). Τακτικές αποδοχές

γ) Χρόνος, τόπος και τρόπος καταβολής της αποζημίωσης

δ) Συνέπειες μη καταβολής της αποζημίωσης

ΙΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας

1. Αντίθεση σε απαγορευτική διάταξη νόμου - Καταχρηστική απόλυση

2. Απόλυση λόγω νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης

ΙV. Συνέπειες ελαττωματικής απόλυσης

V. Βάρος απόδειξης

VI. Προθεσμίες για την προσβολή του κύρους της απόλυσης και για την διεκδίκηση της νόμιμης αποζημίωσης

VII. Αποδοχή της καταγγελίας και παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής της

Θέμα 28:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω υποβολής μήνυσης ή άσκησης ποινικής δίωξης κατά του εργαζομένου

Ι. Απαλλαγή του εργοδότη από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης

ΙΙ. Καταγγελία ύστερα από υποβολή μήνυσης ή άσκηση ποινικής δίωξης κατά του εργαζομένου 525.

1. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης

2. Χρονικά όρια άσκησης του δικαιώματος

3. Αθώωση του εργαζομένου και συνέπειες αυτής στο κύρος της καταγγελίας

ΙΙΙ. Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας

IV. Προθεσμία προσβολής του κύρους της καταγγελίας και άσκησης της αξίωσης για αποζημίωση 530.

Θέμα 29:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου για οικονομικοτεχνικούς λόγους

Ι. Νόμιμοι λόγοι απόλυσης

ΙΙ. Έννοια οικονομικοτεχνικών λόγων

ΙΙΙ. Ο περιορισμένος δικαστικός έλεγχος των επιχειρηματικών αποφάσεων του εργοδότη

ΙV. Ο δικαστικός έλεγχος της καταγγελίας

1. Η καταγγελία ως ultima ratio

2. Η ορθή επιλογή του απολυτέου

V. Ομαδικές απολύσεις

1. Έννοια ομαδικών απολύσεων

2. Συνέπειες μη τήρησης της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας για τις ομαδικές απολύσεις 547.

VIΙ. Πρόσθετη αποζημίωση αντί της ακυρότητας της καταγγελίας και των συνεπειών της

Θέμα 30:

Τροποποίηση των όρων εργασίας και καταγγελία

Ι. Η τροποποιητική καταγγελία της σύμβασης εργασίας - Έννοια, λειτουργία και προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης

ΙΙ. Η τροποποιητική καταγγελία για λόγους οικονομικοτεχνικούς - Αντικείμενο και έκταση του δικαστικού ελέγχου με βάση την ΑΚ

ΙΙΙ. Τροποποιητική καταγγελία για μετατροπή της σχέσης πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόλησης

ΙV. Αποδοχή των προτεινόμενων όρων εργασίας με επιφύλαξη

Θέμα 31:

Ομαδικές απολύσεις

Ι. Η διαδικασία των ομαδικών απολύσεων

ΙΙ. Έννοια ομαδικών απολύσεων

1. Έννοια απόλυσης

2. Η έννοια των όρων «επιχείρηση» και «εκμετάλλευση» ως βάσης υπολογισμού του αριθμού των απολυομένων

3. Υπολογισμός αριθμού απασχολουμένων

ΙΙΙ. Ομαδικές απολύσεις λόγω διακοπής της δραστηριότητας της επιχείρησης

ΙV. Συνέπειες από την παράβαση της νομοθεσίας για τις ομαδικές απολύσεις.

Θέμα 32:

Καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο

Ι. Η έκτακτη καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ

ΙΙΙ. Η έννοια του σπουδαίου λόγου

ΙV. Κατευθυντήριες γραμμές για τη συγκεκριμενοποίηση της έννοιας του σπουδαίου λόγου

α) Η έκτακτη καταγγελία ως ultima ratio - Σχέση πειθαρχικών ποινών και καταγγελίας

β) Αρχή της ίσης μεταχείρισης

V. Αποκλεισμός και περιορισμός του δικαιώματος έκτακτης καταγγελίας

VI. Αναφορά του σπουδαίου λόγου

VII. Χρονικά όρια άσκησης του δικαιώματος

Θέμα 33:

Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης και συνέπειες για τις εργασιακές σχέσεις

Ι. Νομοθετικό πλαίσιο

1. Ο νομολογιακά διαμορφωμένος κανόνας της αυτοδίκαιης μεταβίβασης των εργασιακών σχέσεων με διατήρηση αμετάβλητων των όρων εργασίας σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του εργοδότη 610.

2. Π.Δ. 178/2002

ΙΙ. Προϋποθέσεις εφαρμογής του Π.Δ. 178/2002 - Μεταβίβαση επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή τμημάτων τους

1. Εγκατάσταση και τμήμα εγκατάστασης

2. Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμημάτων τους

α) Διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής μονάδας και υπό τον νέο φορέα της

αα) Τα κρίσιμα κριτήρια

ββ) Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (υλικών και/ή άυλων) ως ένδειξη διατήρησης της ταυτότητας της μονάδας

γγ) Η ανάληψη σημαντικού μέρους του προσωπικού ως ένδειξη διατήρησης της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης μονάδας

δδ) Μεταβίβαση δραστηριότητας

3. Μεταβολή του φορέα της μονάδας

ΙΙΙ. Συνέπειες της μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμημάτων τους

1. Μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων

2. Διατήρηση των όρων συλλογικών συμβάσεων εργασίας

3. Eυθύνη προηγούμενου και νέου εργοδότη

Θέμα 34:

Μεταβίβαση επιχείρησης - Η μεταβίβαση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ως ένδειξη για τη διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας - Μεταβίβαση επιχείρησης εκμετάλλευσης λεωφορειακών γραμμών

Ι. Ενδείξεις για τη διατήρηση της ταυτότητας της οικονομικής οντότητας

ΙΙ. Η μεταβίβαση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ως κριτήριο για τη διαπίστωση της μεταβίβασης της οικονομικής οντότητας

III. Μεταβίβαση επιχείρησης εκμετάλλευσης λεωφορειακών γραμμών

Θέμα 35:

Μεταβίβαση επιχείρησης και εργασιακές σχέσεις - Μεταβίβαση τμήματος εγκατάστασης μεταξύ εταιριών του ίδιου ομίλου

Ι. Μεταβίβαση επιχείρησης μεταξύ εταιριών του ίδιου ομίλου

ΙΙ. Μεταβίβαση επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης

1. Η μεταβιβαζόμενη μονάδα ως οικονομική οντότητα

2. Το τμήμα εγκατάστασης ως οικονομική οντότητα

ΙΙ. Μεταβίβαση μιας οικονομικής οντότητας, η οποία διατηρεί την ταυτότητά της

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 6η έκδ., 2023
Παρουσίαση κατά τρόπο εύληπτο και συστηματικό του δικαίου των συλλογικών εργασιακών σχέσεων