Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Οικονομική Κρίση και Εργατικό Δίκαιο, 2013


Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Οικονομική Κρίση και Εργατικό Δίκαιο, 2013

Η όξυνση και επέκταση του φαινομένου της απορρύθμισης του εργατικού δικαίου στη χώρα μας στο πλαίσιο των αλλεπάλληλων και διαδοχικών, επιβληθέντων από την Τρόικα «προγραμμάτων διάσωσης», που, ωστόσο, αποδεικνύονται καταστροφικά, εξωθώντας την Ελλάδα σε status ενός «failed state», προσδίδουν στην προβληματική της σχέσης οικονομίας, πολιτικής και εργατικού δικαίου δραματική επικαιρότητα. Πολλώ μάλλον καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αδυνατώντας λόγω δομικών ατελειών και «κατασκευαστικών λαθών» να αντιμετωπίσει την προκληθείσα από την κατάρρευση της Lehman brothers χρηματοπιστωτική κρίση, επέλεξε την Ελλάδα ως «κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό πειραματόζωο», αναθέτοντάς της το ρόλο του πιλότου του κυοφορούμενου «νέου», απογυμνωμένου από τα «παραδοσιακά» αξιακά - νομικοπολιτιστικά του χαρακτηριστικά, ευρωπαϊκού εργασιακού μοντέλου. Την επιτακτική ανάγκη ερευνητικής προσέγγισης της οικονομικής κρίσης και των απορρυθμιστικών των σχέσεων εργασίας επιπτώσεών της, ιδίως μέσω της διαχρονικής παρακολούθησης, όχι μόνο από τον νομικό μελετητή αλλά και από κάθε κριτικά σκεπτόμενο, ενδιαφερόμενο πολίτη, φιλοδοξεί να υπηρετήσει το παρόν βιβλίο. Πρόκειται ειδικότερα για συγκέντρωση και επανέκδοση σε ενιαία μορφή μελετών και άρθρων, που από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του '80, με αφορμή τις περιοριστικές εισοδηματικές πολιτικές, μέχρι τους σημερινούς χαλεπούς καιρούς των μνημονίων, μελετούν την επίμαχη προβληματική. Η σταθερή κοινή κριτική - διαλεκτική φιλοσοφική και κοσμοθεωρητική αφετηρία και η μεθοδολογική και γνωσιοθεωρητική ταυτότητα, που χαρακτηρίζουν τα μελετήματα αυτά, προσδίδουν στο εν λόγω εκδοτικό εγχείρημα εσωτερική συνοχή και ενότητα.

Το βιβλίο αποτελείται από δύο ενότητες χρονολογικά προσδιορισμένες. Η μεν πρώτη ενότητα περιλαμβάνει την προβληματική της απορρύθμισης του εργατικού δικαίου ως συνέπειας της οικονομικής κρίσης κατά την προμνημονιακή περίοδο (1983 - 2009), η δε δεύτερη πραγματεύεται την θεματική αυτή κατά την μνημονιοκρατούμενη περίοδο. Ως εισαγωγή κρίθηκε μεθοδολογικά και επιστημολογικά σκόπιμο να τεθεί μελέτη του συγγραφέα, η οποία απηχεί εισήγησή του στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ), οργανωθείσα από την «Εταιρεία του Δικαίου της Εργασίας και της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΕΔΕΚΑ) στις 2.6.1983. Τούτο δε καθώς μόνο ο φωτισμός και η έρευνα της σχέσης εργατικού δικαίου και οικονομικο-πολιτικού συστήματος καθιστούν δυνατή την κατανόηση, μελέτη και ερμηνεία των κραδασμών, παλινδρομήσεων και ανατροπών, που χαρακτηρίζουν την πορεία και λειτουργία του εργατικού δικαίου σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτουν τα, σύμφυτα με το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα, πεπερασμένα ρυθμιστικά όριά του.

Από το σύνολο των περιλαμβανομένων στον παρόντα τόμο μελετών θα μπορούσαν ενδεικτικά να εξαρθούν οι ακόλουθες: Από μεν το Πρώτο Μέρος, α) «Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη της μικροηλεκτρονικής ανασυγκρότησης», β) «Το εργατικό δίκαιο σε κρίσιμη καμπή», μια επιτομή της όλης προβληματικής, γ) «Τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης», που προαναγγέλλουν τις διαβόητες «Ειδικές Οικονομικές Ζώνες» (ΕΟΖ) και δ) «Η συλλογική αυτονομία στο στόχαστρο του νεοφιλελευθερισμού», που προεικονίζει τη μετάβαση των πληγμάτων από το μικρό - στο μακροοικονομικό επίπεδο κατά τη μνημονιακή περίοδο, από δε το Δεύτερο Μέρος, α) «Die Tarifiautonomie in kritischer Wende. Das Beispiel Griechenlands», όπου αναδεικνύεται ανάγλυφα ο εργαστηριακός - πειραματικός ρόλος της χώρας, β) «Συλλογικές συμβάσεις και νεοφιλελεύθερος ψευδο-ορθολογιστικός ολοκληρωτισμός», όπου δίνεται απάντηση στην επιχείρηση λογικής και ιδεολογικής απαξίωσης θεμελιακών αρχών του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων και γ) «Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Ν. 1767/1988) και εποχή των μνημονίων», όπου μεταξύ άλλων αναπτύσσεται η θέση ότι δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση του άρθρου 16 Ν. 1870/1990, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 14 του Ν. 3899/2010, στο δίκαιο της συμμετοχής, έτσι ώστε οι συλλογικές διαφορές που πηγάζουν από το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1767/1988 να εξακολουθούν να ανήκουν στο έργο της διαιτησίας του ΟΜΕΔ.

Edition info

Title
Οικονομική Κρίση και Εργατικό Δίκαιο
Κριτικού νομικού λόγου εγκώμιο Άρι Καζάκου
© 2013
Author
ISBN
978-960-568-048-0
Pages
XXVIIΙ + 371
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

ΚΡΙΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ζήτηματα απορρύθμισης του εργατικου δικαιου

κατά την προμνημονιακή περίοδο

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. L’ impact des difficultés économiques de l’ entreprise sur la condi­­tions de travail

2. Συλλογική αυτονομία, περιοριστική εισοδηματική πολιτική και Σύνταγμα

3. Απαγόρευση διπλοθεσίας, ανεργία και Σύνταγμα

4. Τεχνολογική πρόοδος, απολύσεις και νομική προστασία

5. «Νεοφιλελευθερισμός» και εργασιακές σχέσεις

6. Χρόνος εργασίας, ανεργία και συνδικάτα

7. Οι εργασιακές σχέσεις στη δίνη της μικροηλεκτρονικής καπιτα­λι­στι­κής ανασυγκρότησης

8. Το εργατικό δίκαιο σε κρίσιμη καμπή

9. Η απορρύθμιση του χρόνου εργασίας. Επίκαιροι προβληματισμοί

10. Η 4ήμερη εβδομαδιαία εργασία: Αλληλεγγύη της κρίσης ή κρίση της αλληλεγγύης;

11. Τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης (Άρθρο 4 Ν. 2639/1998). Μια εικόνα του μέλλοντος των σχέσεων εργασίας;

12. Η συλλογική αυτονομία στο στόχαστρο του νεοφιλελευθερισμού. Με αφορμή το Ν. 2602/1998

13. Η συλλογική αυτονομία σε κρίσιμη καμπή

14. Η απορρύθμιση του εργατικού δικαίου υπό το φως της παγκοσμιοποίησης

15. Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και ομαδικές απολύσεις. Επίκαιροι προβληματισμοί

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

η απορρυθμιση του εργατικου δικαιου

στη μνημονιοκρατουμενη ελλαδα

1. Σύνταγμα, Μνημόνιο, εργασιακές σχέσεις και «σωτηρία της πατρίδας»

2. Die Tarifautonomie in kritischer Wende. Das Beispiel Griechen­lands

3. Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας στο απόσπασμα

4. Η διάλυση των συλλογικών σχέσεων εργασίας και το χρέος της αριστεράς

5. Συλλογικές Συμβάσεις και νεοφιλελεύθερος ψευδορθολογιστικός ολοκληρωτισμός

6. Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη μνημονιοκρατούμενη Ελλάδα

7. Δικαστήρια και απεργίες στην εποχή των μνημονίων: Η κορύφωση μιας «μονομανούς» πρακτικής

8. Η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις (Ν. 1767/1988) στην εποχή των μνημονίων. Μία πρώτη προσέγγιση

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 3η έκδ., 2021
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Οι τροποποιήσεις της εργατικής νομοθεσίας με τον πρόσφατο νόμο 4808/2021 κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση, στην οποία λήφθηκαν υπόψη και οι τροποποιήσεις που...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 2, 2021
Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει 21 θέματα με αντικείμενο ζητήματα εργατικού δικαίου από την ύλη των συλλογικών εργασιακών σχέσεων. Οι τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021...
Δ. Ζερδελής, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2021
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4808/2021 στο συλλογικό εργατικό δίκαιο, και συγκεκριμένα στην οργάνωση και λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στο δίκαιο...