Δ. Τσικρικάς, Διαδικαστικές πράξεις, 2017


Δ. Τσικρικάς, Διαδικαστικές πράξεις, 2017

Η μελέτη επικεντρώνεται στη λειτουργία και τις έννομες συνέπειες των διαδικαστικών πράξεων, καθώς και στις μορφές του ανισχύρου τους. Γίνεται προσπάθεια να καταδειχθεί η σημασία των διαδικαστικών πράξεων για την έναρξη, την πρόοδο και την περάτωση της διαδικασίας τόσο της διαγνωστικής δίκης όσο και της αναγκαστικής εκτελέσεως, καθώς και για την αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας.

Η μελέτη κινείται κυρίως στον χώρο του εσωτερικού δικονομικού δικαίου, ερευνά, ωστόσο, πολλά επιμέρους ζητήματα των διαδικαστικών πράξεων και υπό το πρίσμα του δικονομικού διεθνούς δικαίου και επιδιώκει την σύζευξη της δογματικής-συστηματικής έρευνας με τις ιδιαιτερότητες της επιλύσεως των διασυνοριακών διαφορών.

Edition info

Title
Διαδικαστικές πράξεις
Ζητήματα κύρους και εννόμων συνεπειών υπό το πρίσμα του εσωτερικού και του δικονομικού διεθνούς δικαίου
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-569-0
Pages
ΧΙΙ + 246
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις -Έννοια και λειτουργία των διαδικαστικών πράξεων

ΙΙ. Ιστορική εξέλιξη της έννοιας και της λειτουργίας των διαδικαστικών πράξεων, καθώς και των μορφών του ανισχύρου τους

1. Η δίκη του ρωμαϊκού δικαίου

2. Η δίκη του ρωμαϊκού κανονικού δικαίου

3. Η δίκη του γερμανικού και γαλλικού δικαίου μέχρι την περίοδο των κωδικοποιήσεων

4. Η θεωρητική διαμόρφωση των μορφών του ανισχύρου των διαδικαστικών πράξεων

5. Διαδικαστικές πράξεις και μορφές του ανισχύρου τους κατά το προϊσχύσαν ημεδαπό αστικό δικονομικό δίκαιο-Η μετάβαση στο δίκαιο του ΚΠολΔ

ΙΙΙ. Διαδικαστικές πράξεις και δικαιοπραξίες του ουσιαστικού δικαίου

IV. Διακρίσεις των διαδικαστικών πράξεων

1. Πράξεις των οργάνων απονομής δικαιοσύνης και πράξεις των διαδίκων

2. Επιτευκτικές και επενεργητικές διαδικαστικές πράξεις

2.1. Η σημασία της διακρίσεως

2.2. Οι επιτευκτικές διαδικαστικές πράξεις

2.3. Οι επενεργητικές διαδικαστικές πράξεις

3. Δισυπόστατες και διφυείς διαδικαστικές πράξεις

4. Δικονομικές συμβάσεις

V. Παραίτηση από διενεργηθείσες διαδικαστικές πράξεις

VI. Η δυνατότητα της διενέργειας διαδικαστικών πράξεων υπό αίρεση

VII. Η δικονομική ακυρότητα

1. Έννοια και λειτουργία της δικονομικής ακυρότητας

2. Διαδικαστικές πράξεις, οι οποίες είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως άκυρες

3. Η δικονομική ακυρότητα μόνον διαδικαστικών πράξεων και όχι αποδεικτικών και διαδικαστικών εγγράφων

3.1. Το ανίσχυρο των αποδεικτικών μέσων

3.2. Το ανίσχυρο εκθέσεων και δικογράφων

4. Διάκριση της δικονομικής ακυρότητας από το ανυπόστατο των διαδικαστικών πράξεων

5. Σχέση της δικονομικής ακυρότητας με την έκπτωση από δικονομικό δικαίωμα

6. Προϋποθέσεις της δικονομικής ακυρότητας

7. Επίκληση της δικονομικής ακυρότητας

7.1. Ο κανόνας της υποχρεωτικής επικλήσεως της δικονομικής ακυρότητας

7.2. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα προς επίκληση της δικονομικής ακυρότητας

7.3. Διαδικαστικό στάδιο προβολής της δικονομικής ακυρότητας

7.4. Αναιρετικός έλεγχος των πλημμελειών που εμφιλοχωρούν κατά την επίκληση και εξέταση της δικονομικής ακυρότητας

8. Οι συνέπειες της ακυρώσεως διαδικαστικής πράξεως

9. Επανάληψη της ακυρωθείσας διαδικαστικής πράξεως

VIII. Η επίδραση ελαττωμάτων της βουλήσεως επί της ισχύος και των εννόμων συνεπειών διαδικαστικών πράξεων

ΙΧ. Οι δυνατότητες ασκήσεως αναγνωριστικής αγωγής προς διάγνωση του κύρους και των εννόμων συνεπειών διαδικαστικών πράξεων

1. Έννοια και λειτουργία της αναγνωριστικής αγωγής

2. Το κύρος και οι έννομες συνέπειες διαδικαστικών πράξεων ως αντικείμενο αναγνωριστικής αγωγής

Χ. Η λειτουργία των διαδικαστικών πράξεων στις διασυνοριακές διαφορές

1. Η σημασία των διαδικαστικών πράξεων στις διασυνοριακές διαφορές

2. Το δίκαιο που διέπει την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων κατά την επίλυση διασυνοριακών διαφορών

3. Διαδικαστικές πράξεις που επιχειρούνται σε αλλοδαπή έννομη τάξη

4. Το επί των εννόμων συνεπειών των διαδικαστικών πράξεων εφαρμοστέο δίκαιο

5. Η πολλαπλότητα των κρίσιμων δικονομικών και ουσιαστικών εννόμων τάξεων

6. Προϋποθέσεις διενέργειας διαδικαστικών πράξεων στο εξωτερικό

7. Ειδικά: Προϋποθέσεις επιδόσεως διαδικαστικών εγγράφων στο εξωτερικό

8. Η αναγνώριση των δικονομικών εννόμων συνεπειών αλλοδαπών διαδικαστικών πράξεων

8.1. Οι έννομες συνέπειες, οι οποίες είναι δυνατόν να τύχουν αναγνωρίσεως

8.2. Ειδικά: Η αναγνώριση των εννόμων συνεπειών πράξεων της διαδικασίας αναγκαστικής εκτελέσεως

8.3. Έννοια και λειτουργία της αναγνωρίσεως των δικονομικών εννόμων συνεπειών διαδικαστικών πράξεων. Σύγκριση με την διασυνοριακή ισχύ της εκτελεστότητας

8.4. Η λειτουργία της διατάξεως του άρθρου 54 § 1 Κανονισμού 1215/2012 κατά την διασυνοριακή αναγκαστική εκτέλεση

ΧΙ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Μηχιώτης, Αοριστία και Νομική Αβασιμότητα της Αγωγής, 2024
Μια σύγχρονη και πρακτική διάσταση όλων των ζητημάτων γύρω από την αοριστία και τη νομική αβασιμότητα της αγωγής
Δ. Μηχιώτης, Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ., 2024
Εξαντλητική παρουσίαση όλων των ερμηνευτικών ζητημάτων γύρω από τους λόγους και τις έννομες συνέπειες της αναγκαστικής ομοδικίας
Α. Άνθιμος, Επιδόσεις στο εξωτερικό, 2η έκδ., 2023
Ένα απαραίτητο πρακτικό εργαλείο για την επίδοση δικογράφων και εξώδικων πράξεων στο εξωτερικό
Π. Κολοτούρος, Αναγκαία Ομοδικία, 2023
Εκτενής ανάλυση της δομής και της λειτουργίας της αναγκαίας ομοδικίας με έμφαση σε δυσεπίλυτα δογματικά ζητήματα
Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Mάιος 2023, 17η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...