Δ. Ζερδελής, Αναλογικότητα και Απεργία, 2013


Δ. Ζερδελής, Αναλογικότητα και Απεργία, 2013 Η αναλογικότητα είναι μια γενική αρχή του δικαίου, η οποία απορρέει άμεσα από την ιδέα της δικαιοσύνης. Εκφράζει την ιδέα του «μέτρου», την απαγόρευση υπερβολών κατά την άσκηση μιας εξουσίας και γενικότερα κατά την εκδήλωση οποιασδήποτε συμπεριφοράς. Ιστορικά έχει συνδεθεί με το δημόσιο δίκαιο, στο χώρο του οποίου έχει γνωρίσει σημαντική εφαρμογή ως κριτήριο ελέγχου των περιορισμών που επιβάλλουν τα κρατικά όργανα στην άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων. Η εφαρμογή της δεν περιορίζεται όμως μόνο στο δημόσιο δίκαιο. Η αρχή της αναλογικότητας διατρέχει όλους τους χώρους του δικαίου και συνεπώς βρίσκει εφαρμογή και στο ιδιωτικό δίκαιο. Και στο ιδιωτικό δίκαιο, όπως και στο δημόσιο δίκαιο, λειτουργεί ως μηχανισμός επίλυσης της σύγκρουσης έννομων αγαθών και συμφερόντων. Σε κάθε όμως περίπτωση εφαρμογής της, είτε ως κριτήριο ελέγχου του περιεχομένου των συμβάσεων είτε ως κριτήριο της άσκησης ιδιωτικού δικαίου δικαιωμάτων, δεν αρκεί ο χαρακτηρισμός της ως «γενικώς ισχύουσας αρχής» για να δικαιολογήσει κανείς τον περιορισμό της ιδιωτικής δράσης και συμπεριφοράς, πολύ δε περισσότερο όταν η δράση αυτή είναι εκδήλωση συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Επιβάλλεται να αναζητηθεί ο ειδικότερος λόγος ισχύος της αρχής και να συγκεκριμενοποιηθεί το περιεχόμενό της. Το περιεχόμενο που προσλαμβάνουν οι επιμέρους επιταγές της αναλογικότητας, αυτές της καταλληλότητας, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας υπό στενή έννοια, διαφοροποιείται ανάλογα με τις διαφορές που εμφανίζουν οι συγκρούσεις δικαιωμάτων και συμφερόντων που καλείται η αρχή αυτή να ρυθμίσει. Τα δύο αυτά ζητήματα, το «αν» και το «πώς» της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας, αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας μελέτης.

Edition info

Title
Αναλογικότητα και Απεργία
© 2013
Author
ISBN
978-960-445-934-6
Pages
Χ + 148
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. Η αναλογικότητα ως γενική αρχή του δικαίου - Οι επιμέρους αρχές

ΙΙ. Αρχή της αναλογικότητας και δημόσιο δίκαιο

ΙΙΙ. Αρχή της αναλογικότητας και ιδιωτικό δίκαιο

IV. Η αρχή της αναλογικότητας ως μέσο και μέτρο περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας

V. Η αρχή της αναλογικότητας ως κριτήριο ελέγχου πράξεων ιδιωτικού δικαίου

1. Οι ιδιώτες ως αποδέκτες των επιταγών της αρχής της αναλογικότητας

2. Σχέσεις με εξουσιαστική υφή ως προϋπόθεση εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας

3. Δικαιώματα που παρέχουν στο φορέα τους την εξουσία επέμβασης στην έννομη σφαίρα ενός άλλου προσώπου

4. Η αρχή της αναλογικότητας ως κριτήριο ελέγχου του περιεχομένου των συμβάσεων

5. Η αρχή της αναλογικότητας ως μέτρο περιορισμού της άσκησης ιδιωτικού δικαίου δικαιωμάτων

VI. Συγκεκριμενοποίηση της αρχής της αναλογικότητας ως κριτηρίου νομιμότητας της απεργίας

1. Το προβάδισμα του νομοθέτη

2. Ο κρίσιμος για την εφαρμογή της αναλογικότητας σκοπός

3. Αρχή της αναγκαιότητας

4. Η απεργία ως ultima ratio

5. Αρχή της αναλογικότητας υπό στενή έννοια

α) Νομοθετικές και νομολογιακές εφαρμογές της αρχής στο ιδιωτικό δίκαιο

β) Εφαρμογή της αρχής για τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας - Συγκεκριμενοποίησή της από το νομοθέτη

γ) Αρχή της αναλογικότητας και απαγόρευση καταχρηστικής άσκησης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Λεβέντης, Συλλογικό εργατικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των διατάξεων που αφορούν την ύλη του συλλογικού εργατικού δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της δημοσιονομικής κρίσης και ακόμα εντονότερα μετά το έτος...
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Η πληρέστερη και εκτενέστερη έκδοση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, πλήρως επικαιροποιημένη