Δ. Τζόκας, Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο, 2023


Δ. Τζόκας, Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο, 2023

Η παρούσα μελέτη περιέχει εκτενή ανάπτυξη και επίλυση όλων των κρίσιμων ερμηνευτικών ζητημάτων, αλλά και των προβλημάτων που ταλανίζουν την πράξη, με αναλυτική αναφορά αφενός μεν στη νομολογία του Αρείου Πάγου, όπως επίσης των δικαστηρίων της ουσίας, αφετέρου δε στη θεωρία τόσο του δικονομικού, όσο και του ουσιαστικού δικαίου, με επίκεντρο το προσύμφωνο πώλησης ακινήτου.
Ως γνωστόν, το προσύμφωνο και μετά τη μετάβαση στο καθεστώς του Εθνικού Κτηματολογίου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις συναλλαγές. Μπορεί μεν να μην είναι καταχωριστέα στο κτηματολογικό βιβλίο πράξη, ούτε παράγει εγγραπτέα δικαιώματα, εξοπλίζει όμως τον δικαιούχο με δικαιώματα, τα οποία υπό συνθήκες αντιτάσσονται κατά του αναγραφόμενου κυρίου, όσο και κατά των ειδικών του διαδόχων. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι συμβαλλόμενοι στο προσύμφωνο ή οι καθολικοί τους διάδοχοι δύνανται προαιρετικά να το καταχωρίζουν στο κτηματολογικό φύλλο του προσυμφωνηθέντος ως πρόσθετη πληροφορία.

Η καταχώριση του προσυμφώνου δεν πρέπει να διαρκεί εσαεί, αλλά μέχρι την πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας για τη σύναψη της οριστικής σύμβασης, είτε αυτή έχει τον χαρακτήρα προθεσμίας εκπλήρωσης είτε συνιστά αποκλειστική προθεσμία. Μετά από αυτό το χρονικό σημείο θα μπορεί να διαγράφεται από το πεδίο των πρόσθετων πληροφοριών, με απλή αίτηση οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου ελαττώνει την προστασία που απολαύει ο εκ προσυμφώνου αγοραστής, στον οποίον έχει μεταβιβαστεί και η νομή του προσυμφωνηθέντος, κυρίως ως συνέπεια της λειτουργίας του μαχητού τεκμηρίου ορθότητας της κτηματολογικής εγγραφής του άρθ. 13 ν. 2664/1998 και της καθιέρωσης της κτήσης κυριότητας από τον καλόπιστο αποκτώντα. Εντούτοις, δεν πρέπει να διαλάθει της προσοχής ότι η νομολογιακή κατεύθυνση που διαμόρφωσε η εξέχουσας σημασίας ΟλΑΠ 448/1984 ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα ουσιαστικής δικαιοσύνης, το οποίο δεν πρέπει να απεμποληθεί, στον βαθμό που το κτηματολογικό δίκαιο παρέχει τα μέσα για να υπηρετηθεί τόσο το δικαίωμα του εκ προσυμφώνου πωλητή, όσο και η προστασία των καλόπιστων συναλλασσομένων.

Edition info

Title
Το προσύμφωνο στο κτηματολογικό δίκαιο
© 2023
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-648-752-1
Pages
XXII + 177
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

I. Το προσύμφωνο γενικά

Α. Έννοια και νομική φύση του προσυμφώνου

1. Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά

α. Έννοια του προσυμφώνου

β. Η παροχή στο προσύμφωνο

γ.

Η διάκριση σε αμφιμερώς και ετερομερώς δεσμευτικό προσύμφωνο

δ.

Η θέση του προσυμφώνου στην έννομη τάξη και σημασία του στις συναλλαγές

2. Διάκριση από συγγενείς έννοιες

α. Διαπραγματεύσεις

β. Μνημόνιο Συνεννόησης (Memorandum of understanding)

γ. Συμφωνία κυρίων (Gentlemen’s Agreement)

δ. Συμφωνία-πλαίσιο

ε. Επιστολή προθέσεων

στ. Σύμφωνο προαιρέσεως

ζ. Σύμφωνο προτιμήσεως

η. (Κύρια) Ενοχική σύμβαση

3. Νομική φύση του εκ προσυμφώνου δικαιώματος

α. Δικαίωμα περιουσιακό, μεταβιβαστό και κληρονομητό

β. Δικαίωμα κατασχετό

Β. Η σύναψη του προσυμφώνου – Προϋποθέσεις

1. Δικαιοπρακτική ικανότητα

2. Δικαιοπραξίες υποκείμενες σε δικαστική ή διοικητική άδεια

α. Δικαστική άδεια

β. Διοικητική άδεια

3. Τήρηση τύπου

α. Η ρύθμιση της ΑΚ 166 για την κατάρτιση προσυμφώνου

β.

Τηρητέος τύπος σε συμφωνία τροποποίησης ή κατάργησης του προσυμφώνου

4. Περιεχόμενο του προσυμφώνου

α. Ορισμένο ή οριστό περιεχόμενο

β. Άρση της αοριστίας

γ. Σύννομο περιεχόμενο

5. Συνέπειες ακυρότητας του προσυμφώνου

Γ. Πρόσθετο περιεχόμενο του προσυμφώνου

1.

Η προθεσμία σύναψης της οριστικής σύμβασης και η σημασία της

α.

Η διάκριση σε προθεσμία εκπλήρωσης και διαλυτική προθεσμία

β. Προθεσμία σε περίπτωση απουσίας ρητής ρύθμισης

2.

Η πληρεξουσιότητα για κατάρτιση της οριστικής σύμβασης με αυτοσύμβαση

3.

Συμφωνίες για την ενίσχυση της θέσης του εκ προσυμφώνου δανειστή

α. Αρραβώνας

β. Ποινική ρήτρα

Δ. Ανώμαλη εξέλιξη ενοχής στο προσύμφωνο

1. Μορφές ανώμαλης εξέλιξης

α. Αδυναμία παροχής

β. Υπερημερία οφειλέτη

γ. Πλημμελής εκπλήρωση παροχής

2. Εφαρμοστέες διατάξεις

α.

Εφαρμογή ή μη των διατάξεων περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων

β. Δικαιώματα δανειστή επί αδυναμίας παροχής

γ. Δικαιώματα δανειστή επί υπερημερίας οφειλέτη

δ. Δικαιώματα δανειστή επί πλημμελούς εκπλήρωση παροχής

3.

Εφαρμογή των διατάξεων για την οριστική σύμβαση

E.

Εξαναγκαστική σύναψη της οριστικής σύμβασης – Η αγωγή της ΚΠολΔ

1. Προλεγόμενα

2. Η αγωγή: Φύση – Περιεχόμενο – Αίτημα και Δικονομικά Ζητήματα

α. Η ρύθμιση

β. Προϋποθέσεις

γ. Νομιμοποίηση

δ. Αίτημα

ε. Αρμοδιότητα

στ. Φύση αγωγής – Δικονομικά ζητήματα

ζ. Ειδικά ζητήματα

3. Η δικαστική απόφαση: Φύση – Συνέπειες – Εκτέλεση

Στ. Προσύμφωνο και Εμπράγματα δικαιώματα

1.

Προσύμφωνο και μεταγραφή ή καταχώριση στο κτηματολογικό βιβλίο

2. Επίδραση του προσυμφώνου στα εμπράγματα δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΙΙ. Η παράδοση της νομής με το προσύμφωνο

Α. Νομή και μεταβίβαση της

1. Προλεγόμενα

2. Η έννοια και η νομική φύση της νομής

α. Ορισμός

β. Νομική φύση

γ. Έννομη προστασία της νομής

3. Μεταβίβαση της νομής

α. Οι τρόποι μεταβίβασης

β. Νομική φύση της συμφωνίας παράδοσης της νομής

Β. Η παράδοση της νομής με το προσύμφωνο εγγύτερα

1. Η παράδοση της νομής ως προεκπλήρωση της κύριας παροχής

2. Το πρόβλημα της αιτίας

α. Η κρατούσα άποψη: Πρόσθετο σύμφωνο χρησιδανείου

β. Η αντίθετη άποψη: Άτυπη παράδοση της νομής

γ. Κριτική – Ίδια θέση

3.

Η προστασία της νομής του εκ προσυμφώνου δανειστή και τα όρια της

Γ.

Η επίδραση της νομής δυνάμει προσυμφώνου στις κτηματολογικές σχέσεις

1. Καταχωριζόμενες και μη πράξεις που σχετίζονται με τη νομή

2.

Νομή κτηθείσα δυνάμει προσυμφώνου και η σημασία της στο στάδιο της κτηματογράφησης

α.

Η νομή ως δικαιοπαραγωγικός λόγος κτήσης εγγραπτέων δικαιωμάτων

β.

Το προσύμφωνο στο οποίο βεβαιώνεται η παράδοση της νομής στον εκ προσυμφώνου δικαιούχο και η αξιοποίηση του στο στάδιο της κτηματογράφησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις «επώνυμων» προσυμφώνων

Α. Προσύμφωνα που αφορούν αγροτικούς κλήρους

1.

Ειδικοί περιορισμοί για τα ακίνητα που διέπονται από την εποικιστική νομοθεσία

2. Προσύμφωνα που αφορούν αγροτικούς κλήρους – Περιπτωσιολογία

α. Έγκυρα προσύμφωνα

β.

Προσύμφωνα που συντάχθηκαν κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας

γ.

Θεραπεία των προσυμφώνων που καταρτίστηκαν κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας: Η «επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας» και τα αποτελέσματά της

3.

Δυνατότητα δήλωσης κυριότητας με τίτλο την έκτακτη χρησικτησία δυνάμει νομής που αποκτήθηκε με προσύμφωνο συνταχθέν κατά παράβαση της αγροτικής νομοθεσίας στο στάδιο της κτηματογράφησης

α. Προσύμφωνα που δεν επικυρώθηκαν

β.

Προσύμφωνα που διήλθαν τη διαδικασία της επικύρωσης ανώμαλης δικαιοπραξίας

4.

Η καταχώριση της οριστικής δικαιοπραξίας που τελέστηκε μετά από άκυρο προσύμφωνο στα κτηματολογικά φύλλα

α.

Η οριστική δικαιοπραξία που συνήφθη χωρίς να προηγηθεί επικύρωση του προσυμφώνου

β.

Η οριστική δικαιοπραξία που ακολουθεί την επικύρωση ανώμαλης δικαιοπραξίας

Β.

Εργολαβικό προσύμφωνο ανέγερσης οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής

1.

Η νομή στο οικόπεδο και στην οικοδομή που κατασκευάζεται με το σύστημα της αντιπαροχής

α. Φορέας του δικαιώματος της νομής

β.

Η νομή στον όροφο ή το διαμέρισμα οικοδομής και η προστασία της

γ.

Η κτήση κυριότητας σε αυτοτελή χώρο της οικοδομής με χρησικτησία

2.

Η «διείσδυση» του εργολαβικού προσυμφώνου στις κτηματολογικές εγγραφές

α. Κατ’ αρχήν φορέας του εγγραπτέου δικαιώματος ο οικοπεδούχος

β. Προϋποθέσεις κτήσεως κυριότητας από τον εργολάβο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

IV. Προστασία του νομέα με προσύμφωνο από το σύστημα των βιβλίων του Υποθηκοφυλακείου στο Κτηματολόγιο

Α.

Τα δεδομένα υπό το καθεστώς του συστήματος των βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών

1.

Προστασία απέναντι στον κύριο και στους ειδικούς του διαδόχους με τα μέσα προστασίας της νομής

2. Άμυνα κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης με «ασπίδα» την ΑΚ

α.

Οι δημιουργουμενες σχέσεις μεταξύ κυρίου, εκ προσυμφώνου αγοραστή και τρίτων

β.

Άσκηση της ανακοπής τρίτου (ΚΠολΔ 936) από τον εκ προσυμφώνου αγοραστή με προβαλλόμενο λόγο καταχρηστική άσκηση δικαιώματος του καθ’ ου: Οι υποστηριχθείσες θέσεις

γ. Η θέση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

δ.

Η διχογνωμία σχετικά με την εφαρμογή της ΑΚ 281 στην αναγκαστική εκτέλεση

ε.

Σύνοψη νομολογιακών πορισμάτων σχετικά με τη συνδρομή των όρων της ΑΚ 281

Στ. Η ανακοπή τρίτου της ΚΠολΔ 936 – Δικονομικά

3.

Η δυνατότητα επίκλησης της ΑΚ 281 απέναντι στον ειδικό διάδοχο του εκ προσυμφώνου οφειλέτη

Β.

Τοποθέτηση του προβλήματος στο πλαίσιο του Εθνικού Κτηματολογίου

1. Η αρχή της δημόσιας πίστης

2. Τα τεκμήρια των άρθ. 7 και 13 Ν. 2664/1998

α. Το αμάχητο τεκμήριο των πρώτων εγγραφών (άρθ. 7 Ν. 2664/1998)

β.

Το μαχητό τεκμήριο των επιγενόμενων εγγραφών (άρθ. 13 Ν. 2664/1998)

Γ.

Επίδραση των τεκμηρίων στην έννομη θέση του νομέα με προσύμφωνο

1. Προλεγόμενα

2.

Η έννομη θέση του νομέα με προσύμφωνο μετά την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής και επί παράγωγης κτήσης της κυριότητας.

α. Η έκταση των κτηματολογικών τεκμηρίων στο δικαίωμα της νομής

β.

Κατ’ αρχήν αποκλεισμός επίκλησης της ΑΚ 281 από τον νομέα δυνάμει προσυμφώνου εναντίον του καλόπιστου ειδικού διαδόχου

γ.

Επίδραση της οριστικοποίησης στο αποδυναμωμένο δικαίωμα κυριότητας

δ.

Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα επίκλησης της ΑΚ 281 όταν το δικαίωμα νομής του εκ προσυμφώνου δανειστή έχει υποβληθεί σε οιονεί κτηματολογική δημοσιότητα

3.

Η έννομη θέση του νομέα με προσύμφωνο επί μεταβίβασης του προσυμφωνηθέντος δια αναγκαστικού πλειστηριασμού

α.

Η σύγκρουση των διατάξεων του ΚΠολΔ με τις ρυθμίσεις του Κτηματολογίου: Η άποψη περί ανεφάρμοστου του άρθ. 13 παρ. 3 Ν. 2664/1998 στην κτήση κυριότητας με πλειστηριασμό

β.

Η σύγκρουση των διατάξεων του ΚΠολΔ με τις ρυθμίσεις του Κτηματολογίου: Κριτική και ίδια θέση

γ.

Το πρόβλημα της προστασίας του επισπεύδοντος δανειστή από το άρθ. 13 παρ. 3 Ν. 2664/1998

δ.

Επίπτωση της κακής πίστης είτε του κατασχόντος είτε του υπερθεματιστή στο κύρος της κτήσεως κυριότητας με αναγκαστικό πλειστηριασμό

ε. Κριτική προσέγγιση – Ίδια θέση

Δ.

Προστασία του εκ προσυμφώνου δανειστή με το ασφαλιστικό μέτρο της δικαστικής μεσεγγύησης

1. Σύντομη επισκόπηση της ρύθμισης

2.

Προϋποθέσεις για να ζητηθεί η δικαστική μεσεγγύηση από τον εκ προσυμφώνου αγοραστή

α.

Όταν ο εκ προσυμφώνου δανειστής είναι και νομέας του προσυμφωνηθέντος

β. Όταν δεν έχει παραδοθεί η νομή στον εκ προσυμφώνου δανειστή

γ. Συνέπειες της δικαστικής μεσεγγύησης

δ.

Το επιτρεπτό της αναγκαστικής κατάσχεσης του πράγματος που τέθηκε σε δικαστική μεσεγγύηση

Ε.

Προστασία του εκ προσυμφώνου δικαιούχου μέσω της διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας

1.

Προλεγόμενα – Η σημασία της ρύθμισης στο πλαίσιο της προστασίας του δανειστή

2. Οι προϋποθέσεις της διάρρηξης

α. Οι προϋποθέσεις της διάρρηξης γενικά

β.

Η απαίτηση από προσύμφωνο ως προστατευτέα αξίωση στις ΑΚ 939 επ

γ. Η απαλλοτρίωση του προσυμφωνηθέντος

δ. Η προϋπόθεση της επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη

3.

Αγωγή διάρρηξης καταδολιευτικής δικαιοπραξίας: Τρόπος άσκησης – δικονομικά ζητήματα

4. Δικαστική απόφαση – Συνέπειες – Εκτέλεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

V. Προσύμφωνο και κτηματολογική ανακρίβεια

Α.

Η σχέση του προσυμφώνου με την ανακριβή πρώτη κτηματολογική εγγραφή

1.

Η έννοια και οι μορφές της ανακρίβειας της κτηματολογικής εγγραφής συνοπτικά

2.

Συνιστά η μη καταχώριση του προσυμφώνου ανακρίβεια της πρώτης εγγραφής;

α.

Η άποψη περί καταχώρισης του προσυμφώνου στο κτηματολογικό φύλλο ως «πρόσθετη πληροφορία»

β.

Κτηματολογική ανακρίβεια αφορώσα εγγραφές που έχουν καταχωρισθεί στο πεδίο των «πρόσθετων πληροφορίων

γ.

Ίδια άποψη: Η μη καταχώριση του προσυμφώνου δεν καθιστά την κτηματολογική εγγραφή ανακριβή

3.

Η επίπτωση της ανακριβούς κτηματολογικής εγγραφής στην έννομη θέση του εκ προσυμφώνου δικαιούχου

α. Μορφές εμφάνισης του προβλήματος

β.

Συνέπειες στα έννομα συμφέροντα του εκ προσυμφώνου δικαιούχου ανάλογα με το είδος της ανακρίβειας

Β.

Δυνατότητες του εκ προσυμφώνου δικαιούχου για διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής

1.

Τα κατ’ ιδίαν μέσα της διόρθωσης: Η αγωγή του άρθ. 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998

2.

Τα κατ’ ιδίαν μέσα της διόρθωσης: Η αίτηση του άρθ. 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998

α.

Το έννομο συμφέρον του εκ προσυμφώνου αγοραστή για άσκηση της αίτησης

β.

Δυνατότητα διόρθωσης με την αίτηση του άρθ. 6 παρ. 3 όταν το προσυμφωνηθέν είναι οριζόντια ιδιοκτησία που δεν καταχωρίστηκε στα κτηματολογικά φύλλα ως αυτοτελές ιδιοκτησιακό αντικείμενο

γ.

Προϋποθέσεις διόρθωσης με την αίτηση του άρθ. 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 όταν επικαλούμενος τίτλος κτήσης είναι η έκτακτη χρησικτησία

δ.

Δυνατότητες διόρθωσης για τον αγοραστή που προσυμφώνησε να αγοράσει οριζόντια ιδιοκτησία από τον εργολάβο χωρίς όμως να έχει μεταβιβαστεί σε εκείνον από τον οικοπεδούχο

3.

Διόρθωση περιγραφικών και γεωμετρικών στοιχείων με την αίτηση του άρθ. 6 παρ. 8

4.

Δυνατότητα διόρθωσης της πρώτης εγγραφής από τον εκ προσυμφώνου δικαιούχο με τη διαδικασία του προδήλου σφάλματος (άρθ. 18 παρ. 1 β΄ Ν. 2664/1998)

Γ.

Δυνατότητες του εκ προσυμφώνου δανειστή μετά την οριστικοποίηση της πρώτης εγγραφής

1. Ενοχικές αξιώσεις

2. Η αγωγή του άρθ. 7 παρ. 2 Ν. 2664/1998

Συμπεράσματα

Παράρτημα νομολογίας

1.

Αποδυνάμωση δικαιώματος υπέρ του εκ προσυμφώνου αγοραστή. Καταχρηστικά ασκεί τη διεκδικητική αγωγή ο οικοπεδούχος κατά του εκ προσυμφώνου αγοραστή του διαμερίσματος, ο οποίος είχε καταβάλει το τίμημα που είχε προσυμφωνηθεί και αποπεράτωσε με δαπάνες του το διαμέρισμα, παρά την κήρυξη του εκ προσυμφώνου οφειλέτη – εργολάβου ως έκπτωτου (ΟλΑΠ 56/1990, ΕλλΔνη 1991.494 = ΝοΒ 1991.382 = ΤΝΠ Νόμος).

2.

Η αποδυνάμωση του δικαιώματος του κυρίου μπορεί να προταθεί ως λόγος ανακοπής της ΚΠολΔ 936 προς ακύρωση της επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης (Αγόρευση του Εισαγγελέα ΑΠ Κ. Φαφούτη στην ΟλΑΠ 448/1984, ΝοΒ 1985.61 = ΤΝΠ Νόμος)

3.

Αρχή ανοικτού κτηματολογίου. Δυνατότητα καταχώρισης του προσυμφώνου στο κτηματολογικό φύλλο στο πεδίο των πρόσθετων πληροφοριών. Για την αφετηρία χρησιδεσπόζουσας νομής σε όροφο ή τμήμα οικοδομής απαιτείται η σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας, η οποία στην περίπτωση της σύστασης με διάταξη τελευταίας βουλήσεως ολοκληρώνεται με τη μεταγραφή στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή την καταχώριση στο οικείο κτηματολογικό φύλλο της συμβολαιογραφικής δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς. Η νομή που αποκτήθηκε με προσύμφωνο πριν τη μεταγραφή της συστατικής πράξης δεν άγει σε κτήση κυριότητας με χρησικτησία. Κρίση περί αντισυνταγματικότητας της διάταξης της περιπτ. στ΄ του άρθ. 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998 (ΕφΔυτΜακ 96/2019, ΤΝΠ Νόμος).

4.

Παράδοση νομής με προσύμφωνο. Αιτία της μεταβίβασης της νομής το ίδιο το προσύμφωνο. Σημασία της προθεσμίας για την κατάρτιση της οριστικής σύμβασης. Κατά κανόνα όταν με το προσύμφωνο παραδίδεται η νομή του ακινήτου και καταβάλλεται μέρος ή το σύνολο του τιμήματος θα πρόκειται για προθεσμία εκπληρώσεως. (ΕφΠατρ 306/2004, ΑχΝομ 2005.151 = ΤΝΠ Νόμος)

5.

Το προσύμφωνο δεν παρέχει δικαίωμα νομής ή κατοχής του προσυμφωνηθέντος πράγματος στον εκ προσυμφώνου δανειστή, εκτός εάν έχει συνομολογηθεί πρόσθετη σύμβαση χρησιδανείου – μειοψηφία ενός μέλους (ΕφΘεσ 1348/2000, Αρμ. 2000.939 = ΤΝΠ Νόμος)

6.

Είναι ζήτημα ερμηνείας του σχετικού όρου της δικαιοπραξίας, αν η ταχθείσα με το προσύμφωνο προθεσμία συνιστά προθεσμία εκπληρώσεως ή διαλυτική προθεσμία, μετά την παρέλευση της οποίας τα μέρη αποδεσμεύονται από την υποχρέωση κατάρτισης της οριστικής σύμβασης. Αναιρετικός έλεγχος. Κρίση ότι η συμφωνηθείσα προθεσμία είχε τον χαρακτήρα διαλυτικής προθεσμίας. (ΑΠ 911/2021, ΕπΑκ 2022.90 = www.areiospagos.gr).

7.

Εξαναγκαστική σύναψη της οριστικής σύμβασης και μετάσταση της κυριότητας στον δανειστή από το προσύμφωνο μετά την καταδίκη του οφειλέτη σε δήλωση βουλήσεως. Περιεχόμενο διεκδικητικής αγωγής αγοραστή με προσύμφωνο που συνήφθη κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας. (ΜΠρΘεσ 7383/2022, ΕπΑκ 2022.902).

8.

Κληρονομητό υποχρέωσης από προσύμφωνο. Αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως στρεφόμενη κατά των κληρονόμων του εκ προσυμφώνου οφειλέτη. Ο δικαιούχος οφείλει να επικαλεστεί ότι οι κληρονόμοι του οφειλέτη αποδέχτηκαν την κληρονομία και τη μεταγραφή του δημοσίου εγγράφου αποδοχης. Εάν οι κληρονόμοι του οφειλέτη αδρανούν δικαιούται ο δανειστής να προκαλέσει την έκδοση κληρονομητηρίου και να το μεταγράψει ή να μεταγράψει οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο αποδεικνύει την αποδοχή κληρονομιάς. Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης κληρονόμων. Απορρίπτεται αγωγή. (ΜΠρΘεσ 11372/2022, Αρμ. 2023.623).

9.

Δεν είναι δυνατή η κτήση κυριότητας σε όροφο ή τμήμα ορόφου οικοδομής με χρησικτησία αν ο όροφος ή το διαμέρισμα δεν αποτελεί ήδη συνεστημένη οριζόντια ιδιοκτησία (ΑΠ 1187/2015, ΤΝΠ Νόμος = ΕλλΔνη 2016.192)

10.

Ενεργητική νομιμοποίηση εκ προσυμφώνου αγοραστή για την άσκηση αγωγής του άρθ. 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998 με αίτημα τη διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής και την καταχώριση του εγγραπτέου δικαιώματος του αντισυμβαλλομένου του - εκ προσυμφώνου πωλητή (ΜΠρΘεσ 2573/2020, ΕπΑκ 2021.436).

11.

Είναι δυνατή η λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της δικαστικής μεσεγγύησης για την εξασφάλιση της ενοχικής αξίωσης του εκ προσύμφωνου αγοραστή (ΜΠρΝαξ 39/2015, ΤΝΠ Νόμος)

12.

Αγωγή καταδίκης σε δήλωση βουλήσεως. Δεν εγγράφεται στα βιβλία διεκδικήσεων, ούτε καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου, ακόμα και αν σωρεύεται αίτημα για την παράδοση του ακινήτου σύμφωνα με την ΑΚ 1094, διότι το εμπράγματο δικαίωμα δεν έχει γεννηθεί κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής (ΕφΠειρ 701/2015, ΤΝΠ Νόμος)

13.

Κατάργηση προσυμφώνου. Τύπος της καταργητικής συμφωνίας. (ΕφΑθ 2180/2006, ΕλλΔνη 2006.1504)

14.

Τροποποίηση προσυμφώνου. Πότε απαιτείται η τήρηση του τύπου της οριστικής σύμβασης (ΕφΑθ 934/2006, ΕλλΔνη 2006.919 = ΤΝΠ Νόμος)

15.

Διάρρηξη καταδολιευτικής δικαιοπραξίας. Τη διάρρηξη μπορεί να ζητήσει ο εκ προσυμφώνου δανειστής. Εάν ο οφειλέτης απαλλοτρίωσε το προσυμφωνηθέν προς καταδολίευση του δανειστή δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της μη επάρκειας της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη (ΟλΑΠ 19/2008, ΤΝΠ Νόμος = ΕλλΔνη 2008.1343)

Βιβλιογραφία

Ευρετήριο Νομικών Κανόνων

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ε. Μπέκα, Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #10
Παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων της αγωγής διάρρηξης στο πλαίσιο του συστήματος βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών και του Εθνικού Κτηματολογίου
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης και του λειτουργούντος Κτηματολογίου
Μ. Περτσελάκη, Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #11
Συνολική προσέγγιση της μίσθωσης τραπεζικής θυρίδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στην πράξη