Δ. Παπαστερίου, Κτηματολογικό δίκαιο, 2η έκδ., 2019


Δ. Παπαστερίου, Κτηματολογικό δίκαιο, 2η έκδ., 2019

Το Κτηματολογικό Δίκαιο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η πρόσφατη νομοθεσία –κυρίως τα άρθρα 1 έως 42 ν. 4512/2018 – θέτει σε νέες βάσεις την οργάνωση και τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Το υπάρχον νομοθετικό καθεστώς των ν. 2308/1995 και 2664/1998 επηρεάζεται τόσο άμεσα όσο και έμμεσα από το ν. 4512/2018. Οι επιδράσεις είναι καταλυτικές. Κατάργηση υπαρχόντων οργάνων και αντικατάστασή τους από νέα όργανα, με δεσπόζον όργανο το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Η κτηματογράφηση έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο σε πολλές περιοχές της χώρας, αυτό της υποχρεώσεως για υποβολή δηλώσεων. Η παράλειψή τους εμπεριέχει πολλούς κινδύνους, για παράδειγμα τον κίνδυνο χαρακτηρισμού των ακινήτων ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Σημαντική είναι η σύσταση και λειτουργία των Κτηματογραφικών Γραφείων για ετεροδημότες, καθώς και οι αναμενόμενες «μονάδες ενημέρωσης».

Η ανάγκη για ενημέρωση του νομικού κόσμου – αλλά και των ενδιαφερόμενων πολιτών – για τη νέα κατάσταση πραγμάτων οδηγεί στην παρούσα δεύτερη έκδοση του Κτηματολογικού Δικαίου, μετά την εξάντληση της πρώτης εκδόσεως. Πρόκειται για μια συστηματική επεξεργασία του νομικού καθεστώτος που διέπει το Εθνικό Κτηματολόγιο. Σημαντικότατη είναι η παράθεση και επεξεργασία της νέας νομολογίας, καθώς και η διαλεκτική προσέγγιση κατά περίπτωση της θεωρίας, οι οποίες καλύπτουν το κτηματολογικό φαινόμενο με εντατικούς ρυθμούς την τελευταία πενταετία.

Edition info

Title
Κτηματολογικό δίκαιο
Κατ' άρθρο ερμηνεία
Ν. 2308/1995 και Ν. 2664/1998 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και από το Ν. 4512/2018 (άρθρα 1 έως 42)
© 2019
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-935-3
Pages
XCII + 1845
Price
€ 140.00
In stock

Table of contents   +

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Α § 1. Προλεγόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α § 2. Έννοια Κτηματολογικού Δικαίου

Α § 3. Πηγές Κτηματολογικού Δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α § 4. ΟΚΧΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ΕΚΧΑ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Α § 5. Άλλα προβλεπόμενα όργανα

Α § 5Α. Επιτροπή Επιλύσεως Αμφισβητήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

Α § 6. Κτηματογράφηση και Δίκαιο Κτηματογραφήσεως

Α § 7. Διαδικασία κτηματογραφήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Α § 8. Επιλεγμένοι νομικοί όροι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α § 9. Επιδράσεις Κτηματολογικού Δικαίου στο Αστικό Δίκαιο

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νόμος 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΗΡΥΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Β § 1. Άρθρο 1 ν. 2308/1995

Β § 2. Άρθρο 2 ν. 2308/1995

Β § 3. Άρθρο 2α ν. 2308/1995

Β § 4. Άρθρο 2β ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

B § 5. Άρθρο 3 ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Β § 6. Άρθρο 3α ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Β § 7. Άρθρο 4 ν. 2308/1995

Β § 8. Άρθρο 5 ν. 2308/1995

Β § 9. Άρθρο 6 ν. 2308/1995

Β § 10. Άρθρο 7 ν. 2308/1995

Β § 11. Άρθρο 8 ν. 2308/1995

Β § 12. Άρθρο 8α ν. 2308/1995

Β § 13. Άρθρο 8β ν. 2308/1995

Β § 14. Άρθρο 9 ν. 2308/1995 (καταργήθηκε)

Β § 15. Άρθρο 9α ν. 2308/1995

Β § 16. Άρθρο 10 ν. 2308/1995 (καταργήθηκε)

Β § 17. Άρθρο 10α ν. 2308/1995 (καταργήθηκε)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΠΕΡΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

B § 18. Άρθρο 11 ν. 2308/1995

B § 19. Άρθρο 12 ν. 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Β § 20. Άρθρο 13 ν. 2308/1995

Β § 21. Άρθρο 13α ν. 2308/1995

Β § 22. Άρθρο 14 ν. 2308/1995

Β § 23. Άρθρο 20 ν. 2308/1995

Β § 24. Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Κτηματογράφηση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Νόμος 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γ § 1. Προλεγόμενα

Γ § 2. Άρθρο 1 ν. 2664/1998

Γ § 3. Άρθρο 2 ν. 2664/1998

Γ § 4. Άρθρο 3 ν. 2664/1998

Γ § 4Α. Ρυθμίσεις Κτηματολογικών Γραφείων και κτηματολογικών στοιχείων ν. 4512/2018

Γ § 5. Άρθρο 4 ν. 2664/1998

Γ § 5Α. Άρθρο 4 ν. 2664/1998 (ν. 4512/2018)

Γ § 6. Άρθρο 5 ν. 2664/1998

Γ § 6Α. Άρθρο 5 ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Γ § 7. Άρθρο 6 ν. 2664/1998

Γ § 8. Άρθρο 7 ν. 2664/1998

Γ § 9. Άρθρο 7α ν. 2664/1998

Γ § 10. Άρθρο 8 ν. 2664/1998

Γ § 11. Άρθρο 9 ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γ § 12. Άρθρο 10 ν. 2664/1998

Γ § 13. Άρθρο 11 ν. 2664/1998

Γ § 14. Άρθρο 12 ν. 2664/1998

Γ § 15. Άρθρο 13 ν. 2664/1998

Γ § 16. Άρθρο 13α ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γ § 17. Άρθρο 14 ν. 2664/1998

Γ § 18. Άρθρο 15 ν. 2664/1998

Γ § 19. Άρθρο 16 ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γ § 20. Άρθρο 17 ν. 2664/1998

Γ § 21. Άρθρο 18 ν. 2664/1998

Γ § 22. Άρθρο 19 ν. 2664/1998

Γ § 23. Άρθρο 19α ν. 2664/1998

Γ § 24. Άρθρο 20 ν. 2664/1998

Γ § 25. Άρθρο 20α ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γ § 26. Άρθρο 21 ν. 2664/1998

Γ § 27. Άρθρο 22 ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γ § 28. Άρθρο 23 ν. 2664/1998

Γ § 29. Άρθρο 24 ν. 2664/1998

Γ § 30. Άρθρο 25 ν. 2664/1998

Γ § 31. Άρθρο 26 ν. 2664/1998

Γ § 32. Άρθρο 34 ν. 2664/1998

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ δεύτερης εκδόσεως

ΠΡΟΛΟΓΟΣ πρώτης εκδόσεως

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Εισαγωγή στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Α § 1. Προλεγόμενα

I. Προδιάθεση

ΙΙ. Γενικά για το Κτηματολόγιο

Α. Εννοιολογική προσέγγιση

Β. Ιστορική διαδρομή

1. Η δημοσιότητα στην αρχαιότητα

2. Η δημοσιότητα μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση

3. Το εισαχθέν κατά τη Γαλλική Επανάσταση νομικό καθεστώς

4. Η δημοσιότητα στη Γερμανία

5. Ιστορική διαδρομή των σχετικών προσπαθειών στην Ελλάδα

Γ. Άλλες περιπτώσεις ειδικών κτηματολογίων

1. Οθωμανικό Κτηματολόγιο

2. Κτηματολογικός Κανονισμός Ρόδου (Κτηματολόγιο Δωδεκανήσου)

3. Κτηματολόγιο Δήμων και Κοινοτήτων

4. Αγροτικό Κτηματολόγιο

5. Κτηματολόγιο Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

6. Αμπελουργικό Κτηματολόγιο

7. Κτηματολόγιο Φιλανθρωπικών Σωματείων

8. Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο

9. Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης

10. Τ.ΕΘ.Α. – Μηχανογραφημένο Πληροφοριακό Σύστημα

11. Ενδεικτική αναφορά

ΙΙΙ. Το Κτηματολόγιο ως αναπτυξιακό εργαλείο

Α. Πολυδιάστατο Κτηματολόγιο

B. Διαλειτουργικό Κτηματολόγιο

Γ. Το Κτηματολόγιο ως βάση διασυνδέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α § 2. Έννοια Κτηματολογικού Δικαίου

I. Το Κτηματολογικό Δίκαιο

Α. Εννοιολογική προσέγγιση

Β. Πρωτογενές και δευτερογενές Κτηματολογικό Δίκαιο

II. Διαδικασία διαδοχικής κτηματογραφήσεως

III. Παράλληλη παρουσία των δύο συστημάτων

IV. Γενικές παρατηρήσεις

V. Νομική φύση των κανόνων του Κτηματολογικού Δικαίου

VI. Ερμηνεία των κανόνων Κτηματολογικού Δικαίου

Α. Γενικά

Β. Σύμφωνη με το ν. 2664/1998 ερμηνεία του ν. 2308/1995

Γ. Ερμηνεία με βάση τις αρχές του Εθνικού Κτηματολογίου

Δ. Οι μέθοδοι ερμηνείας στο Κτηματολογικό Δίκαιο

1. Τελολογική ερμηνεία

2. Λογική ερμηνεία

3. Γραμματική ερμηνεία

Ε. Διασταλτική ερμηνεία

VIΙ. Κτηματολογική σχέση

VIΙΙ. Ειδικά ζητήματα

Α. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα. Σχετικές εξουσιοδοτήσεις

1. Οι εξουσιοδοτήσεις

2. Το αντικείμενο των εξουσιοδοτήσεων

3. Περιπτωσιολογία

4. Παρατηρήσεις

Β. Παροχή υλικοτεχνικής υποστηρίξεως

ΙΧ. Παραβίαση κανόνων Κτηματολογικού Δικαίου

Α § 3. Πηγές Κτηματολογικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ν. 2308/1995

A. Νόμος για την κτηματογράφηση

Β. Διάγραμμα του ν. 2308/1995

1. Ο χάρτης του ν. 2308/1995

2. Παρατηρήσεις

Γ. Σκοπός του ν. 2308/1995

Δ. Ειδικά ζητήματα

1. Ζήτημα συνταγματικότητας

2. Ζήτημα προσδιορισμού ιδιοκτησίας

3. Ζήτημα επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών

4. Ζητήματα από τη χρήση γης και την προστασία των δασών

5. Εφαρμοστέες διατάξεις βάσει τροποποιητικών νόμων

α. Βάσει του άρθρου 3 τροποποιητικού ν. 3127/2003

β. Βάσει των άρθρων 10, παρ. 1, ν. 3481/2006 και 13 ν. 4164/2013

ΙIΙ. Ν. 2664/1998

A. Νόμος για το Κτηματολόγιο

Β. Ο χάρτης του ν. 2664/1998

1. Γενικά

2. Τίτλοι κεφαλαίων

3. Παράτιτλοι άρθρων

IV. N. 3882/2010

V. Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων

VΙ. Έκδοση υπουργικών αποφάσεων

VIΙ. Έκδοση αποφάσεων του ΟΚΧΕ

VIΙΙ. Έκδοση αποφάσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (ήδη ΕΚΧΑ ΑΕ)

ΙΧ. Εξελικτική πορεία

Χ. Ο ν. 4512/2018

ΧΙ. Μέσα γνωστοποιήσεως

XΙΙ. «Κτηματολογική παιδεία»

XIΙΙ. Κτηματολογικό Δίκαιο και δικονομικές διατάξεις

ΧΙV. Κτηματολογικό Δίκαιο και Διοικητικό Δίκαιο

ΧV. Κτηματολογική νομοθετική επιδημία

ΧVI. Ν. 4164/2013

A. Εισαγωγικά

Β. Χάρτης του ν. 4164/2013

Γ. Από την Εισηγητική Έκθεση

XVII. Ο ν. 4512/2018

Α. Χάρτης του ν. 4512/2018 με αναφορά στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Β. Αποσπάσματα από την αιτιολογική Έκθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κτηματολογικά όργανα

Α § 4. ΟΚΧΕ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ΕΚΧΑ ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ι. Κτηματολογικά όργανα

ΙΙ. ΟΚΧΕ (μέχρι την κατάργησή του)

Α. Σύσταση και νομική φύση

Β. Σκοπός

Γ. Αρμοδιότητες

Δ. Ποικίλα ζητήματα

ΙΙΙ. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (μέχρι την αναβάθμισή της)

Α. Σύσταση

Β. Σκοπός

Γ. Αρμοδιότητες

Δ. Νομική φύση

E. H YA 817/1995 για ίδρυση της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

Στ. Επιχειρησιακό Σχέδιο

Ζ. Αναγνώριση δραστηριοτήτων

Η. Συνεργασίες της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

ΙV. Κατάργηση ΟΚΧΕ – Σύσταση ΕΚΧΑ ΑΕ

V. Το (νέο) όργανο: Η ΕΚΧΑ ΑΕ

Α. Ίδρυση ΕΚΧΑ ΑΕ

Β. Μεταφορά αρμοδιοτήτων

Γ. Μεταφορά έννομων σχέσεων – Ρύθμιση εκκρεμών δικών

Δ. Αυτοδίκαιη περιέλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας

Ε. Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λόγω της καταργήσεως ΟΚΧΕ

Στ. Τέλη και δικαιώματα

Ζ. Αυτοδίκαιη μεταφορά προσωπικού

Η. Διορισμός Αντιπροέδρων

Θ. Κατηγοριοποίηση αρμοδιοτήτων ΕΚΧΑ ΑΕ

Ι. Έκθεση πεπραγμένων και ενημέρωση

VΙ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Φορέας)= «HELLENIC CADASTRE»

Α. Γενικά

Β. Σύσταση

Γ. Σκοπός και εξειδίκευση σκοπού

Δ. Λειτουργία

1. Καθολική διαδοχή

2. Σε σχέση με τις δικαιοπραξίες

3. Σε σχέση με τις εκκρεμείς δίκες

Ε. Υπάρχοντα κτηματολογικά όργανα – Κατάργηση

1. Κατάργηση των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων και των υπαρ­χόντων Κτηματολογικών Γραφείων

2. Αποφάσεις Δ.Σ. Ελληνικού Κτηματολογίου για καταργήσεις

3. Περιέλευση των αρμοδιοτήτων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

4. Μετάταξη προσωπικού

5. Παρατηρήσεις

Α § 5. Άλλα προβλεπόμενα όργανα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Γραφείο Κτηματογραφήσεως

ΙΙΙ. Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα

Α. Προηγούμενο καθεστώς

Β. Τα Κτηματολογικά Γραφεία υπό το ν. 4512/2018

1. Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων

2. Έναρξη λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων

3. Καθ’ ύλη αρμοδιότητα των Κτηματολογικών Γραφείων

4. Διάρθρωση των Κτηματολογικών Γραφείων

α. Το Νομικό Τμήμα

β. Το Τεχνικό Τμήμα

γ. Το Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Γ. Τα Υποκαταστήματα ως Τμήματα

Δ. Αρμοδιότητες των Προϊσταμένων των Κτηματολογικών Γραφείων

Ε. Υποκαταστήματα Κτηματολογικών Γραφείων – Σταδιακή σύσταση

1. Σύσταση υποκαταστημάτων

2. Λοιπές ρυθμίσεις για τα υποκαταστήματα

3. Προϊστάμενοι των Υποκαταστημάτων

ΙV. Έμμισθα ή άμισθα Υποθηκοφυλακεία

IV1. Προηγούμενο νομικό καθεστώς

Α. Η εισαχθείσα ρύθμιση

Β. Τοπική αρμοδιότητα περισσότερων Υποθηκοφυλακείων – «Μεταβατικά» Κτη­μα­τολογικά Γραφεία

Γ. Ρύθμιση άλλων ζητημάτων για τη λειτουργία των έμμισθων ή άμισθων Υπο­θηκοφυλακείων

Δ. Λήξη μεταβατικής λειτουργίας Υποθηκοφυλακείων

IV2. Ισχύον νομικό καθεστώς βάσει του ν. 4512/2018

Α. Κατάργηση των έμμισθων και άμισθων Υποθηκοφυλακείων

1. Σταδιακή κατάργηση

2. Δημοσίευση της αποφάσεως

3. Περιέλευση αρμοδιοτήτων και άσκησή τους

4. Ρυθμίσεις υποχρεώσεων και άλλων ζητημάτων

5. Ανακοίνωση για την κατάργηση

V. Επιτροπή Eπιλύσεως Αμφισβητήσεων

VΙ. Κτηματολογικός Δικαστής

Α. Απόφαση διορισμού Κτηματολογικού Δικαστή και θητεία

Β. Αντικατάσταση Κτηματολογικού Δικαστή

Γ. Θέσεις Κτηματολογικού Δικαστή

Δ. Αρμοδιότητες Κτηματολογικού Δικαστή

VΙΙ. Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου

Α. Κτηματολογικός λειτουργός

Β. Νομικό καθεστώς πριν από το ν. 4512/2018

1. Προσόντα Προϊσταμένου

2. Ειδικότερα τα προσόντα και ο διορισμός

3. Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου βάσει του ν. 2308/1995

α. Διαδικασία και αρμοδιότητα συμπληρώσεως στοιχείων

β. Αρμοδιότητα εκδόσεως αποδείξεως για καταβολή τελών

4. Συμμετοχή και αρμοδιότητες του Προϊσταμένου βάσει του ν. 2664/1998

α. Αρμοδιότητα εισπράξεως και αποδόσεως αναλογικών δικαιωμάτων

β. Αρμοδιότητα για αίτηση στον ΟΚΧΕ (ήδη ΕΚΧΑ ΑΕ) προς έκδοση απο­φάσεως

γ. Κοινοποίηση αγωγής

δ. Αρμοδιότητα για προσωρινή καταχώριση και τροπή της σε οριστική

ε. Αρμοδιότητα για καταχώριση πράξης στο κτηματολογικό φύλλο

στ. Έλεγχος νομιμότητας

ζ. Αρμοδιότητα στην περίπτωση συμβατής τιμής εμβαδού

η. Αρμοδιότητα για τις μεταβολές στα εγγραπτέα δικαιώματα

θ. Άρνηση καταχωρίσεως

ι. Αρμοδιότητα για την τυπική έλλειψη στα συνυποβαλλόμενα δικαιο­λογητικά

ια. Άρνηση Προϊσταμένου

ιβ. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

ιγ. Απόρριψη αιτήσεως

ιδ. Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων

ιε. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

ιστ. Εγγραφή αποφάσεως για κύρωση αναδασμού

ιζ. Διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής σε αποφάσεις των επιτροπών του άρθρου 10, παρ. 3, ν. 998/1979

ιη. Προσαρμογή γεωμετρικών στοιχείων σε νέες τεχνικές προδιαγραφές.

ιθ. Υποθηκοφύλακας ως Προϊστάμενος (Α)

κ. Υποθηκοφύλακας ως Προϊστάμενος (Β)

κα. Υποθηκοφύλακας ως Αναπληρωτής Προϊσταμένου

Γ. Ο Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου κατά το ν. 4512/2018

1. Σύσταση κλάδου και θέσεων

2. Προσόντα

3. Πρώτη κάλυψη θέσεων

4. Αρμοδιότητες

5. Εκχώρηση ασκήσεως αρμοδιοτήτων.

6. Ενδικοφανείς προσφυγές

VΙΙΙ. Όργανα συνδρομής στην κτηματογράφηση

Α. Υποθηκοφύλακες

1. Αποστολή εγγράφων

2. Παροχή πληροφοριών από τους Υποθηκοφύλακες

Β. Δικηγορικοί σύλλογοι

Γ. Άλλοι επαγγελματικοί ή επιστημονικοί φορείς

Δ. Μελετητικά γραφεία

Ε. Οι Επιτροπές Ενστάσεων

ΙΧ. Όργανα συνδρομής στο Κτηματολόγιο

Α. Τα Υποθηκοφυλακεία

1. Λειτουργία των Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων

2. Το Υποθηκοφυλακείο ως αποδέκτης κοινοποιήσεων αποφάσεων του ΟΚΧΕ

3. Υποχρέωση διαβιβάσεως πράξεων που καταχωρίσθηκαν στα βιβλία του Υπο­θηκοφυλακείου

4. Υποχρέωση τηρήσεως αρχείου βιβλίων Υποθηκοφυλακείου

Χ. Καθορισμός σφραγίδας των Κτηματολογικών Γραφείων

ΧΙ. Η νομική επιστήμη στο ν. 4512/2018

Α § 5Α. Επιτροπή Επιλύσεως Αμφισβητήσεων

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σύσταση

ΙΙΙ. Συγκρότηση

IV. Ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής

Α. Γενικά

Β. Προσδιορισμός πράξεων

1. Προλεγόμενα

2. Οι πράξεις του άρθρου 16 ν. 2664/1998

3. Οι πράξεις του άρθρου 17 ν. 2664/1998

4. Οι πράξεις του άρθρου 18 ν. 2664/1998

5. Οι πράξεις του άρθρου 19 ν. 2664/1998

6. Οι πράξεις των άρθρων 19α, 20 και 20α ν. 2664/1998

α. Οι πράξεις του άρθρου 19α ν. 2664/1998

β. Οι πράξεις του άρθρου 20 ν. 2664/1998

γ. Οι πράξεις του άρθρου 20α ν. 2664/1998

Γ. Προθεσμία

Δ. Καταχώριση της προσφυγής

Ε. Διακοπή προθεσμίας

Στ. Ειδικά ζητήματα σε σχέση με την ενδικοφανή προσφυγή

1. Σε σχέση με την απόφαση της Επιτροπής – Εισαγωγή τεκμηρίου

V. Ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων της Επιτροπής

Α. Γενικά

Β. Τα εισαγόμενα ένδικα βοηθήματα και αντιρρήσεις

1. Ένδικο βοήθημα κατά το άρθρο 16 ν. 2664/1998

2. Ένδικο βοήθημα κατά το άρθρο 17 ν. 2664/1998

3. Ένδικο βοήθημα κατά το άρθρο 18 ν. 2664/1998

4. Ένδικο βοήθημα κατά το άρθρο 19 ν. 2664/1998

5. Αντιρρήσεις κατά τα άρθρα 19α, 20 και 20α ν. 2664/1998

6. Ένδικο βοήθημα κατά το ΚΠολΔ

VΙ. Ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία της Επιτροπής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

Α § 6. Κτηματογράφηση και Δίκαιο Κτηματογραφήσεως

Ι. Έννοια κτηματογραφήσεως

Α. Εννοιολογική προσέγγιση και νομική φύση

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

2. Νομική φύση

Β. Έναρξη, διαδρομή και τέλος

Γ. Σκοπός κτηματογραφήσεως το Εθνικό Κτηματολόγιο

Δ. Περιεχόμενο

Ε. Κτηματογράφηση και αρχή δημοσιότητας

Στ. Μεταβατικό στάδιο

Ζ. Διάδοχο νομικό καθεστώς

Η. Κτηματογράφηση υπό το ν. 4512/2018

ΙΙ. Δίκαιο Κτηματογραφήσεως

Α. Έννοια

Β. Κρίση για αντισυνταγματικότητα

Γ. Ερμηνεία των διατάξεων του ν. 2308/1995

Δ. Το φαινόμενο των συγκρούσεων

Α § 7. Διαδικασία κτηματογραφήσεως

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση

ΙΙΙ. Διαδικασία κτηματογραφήσεως

Α. Γενικά

Β. Παροχή νομικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της κτηματογραφήσεως

Γ. Πρόχειρη κτηματογράφηση

Δ. Υπουργική απόφαση κτηματογραφήσεως

IV. Στάδια κτηματογραφήσεως

Α. Περιοχές υπό κτηματογράφηση

Β. Συνέχεια κτηματογραφήσεως

V. Λάθη κατά την κτηματογράφηση

VI. Εκπρόθεσμες δηλώσεις κατά την κτηματογράφηση

VII. Κτηματογράφηση και ιδιοκτησιακό καθεστώς

VIII. Περαίωση διαδικασίας κτηματογραφήσεως

IX. Ημερομηνία ενάρξεως Κτηματολογίου

X. Καθορισμός περιεχομένου κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ως πε­ριεχό­μενο των πρώτων εγγραφών

XI. Αντικατάσταση συστήματος μεταγραφών και υποθηκών

XΙI. Εξελίξεις στην κτηματογράφηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Α § 8. Επιλεγμένοι νομικοί όροι

1. Αγροτική περιοχή

2. Αιτήσεις

3. Αιτία κτήσης

4. Ακίνητη ιδιοκτησία

5. Ακίνητο

6. Ακίνητο άγνωστου ιδιοκτήτη

7. Αλφαβητικό ευρετήριο δικαιούχων

8. Ανακρίβεια

9. Ανάρτηση

10. Αντιρρήσεις

11. Αποδεικτικό (βεβαίωση) υποβολής δηλώσεως

12. Αποδεκτή απόκλιση εμβαδού ακινήτου

13. Αποθήκη

14. Απόσπασμα κτηματολογικών στοιχείων

15. Αρχείο Κτηματογραφήσεως

16. Αρχείο κτισμάτων

17. Αρχείο τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών

18. Αρχείο Υποθηκοφυλακείου

19. Αρχές Κτηματολογίου

20. Αρχικές εγγραφές

21. Αστική περιοχή

22. Βιβλίο (ή βιβλία)

23. Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Κτηματολογίου

24. Γεωδαιτική και χαρτογραφική κάλυψη

25. Γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς

26. Γεωτεμάχιο

27. Γραφείο Κτηματογραφήσεως

28. Γραφείο Κτηματολογίου (βλ. Κτηματολογικά Γραφεία)

29. Δήλωση από Υποθηκοφυλακείο

30. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος

31. Δήλωση ν. 2308/1995

32. Δημόσια πίστη

33. Δημόσιο

34. Διαμέρισμα

35. Διαπιστωτική πράξη περαιώσεως

36. Δίκαιο Κτηματολογίου (Κτηματολογικό Δίκαιο)

37. Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικού Κτηματολογίου

38. Διορθώσεις στοιχείων

39. Διορθωτικές δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

40. Εγγραπτέο (ή δηλωτέο) δικαίωμα

41. Εγγραφές αρχικές και πρώτες εγγραφές

42. Εγγραφές μεταγενέστερες

43. Εγγραφή (ειδικός όρος)

44. Εθνικό Κτηματολόγιο

45. Εκπρόθεσμη δήλωση

46. Εκτελεστική Ομάδα Διοίκησης του Ελληνικού Κτηματολογίου

47. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Φορέας, HELLENIC CADASTRE)

48. Εμβαδόν ακινήτου

49. Εμπράγματο δικαίωμα

50. Εμπρόθεσμη δήλωση

51. Ενστάσεις

52. Εντοπισμός ακινήτων

53. Επιτροπή ενστάσεων

54. Ζώνη κανονισμού ορίων

55. Ημερολόγιο αιτήσεων

56. Ημερολόγιο Εισερχόμενων πράξεων

57. Θέση ακινήτου

58. Ισχύοντα εγγραπτέα δικαιώματα

59. Καταχωριζόμενες πράξεις

60. Κεντρική βάση

61. Κήρυξη περιοχής υπό κτηματογράφηση

62. Κτηματογράφηση

63. Κτηματογραφούμενη περιοχή

64. Κτηματογραφούμενο ακίνητο

65. Κτηματολογικά αποσπάσματα

66. Κτηματολογικά Γραφεία

i. Προηγούμενο νομικό καθεστώς

ii. Νομικό καθεστώς ν. 4512/2018

67. Κτηματολογικά διαγράμματα

68. Κτηματολογικά στοιχεία

69. Κτηματολογική βάση

70. Κτηματολογική εγγραφή

71. Κτηματολογική ενότητα

72. Κτηματολογικό απόσπασμα

73. Κτηματολογικό βιβλίο

74. Κτηματολογικό φύλλο

75. Κτηματολογικοί πίνακες

76. Κτηματολογικός Δικαστής

77. Κτηματολογικός Κανονισμός Δωδεκανήσου

78. Κτηματολογικός τομέας

79. Κτηματολόγιο

80. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εται­ρεία (ΕΚΧΑ ΑΕ)

81. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

82. Κωδικός εγγράφου

83. Κωδικός ιδιοκτησίας

84. Κωδικός προσώπου

85. Λατομικά ορυκτά (έρευνα και εκμετάλλευση)

86. Λειτουργία ΔΣ Ελληνικού Κτηματολογίου

87. Μεταγενέστερες εγγραφές

88. Νομική κατάσταση ακινήτου

89. Νομική πληροφορία

90. Νομικό Τμήμα Κτηματολογικών Γραφείων

91. Όργανα διοικήσεως (του Ελληνικού Κτηματολογίου)

92. Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ)

93. Οριστικοποίηση εγγραφών

94. Όροφος

95. Πιστοποιητικό υποβολής δηλώσεως – Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου

96. Πλασματική δήλωση

97. Πόροι του Ελληνικού Κτηματολογίου

98. Πράξη

99. Πράξη (ειδικός όρος)

100. Πράξη εφαρμογής (ΠΕ)

101. Πρόδηλα σφάλματα

102. Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικού Κτηματολογίου

103. Προκαταρκτικό κτηματολογικό υπόβαθρο

104. Προνόμια Ελληνικού Κτηματολογίου

105. Προσδοκία δικαιώματος

106. Πρόσθετη πληροφορία

107. Προστασία δικαιολογημένης εμπιστοσύνης

108. Προστασία συναλλασσομένων

109. Πρόστιμα

110. Προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα

111. Προσωρινή εγγραφή

112. Προσωρινή καταχώριση

113. Προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες

114. Προσωρινός Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

115. Σκοπός Κτηματολογίου

116. Στοιχεία Κτηματολογίου

117. Συμβατή τιμή εμβαδού

118. Συμβατό τοπογραφικό διάγραμμα

119. Συμπληρωματικές δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων

120. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

121. Ταυτότητα ακινήτου

122. Ταυτότητα δικαιούχου

123. Τεκμήριο αμάχητο

124. Τεκμήριο μαχητό

125. Τέλη κτηματογραφήσεως (για το νομικό καθεστώς πριν από το ν. 4512/2018)

126. Τέλη πάγια και αναλογικά (κατά το ν. 4512/2018)

127. Τεχνική πληροφορία

128. Τίτλος

129. Υποθηκοφυλακεία, έμμισθα και άμισθα

130. Υποκειμενική καλή πίστη

131. Υπό κτηματογράφηση περιοχή

132. Φαινόμενο δίκαιο

133. Φορέας

134. Χορηγούμενα στοιχεία

135. Χωρικά και νομικά δεδομένα

136. Χωρική πληροφορία

137. Χώροι σταθμεύσεως

138. Ψευδής δήλωση

139. Ψηφιακή βάση περιγραφικών κτηματολογικών στοιχείων

140. Ψηφιακή βάση χωρικών κτηματολογικών στοιχείων

141. Διάφοροι όροι με βάση το λήμμα «κτηματολογικός»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α § 9. Επιδράσεις Κτηματολογικού Δικαίου στο Αστικό Δίκαιο

Ι. Γενικά

ΙΙ. Ρητές παραπομπές

Α. Εισαγωγικά

Β. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

1. ΑΚ 1193 επ.: Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας

2. ΑΚ 1996: Άμεση και δίκαιη κτήση της κληροδοσίας

3. ΑΚ 948, εδ. α΄: Ακίνητα πράγματα

4. Αυτούσια απόδοση ως αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

5. ΑΚ 297, εδ. β΄: Αποκατάσταση προηγούμενης καταστάσεως

6. ΑΚ 255-263 και 270: Διατάξεις αναστολής και διακοπής παραγραφής

7. ΑΚ 939: Διάρρηξη καταδολιευτικής εκποιήσεως

8. ΑΚ 1192, αρ. 1: Εμπράγματες και άλλες δικαιοπραξίες

9. ΑΚ 1192, αρ. 2: Επιδικάσεις και προσκυρώσεις

10. ΑΚ 1192, αρ. 3: Εκθέσεις δικαστικής διανομής

11. ΑΚ 1192, αρ. 4: Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

12. ΑΚ 1192, αρ. 5: Έκτακτη χρησικτησία

13. ΑΚ 1312: Εκχώρηση ή ενεχύραση ενυπόθηκης απαιτήσεως

14. ΑΚ 1301: Δανειστές με υποθήκη εγγραφείσα την ίδια ημέρα

15. ΑΚ 618: Μεταγραπτέες μακροχρόνιες μισθώσεις

16. ΑΚ 1199: Κυριότητα κληρονόμου ή κληροδόχου

17. ΑΚ 1206, 1207: Μεταγραφή της ίδιας ημέρας

18. ΑΚ 1272, παρ. 2: Τάξη υποθηκών: Κτηματολογικές εγγραφές της ίδιας ημέρας

19. Γενική διάταξη καταχωρίσεως

ΙΙΙ. Αντικατάσταση συστήματος μεταγραφών και υποθηκών

ΙV. Επιδράσεις σε αρχές του Αστικού Δικαίου

Α. Αρχή κτηματοκεντρικής οργανώσεως

Β. Αρχή νομιμότητας

Γ. Αρχή χρονικής προτεραιότητας

Δ. Αρχή δημοσιότητας

Ε. Αρχή δημόσιας πίστης

Στ. Αρχή του ανοικτού Κτηματολογίου

V. Επιδράσεις σε θεσμούς του Αστικού Δικαίου

Α. Μεταγραφή

Β. Χρησικτησία

Γ. Αιρέσεις

VI. Αναφορά σε συγκεκριμένες έννοιες ή ρυθμίσεις Αστικού Δικαίου

1. Σε σχέση με το «Ακίνητο»

α. Έννοια ακινήτου

β. Μεταβολή ακινήτου

γ. Ταυτότητα ακινήτου

δ. Νομική κατάσταση ακινήτου

ε. Κοινό ακίνητο

στ. Συνένωση περισσότερων ακινήτων

ζ. Εμβαδόν ακινήτου

i. Ως στοιχείο ταυτότητας ακινήτου

ii. Ως αντικείμενο αιτήσεως διορθώσεως

2. Ιδιοκτησιακό αντικείμενο

3. Εμπράγματη δικαιοπραξία

4. Αιτία θανάτου δωρεές

5. Δικαίωμα μεταλλειοκτησίας

6. Επιδικάσεις, προσκυρώσεις και περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων

7. Παραχωρήσεις Δημοσίου

8. Εκθέσεις δικαστικής διανομής ακινήτου

9. Αιτία κτήσης η κληρονομική διαδοχή

10. Καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

11. Δικαστικές αποφάσεις για αναγνώριση κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος

12. Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας – Κληρονομητήριο

13. Εγγραφή υποθήκης

14. Εκχωρήσεις και ενεχυριάσεις απαιτήσεως

15. Αποφάσεις διαρρήξεως καταδολιευτικών εκποιήσεων

16. Κατασχέσεις και δεσμεύσεις εξουσίας διαθέσεως

17. Αγωγές που εγγράφονται στα βιβλία διεκδικήσεων και οι αμετάκλητες δι­καστικές αποφάσεις

18. Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

19. Χρονομεριστικές μισθώσεις

20. Χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων

21. Άλλες εγγραπτέες πράξεις

22. Απαγόρευση καταρτίσεως εμπράγματης δικαιοπραξίας

23. Άρση ακυρότητας

24. Προϋπόθεση κύρους

25. Έλεγχος νομιμότητας

26. Περίπτωση ακυρότητας

27. Σε σχέση με την τακτική χρησικτησία

28. Σε σχέση με την έκτακτη χρησικτησία

29. Σε σχέση με την αναγνωριστική ή διεκδικητική αγωγή

30. Διακοπή προθεσμίας

31. Αμάχητο τεκμήριο

32. Μαχητό τεκμήριο

33. Κτήση από χαριστική ή επαχθή αιτία

34. Ιδανικό μερίδιο

35. Συνένωση περισσότερων ακινήτων

36. Διανομή ακινήτου

37. Κατάτμηση ακινήτου

38. Αναγκαστική απαλλοτρίωση

39. Οριζόντια ιδιοκτησία

40. Κάθετη ιδιοκτησία

41. Ανώτερη βία

42. Έγκυρη κατάρτιση δικαιοπραξιών

43. Συζήτηση υποθέσεων στα δικαστήρια

44. Καταχώριση πράξεων στα βιβλία των υποθηκοφυλακείων

VII. Ρητή αναφορά σε εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα

1. Κυριότητα Ελληνικού Δημοσίου

2. Υποχρέωση υποβολής δηλώσεως για δικαιώματα

3. Καταβολή ανταποδοτικού τέλους για εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα.

4. Χρηματοδοτικές και χρονομεριστικές μισθώσεις

5. Πάγιο τέλος κτηματογραφήσεως για εγγραπτέα δικαιώματα

6. Οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

7. Αξίωση αποδόσεως πλουτισμού

8. Αξίωση αποζημιώσεως

9. Αυτούσια απόδοση

10. Αποκατάσταση προηγούμενης καταστάσεως

11. Μεταβίβαση δικαιωμάτων

12. Μεταβίβαση κυριότητας

13. Περιπτώσεις ενεργητικής νομιμοποιήσεως

14. Καταχώριση αγωγής

15. Σημείωση μεταγενέστερης μεταβιβάσεως ή επιβαρύνσεως δικαιώματος

16. Κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση

17. Υποθήκη, προσημείωση, κατάσχεση, μεσεγγύηση

18. Διάρρηξη καταδολιευτικών εκποιήσεων

19. Αναβλητική αίρεση

20. Δικαίωμα μεταλλειοκτησίας

21. Μη μεταγεγραμμένος τίτλος

22. Δικαιώματα σε χώρους σταθμεύσεως ή αποθήκες ή σε αγροτικές περιοχές

VIII. Περιπτώσεις προσεγγίσεων σε ρυθμίσεις Αστικού Δικαίου

1. Εκτοπισμός δικαιώματος

2. Βεβαιώσεις που δεν αποτελούν τίτλους των εγγεγραμμένων δικαιωμάτων

3. Είδος δικαιώματος, είδος ακινήτου, έκτασή του και περιοχή στην οποία ευρί­σκεται

4. Πράξη αποδοχής κληρονομίας ή άλλη ισοδύναμη με αυτήν πράξη

5. Στοιχεία σχετικά με τη μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση

6. Απαγόρευση μεταγραφής, εγγραφής ή σημειώσεως οποιασδήποτε πράξης στα τηρούμενα στα υποθηκοφυλακεία βιβλία

7. Νομική πληροφορία

8. Μεταβολή στις χρήσεις γης και στους όρους δομήσεως ακινήτων

9. Η ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

10. Αίτηση διορθώσεως αρχικών εγγραφών με ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» (άρ­θρο 6, παρ. 3, υπό β, εδ. α΄ ν. 2664/1998)

11. Όρια όμορων ακινήτων

12. Έννομη συνέπεια

13. Κτηματολογικό βιβλίο

ΙΧ. Τελικές παρατηρήσεις

Χ. Επιδράσεις Κτηματολογικού Δικαίου στο Αστικό Δίκαιο και ο ν. 4512/2018

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νόμος 2308/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΗΡΥΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Β § 1. Άρθρο 1 ν. 2308/1995

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Καθολική διαδοχή μεταξύ ΕΚΧΑ ΑΕ και Ελληνικού Κτηματολογίου

Α. Έννοια καθολικής διαδοχής

Β. Χαρακτηριστικά της εισαγόμενης καθολικής διαδοχής

ΙΙI. Η υπουργική απόφαση για κήρυξη κτηματογραφήσεως

Α. Προλεγόμενα

Β. Προστάδιο – Πρόχειρη κτηματογράφηση

Γ. Κήρυξη με υπουργική απόφαση

Δ. Σταδιακή κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση

Ε. Έννομη σχέση της κτηματογραφήσεως (κτηματογραφική σχέση)

Στ. Ειδικά ζητήματα

1. Διοικητικά όρια δήμων και κοινοτήτων

2. Δάση, δασικές εκτάσεις, αιγιαλοί, παραλίες – Περιοχές που πλήττονται από πυρκαγιά

IV. Δημοσίευση και κοινοποίηση της αποφάσεως

V. Αρμοδιότητα για κτηματογράφηση και σύνταξη Κτηματολογίου

Α. Αρμοδιότητα ΟΚΧΕ και «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»

Β. Αρμοδιότητα αναδόχων

VI. Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων

VIΙ. Επείγουσες ανάγκες έργων της κτηματογραφήσεως

Α. Γενικά

Β. Τα έργα κτηματογραφήσεως

Γ. Πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες

Δ. Συμβάσεις μισθώσεως έργου

Ε. Η ανάλογη εφαρμογή

VΙIΙ. Μεταβατικές διατάξεις

Α. Γενικά

Β. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 2664/1998

Γ. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 3127/2003

Δ. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 3481/2006

Ε. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 3882/2010

Στ. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4164/2013

Ζ. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4512/2018

IX. Προϊσχύσασες μορφές

X. Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

ΧI. Προστιθέμενο άρθρο 45Α μετά το άρθρο 45 ν. 3316/2005

Β § 2. Άρθρο 2 ν. 2308/1995

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Απόφαση του ΟΚΧΕ, της ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη του Ελληνικού Κτηματολογίου, για υποβολή δηλώσεων

Α. Η απόφαση

Β. Δημοσιοποίηση και κοινοποίηση της αποφάσεως

ΙΙΙ. Κλήση για υποβολή δηλώσεως

ΙV. Συγκρότηση Γραφείου Κτηματογραφήσεως

Α. Σχετικά με το Γραφείο Κτηματογραφήσεως

Β. Διενέργεια κτηματογραφήσεως από αναδόχους

1. Οι ανάδοχοι μελετών κτηματογραφήσεως

2. Συμπράττοντα σχήματα

3. Ρύθμιση συμμετοχής δικηγόρων

V. Καλούμενα πρόσωπα για υποβολή δηλώσεων

VI. Δήλωση των εγγραπτέων δικαιωμάτων

Α. Η επιλογή του συστήματος δηλώσεων

Β. Έννοια και νομική φύση δηλώσεων

Γ. Είδη δηλώσεων

1. Αρχικές δηλώσεις

2. Συμπληρωματικές δηλώσεις

3. Διορθωτικές δηλώσεις

Δ. Τρόποι δηλώσεως

1. Με υποβολή εντύπου δηλώσεως στο αρμόδιο όργανο

2. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεως

3. Ταχυδρομική υποβολή δηλώσεως

4. Υποβολή μεγάλου αριθμού δηλώσεων

Ε. Περιεχόμενο δηλώσεων

1. Τα έντυπα Δ1 και Δ2

2. Έγγραφα συνυποβαλλόμενα με τη Δήλωση

3. Παρατηρήσεις για τα έντυπα Δ1 και Δ2

Στ. Υποχρεωτική υποβολή δηλώσεως

1. Γενική ρύθμιση

2. Ειδικές ρυθμίσεις για την υποχρέωση Δημοσίου

3. Στόχος της υποχρεώσεως

4. Υλοποίηση της υποχρεώσεως μέσω ειδικών εντύπων

Ζ. Συνυποβαλλόμενα με τη δήλωση έγγραφα

1. Βασικές ρυθμίσεις

2. Ειδικές ρυθμίσεις

3. Περιπτωσιολογία

Η. Εντοπισμός δικαιώματος και ακινήτου

Θ. Πληρωμή πάγιου τέλους, έκδοση και παραλαβή αποδεικτικού παραλαβής δη­λώσεως

Ι. Έλεγχος των δηλώσεων κατά την παραλαβή

ΙΑ. Περιγραφή του δικαιώματος στη δήλωση

VII. Δικαιούχοι - υπόχρεοι προς υποβολή δηλώσεων

Α. Δικαιούχοι προς υποβολή δηλώσεων

Β. Υπόχρεοι προς υποβολή δηλώσεων

Γ. Αυτοπρόσωπη ή μέσω άλλου υποβολή δηλώσεως

Δ. Πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του δηλούντος

Ε. Περιπτωσιολογία

VIII. Ειδική ρύθμιση για Δημόσιο – Υποχρέωση δηλώσεως ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

IX. Παρεχόμενα αντίγραφα των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και στοιχεία προσδιορισμού ποικίλων ορίων

X. Εγγραπτέα (δηλωτέα) δικαιώματα

Α. Προσδιορισμός των δηλωτέων δικαιωμάτων

Β. Περιγραφή του δικαιώματος

XI. Αναφορά στην αιτία κτήσης

Α. Έννοια του όρου «αιτία κτήσης»

Β. Ειδικά η χρησικτησία και η νομή

1. Χρησικτησία

2. Νομή

3. Κατοχή

XII. Υποχρέωση της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.», της ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη του Ελληνικού Κτημα­τολογίου

XIII. Περίπτωση αποδοχής κληρονομίας

XIV. Αρμόδια αρχή για υποβολή δηλώσεως

XV. Προθεσμία για υποβολή (αρχικής) δηλώσεως

XVI. Δήλωση μη συνοδευόμενη από δικαιολογητικά στοιχεία (άρθρο 2, παρ. 3, υπό γ, ν. 2308/1995)

Α. Απουσία στοιχείων σχετικών με τη μεταγραφή, εγγραφή ή σημείωση

Β. Καταχώριση παρά την απουσία στοιχείων

Γ. Απουσία στοιχείων και αίτηση διορθώσεως ή ένσταση

Δ. Έλεγχος στο αρχείο του Υποθηκοφυλακείου. Συμπλήρωση των στοιχείων που λείπουν μετά από έλεγχο

Ε. Αίτηση για καταχώριση από τον έχοντα έννομο συμφέρον

Στ. Έκδοση αποδείξεως καταβολής τελών σε τρίτο

XVII. Μεταγενέστερη μεταβολή δικαιωμάτων

XVIII. Υποβολή ψευδούς δηλώσεως

XIX. Παράλειψη υποβολής δηλώσεως – Εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεως

Α. Παράλειψη υποβολής δηλώσεως

Β. Έννομες συνέπειες παραλείψεως

Γ. Ρυθμίσεις σχετικές με το πρόστιμο

1. Η υπουργική απόφαση

2. Η απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ

3. Έσοδα υπέρ του Ελληνικού Κτηματολογίου

Δ. Εκπρόθεσμη δήλωση

Ε. Άρση έννομων συνεπειών

ΧΧ. Μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων του Κτηματολογίου

ΧΧΙ. Μεταβατικές διατάξεις

Α. Βάσει του ν. 3127/2003

Β. Βάσει του ν. 3481/2006

1. Σε σχέση με τις κτηματογραφήσεις

α. Ο κανόνας για κτηματογραφήσεις μετά τις 2.8

β. Οι εξαιρέσεις για όλες τις κτηματογραφήσεις

γ. Ειδική ρύθμιση για όλες τις κτηματογραφήσεις

Γ. Βάσει του ν. 4164/2013

1. Σε σχέση με τις κτηματογραφήσεις

2. Σε σχέση με το ν. 4164/2013

Δ. Βάσει του ν. 4512/2018

XXΙΙ. Σημασία της υποβολής δηλώσεως για την κτηματογράφηση και τη λειτουργία του Κτηματολογίου

Α. Γενικά

Β. Ζητήματα σχετιζόμενα με υποβολή δηλώσεως

Γ. Εξάρτηση κτηματογραφήσεως από υποβολή δηλώσεως

Δ. Παράλειψη υποβολής δηλώσεως και συνέχιση της κτηματογραφήσεως

Ε. Υποχρέωση για ειδοποίηση μη υποβολής δηλώσεως

Στ. Υποχρέωση για συμπληρωματική δήλωση

ΧΧΙΙΙ. Προηγούμενες μορφές άρθρου 2

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Γ. Τρίτη έκδοση

ΧΧIV. Τέλη κτηματογραφήσεως

Α. Πάγιο τέλος κτηματογραφήσεως πριν το ν. 4512/2018

1. Καταβολή πάγιου τέλους κτηματογραφήσεως

2. Είσπραξη πάγιου τέλους κτηματογραφήσεως

3. Προορισμός εσόδων από την είσπραξη τέλους κτηματογραφήσεως

4. Μη καταβολή τέλους κτηματογραφήσεως

5. Περίπτωση απαγορεύσεως και ακυρότητας

6. Επιστροφή τέλους κτηματογραφήσεως

7. Δικαιώματα για τα οποία απαιτείται καταβολή τέλους κτηματογραφήσεως

α. Δικαιώματα υπό αναβλητική αίρεση

β. Καταβολή τέλους από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος

Β. Αναλογικό τέλος κτηματογραφήσεως πριν το ν. 4512/2018

1. Υπόλοιπο ανταποδοτικό τέλος κτηματογραφήσεως

2. Ανώτατο ύψος

3. Καταβολή ως προϋπόθεση κύρους

4. Περίπτωση καθολικής διαδοχής ή μετασχηματισμού νομικού προσώπου

5. Περίπτωση πλειστηριασμού

6. Επιστροφή αναλογικού τέλους κτηματογραφήσεως

7. Τρόπος εισπράξεως

8. Προθεσμία για την καταβολή και συνέπειες μη τηρήσεως

9. Βεβαίωση μη καταβολής (καταργήθηκε)

10. Εξαιρέσεις

11. Προορισμός εσόδων από τα τέλη

Γ. Πάγιο τέλος πιστοποιητικών και ποικίλων εγγράφων

1. Προηγούμενο καθεστώς: Πάγιο τέλος ύψους πέντε (5) ευρώ

1α. Πάγιο τέλος κατά το ν. 4512/2018

2. Εξαίρεση για την αίτηση διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος

3. Τρόπος εισπράξεως

ΧΧV. Άρθρο 2 ν. 2308/1995 και Ελληνικό Κτηματολόγιο ν. 4512/2018

Β § 3. Άρθρο 2α ν. 2308/1995

I. Καθορισμός αιγιαλού σε περιοχή υπό κτηματογράφηση

Α. Αποστολή κτηματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος κλίμακας 1:1

Β. Καθορισμός αιγιαλού ή παραλίας

Γ. Αποτύπωση διαγράμματος με κλίμακα 1: 5

ΙΙ. Δημιουργία χαρτογραφικού υποβάθρου για τη χάραξη αιγιαλού

IIΙ. Προδιαγραφές συντάξεως κτηματογραφικού υψομετρικού διαγράμματος

ΙV. Προϊσχύσασα μορφή άρθρου

Β § 4. Άρθρο 2β ν. 2308/1995

Ι. Υποχρεώσεις της «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ», ήδη της ΕΚΧΑ ΑΕ

ΙΙ. Αεροφωτογραφικό και χαρτογραφικό υλικό για κατάρτιση των δασικών χαρτών

ΙΙΙ. Στοιχεία που αφορούν σε ακίνητα ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου

IV. Μικρά τμήματα δασικού χαρακτήρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

B § 5. Άρθρο 3 ν. 2308/1995

I. Εισαγωγικά

II. Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

Α. Έννοιες

1. Κτηματολογικό διάγραμμα

2. Κτηματολογικός πίνακας

Β. Προσωρινά και τελικά

Γ. Προηγούμενα στάδια

Δ. Σκοπός

Ε. Βάση για τη σύνταξη

Στ. Αρμοδιότητα για τη σύνταξη

III. Χορήγηση πιστοποιητικών ή άλλων στοιχείων από τον υποθηκοφύλακα

IV. Παροχή αναγκαίων κτηματολογικών πληροφοριών

V. Περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και οι τεχνικές προ­διαγραφές κτηματογραφήσεως

VI. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα

VΙI. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Α. Μετά το ν. 3127/2003

Β. Μετά το ν. 3481/2006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

Β § 6. Άρθρο 3α ν. 2308/1995

Ι. Έλεγχος νομιμότητας στοιχείων

Α. Γενικά

Β. Το Νομικό Τμήμα των Κτηματολογικών Γραφείων

ΙΙ. Χαρακτηριστικά του ελέγχου νομιμότητας

ΙΙΙ. Προσφορότητα τίτλου

IV. Έλεγχος απώτερων τίτλων

Α. Δηλώσεις αντίθετες μεταξύ τους

Β. Άλλες περιπτώσεις ελέγχου απώτερων τίτλων

V. Άλλες περιπτώσεις ελέγχου νομιμότητας

VΙ. Οι νομικοί του Γραφείου Κτηματογραφήσεως

Α. Γενικά

Β. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Κτηματολογίου και οι Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων

Γ. Η Νομική Διεύθυνση του Ελληνικού Κτηματολογίου

1. Γενικές ρυθμίσεις

2. Δικαστική εκπροσώπηση και άλλα

3. Κατανομή δικηγόρων

4. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Νομικής Διεύθυνσης

α. Γενικές αρμοδιότητες

β. Αρμοδιότητες σταδίου Κτηματολογίου

γ. Αρμοδιότητες σταδίου κτηματογραφήσεως, δασικών χαρτών και άλλων έργων

VΙΙ. Νομική επιστήμη και τοπογραφική επιστήμη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Β § 7. Άρθρο 4 ν. 2308/1995

I. Ανάρτηση

Α. Η ανάρτηση ως νομικό γεγονός

Β. Σκοπός

Γ. Υποχρεώσεις αναδόχου

ΙΙ. Ανακοίνωση αναρτήσεως

Α. Περιεχόμενο ανακοινώσεως

Β. Τόπος αναρτήσεως

Γ. Χρόνος αναρτήσεως

Δ. Περιεχόμενο ανακοινώσεως

1. Μνεία δικαιώματος για υποβολή αιτήσεως διορθώσεως

2. Μνεία δικαιώματος για υποβολή ενστάσεως

Ε. Προθεσμίες

ΙΙΙ. Δημοσίευση ανακοινώσεως και ανάρτηση της ανακοινώσεως

ΙV. Κοινοποίηση ανακοινώσεως

V. Διάρκεια της αναρτήσεως

VΙ. Ειδική ρύθμιση

VΙΙ. Ενημέρωση δικαιούχων κατά την ανάρτηση – Αποστολή αποσπασμάτων

VIII. Παραλαβή από τον ανάδοχο, μετά την ανάρτηση, δηλώσεων που υποβλήθηκαν στο υποθηκοφυλακείο

IX. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου και δικαιοπραξίες κατά τη διάρκεια της αναρτήσεως

X. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Α. Αρχική έκδοση

Β. Έκδοση Β΄

Γ. Έκδοση Γ΄

Δ. Έκδοση Δ΄

Β § 8. Άρθρο 5 ν. 2308/1995

I. Απαγόρευση συντάξεως συμβολαίων – Διάρκεια απαγορεύσεως – Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου

ΙΙ. Συζήτηση υποθέσεως ενώπιον δικαστηρίου

ΙΙΙ. Καταχώριση δικαιοπραξίας στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών

IV. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Β § 9. Άρθρο 6 ν. 2308/1995

Ι. Εισαγωγικά

II. Στόχοι της μεταρρυθμίσεως

ΙΙI. Η (γενική) διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής και η σχετική αίτηση κατά την κτηματογράφηση

Α. Γενικά

Β. Έννοια και σκοπός διορθώσεως κτηματολογικής εγγραφής

Γ. Υποβολή αιτήσεως

1. Προλεγόμενα

2. Αντικείμενο της αιτήσεως και συνυποβαλλόμενα έγγραφα

3. Αιτούντες

4. Αρμόδια αρχή για την υποβολή

5. Αρμόδια αρχή για την εξέταση

α. Γραφείο Κτηματογραφήσεως

β. Σύνταξη υπομνήματος

6. Προθεσμίες αιτήσεως

7. Παρατάσεις προθεσμιών

ΙV. Αίτηση διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος

Α. Γενικά

Β. Έννοια πρόδηλου σφάλματος

Γ. Οι προβλεπόμενες στο νόμο περιπτώσεις

1. Ενδεικτική η αναφορά

2. Σφάλμα στα στοιχεία του δικαιούχου

3. Σφάλμα στο είδος του δικαιώματος

4. Σφάλμα στον τίτλο κτήσης

5. Περαιτέρω εξειδίκευση από τον ΟΚΧΕ, από την ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη από το Ελ­λη­νικό Κτηματολόγιο

6. Προθεσμία της αιτήσεως

Δ. Αποδοχή ή απόρριψη της αιτήσεως για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος

V. Αίτηση διορθώσεως άλλων στοιχείων

Α. Ενδεικτική αναφορά άλλων στοιχείων

1. Η διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων και η σχετική αίτηση

α. Στο στάδιο της κτηματογραφήσεως

β. Στο στάδιο του Κτηματολογίου

2. Η αντικατάσταση δικαιωμάτων άλλων δικαιούχων και η σχετική αίτηση

Β. Προθεσμία αυτής της αιτήσεως

VI. Παραπομπή στην Επιτροπή Ενστάσεων

Α. Περιπτώσεις παραπομπής

1. Υποχρεωτική παραπομπή

2. Προαιρετική παραπομπή

Β. Περιπτώσεις μη παραπομπής

Γ. Επανεξέταση αποφάσεων

VII. Συναφές ζήτημα: Τακτική ή έκτακτη χρησικτησία σε βάρος του Δημοσίου

VΙΙI. Συσχέτιση της αιτήσεως διορθώσεως προς την υποβολή ενστάσεων

IX. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Γ. Τρίτη έκδοση

Δ. Τέταρτη έκδοση (βάσει του ν. 4164/2013)

Β § 10. Άρθρο 7 ν. 2308/1995

Ι. Υποβολή ενστάσεως κτηματογραφήσεως

Α. Γενικά για την υποβολή ενστάσεως κατά των στοιχείων της αναρτήσεως

Β. Περιεχόμενο και τύπος ενστάσεως κτηματογραφήσεως

Γ. Προθεσμία για την υποβολή ενστάσεως

Δ. Ειδικές ρυθμίσεις για την ένσταση. Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Γενική υποχρέωση

2. Ειδικές υποχρεώσεις

α. Περίπτωση εκτοπίσεως

β. Περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας ως αιτίας κτήσης

ΙΙ. Ειδική ρύθμιση για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

Α. Εξέταση των ενστάσεων κτηματογραφήσεως

Β. Ειδικές περιπτώσεις ενστάσεων

Γ. Γεωτεμάχια εντός της «ζώνης κανονισμού ορίων» και εντός της «αποδεκτής απο­κλίσεως»

ΙΙΙ. Συγκρότηση των Επιτροπών Ενστάσεων

Α. Απόφαση του ΟΚΧΕ, της ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη του Ελληνικού Κτηματολογίου

Β. Η τριμελής σύνθεση των τακτικών μελών

Γ. Τα αναπληρωματικά μέλη

Δ. Προθεσμία για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων

Ε. Άπρακτη παρέλευση προθεσμίας. Διορισμός από τον ΟΚΧΕ, από την ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη από το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Στ. Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων εκτός κτηματογραφούμενης περιοχής

IV. Διαβίβαση των ενστάσεων από τον ανάδοχο στην Επιτροπή Ενστάσεων

V. Κατά τόπο αρμοδιότητα της Επιτροπής Ενστάσεων και τρόπος λειτουργίας της.

VI. Διαδικασία ενώπιον Επιτροπής Ενστάσεων

Α. Παράσταση ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων

Β. Ρυθμίσεις αποδεικτικής διαδικασίας

VII. Θέματα σχετικά με την υποβολή και εξέταση των ενστάσεων

Α. Υποβολή και εξέταση των ενστάσεων

Β. Ενημέρωση για τον τόπο και το χρόνο συνεδριάσεως της Επιτροπής Ενστάσεων

VIII. Αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων

Α. Η απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων

Β. Πιθανολόγηση των πραγματικών περιστατικών

Γ. Το υπόμνημα του Γραφείου Κτηματογραφήσεως

Δ. Σχετικά με τα καταρτιζόμενα πινάκια

Ε. Ειδοποίηση των ενδιαφερομένων

Στ. Δικαίωμα παρεμβάσεως

Ζ. Προθεσμία για την απόφαση της Επιτροπής

ΙX. Προϋπόθεση παραδεκτού των ενστάσεων η γνωστοποίηση

X. Αναπομπή υποθέσεων από τον ΟΚΧΕ, την ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη από το Ελληνικό Κτημα­τολόγιο στην Επιτροπή Ενστάσεων

XI. Εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων υποθέσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος

XII. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα

ΧΙΙΙ. Εξελίξεις μετά την εξέταση των ενστάσεων

XΙV. Απόφαση ΔΣ ΟΚΧΕ 156/2002 (ΦΕΚ Β΄ 325/19.3.2002)

XV. Απόφαση ΔΣ ΟΚΧΕ 538/2012, όπως ισχύει

XVΙ. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Β § 11. Άρθρο 8 ν. 2308/1995

Ι. Συμπλήρωση των προσωρινών διαγραμμάτων και πινάκων

ΙΙ. Ειδική μεταβατική διάταξη

ΙΙΙ. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Β § 12. Άρθρο 8α ν. 2308/1995

Ι. Χορήγηση πιστοποιητικών από Υποθηκοφυλακείο

ΙΙ. Προϊσχύσασα μορφή άρθρου

Β § 13. Άρθρο 8β ν. 2308/1995

I. Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών από τα Υποθηκοφυλακεία

II. Πρόσθετη συμμετοχή στη διαδικασία επαληθεύσεως στοιχείων κτηματο­γρα­φή­σεως

III. Προϊσχύσασα μορφή άρθρου

Β § 14. Άρθρο 9 ν. 2308/1995 (καταργήθηκε)

Β § 15. Άρθρο 9α ν. 2308/1995

Ι. Κοινοποιήσεις στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ

ΙΙ. Προϊσχύσασα μορφή άρθρου

Β § 16. Άρθρο 10 ν. 2308/1995 (καταργήθηκε)

Ι. Το καταργηθέν άρθρο

ΙΙ. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Β § 17. Άρθρο 10α ν. 2308/1995 (καταργήθηκε)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

Πέρας κτηματογραφήσεως

B § 18. Άρθρο 11 ν. 2308/1995

Ι. Αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και των κτηματολογικών πινάκων

ΙΙ. Περιορισμός μη καταχωρίσεως εκπρόθεσμης δηλώσεως εγγραπτέου δικαιώματος

ΙΙΙ. Απόκλιση από τον περιορισμό της μη καταχωρίσεως

IV. Σημείωση μεταβολών στη στήλη παρατηρήσεων του κτηματολογικού πίνακα

V. Διαπιστωτική πράξη περαιώσεως της κτηματογραφήσεως

Α. Γενικά

Β. Δύο περιπτώσεις εκδόσεως διαπιστωτικής πράξης περαιώσεως

1. Κατά κανόνα έκδοση

2. Κατ’ εξαίρεση έκδοση

Γ. Έννοια και νομική φύση της πράξης περαιώσεως

Δ. Δικαστικός έλεγχος της διαπιστωτικής πράξης

Ε. Μετά τη διαπιστωτική πράξη περαιώσεως της διαδικασίας κτηματογραφήσεως

VI. Παραπομπές στο άρθρο 11 ν. 2308/1995

VIΙ. Τροποποίηση του ν. 2308/1995 από το ν. 3127/2003. Εφαρμογή σε μεταγενέστερες ή προγενέστερες κτηματογραφήσεις

VIΙΙ. Τροποποίηση του ν. 2308/1995 βάσει του ν. 4164/2013

ΙΧ. Τροποποίηση του ν. 2308/1995 βάσει του ν. 4512/2018

Χ. Προϊσχύσασες μορφές άρθρου

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Γ. Τρίτη έκδοση

B § 19. Άρθρο 12 ν. 2308/1995

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Οι πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Α. Γενικά

Β. Έννοια και νομική φύση

Γ. Αρμοδιότητα του Κτηματολογικού Γραφείου η καταχώριση των πρώτων εγγραφών

Δ. Ημερομηνία καταχωρίσεως

IΙΙ. Χορήγηση βεβαιώσεων και νομική σημασία τους

Α. Θέση φερόμενου ως δικαιούχου

Β. Βεβαίωση εγγραφής

Γ. Στόχος του νόμου η άμβλυνση ανησυχιών

Δ. Αναγκαίες οι πρώτες εγγραφές

Ε. Κατάργηση της βεβαιώσεως

ΙV. Ειδικές ρυθμίσεις

A. Ρυθμίσεις του άρθρου 3 ν. 3127/2003

Β. Ρυθμίσεις του άρθρου 18, παρ. 2, ν. 3212/2003

Γ. Ρυθμίσεις του άρθρου 10, παρ. 2, ν. 3481/2006

V. Προϊσχύσασες εκδόσεις

A. Αρχική έκδοση

Β. Έκδοση πριν από το ν. 4164/2013

VΙ. Απόφαση 417/2007 ΔΣ του ΟΚΧΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

Κτηματολογικά γραφεία και νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις

Β § 20. Άρθρο 13 ν. 2308/1995

Ι. Σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων

ΙΙ. Εφαρμογή των τροποποιημένων και συμπληρωμένων διατάξεων του ν. 2308/1995

ΙΙΙ. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα

IV. Προϊσχύσασες εκδόσεις

V. Οι σχετικές ρυθμίσεις ν. 4512/2018 για Κτηματολογικά Γραφεία

Α. Κατάργηση των υπαρχόντων Κτηματολογικών Γραφείων – Περιέλευση αρμο­διοτήτων

Β. Σύσταση νέων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Β § 21. Άρθρο 13α ν. 2308/1995

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Υποβολή δηλώσεων στο Γραφείο Κτηματογραφήσεως (και) ηλεκτρονικά

Α. Γενικά

Β. Ειδικότερα ηλεκτρονική υποβολή

ΙΙΙ. Αναρτήσεις (και) στο οικείο δημοτικό κατάστημα

Α. Γενικά για τις αναρτήσεις

Β. Αναρτήσεις κατά την κτηματογράφηση

ΙV. Υπογραφή εγγράφων από νόμιμο εκπρόσωπο αναδόχου

V. Προηγούμενη πρόταση από «Κτηματολόγιο ΑΕ»

VI. Άρση υποχρεώσεως επισυνάψεως εγγράφων σε περιπτώσεις ανώτερης βίας

VII. Εφαρμογή των τροποποιημένων και συμπληρωμένων διατάξεων του ν. 2308/1995

VIII. Προϊσχύσασες εκδόσεις άρθρου 13α

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Β § 22. Άρθρο 14 ν. 2308/1995

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σύσταση Εταιρίας

Α. Γενικά για τη σύσταση

Β. Προτάσεις προς ΟΚΧΕ από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

Γ. Μέλη ΔΣ της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

III. Νεότερες ρυθμίσεις για την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

Α. Υποβοήθηση του έργου της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και υποβοήθηση του έργου του Ελληνικού Κτηματολογίου

Β. Συμβάσεις της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ (της ΕΚΧΑ ΑΕ) και νέο νομικό καθεστώς

Γ. Ζητήματα Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου και ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ήδη ΕΚΧΑ ΑΕ και ήδη Ελληνικό Κτηματολόγιο

ΙV. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών με απόφαση ΔΣ του ΟΚΧΕ, με απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ, και ήδη με απόφαση του Ελληνικού Kτηματολογίου

V. Έγκυρη σύσταση και λειτουργία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής

VΙ. Κοινή υπουργική απόφαση για καθορισμό αποζημιώσεων μελών ΟΚΧΕ

VIΙ. Κύρος συμβολαίων Δήμου Καλλιθέας Νομαρχίας Πειραιά

VIII. Ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο των περιοχών που υπάγονται στον Κτηματολογι­κό Κανονισμό Δωδεκανήσου

IX. Ένταξη στο Εθνικό Κτηματολόγιο του Κτηματολογικού Γραφείου Πρωτευούσης

Α. Ολοκλήρωση της κτηματογραφήσεως

Β. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογραφήσεως

Χ. Προϊσχύσασα μορφή

Α. Αρχική μορφή

Β. Ισχύουσα ρύθμιση (βάσει του άρθρου 2, παρ. 24, ν. 4164/2013)

ΧΙ. Μερικές παρατηρήσεις στις σχέσεις κτηματογραφήσεως κατά ν. 4512/2018

Β § 23. Άρθρο 20 ν. 2308/1995

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έναρξη ισχύος του ν. 2308/1995

ΙΙΙ. Έναρξη ισχύος μεταγενέστερων νόμων που μεταβάλλουν το αρχικό κείμενο του ν. 2308/1995

Α. Ν. 2508/1997

Β. Ν. 2664/1998

Γ. Ν. 3127/2003

Δ. Ν. 3212/2003

Ε. Ν. 3481/2006

Στ. Ν. 4164/2013

Ζ. Ν. 4512/2018

ΙV. Χάρτης των ημερομηνιών των επελθουσών μεταβολών

V. Μεταβατικό δίκαιο

Α. Κανόνες μεταβατικού δικαίου

1. Άρθρο 3 ν. 3127/2003

2. Άρθρο 10, παρ. 1, υπό α, ν. 3481/2006

Β. Ρυθμιζόμενα ζητήματα από κανόνες μεταβατικού Κτηματολογικού Δικαίου

Γ. Μεταβατικές διατάξεις του ν. 4164/2013

Δ. Μεταβατικές διατάξεις ν. 4512/2018

Β § 24. Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Κτηματογράφηση

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Νόμος 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γ § 1. Προλεγόμενα

Ι. Προδιάθεση

ΙΙ. Γενικά για το Κτηματολόγιο

ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στο ν. 2664/1998

ΙV. Προς ένα Ευρωπαϊκό Κτηματολόγιο;.

Γ § 2. Άρθρο 1 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

II. Έννοια Εθνικού Κτηματολογίου

Α. Σύστημα πληροφοριών

Β. Πληροφορίες

ΙΙI. Σύνταξη και τήρηση Κτηματολογίου

ΙV. Νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου: Ο ΟΚΧΕ και το Ελληνικό Κτηματολόγιο

Α. Ταυτότητα του ΟΚΧΕ

Β. Νομικό καθεστώς του ΟΚΧΕ

Γ. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο

1. Σύσταση του Ελληνικού Κτηματολογίου

2. Σκοπός του Ελληνικού Κτηματολογίου

α. Προσδιορισμός του σκοπού

β. Επίτευξη του σκοπού

γ. «Επέκταση» του σκοπού

Δ. Σημαντικές σχετικές ρυθμίσεις

V. Η καταχώριση

Α. Καταχώριση νομικών και τεχνικών πληροφοριών

Β. Καταχώριση άλλων πρόσθετων πληροφοριών

Γ. Κοινοποιήσεις

VI. Αντικατάσταση συστήματος μεταγραφών και υποθηκών

VII. Ημερομηνία ενάρξεως συστήματος Κτηματολογίου

VIII. Η απόφαση του ΟΚΧΕ (ήδη του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Α. Ορισμός ορίων περιοχής

Β. Κοινοποιήσεις αποφάσεως ΟΚΧΕ, της ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη του Ελληνικού Κτηματο­λογίου

IX. Το καθήκον της αλήθειας στην κτηματογράφηση και στο Κτηματολόγιο

Α. Αντιφάσεις μεταξύ κτηματογραφήσεως και Κτηματολογίου

Β. Καθήκον αλήθειας και ορθότητα στο Εθνικό Κτηματολόγιο

X. Προϊσχύσασα μορφή

Γ § 3. Άρθρο 2 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

Α. Οι έξι αρχές του Κτηματολογικού Δικαίου

Β. Άλλες γενικές αρχές του Κτηματολογικού Δικαίου

1. Οι αρχές της Δωδεκαδέλτου

2. Αρχές εντασσόμενες στο Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

ΙI. Αρχή της κτηματοκεντρικής οργανώσεως

ΙΙI. Αρχή της νομιμότητας

Α. Έλεγχος νομιμότητας τίτλων

Β. Εξωδικαστικός και δικαστικός έλεγχος νομιμότητας

ΙV. Αρχή της χρονικής προτεραιότητας

V. Αρχή δημοσιότητας των κτηματολογικών βιβλίων

VI. Αρχή δημόσιας πίστης

VII. Αρχή ανοικτού Κτηματολογίου

VIIΙ. Άλλες αρχές που διέπουν το Κτηματολόγιο

Γ § 4. Άρθρο 3 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγή

ΙI. Κτηματολογικά Γραφεία

Α. Τα Υποθηκοφυλακεία ως Κτηματολογικά Γραφεία

1. Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία

2. Πρόσθετο προσωπικό

3. Υλικοτεχνική υποστήριξη

4. Ειδοποίηση του ΟΚΧΕ, ήδη της ΕΚΧΑ ΑΕ, προς τα Υποθηκοφυλακεία

5. Πρόσληψη υπαλλήλων κατά τη μεταβατική περίοδο

6. Κανονισμός λειτουργίας μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων

7. Λήξη λειτουργίας μεταβατικών κτηματολογικών γραφείων

Β. Κτηματολογικά Γραφεία και ΟΚΧΕ

Γ. Τήρηση κτηματολογικών στοιχείων

Δ. Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου

III. Αρμοδιότητες Κτηματολογικών Γραφείων

ΙV. Κτηματολογικά στοιχεία

Α. Γενικά

Β. Έννοια

Γ. Δημοσιότητα

Δ. Αντίστοιχοι όροι

Ε. Λοιπή ενδεικτική περιπτωσιολογία

Στ. Ο όρος «στοιχεία» στις διατάξεις Δασικού Δικαίου

Ζ. Κτηματολογικά διαγράμματα

1. Ειδικά τα κτηματολογικά διαγράμματα

2. Κτηματογραφημένα ακίνητα

3. Κτηματογραφούμενη περιοχή

Η. Κτηματολογικοί πίνακες και κτηματολογικά φύλλα

1. Κτηματολογικός πίνακας

2. Κτηματολογικά φύλλα

Θ. Κτηματολογικό βιβλίο

Ι. Ημερολόγιο

ΙΑ. Αλφαβητικό ευρετήριο δικαιούχων

ΙΒ. Αρχείο τίτλων, διαγραμμάτων και λοιπών δικαιολογητικών

ΙΓ. Αρχείο κτισμάτων

ΙΔ. Ποικίλες αναφορές στα κτηματολογικά στοιχεία

V. Κτηματολογικά στοιχεία κατά το στάδιο της κτηματογραφήσεως

VI. Απόσπασμα κτηματολογικών στοιχείων.

VII. Φύλαξη συγκεντρωθέντων στοιχείων

VIII. Ειδικό Μητρώο Διαπιστευμένων Μηχανικών

ΙΧ. Προϊσχύσασα μορφή άρθρου 3 ν. 2664/1998

Γ § 4Α. Ρυθμίσεις Κτηματολογικών Γραφείων και κτηματολογικών στοιχείων ν. 4512/2018

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Μεταβατικό καθεστώς Κτηματολογικών Γραφείων ν. 4512/2018

Α. Γενικά

ΙΙΙ. Οριστικό καθεστώς Κτηματολογικών Γραφείων ν. 4512/2018

Α. Τήρηση κτηματολογικών στοιχείων

Β. Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου

Γ. Δημόσιοι λειτουργοί

Δ. Νομικό καθεστώς Προϊσταμένου και λοιπού προσωπικού

1. Ως προς τον Προϊστάμενο

2. Ως προς το λοιπό προσωπικό

Ε. Σύσταση αναγκαίων θέσεων προσωπικού – Νομική και τεχνική υπηρεσία

ΣΤ. Ειδικό μητρώο διαπιστευμένων μηχανικών

Ζ. Οργάνωση λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων

Η. Πρόσθετο προσωπικό

Θ. Ομοιόμορφη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου

I. Κανονισμός Λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων

IV. Παρατηρήσεις για τα Κτηματολογικά Γραφεία

V. Τα κτηματολογικά στοιχεία κατά το ν. 4512/2018

Α. Γενικά

Β. Κτηματολογικά διαγράμματα

Γ. Κτηματολογικοί πίνακες και κτηματολογικά φύλλα

Δ. Κτηματολογικό βιβλίο

Ε. Ημερολόγιο

Στ. Αρχείο κτισμάτων

Ζ. Βιβλίο Αιτήσεων για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων

Η. Ποικίλες αναφορές στα κτηματολογικά στοιχεία

Θ. Κτηματολογικά στοιχεία κατά το στάδιο της κτηματογραφήσεως

Ι. Απόσπασμα κτηματολογικών στοιχείων

ΙΑ. Φύλαξη συγκεντρωθέντων στοιχείων.

ΙΒ. Συμπερασματική θέση

Γ § 5. Άρθρο 4 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αντικείμενο κτηματολογικών εγγραφών

Α. Ακίνητα

Β. Ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα

1. Έννοια

2. Καταχώριση πρόσθετων στοιχείων για τα ειδικά ιδιοκτησιακά αντικείμενα

ΙΙΙ. Απεικόνιση ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα

ΙV. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (KAEK)

Α. Σύνδεση ακινήτου με ΚΑΕΚ

Β. Μεταβολές στον ΚΑΕΚ

1. Μεταβολή ΚΑΕΚ και διορθώσεις κτηματολογικών εγγραφών.

2. Ενδεικτική περιπτωσιολογία

V. Ειδική περίπτωση τροποποιήσεως ΚΑΕΚ

VΙ. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και άλλων δικαιωμάτων

VΙΙ. Αναλογικά δικαιώματα που εισπράττονται από τα υποθηκοφυλακεία

VIΙΙ. Εγγραφή εσόδων υπέρ του ΟΚΧΕ, ήδη της ΕΚΧΑ ΑΕ

ΙΧ. Εισφορά των εσόδων στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ

Χ. Ατελώς οι εγγραφές για εγγραπτέα δικαιώματα Δημοσίου

XΙ. Έναρξη ισχύος διατάξεων του ν. 3481/2006, που τροποποιούν και συμπληρώνουν το ν. 2664/1998

ΧΙΙ. Προϊσχύσασα μορφή άρθρου

Γ § 5Α. Άρθρο 4 ν. 2664/1998 (ν. 4512/2018)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Παρεμπίπτοντα

ΙΙΙ. Απεικόνιση ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά το ν. 4512/2018

IV. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (KAEK)

V. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και άλλων δικαιωμάτων

Γ § 6. Άρθρο 5 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Όρια τοπικής αρμοδιότητας Κτηματολογικού Γραφείου

Α. Ορισμός ορίων περιοχής

Β. Μεταβολή ορίων περιοχής

ΙΙΙ. Συναρμοδιότητα περισσότερων Κτηματολογικών Γραφείων

ΙV. Υπαγωγή στην αρμοδιότητα ενός από τα περισσότερα συναρμόδια Κτηματολο­γικά Γραφεία

V. Η 451/2008 απόφαση του ΔΣ ΟΚΧΕ

Γ § 6Α. Άρθρο 5 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διατηρούμενη διάταξη

ΙΙΙ. Θεμελίωση τοπικής αρμοδιότητας κατά ν. 4512/2018

IV. Έλεγχος νομιμότητας για την τοπική αρμοδιότητα

V. Λοιπή θεματογραφία

A. Αποκλειστική αρμοδιότητα

B. Τοποθεσία ακινήτου

Γ. Εκδιδόμενα έγγραφα

Δ. Έλεγχος νομιμότητας

Ε. Μεταβολή ορίων τοπικής αρμοδιότητας

Στ. Συναρμοδιότητα

VI. Συμπερασματική παρατήρηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Γ § 7. Άρθρο 6 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

II. Πρώτες εγγραφές

Α. Γενικά

Β. Η ρύθμιση των πρώτων εγγραφών

Γ. Σημασία της αρχικής (ακριβούς ή ανακριβούς) δηλώσεως

Δ. Μορφές κτηματολογικών εγγραφών

Ε. Πρώτες εγγραφές

1. Έννοια

2. Περιεχόμενο και αντικείμενο πρώτων εγγραφών

α. Περιεχόμενο πρώτων εγγραφών

β. Αντικείμενο πρώτων εγγραφών

3. Στοιχεία από το ν. 4512/2018

4. Νομική φύση πρώτων εγγραφών και έννομες συνέπειες

5. Πρώτες εγγραφές πριν και μετά την οριστικοποίησή τους

6. Ο όρος «πρώτες εγγραφές» στη νομολογία

Στ. Αρχικές εγγραφές

1. Εννοιολογική προσέγγιση

2. Ο όρος «αρχικές εγγραφές» στην πρόσφατη νομολογία

3. Αρχικές εγγραφές και ν. 4512/2018

Ζ. Μεταγενέστερες εγγραφές

1. Γενικά

2. Έννοια

3. Πεδίο εφαρμογής

4. Μεταγενέστερες εγγραφές στη νομολογία

5. Μεταγενέστερες εγγραφές και ν. 4512/2018

Η. Καταχώριση πρώτων εγγραφών

1. Η καταχώριση στο ν. 4512/2018

α. Καταχώριση νομικών και τεχνικών πληροφοριών

β. Καταχώριση και εγγραφή

γ. Πρωτόκολλο Καταχώρισης Δημοσιεύσεων

δ. Καταχώριση διοικητικών πράξεων και εκτεταμένων χωρικών μεταβολών

ε. Έλεγχος χωρικών καταχωρίσεων

στ. Αιτήσεις για καταχώριση ή διόρθωση εγγραπτέων πράξεων

ζ. Διενέργεια εγγραφών και καταχωρίσεων στα βιβλία των επιμέρους συ­στημάτων δημοσιότητας που τηρεί το Κτηματολογικό Γραφείο

η. Καταχώριση ενδικοφανούς προσφυγής

θ. Τρόπος καταχωρίσεως προσφυγών

2. Η πράξη της καταχωρίσεως

3. Η ημερομηνία της καταχωρίσεως

4. Η καταχώριση (ως κτηματολογική πράξη) στη νομολογία.

α. Καταχώριση στις πρώτες εγγραφές και ΑΚ

β. Οριστική καταχώριση προσημειώσεως

γ. Καταχώριση εγγραφών ιδιοκτησιακού αντικειμένου

δ. Προθεσμία καταχωρίσεως αγωγής

ε. Αναπλήρωση μέσω καταχωρίσεως αιτήσεως

στ. Καταχώριση πρόσθετων αιτήσεων

ζ. Εσφαλμένως καταχωρηθέντα στοιχεία πρώτων εγγραφών

η. Καταχώριση μεταγενέστερης εγγραφής

θ. Καταχώριση αγωγής

ι. Ανακριβής καταχώριση

ια. Καταχώριση αιτήσεως για διόρθωση

ιβ. Καταχώριση πράξης εφαρμογής

ιγ. Καταχώριση αιτήσεως για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος

5. Συνέπειες της καταχωρίσεως

Θ. Βεβαιώσεις των πρώτων εγγραφών

Ι. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα

III. Ακριβείς – ανακριβείς εγγραφές

Α. Γενικά

Β. Ακριβείς εγγραφές

Γ. Ανακριβείς πρώτες εγγραφές

1. Οι ανακριβείς εγγραφές γενικά

2. Ανακρίβεια και γενικές αρχές του Κτηματολογίου

3. Οι ρυθμίσεις της ανακρίβειας ως ειδικό υποσύστημα

4. Η ανακρίβεια ως φαινόμενο δικαίου

5. Ειδικά οι ανακριβείς πρώτες εγγραφές

6. Περιπτώσεις ανακριβών πρώτων εγγραφών

ΙV. Διόρθωση πρώτων εγγραφών

Α. Γενικά για τη διόρθωση σφαλμάτων

1. Προλεγόμενα στη διόρθωση σφαλμάτων

2. Διόρθωση σφαλμάτων στο Κτηματολογικό Δίκαιο

3. Διόρθωση σφαλμάτων και ν. 4512/2018

4. Αντικείμενο ποικίλων διορθώσεων στο Κτηματολογικό Δίκαιο

Β. Η αγωγή για διόρθωση (άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998)

1. Αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων

α. Χαρακτήρας αγωγής

β. Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

γ. Νομοθετικές ακροβασίες

δ. Ανακρίβεια πρώτης εγγραφής

ε. Αποκλειστική αρμοδιότητα

στ. Συγκρουόμενα συμφέροντα

ζ. Αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική και διορθωτική

η. Αντισυνταγματικό το δικαστικό ένσημο στις αναγνωριστικές αγωγές.

θ. Προσδιορισμός ακινήτου

ι. Προδικασία στην αγωγή κατά Δημοσίου;

2. Προσβαλλόμενο δικαίωμα στην αγωγή του άρθρου 6, παρ.

α. Περιεχόμενο του όρου «δικαίωμα»

β. Προσβολή δικαιώματος

γ. Υπόσταση του δικαιώματος ως αντικείμενο της δίκης

δ. Κρίσιμος χρόνος υπάρξεως δικαιώματος

3. Απόπειρα συμβιβαστικής επιλύσεως της διαφοράς

4. Αρμόδιο δικαστήριο για αγωγή άρθρου 6, παρ.

5. Αίτημα της αγωγής άρθρου 6, παρ.

6. Ενεργητική νομιμοποίηση στην αγωγή άρθρου 6, παρ.

7. Παθητική νομιμοποίηση στην αγωγή άρθρου 6, παρ.

α. Εναγόμενοι

β. Ζητήματα από τις διατάξεις του άρθρου 8 ν. 2664/1998

8. Προθεσμία ασκήσεως αγωγής άρθρου 6, παρ.

α. Καθορισμός της προθεσμίας

β. Παρατηρήσεις

γ. Αποκλειστική προθεσμία – Έναρξη

δ. Αναστολή και διακοπή της προθεσμίας

i. Εισαγόμενη ρύθμιση

ii. Σε σχέση με τη νομική φύση

iii. Σε σχέση με την εφαρμογή των ΑΚ 279 και

iv. Σε σχέση με το ακριβές περιεχόμενο της κατ’ αναλογία εφαρμογής των ΑΚ 255 έως 263 και 270

v. Σε σχέση με τις δικονομικές προθεσμίες των ΚΠολΔ

vi. Σε σχέση με την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

vii. Σε σχέση με την παράταση των προθεσμιών

ε. Προθεσμία κύριας παρεμβάσεως

στ. Ισχύς της προθεσμίας έναντι Δημοσίου

ζ. Πάροδος προθεσμίας – Δικαίωμα παραιτήσεως και αποκλειστική προ­θεσμία

9. Απάλειψη κοινοποιήσεως στον Προϊστάμενο της αγωγής άρθρου 6, παρ. 2

10. Καταχώριση της αγωγής – Προδικασία

α. Καταχώριση αγωγής

β. Προδικασία και λοιπά προσκομιζόμενα έγγραφα

11. Αμφισβητούμενη δικαιοδοσία – Τηρούμενη διαδικασία

12. Σχέσεις με αίτηση διορθώσεως γεωμετρικών στοιχείων

13. Περιπτώσεις αντιδικίας με το Δημόσιο

α. Αμφισβήτηση δικαιώματος του Δημοσίου στην περίπτωση των δασι­κών εκτάσεων

β. Χρησικτησία έναντι του Δημοσίου

14. Αποδοχή ή απόρριψη αγωγής άρθρου 6, παρ.

15. Άσκηση παρεμβάσεως

16. Ειδικά ζητήματα σε σχέση με την αγωγή άρθρου 6, παρ.

Γ. Η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου

1. Η απόφαση του άρθρου 6, παρ.

2. Αμετάκλητη ή τελεσίδικη απόφαση

α. Αμετάκλητη απόφαση

β. Τελεσίδικη απόφαση

γ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

δ. Έννομες συνέπειες της αποφάσεως για την αγωγή του άρθρου 6, παρ. 2, ν. 2664/1998

Δ. Διαιτητική απόφαση

Ε. Πρακτικό συμβιβασμού

1. Θέση του ζητήματος

2. Λειτουργία του θεσμού

3. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

4. Εγγραφή στο Κτηματολόγιο βάσει πρακτικού εξωδικαστικής επιλύσεως δια­φοράς

Στ. Δικαστική μεσολάβηση – Πρακτικό μεσολαβήσεως

Ζ. Μεταβολές λόγω κυρώσεως δασικού χάρτη (άρθρο 6, παρ. 6, ν. 2664/1998)

Η. Ζητήματα από τη συσχέτιση του άρθρου 6, παρ. 2, προς το άρθρο 6, παρ. 3, ν. 2664/1998

Θ. Διόρθωση υπό το καθεστώς του ν. 4512/2018

V. Ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» (άρθρο 6, παρ. 3, ν. 2664/1998). Αίτηση και από­φαση για διόρθωση αρχικών εγγραφών

V(Α). Αίτηση για διόρθωση αρχικής εγγραφής με ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

V(B). Απόφαση αποδεχόμενη ή απορρίπτουσα την αίτηση

V(Γ). Ειδικά ζητήματα του άρθρου 6, παρ.

V(Α). Αίτηση για διόρθωση αρχικής εγγραφής με ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

Α. Προλεγόμενα

Β. Αίτηση (ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή) ή αγωγή (ενώπιον του αρμό­διου Δικαστηρίου)

1. Οι δύο όροι της διαζεύξεως

2. Προηγείται υποχρεωτικά η αίτηση προς τον Κτηματολογικό Δικαστή;

3. Άλλη ερμηνευτική προσέγγιση, πέρα από τη διάζευξη

4. Θεμελίωση της αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου;

α. Προηγούμενη ρύθμιση

β. Ισχύον νομικό καθεστώς

5. Εκτίμηση της αγωγής ως αιτήσεως διορθώσεως

6. Επιτρέπεται δεύτερη αίτηση διορθώσεως;

Γ. Γενικά για την επιλογή της εκούσιας δικαιοδοσίας

1. Η επιλογή της εκούσιας δικαιοδοσίας

2. Αντικείμενο της δίκης στην εκούσια δικαιοδοσία

3. Μη γνήσια υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας

4. Η έννοια του διαδίκου στην εκούσια δικαιοδοσία

5. Διόρθωση μόνο με προσφυγή στην εκούσια δικαιοδοσία

6. Κοινοποίηση της αιτήσεως στο Ελληνικό Δημόσιο

Δ. Γενικά για την αίτηση διορθώσεως

Ε. Περιπτώσεις σωρεύσεως

Στ. H ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη» (κατά το άρθρο 9, παρ. 1)

Ζ. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

1. Ενεργητική νομιμοποίηση

2. Παθητική νομιμοποίηση

Η. Αντικείμενο αιτήσεως (του άρθρου 6, παρ. 3, ν. 2664/1998)

1. Προσδιορισμός του ζητήματος

2. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

α. Πρώτη άποψη: Αποκλείεται διάγνωση αμφισβητούμενου δικαιώματος

β. Δεύτερη άποψη: Επιτρέπεται η διάγνωση αμφισβητούμενου δικαιώ­ματος

γ. Τρίτη άποψη: Ενιαίο αίτημα

3. Παρατηρήσεις

4. Προκρινόμενη λύση

Θ. Προθεσμία αιτήσεως (άρθρου 6, παρ. 3)

1. Κατ’ αναλογία η προθεσμία αιτήσεως

2. Κατ’ αναλογία η έναρξη της προθεσμίας αιτήσεως

Ι. Αντικείμενο της δίκης (κατά το άρθρο 6, παρ. 3, ν. 2664/1998)

1. Προλεγόμενα

2. Πρώτη άποψη

3. Δεύτερη άποψη

4. Παρατηρήσεις

5. Συμπεράσματα

ΙΑ. Προσβαλλόμενο εγγραπτέο δικαίωμα με ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

ΙΒ. Κρίσιμος χρόνος διαπιστώσεως δικαιώματος

ΙΓ. Έννομες συνέπειες δικαστικής αποφάσεως - Αμάχητο τεκμήριο

1. Έννομες συνέπειες

2. Αμάχητο τεκμήριο

ΙΔ. Προδικασία – Κοινοποιήσεις και εγγραφή των αιτήσεων – Λοιπά προσκομιζό­μενα έγγραφα

1. Κοινοποίηση αιτήσεως

2. Εγγραφή αιτήσεως

3. Λοιπά προσκομιζόμενα έγγραφα

4. Κοινοποιήσεις σε περίπτωση παρεμβάσεως

5. Κοινοποιήσεις σε περιπτώσεις περισσότερων αιτήσεων ή παρεμβάσεων

6. Κοινοποίηση με επίδοση

7. Κοινοποίηση και διακοπή προθεσμίας

ΙΕ. Πράξη μη μεταγραφείσα – Εσφαλμένη διαδικασία

ΙΣτ. Αίτηση για διόρθωση εγγραφής

1. Υποβολή αιτήσεως από όποιον έχει έννομο συμφέρον

2. Τέλη και δικαιώματα

ΙΖ. Αποτελέσματα αιτήσεως

ΙΗ. Αίτηση τρίτου μετά τη διόρθωση της εγγραφής

ΙΘ. Αίτηση για διόρθωση εγγραφής σε περίπτωση μεταγραπτέας και μη μεταγρα­φείσας πράξης

Κ. Κλήτευση τρίτων

V(B) Απόφαση αποδεχόμενη ή απορρίπτουσα την αίτηση

Α. Απόφαση αποδεχόμενη την αίτηση

Β. Απόφαση απορρίπτουσα την αίτηση

Γ. Απόφαση που διατάσσει επανάληψη της συζητήσεως

Δ. Αίτηση για διόρθωση εγγραφής βάσει θετικής αποφάσεως Κτηματολογικού Δι­καστή. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

V(Γ). Ειδικά ζητήματα άρθρου 6, παρ.

Α. Αγωγή τρίτου για διόρθωση εγγραφής γενόμενη βάσει θετικής αποφάσεως Κτηματολογικoύ Δικαστή

Β. Μεταβιβάσεις μη καταχωρισθέντων δικαιωμάτων μέχρι την οριστικοποίηση των πρώτων εγγραφών

Γ. Συναντήσεις περισσότερων αιτήσεων

Δ. Συσχέτιση άρθρου 6, παρ. 3, προς άρθρο 18 ν. 2664/1998

VI. Ειδική περίπτωση εξωδικαστικής διορθώσεως της αρχικής εγγραφής – Δικαίωμα που μεταβιβάστηκε πριν από την καταχώριση των πρώτων εγγραφών (άρθρο 6, παρ. 4, ν. 2664/1998)

A. Διόρθωση αρχικής εγγραφής χωρίς αμετάκλητη δικαστική απόφαση

Β. Αίτηση του δικαιούχου ή κάθε τρίτου με έννομο συμφέρον για καταχώριση – Ρυθμίσεις για την αίτηση προς καταχώριση

1. Γενικά για την αίτηση

2. Περιεχόμενο της αιτήσεως

3. Αιτούντες

4. Προθεσμία της αιτήσεως

5. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

Γ. Ρυθμίσεις για την καταχώριση

1. Γενικά

2. Απόφαση για καταχώριση – Διενεργούμενος έλεγχος

3. Καταχώριση συστατικής πράξης βάρους σε κυριότητα ή σε άλλο εγγραπτέο δικαίωμα

4. Εξάλειψη βαρών μη καταχωρηθέντων στο Κτηματολόγιο

Δ. Δικαίωμα εναντιώσεως (καταργήθηκε)

1. Γενικά

2. Προσωρινή καταχώριση

3. Τροπή της προσωρινής σε οριστική καταχώριση

4. Ημερομηνία οριστικής καταχωρίσεως

5. Απόφαση αξιολογήσεως προσκομισθέντων στοιχείων

Ε. Σύγκριση με την άρνηση του Υποθηκοφύλακα

1. Άρνηση Υποθηκοφύλακα

2. Αρνητική απόφαση Προϊσταμένου

α. Γενικά

β. Άρνηση καταχωρίσεως δικαστικής αποφάσεως

γ. Άρνηση καταχωρίσεως διοικητικής πράξης

δ. Άρνηση καταχωρίσεως δικαιοπραξίας

Στ. Αντιρρήσεις κατά της αποφάσεως του Προϊσταμένου

1. Γενικά

2. Η υποβολή αντιρρήσεων

3. Έκδοση δικαστικής αποφάσεως

Ζ. Αγωγή διορθώσεως εγγραφής βάσει των παρ. 4 και 2 του άρθρου 6, ν. 2664/ 1998

Η. Σε σχέση με την επίδοση αντιγράφου της αιτήσεως

Θ. Διορθωμένη εγγραφή

Ι. Εφαρμογή της αρχής της χρονικής προτεραιότητας

ΙΑ. Εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας

VII. Πράξεις καταχωριζόμενες στο Υποθηκοφυλακείο (άρθρο 6, παρ. 4α, ν. 2664/1998)

Α. Η ειδική ρύθμιση

Β. Αυτεπάγγελτη καταχώριση

Γ. Αυτεπάγγελτη διαβίβαση περιλήψεων

Δ. Απόφαση του ΟΚΧΕ (της ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη του Ελληνικού Κτηματολογίου) για το έντυπο

Ε. Εφαρμογή προηγούμενης διατάξεως

VIII. Τρόπος ενημερώσεως κτηματολογικών βιβλίων (άρθρο 6, παρ. 5, ν. 2664/1998)

IX. Μεταβολές λόγω κυρώσεως δασικού χάρτη (άρθρο 6, παρ. 6, ν. 2664/1998)

X. Μεταβολές λόγω καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού κ.λπ. (άρθρο 6, παρ. 7, ν. 2664/1998)

XI. Αίτηση διορθώσεως εμβαδού ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής (άρθρο 6, παρ. 8, ν. 2664/1998)

Α. Γενικά

Β. Η αίτηση διορθώσεως

1. Περιεχόμενο της αιτήσεως

2. Επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 20 ν. 2664/1998

3. Η εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 20α ν. 2664/1998

4. Μη αμφισβήτηση ορίων ή δικαιωμάτων τρίτων

5. Αντικείμενο της αιτήσεως διορθώσεως

6. Καταχώριση της αιτήσεως

7. Σώρευση αιτήσεως διορθώσεως και αντιρρήσεων

8. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση

α. Ενεργητική νομιμοποίηση

β. Παθητική νομιμοποίηση

9. Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα

10. Περιορισμοί στο περιεχόμενο της αιτήσεως

Γ. Σε σχέση με την ιδιαίτερη προδικασία

Δ. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

Ε. Εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ

Στ. Η απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου

Ζ. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος εξώδικα ή δικαστικά

ΧΙI. Η εισαγόμενη επιφύλαξη λόγω εφαρμογής νέων τεχνικών προδιαγραφών (παρα­πομπή από το άρθρο 6, παρ. 8, στο άρθρο 20 ν. 2664/1998)

Α. Προσαρμογή στις νέες προδιαγραφές

Β. Το δικαίωμα προσαρμογής

Γ. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα

Δ. Ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 19, παρ. 2, ν. 2664/1998

ΧΙII. Άσκηση (κύριας) παρεμβάσεως στο πεδίο του άρθρου 6 ν. 2664/1998

Α. Προλεγόμενα

Β. Άσκηση παρεμβάσεως στην εκούσια δικαιοδοσία

ΧΙV. Άσκηση τριτανακοπής στο πεδίο του άρθρου 6 ν. 2664/1998

Α. Προλεγόμενα

Β. Ειδικότερα ζητήματα τριτανακοπής

ΧV. Διορθώσεις υπό το καθεστώς του ν. 4512/2018

XVΙ. Μορφές κειμένων άρθρου 6 ν. 2664/1998

Α. Αρχική μορφή (Πρώτη έκδοση)

1. Το κείμενο της πρώτης εκδόσεως

2. Συγκριτικές παρατηρήσεις του κειμένου της πρώτης εκδόσεως με το ισχύον κείμενο

B. Δεύτερη μορφή

1. Το κείμενο της δεύτερης εκδόσεως (με βάση το ν. 3127/2003, ΦΕΚ Α΄ 67/ 19.3.2003)

2. Συγκριτικές παρατηρήσεις του κειμένου της δεύτερης εκδόσεως με την πρώτη έκδοση και με το ισχύον κείμενο

α. Σύγκριση της δεύτερης με την πρώτη έκδοση

Γ. Σύγκριση της δεύτερης με το ισχύον κείμενο

Δ. Τρίτη μορφή

1. Το κείμενο της τρίτης εκδόσεως (με βάση το ν. 3481/2006, ΦΕΚ Α΄ 162/ 2.8.2006)

2. Συγκριτικές παρατηρήσεις του κειμένου της τρίτης εκδόσεως με τις προηγούμενες εκδόσεις και με το ισχύον κείμενο

α. Σύγκριση της τρίτης με τη δεύτερη έκδοση

β. Σύγκριση της τρίτης με την πρώτη έκδοση

γ. Σύγκριση της τρίτης με την τέταρτη έκδοση

Ε. Τέταρτη μορφή

1. Το κείμενο της τέταρτης εκδόσεως (βάσει του ν. 3559/2007, ΦΕΚ Α΄ 102/ 14.5.2007)

2. Συγκριτικές παρατηρήσεις του κειμένου της τέταρτης εκδόσεως με την προη­γού­μενη τρίτη έκδοση

Στ. Πέμπτη μορφή

1. Το κείμενο της πέμπτης εκδόσεως (βάσει του ν. 3983/2011, ΦΕΚ Α΄ 144/ 17.6.2011)

2. Συγκριτικές παρατηρήσεις του κειμένου της πέμπτης εκδόσεως με τις προηγούμενες εκδόσεις και με το ισχύον κείμενο

α. Σύγκριση της πέμπτης εκδόσεως με την πρώτη έκδοση

β. Σύγκριση της πέμπτης εκδόσεως με τη δεύτερη έκδοση

γ. Σύγκριση της πέμπτης εκδόσεως με την τρίτη έκδοση

δ. Σύγκριση της πέμπτης εκδόσεως με την τέταρτη έκδοση

Ζ. Έκτη μορφή

1. Κείμενο της έκτης εκδόσεως (βάσει του ν. 4164/2013, ΦΕΚ Α΄ 156/9.7.2013)

2. Συγκριτικές παρατηρήσεις της έκτης μορφής με την προηγούμενη πέμπτη.

XVII. Μεταγενέστερες τροποποιήσεις των ετών

XVIII. Σχετικά νομοθετικά κείμενα και ποικίλα έγγραφα

A. Απόφ. ΔΣ ΟΚΧΕ 393/2006

Β. Απόφ. ΔΣ ΟΚΧΕ 168/2003

Γ. ΠΟΛ 1092/2008

Δ. Εγκ. 44/2011

Ε. Προεδρικό διάταγμα και ποικίλα τεύχη κτηματολογικών οργάνων –Δευτερο­γενές Κτηματολογικό Δίκαιο

Γ § 8. Άρθρο 7 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πότε επέρχεται η οριστικοποίηση

Α. Γενικά

Β. Νομολογιακές προσεγγίσεις

Γ. Τρόποι οριστικοποιήσεως

1. Πρώτος τρόπος: Άπρακτη παρέλευση προθεσμίας

2. Δεύτερος τρόπος: Δικαστική απόρριψη της αγωγής

3. Τρίτος τρόπος: Αποδοχή αγωγής και διόρθωση

ΙΙΙ. Κριτήριο διακρίσεως

ΙV. Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών

A. Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών που δεν αμφισβητήθηκαν

Β. Οριστικοποίηση εγγραφών που αμφισβητήθηκαν και ακρίβεια των πρώτων εγγραφών

Γ. Οι οριστικές πρώτες εγγραφές

Δ. Μη οριστικές εγγραφές

1. Οριστικοποίηση με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που απορρίπτει την αγωγή

2. Διόρθωση της πρώτης εγγραφής με βάση αμετάκλητη δικαστική απόφαση

3. Έννομες συνέπειες των μη οριστικών εγγραφών

Ε. Διόρθωση πρόδηλου σφάλματος και οριστικοποίηση

Στ. Ακίνητα «άγνωστου ιδιοκτήτη» και οριστικοποίηση

Ζ. Μεταβίβαση μη καταχωρισθέντων δικαιωμάτων και οριστικοποίηση

Η. Οριστικοποίηση, προθεσμία του άρθρου 6, παρ. 2, και τρίτοι

1. Θέση του ζητήματος

2. Οι προτεινόμενες λύσεις

3. Προκρινόμενη ερμηνευτική κατεύθυνση

α. Παρατηρήσεις στην πρώτη ερμηνευτική κατεύθυνση

β. Παρατηρήσεις στη δεύτερη ερμηνευτική κατεύθυνση

γ. Προκρινόμενη λύση

δ. Πεδίο εφαρμογής της προκρινόμενης λύσης

ε. Αντικείμενο της οριστικοποιήσεως

Θ. Έννομες συνέπειες της οριστικοποιήσεως

1. Διαπλαστική ή όχι ενέργεια

α. Διαπλαστική ενέργεια

β. Οιονεί διαπλαστική ενέργεια

γ. Προκρινόμενη θέση

2. Αποδοχή της ακρίβειας της πρώτης εγγραφής ως συνέπεια

3. Διόρθωση της ανακρίβειας της πρώτης εγγραφής ως συνέπεια

4. Απόσβεση των εμπράγματων αξιώσεων του αληθούς κυρίου

α. Προσδιορισμός της απόψεως – Η εκδοχή της «προσδοκίας δικαιώματος»

β. Κριτική της απόψεως

5. Απώλεια της κυριότητας του αληθούς κυρίου ως συνέπεια οριστικο­ποιήσεως

α. Προσδιορισμός της απόψεως

β. Κριτική της απόψεως

6. Το αμάχητο τεκμήριο ως συνέπεια

7. Η προσβολή της οριστικοποιημένης εγγραφής ως συνέπεια

8. Κοινές έννομες συνέπειες με την παραγωγή αμάχητου τεκμηρίου

Ι. Χρησικτησία και οριστικοποίηση

ΙΑ. Οριστικοποίηση και ν. 4512/2018

V. Το αμάχητο τεκμήριο

Α. Γενικά

Β. Σκοπός της νομοθετικής επιλογής

Γ. Εννοιολογική προσέγγιση

Δ. Συνταγματικότητα και νομική φύση

1. Το ζήτημα της συνταγματικότητας

2. Η νομική φύση

Ε. Προϋποθέσεις παραγωγής αμάχητου τεκμηρίου

Στ. Περιεχόμενο και αντικείμενο αμάχητου τεκμηρίου

Ζ. Γενικά για τις συνέπειες αμάχητου τεκμηρίου

Η. Οι κατ’ ιδίαν έννομες συνέπειες

1. Συνέπεια 1η: Απώλεια του δικαιώματος

2. Συνέπεια 2η: Έλλειψη εμπράγματων αξιώσεων

3. Συνέπεια 3η: Αποκλεισμός οποιασδήποτε μεταβολής

4. Συνέπεια 4η: Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

5. Συνέπεια 5η: Αυτούσια απόδοση κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό

6. Συνέπεια 6η: Σύναψη συμβάσεως για αυτούσια απόδοση

7. Συνέπεια 7η: Αξίωση αποζημιώσεως

8. Συνέπεια 8η: Αποκατάσταση προηγούμενης καταστάσεως

9. Συνέπεια 9η: Κτήση δικαιώματος από το φερόμενο στις πρώτες εγγραφές ως δικαιούχο

10. Συνέπεια 10η: Κυριότητα υπέρ του Δημοσίου

VI. Οριστικοποίηση πρώτων εγγραφών που αμφισβητήθηκαν

Α. Αμετάκλητη απόφαση απορρίπτουσα την αγωγή

Β. Αμετάκλητη απόφαση δεχόμενη την αγωγή

Γ. Διορθωμένη αρχική εγγραφή, καθιστάμενη οριστική, παράγει αμάχητο τεκμήριο

VΙΙ. Διατάξεις ΑΚ διέπουσαι παραγραφή

VIΙΙ. Ποινική διάταξη

IX. Χρησικτησία – Πρώτες εγγραφές – οριστικοποίηση – αμάχητο τεκμήριο

Α. Γενικά

Β. Η χρησικτησία κατά τον έλεγχο νομιμότητας των δηλώσεων

Γ. Η θέση της νομολογίας

Δ. Οι απόψεις της θεωρίας

Ε. Ειδική ρύθμιση για τη χρησικτησία σε βάρος του Δημοσίου

Στ. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Ζ. Ειδικότερες προσεγγίσεις

1. Το ζήτημα της κτήσης κυριότητας με χρησικτησία

2. Το ζήτημα της προστασίας του καλόπιστου τρίτου

X. Το άρθρο 7 ν. 2664/1998 υπό το ν. 4512/2018

Γ § 9. Άρθρο 7α ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ρυθμίσεις σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής μέχρι την οριστικοποίησή της

Α. Γενικά

B. Μεταβίβαση ή επιβάρυνση δικαιωμάτων που δεν έχουν καταχωριστεί στις πρώ­τες εγγραφές

1. Γενικά για τη μεταβίβαση ή επιβάρυνση δικαιωμάτων

α. Εισαγόμενη γενική ρύθμιση

β. Επέκταση της ρυθμίσεως για ακίνητα με ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

2. Ειδικά για περιπτώσεις μεταβιβάσεως κυριότητας

α. Περίπτωση ειδικής διαδοχής

β. Ειδικά για κληρονομική διαδοχή

i. Προλεγόμενα

ii. Προγενέστερος θάνατος δικαιούχου

iii. Μεταγενέστερος θάνατος δικαιούχου

iv. Διεκδίκηση ακινήτου έναντι του ελληνικού Δημοσίου

3. Περιπτώσεις συστάσεως περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος ή εγ­γρα­πτέου ενοχικού δικαιώματος

Γ. Μεταγενέστερες μεταβιβάσεις ή επιβαρύνσεις

Δ. Διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής

Ε. Κτήση δικαιώματος με αναγκαστική εκτέλεση.

ΙΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις για ποικίλες δεσμεύσεις της εξουσίας διαθέσεως που δεν έχουν καταχωρισθεί

Α. Πρόσθετες διατάξεις για συγκεκριμένα βάρη

Β. Ειδικά η περίπτωση κατασχέσεως που δεν καταχωρήθηκε

ΙV. Αποφάσεις διαρρήξεως καταδολιευτικών απαιτήσεων

Α. Εφαρμογή των προηγούμενων ρυθμίσεων

Β. Ζητήματα προσεπικλήσεως

V. Μεταβίβαση του μη καταχωρισθέντος δικαιώματος στις πρώτες εγγραφές και στη συνέχεια επιβάρυνσή του με υποθήκη

VI. Επιβάρυνση δικαιώματος καταχωρισμένου στο Κτηματολόγιο πριν από τις πρώτες εγγραφές

Α. Η εισαγόμενη ειδική ρύθμιση για τις επιτρεπόμενες ενέργειες

Β. Προσεπίκληση και παράλειψή της

Γ. Έλεγχος νομιμότητας της σχετικής εγγραφής

Δ. Κύρος των διενεργούμενων πράξεων

VII. Επιβολή κατασχέσεως σε ακίνητο μετά τις πρώτες εγγραφές

Α. Αντικείμενο ειδικής ρυθμίσεως

Β. Η υποχρέωση επιδόσεως της περιλήψεως της κατασχετήριας εκθέσεως

Γ. Η υποχρέωση μνείας του αριθμού των υποθηκών και προσημειώσεων στο δη­μοσιευόμενο απόσπασμα της κατασχετήριας εκθέσεως

Δ. Περίπτωση πρόσθετης επιδόσεως

Ε. Εκτέλεση κατά ΚΕΔΕ

VIIΙ. Παρέμβαση Δημοσίου στην κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα «άγνωστου ιδιο­κτήτη»

IX. Το άρθρο 7α ν. 2664/1998 και ο ν. 4512/2018

Γ § 10. Άρθρο 8 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

ΙI. Ειδική κατηγορία μεταγενέστερων εγγραφών και μαχητό τεκμήριο

ΙΙI. Μαχητό τεκμήριο σε μεταγενέστερες εγγραφές

ΙV. Αντιταξιμότητα μαχητού τεκμηρίου

V. Προϊσχύσασα μορφή

VΙ. Το άρθρο 8 ν. 2664/1998 και ο ν. 4512/2018

Γ § 11. Άρθρο 9 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. H ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα για το χαρακτηρισμό ακινήτου ως «άγνωστου ιδιοκτήτη»

ΙV. Οριστικοποίηση της σχετικής εγγραφής

V. Αμάχητο τεκμήριο

VI. Σημείωση στα κτηματολογικά βιβλία

VII. Απαντήσεις στα τεθέντα ερωτήματα

VIIΙ. Παραπομπή στις ρυθμίσεις του άρθρου 7, παρ. 2, ν. 2664/1998

IX. Το άρθρο 9 ν. 2664/1998 στο πλαίσιο του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

X. Το άρθρο 9 ν. 2664/1998 υπό το ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γ § 12. Άρθρο 10 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κτηματολογικό βιβλίο

Α. Γενικά

Β. Διαμόρφωση και τήρηση κτηματολογικού βιβλίου

Γ. Σημασία του κτηματολογικού βιβλίου

Δ. Το κτηματολογικό βιβλίο στη νομολογία

Ε. Ψηφιακή μορφή κτηματολογικού βιβλίου και Βάση Δεδομένων

Στ. Δικαίωμα προσβάσεως

Ζ. Διαχείριση πληροφοριών

ΙΙΙ. Κτηματολογικά φύλλα

ΙV. Κτηματολογικές εγγραφές των άρθρων 11 και

V. Ψηφιακή μορφή και διαχείριση των κτηματολογικών διαγραμμάτων

Α. Γενικά

Β. Ψηφιακή βάση της χωρικής πληροφορίας

Γ. Περιεχόμενο ψηφιακής χωρικής βάσης

Δ. Ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων

VΙ. Αρχείο τίτλων, (διαγραμμάτων) και λοιπών δικαιολογητικών

Α. Ενιαίο αρχείο τίτλων και εγγράφων

Β. Τήρηση στοιχείων

Γ. Αρχειοθέτηση τίτλων και ταξινόμηση σε υποφάκελο

Δ. Αρχειοθέτηση κτηματολογικού διαγράμματος

Ε. Αρχειοθέτηση πράξεων δικαστικών ή διοικητικών αρχών

VII. Αρχείο κτηματολογικών διαγραμμάτων

VIII. Φύλαξη σε αρχείο στοιχείων που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της κτηματο­γραφήσεως – Αρχείο Κτηματογραφήσεως

ΙX. Η απόφαση 168/2003 του ΟΚΧΕ

Χ. Η τροποποιητική απόφαση 549/2012 του ΟΚΧΕ

ΧΙ. Οδηγίες προς μηχανικούς για την ενημέρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων (2η έκδοση 2012)

ΧΙΙ. Άρθρο 9 ν. 4512/2018: Βιβλία Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων

Α. Γενικά

Β. Προσδιορισμός των βιβλίων

Γ. Εγγραφή των αιτήσεων

Δ. Εναλλακτική εγγραφή αιτήσεων σε έντυπα φύλλα

Ε. Υποχρεωτική συμπλήρωση πεδίων.

Στ. Η παραπεμπόμενη διάταξη του άρθρου 40, παρ. 9, ν. 4512/2018

Γ § 13. Άρθρο 11 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και περιεχόμενο κτηματολογικού φύλλου

Α. Έννοια κτηματολογικού φύλλου

Β. Τήρηση κτηματολογικού φύλλου

Γ. Αντιστοιχία κτηματολογικού φύλλου και ακινήτου

Δ. Περιεχόμενο κτηματολογικού φύλλου

Ε. Πολύπτυχη η λειτουργία του κτηματολογικού φύλλου

1. Προλεγόμενα

2. Νομολογιακή προσέγγιση

Στ. Υποδείγματα κτηματολογικού φύλλου.

ΙΙΙ. Ψηφιακή μορφή και διαχείριση του κτηματολογικού φύλλου

ΙV. Επέκταση κτηματολογικού φύλλου

V. Απεικόνιση μεταβολών σε ακίνητα

Α. Γενικά

Β. Οι ποικίλες μεταβολές

Γ. Δημιουργία νέου ή νέων ακινήτων

Δ. Απεικόνιση των νέων ακινήτων

VI. Ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία στα κτηματολογικά φύλλα: Ταυτότητα ακινήτου

VII. Ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία στα κτηματολογικά φύλλα: Νομική κατάσταση ακινήτου

Α. Σε σχέση με το ακίνητο

Β. Σε σχέση με την ταυτότητα του δικαιούχου

Γ. Ο τίτλος κτήσης και η ημερομηνία εγγραφής

VIII. Ελάχιστα καταχωριζόμενα στοιχεία στα κτηματολογικά φύλλα: Πρόσθετες πληρο­φορίες

IX. Κτηματολογικά φύλλα και κτηματολογικό βιβλίο

Α. Το κτηματολογικό βιβλίο ως σύνθεση κτηματολογικών φύλλων

Β. Ψηφιακή μορφή του κτηματολογικού βιβλίου

Χ. Κτηματολογικά φύλλα και τήρηση ποικίλων αρχείων

ΧI. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα κτηματολογικού φύλλου

ΧΙI. Απόφ. 168/2003 ΔΣ ΟΚΧΕ

ΧΙΙΙ. Κτηματολογικά φύλλα και ν. 4512/2018

ΧΙV. Προϊσχύσασα έκδοση

Γ § 14. Άρθρο 12 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

IΙ. Καταχωριζόμενες πράξεις

Α. Οι εμπράγματες δικαιοπραξίες

1. Γενικά

2. Έννοια εμπράγματης δικαιοπραξίας

α. Εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα

β. Ειδικά, τα συστατικά και τα παραρτήματα

γ. Η αρχή «τα επικείμενα είκει τοις υποκειμένοις» και οι εξαιρέσεις της.

δ. Η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

ε. Το παράρτημα

στ. Ειδικές περιπτώσεις

3. Καταχώριση πρόσθετων πληροφοριών

4. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

α. Συμπλήρωση ή τροποποίηση κύριας δικαιοπραξίας

β. Συμβολαιογραφικό έγγραφο με δύο εμπράγματες δικαιοπραξίες

γ. Ελλείποντα στοιχεία νομοτυπικής μορφής

δ. Μη θεραπεία ακυρότητας

ε. Η περίπτωση της ακυρώσιμης δικαιοπραξίας

στ. Εμπράγματη δικαιοπραξία υπό αίρεση

ζ. Προσύμφωνο

η. Μεταβιβαστική σύμβαση νομής ακινήτου

θ. Περιπτωσιολογία καταχωριστέων πράξεων

5. Ειδικότερα, οι αιτία θανάτου δωρεές

6. Οι δικαιοπραξίες μεταλλειοκτησίας

7. Μεταβίβαση λόγω εισφοράς σε εταιρία

8. Περίπτωση διορθώσεως της εγγραφής για μεταγραπτέες και μη μεταγρα­φείσες πράξεις

Β. Επιδικάσεις, προσκυρώσεις και περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων

1. Επιδικάσεις

2. Προσκυρώσεις

3. Περιλήψεις κατακυρωτικών εκθέσεων

Γ. Κάθε είδους παραχωρήσεις του Δημοσίου

Δ. Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που διατάζουν τη διανομή

Ε. Αποφάσεις που περιέχουν καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως

Στ. Αποφάσεις που αναγνωρίζουν εμπράγματο δικαίωμα με χρησικτησία

Ζ. Αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας και κληρονομητήριο

Η. Υποθήκη και προσημείωση υποθήκης

1. Υποθήκη

2. Προσημείωση υποθήκης

3. Περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου

Θ. Εκχωρήσεις και ενεχυριάσεις της ασφαλισμένης με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης απαιτήσεως

Ι. Τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις διαρρήξεως καταδολιευτικών εκποιήσεων ακι­νήτων

ΙΑ. Κατασχέσεις και κάθε άλλη δέσμευση της εξουσίας διαθέσεως

ΙΒ. Αγωγές και ανακοπές

ΙΓ. Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων

ΙΔ. Χρονομεριστικές μισθώσεις ακινήτων

ΙΕ. Χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων

ΙΣτ. Γενική διάταξη

ΙΙΙ. Ειδικές ρυθμίσεις για απαλλοτρίωση και αναδασμό

Α. Γενικά

Β. Πράξη κηρύξεως αναγκαστικής απαλλοτριώσεως

Γ. Απόφαση διενέργειας αναδασμού

Δ. Ρυθμιστικά ή πολεοδομικά σχέδια και μελέτες πριν την εφαρμογή τους

Ε. Κάθε άλλη διοικητική πράξη ή διαδικασία – Δήμευση

IV. Παράλειψη καταχωρίσεως. Έννομες συνέπειες A΄

Α. Γενικά

Β. Πρώτη έννομη συνέπεια

V. Παράλειψη καταχωρίσεως. Έννομες συνέπειες Β΄

VΙ. Αναδρομικότητα έννομου αποτελέσματος

VII. Μη καταχωριζόμενες πράξεις

VIIΙ. Καταχωριζόμενες πράξεις και ν. 4512/2018

Γ § 15. Άρθρο 13 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

II. Καταχώριση και εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία

Α. Εισαγωγικά για την καταχώριση και την εγγραφή (καταχώριση « εγγραφή « μαχητό τεκμήριο)

Β. Αντικείμενο καταχωρίσεως και εγγραφής

Γ. Σύννομη καταχώριση και εγγραφή

1. Προλεγόμενα

2. Συστατικοί όροι καταχωρίσεως

3. Έννομες συνέπειες καταχωρίσεως

III. Το εισαγόμενο μαχητό τεκμήριο

Α. Γενικά για τα τεκμήρια

Β. Η ακρίβεια των εγγραφών ως αντικείμενο των τεκμηρίων

Γ. Περιεχόμενο μαχητού τεκμηρίου – Ανάγκη προσφυγής στο περιεχόμενο των εγγραφών

1. Προλεγόμενα

2. Καταχώριση και τεχνικές ή άλλες πληροφορίες

3. Καταχώριση και διάκριση δικαιωμάτων σε δεκτικά και ανεπίδεκτα κατα­χωρίσεως

4. Μαχητό τεκμήριο σε σχέση με τα δεκτικά καταχωρίσεως δικαιώματα

5. Ειδικά η ύπαρξη δικαιώματος (θετικό περιεχόμενο)

6. Ο νομικός χαρακτηρισμός δικαιώματος

7. Κατάλυση δικαιώματος (αρνητικό περιεχόμενο)

Δ. Η ταυτότητα του ακινήτου και το ζήτημα των ορίων του

1. Ταυτότητα του ακινήτου

2. Το ζήτημα των ορίων του ακινήτου

Ε. Νομική φύση κτηματολογικού τεκμηρίου

Στ. Ενέργεια του τεκμηρίου – Έννομες συνέπειες

Ζ. Οι κατ’ ιδίαν έννομες συνέπειες του μαχητού τεκμηρίου

1. Προσβολή των δικαιωμάτων του πραγματικού δικαιούχου

2. Θεραπεία ελαττώματος της εγγραφής με τακτική χρησικτησία

3. Καθολικοί διάδοχοι του ανακριβώς αναγραφόμενου δικαιούχου

4. Ειδικοί διάδοχοι του ανακριβώς αναγραφόμενου δικαιούχου

5. Κτήση δικαιώματος από καλόπιστο τρίτο

α. Η εισαγόμενη ρύθμιση

β. Επιδιωκόμενοι στόχοι

γ. Θέσεις μερών και συγκρουόμενα συμφέροντα

i. Τα ενδιαφερόμενα μέρη

ii. Ο πραγματικός δικαιούχος

iii. Ο μη κύριος μεταβιβάζων

iv. Ο καλόπιστος αποκτών

v. Το δημόσιο συμφέρον

IV. Καλόπιστη κτήση

Α. Γενικά

Β. Η καλόπιστη κτήση προϋποθέτει το μαχητό τεκμήριο

Γ. Προϋποθέσεις καλόπιστης κτήσης

Δ. Η συναπτόμενη εμπράγματη σύμβαση με τον καλόπιστο τρίτο

Ε. Η αιτία της εμπράγματης συμβάσεως ειδικότερα

Στ. Αποκλεισμός κακόπιστης κτήσης

Ζ. Πρωτότυπη ή παράγωγη κτήση

Η. Έννομες συνέπειες

Θ. Χρονικός ορίζοντας του τεκμηρίου

Ι. Συρροή αντιφατικών τεκμηρίων

V. Ανατροπή του τεκμηρίου

VΙ. Η αγωγή ανατροπής του άρθρου 13, παρ. 2, ν. 2664/1998

Α. Γενικά

Β. Ανακριβής εγγραφή ως προσβολή και εμπράγματη αξίωση

Γ. Χρόνος ασκήσεως της αγωγής

Δ. Καταχώριση της αγωγής

Ε. Ενάγων

Στ. Εναγόμενος

Ζ. Αίτημα

Η. Καθ’ ύλη και κατά τόπο αρμοδιότητα

Θ. Ζητήματα προδικασίας

VIΙ. Κατανομή βάρους αποδείξεως

VIIΙ. Η αμετάκλητη δικαστική απόφαση (κατά το άρθρο 13, παρ. 1 και 3, ν. 2664/1998)

IX. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων

X. Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων (άρθρο 19, παρ. 1, ν. 2664/1998)

XI. Διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία

ΧII. Διόρθωση λόγω νέων τεχνικών προδιαγραφών

XIII. Διόρθωση λόγω εκδόσεως αποφάσεως για κύρωση αναδασμού

XΙV. Διόρθωση σφαλμάτων σε περιπτώσεις ακινήτων που κείνται σε περιοχές για τις οποίες δεν υφίσταται κυρωμένος δασικός χάρτης

XV. Η προστασία των καλόπιστων συναλλασσομένων και η δημόσια πίστη

Α. Γενικά

Β. Μεταβίβαση από μη δικαιούχο σε τρίτο: πριν και μετά το Κτηματολόγιο

Γ. Υποκειμενικό στοιχείο: Η υποκειμενική καλή πίστη ως στοιχείο και της δημό­σιας πίστης

1. Γενικά

2. Έννοια καλής πίστης

3. Αντικείμενο καλής πίστης

4. Κρίσιμος χρόνος καλής πίστης

α. Προδιάθεση

β. Οι υποστηριζόμενες απόψεις

γ. Η προκρινόμενη λύση

5. Ειδικά ζητήματα

6. Το στοιχείο της γνώσης

7. Βάρος αποδείξεως κακής πίστης τρίτου

Δ. Αντικειμενικό στοιχείο: Η αιτία κτήσης ως στοιχείο και της δημόσιας πίστης.

1. Προλεγόμενα

2. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

α. Κτήση δικαιώματος

β. Κρίσιμος χρόνος κτήσης δικαιώματος

γ. Επαχθής (και όχι χαριστική) αιτία

δ. Καλή πίστη αποκτώντος

Ε. Απώλεια κυριότητας για πραγματικό δικαιούχο

XVI. Δημόσια πίστη και περιπτώσεις ανατροπής της

Α. Γενικά

Β. Καλυπτόμενες εγγραφές από τη δημόσια πίστη

1. Ο γενικός κανόνας και οι συνέπειές του

2. Ειδικές περιπτώσεις

α. Οι πολλαπλές καταχωρίσεις

β. Καταχώριση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας

γ. Η καταχώριση των ενοχικών δικαιοπραξιών

δ. Η περίπτωση ακινήτων του Δημοσίου

Γ. Μη καλυπτόμενες εγγραφές από τη δημόσια πίστη

1. Σε σχέση με τις εμπράγματες δικαιοπραξίες

2. Σε σχέση με ελαττώματα της καταχωρίσεως

3. Σε σχέση με ελαττώματα της καταχωρίσεως και της εγγραφής

4. Σε σχέση με το ακίνητο ή ιδιοκτησιακό αντικείμενο

α. Το ζήτημα του συνόλου των πληροφοριών

β. Το ζήτημα της ταυτότητας του ακινήτου

γ. Το ζήτημα της νομικής καταστάσεως του ακινήτου

5. Σε σχέση με το πρόσωπο του δικαιούχου

6. Σε σχέση με την κτήση δικαιώματος από το νόμο

7. Σε σχέση με την κτήση δικαιώματος από δικαστική απόφαση

XVII. Ενοχικές αξιώσεις του αληθούς δικαιούχου: Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού και η αξίωση αποζημιώσεως

Α. Γενικά

Β. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

Γ. Η αξίωση αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας

Δ. Περίπτωση καταδολιεύσεως δανειστών

ΧVΙII. Χρησικτησία – Μαχητό τεκμήριο – Δημόσια πίστη

ΧΙΧ. Ν. 4512/2018, μαχητό τεκμήριο και δημόσια πίστη

Γ § 16. Άρθρο 13α ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το εμβαδόν ακινήτου και η ταυτότητά του

ΙΙΙ. Ρυθμίσεις της «αποδεκτής αποκλίσεως» της τιμής εμβαδού

Α. Σχετικά με τον υπολογισμό της «αποδεκτής αποκλίσεως» της τιμής εμβαδού

Β. Η «αποδεκτή απόκλιση» ως στοιχείο του κτηματογραφικού διαγράμματος

Γ. Συμβατότητα της «αποδεκτής αποκλίσεως»

IV. Η συμβατότητα ως όρος της καταχωρίσεως

V. Σχετικά με τη ζώνη κανονισμού ορίων

Α. Προλεγόμενα

Β. Η οριοθετική γραμμή και το ΑΚ

Γ. Προϋποθέσεις και συνέπειες του ΑΚ

1. Όροι του ΑΚ

2. Έννομες συνέπειες: Δικαίωμα και υποχρέωση κανονισμού ορίων

Δ. Θέση κοινού ορίου στο Κτηματολόγιο: Η «ζώνη κανονισμού ορίων»

Ε. Ειδικότερα, η «ζώνη κανονισμού ορίων»

1. Έννοια

2. Αποτύπωση και καταχώριση της ακριβούς θέσης του κοινού ορίου

3. Σύνθεση του δικαστηρίου κατά το ΑΚ

4. Συμβατότητα του κτηματογραφικού διαγράμματος

5. Η απόφαση του ΟΚΧΕ για την αποτύπωση της «ζώνης κανονισμού ορίων»

VI. Οι αποφάσεις του ΟΚΧΕ και συναφή κείμενα

Α. Προλεγόμενα

Β. Το ιστορικό των αλλεπάλληλων αποφάσεων του ΟΚΧΕ

1. Βήμα πρώτο

2. Βήμα δεύτερο

3. Βήμα τρίτο

4. Βήμα τέταρτο: Ερμηνευτική αμφιβολία

5. Βήμα πέμπτο: Ενέργειες προς άρση της ερμηνευτικής αμφιβολίας

6. Βήμα έκτο: Καθορισμός έννομων συνεπειών

Γ. Συναφή κείμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Γ § 17. Άρθρο 14 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Υποβολή αιτήσεως

IIΙ. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

IV. Στοιχεία αιτήσεως

V. Συνυποβαλλόμενα έγγραφα

VI. Ειδική ρύθμιση για εμπράγματες δικαιοπραξίες

VII. Ειδική ρύθμιση για καταχώριση διοικητικών πράξεων

Α. Αίτηση της αρμόδιας αρχής και αποτύπωση μεταβολών

1. Αίτηση αρμόδιας αρχής

2. Αποτύπωση μεταβολών

Β. Αίτηση έχοντος έννομο συμφέρον και αποτύπωση μεταβολών

1. Αίτηση έχοντος έννομο συμφέρον

2. Αποτύπωση μεταβολών

VIΙI. Εγγραφή αιτήσεως. Αποδοχή ή απόρριψή της

Α. Εγγραφή στο ημερολόγιο

Β. Απόφαση του Προϊσταμένου

Γ. Χρονικός ορίζοντας εκδόσεως αποφάσεως Προϊσταμένου

Δ. Άρνηση Προϊσταμένου – Διαδικασία αντιρρήσεων

IX. Άρθρο 14 ν. 2664/1998 και ν. 4512/2018

X. Προϊσχύσασες μορφές

Γ § 18. Άρθρο 15 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το στοιχείο του χρόνου

Α. Γενικά

Β. Το στοιχείο του χρόνου στο Κτηματολογικό Δίκαιο: περιπτωσιολογία

ΙIΙ. Εγγραφή (καταχώριση) των αιτήσεων

Α. Τάξη εγγραφών

Β. Απόφαση του ΟΚΧΕ, ήδη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α

Γ. Εφαρμογή του άρθρου 15 και στο στάδιο της κτηματογραφήσεως

IV. Απόφαση Προϊσταμένου για καταχώριση

Α. Υποβολή αιτήσεως, έλεγχος νομιμότητας, απόφαση για καταχώριση

Β. Χρόνος καταχωρίσεως στα κτηματολογικά φύλλα

V. Υποβολή περισσότερων αιτήσεων για το ίδιο ακίνητο

Α. Επικράτηση της προγενέστερης πράξης

Β. Κανόνες που διέπουν εγγραφές της ίδιας ημέρας

1. Η παραπέμπουσα ρύθμιση

2. Οι παραπεμπόμενες διατάξεις του ΑΚ (1206, 1207, 1272 § 2, 1301)

α. Εγγραφές της ίδιας ημέρας

i. Άρθρο AK 1206. Μεταγραφή της ίδιας ημέρας

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο: Επικράτηση του αρχαιότερου τίτλου

β. Εγγραφή άλλου εμπράγματου δικαιώματος και εγγραφή υποθήκης.

i. Άρθρο AK 1207. Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης την ίδια ημέρα

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο: Επικρατέστερη η προηγού­μενη καταχώριση

γ. Τάξη υποθηκών

i. Άρθρο AK 1272, παρ. 2. Τάξη υποθηκών

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο

δ. Δανειστές με υποθήκη εγγραφείσα την ίδια ημέρα

i. Άρθρο AK

ii. Αναλογία στο Κτηματολογικό Δίκαιο

VI. Προϊσχύσασες μορφές

Γ § 19. Άρθρο 16 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών

Α. Έλεγχος νομιμότητας

Β. Ενδεικτική αναφορά των ελεγχόμενων στοιχείων

1. Ενδεικτική η αναφορά στοιχείων

2. Απαρίθμηση των στοιχείων

ΙΙΙ. Άρνηση καταχωρίσεως – Σύγκριση με άρνηση Υποθηκοφύλακα

Α. Άρνηση καταχωρίσεως

Β. Σύγκριση με άρνηση Yποθηκοφύλακα

ΙV. Τυπική έλλειψη. Προσωρινή –υπό επιφύλαξη– καταχώριση

V. Τροπή της προσωρινής καταχωρίσεως σε οριστική

VI. Εξάλειψη της προσωρινής καταχωρίσεως

VII. Μη καταχώριση μεταγενέστερης εγγραφής επί προσωρινής καταχωρίσεως

VIII. Αντιρρήσεις κατά αρνητικής αποφάσεως

Α. Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων

Β. Ενεργητική νομιμοποίηση

Γ. Αποκλείεται προσφυγή από τον Προϊστάμενο

IX. Υποβολή αντιρρήσεων στον Κτηματολογικό Δικαστή και διενεργούμενος έλεγχος

Α. Υποβολή αντιρρήσεων

Β. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

Γ. Σώρευση

Δ. Άσκηση παρεμβάσεως – Παρέμβαση στην εκούσια δικαιοδοσία – Έννομο συμ­φέρον

Ε. Η απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή για τις αντιρρήσεις

1. Θετική απόφαση

2. Αρνητική απόφαση

Στ. Εφαρμογή ΚΠολΔ 791, παρ. 2, 4 και

Ζ. Μεταβατική διάταξη

X. Εμπρόθεσμη συμπλήρωση της ελλείψεως

XI. Ορισμός Κτηματολογικού Δικαστή

ΧΙΙ. Ένδικα μέσα

XΙIΙ. Το άρθρο 16 ν. 2664/1998 υπό το πρίσμα του ν. 4512/2018

XΙV. Προϊσχύσασες μορφές

Α. Αρχική έκδοση

Β. Δεύτερη έκδοση

Γ. Τρίτη έκδοση

Δ. Τέταρτη έκδοση (πριν από την τροποποίηση βάσει του ν. 4164/2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γ § 20. Άρθρο 17 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

II. Αμφισβήτηση δικαιώματος – Διόρθωση κτηματολογικών εγγραφών

III. Αγωγή για διόρθωση

IV. Αρμοδιότητα δικαστηρίου

V. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση

VI. Αίτηση για διόρθωση – Συνυποβαλλόμενα στοιχεία

VII. Άρνηση διορθώσεως

Α. Η εισαγόμενη ρύθμιση

Β. Σημείωση της αρνήσεως, λόγοι και γνωστοποίηση

Γ. Τυπική έλλειψη στα δικαιολογητικά

Δ. Προσωρινή καταχώριση – Τροπή σε οριστική

Ε. Εξάλειψη προσωρινής καταχωρίσεως

Στ. Ειδική ρύθμιση για την προσωρινή καταχώριση

Ζ. Υποβολή αντιρρήσεων

VΙII. Το άρθρο 17 ν. 2664/1998 υπό το καθεστώς του ν. 4512/2018

Γ § 21. Άρθρο 18 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙI. Γενική ρύθμιση για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων των κτηματολογικών εγγραφών

ΙΙI. Ανακρίβειες σε κάθε μορφή κτηματογραφικής εγγραφής (άρθρο 18, παρ. 1, υπό α, ν. 2664/1998)

Α. Η διορθωτική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου

1. Γενικά

2. Διόρθωση με αίτηση και αυτεπάγγελτη διόρθωση

Β. Πρόδηλα σφάλματα

1. Πρόδηλο σφάλμα στα στοιχεία του δικαιούχου

2. Πρόδηλο σφάλμα στο δικαίωμα που καταχωρίστηκε

3. Πρόδηλο σφάλμα στον τίτλο του δικαιώματος που καταχωρίστηκε

4. Πρόδηλο σφάλμα στο ιδιοκτησιακό αντικείμενο

Γ. Καταχώριση αιτήσεως για διόρθωση

Δ. Απόφαση του Προϊσταμένου

Ε. Αντιρρήσεις κατά της αποφάσεως του Προϊσταμένου

ΣΤ. Διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων απευθείας με δικαστική απόφαση

ΙV. Ανακρίβειες στις αρχικές εγγραφές (άρθρο 18, παρ. 1, υπό β, ν. 2664/1998)

1. Αντικείμενο του πρόδηλου σφάλματος

2. Καταχώριση αιτήσεως για διόρθωση

3. Έννοια πρόδηλου σφάλματος

V. Ενδεικτική αναφορά σε πρόδηλα σφάλματα αρχικών εγγραφών

Α. Ορισμός περιπτώσεων

Β. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

1. Πρώτη περίπτωση: Ανακρίβεια αρχικής εγγραφής που προκύπτει από δη­μόσιο έγγραφο

α. Κατά κανόνα ρύθμιση

β. Ρύθμιση για την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης»

2. Δεύτερη περίπτωση: Ανακρίβεια που προκύπτει από συσχέτιση με στοιχεία αναρτήσεως

3. Τρίτη περίπτωση: Ανακρίβεια που προκύπτει από συσχέτιση με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση

4. Τέταρτη περίπτωση: Ανακρίβεια στην οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία

VI. Πρόδηλο σφάλμα σε γεωμετρικά στοιχεία γεωτεμαχίου

VΙI1. Κίνηση διαδικασίας διορθώσεως πρόδηλου σφάλματος – Αίτηση διορθώσεως ή αυτεπαγγέλτως

VΙI2. Αιτούμενη διόρθωση αρχικής εγγραφής ασυμβίβαστη με μεταγενέστερη εγγραφή

VIΙI1. Αποφάσεις ΟΚΧΕ, για διόρθωση αρχικής εγγραφής με διαδικασία πρόδηλου σφάλματος – Προηγούμενο νομικό καθεστώς

Α. Προλεγόμενα

Β. Η Απόφαση του ΟΚΧΕ, ήδη της ΕΚΧΑ ΑΕ

Γ. Η ανάκληση της διαπιστωτικής πράξης περαιώσεως της διαδικασίας

Δ. Σχετικά με την ανάκληση των διοικητικών πράξεων

VIΙI2. Αποφάσεις για διόρθωση αρχικής εγγραφής με διαδικασία πρόδηλου σφάλματος – Ισχύον νομικό καθεστώς

IX. Κρίσιμος χρόνος διορθώσεως η οριστικοποίηση των αρχικών εγγραφών

Α. Μέχρι την οριστικοποίηση

Β. Μετά την οριστικοποίηση

Γ. Ειδική ρύθμιση για την αγωγή άρθρου 6 ν. 2664/1998

X. Η απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου

XI. Προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή

Α. Προσφυγή κατά της αποφάσεως του Προϊσταμένου

Β. Τα οριζόμενα στο παραπεμπόμενο άρθρο 16, παρ. 5, ν. 2664/1998

1. Η αίτηση - προσφυγή

2. Εγγραφή στο κτηματολογικό φύλλο

3. Διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

4. Παραπομπή στο ΚΠολΔ 791, παρ. 2, 4 και

5. Μεταβατική διάταξη

Γ. Απευθείας προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή

Δ. Ειδικότερα η διόρθωση κτηματολογικής εγγραφής με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

Ε. Απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή

XII. Επέκταση και στη διόρθωση των πρώτων εγγραφών

ΧΙΙΙ. Πρόδηλα σφάλματα και ν. 4512/2018

XIV. Προϊσχύσασες μορφές

XV. Συναφή νομοθετήματα και έγγραφα

Α. Εγκύκλιος ΣΣ 64/08

Β. Εγκύκλιος ΣΣ 67/08

Γ. Εγκύκλιος ΣΣ 3/09

Δ. Άρθρο 28 ν. 3728/2008

Γ § 22. Άρθρο 19 ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

IΙ. Διόρθωση ληξιαρχικών στοιχείων

ΙΙI. Διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία

Α. Αίτηση στον Προϊστάμενο για διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία

1. Σφάλματα σε γεωμετρικά στοιχεία

2. Αίτηση στον Προϊστάμενο για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων

3. Καταχώριση αιτήσεως

4. Εισαγόμενα μέτρα

5. Κοινοποίηση αιτήσεως σε όμορους δικαιούχους

6. Συνοδευτικά έγγραφα

7. Περιπτώσεις που δεν απαιτείται κοινοποίηση στους όμορους ιδιοκτήτες – Συγκατάθεση δικαιούχων όμορων ακινήτων

8. Όμορα ακίνητα με ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη»

9. Συσχέτιση των άρθρων 6, παρ. 8, και 19 ν. 2664/1998

Β. Απόφαση Προϊσταμένου για διόρθωση σφαλμάτων σε γεωμετρικά στοιχεία.

1. Απόφαση αποδοχής

2. Προσωρινή καταχώριση

Γ. Προσφυγή στον Κτηματολογικό Δικαστή κατά της αποφάσεως του Προϊστα­μένου

1. Προσφυγή του αιτούντος σε περίπτωση γνώσης της αποφάσεως

2. Προσφυγή δικαιούχου όμορου ακινήτου – Προθεσμία

3. Προσφυγή αιτούντος σε περίπτωση μη εκδόσεως αποφάσεως

Δ. Εφαρμογή του άρθρου 16, παρ. 5, ν. 2664/1998 – Προβολή αντιρρήσεων

1. Παραπομπή στο άρθρο 16, παρ. 5, ν. 2664/1998

2. Προβολή αντιρρήσεων.

3. Άσκηση παρεμβάσεως ή προσεπικλήσεως

4. Εφαρμογή ΚΠολΔ 791, παρ. 2, 4 και

Ε. Καταχώριση προσφυγής – Αναστολή διορθώσεως

Στ. Η απόφαση του Δικαστηρίου

Ζ. Οριστικοποιήσεις

1. Οριστικοποίηση καταχωρίσεως αποφάσεως Προϊσταμένου – Διενέργεια διορθώσεως

2. Οριστικοποίηση εγγραφής αποφάσεως – Αναστολή διορθώσεως

Η. Τροπή προσωρινής καταχωρίσεως της αποφάσεως Προϊσταμένου σε οριστική

Θ. Απαγόρευση καταχωρίσεως μεταγενέστερης εγγραφής

Ι. Μη αναγκαία προδικασία η αίτηση διορθώσεως γεωμετρικών στοιχείων

ΙΑ. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως

ΙB. Μεταβατικές διατάξεις

ΙΓ. «Έμμεσες» γεωμετρικές μεταβολές

IV. Εγγραφή αποφάσεως για κύρωση αναδασμού

Α. Η απόφαση κυρώσεως αναδασμού

Β. Εγγραφή της κυρωτικής αποφάσεως

Γ. Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19, παρ.

V. Διόρθωση σφαλμάτων σε περιπτώσεις ακινήτων που κείνται σε περιοχές για τις οποίες δεν υφίσταται κυρωμένος δασικός χάρτης

VI. Το άρθρο 19 ν. 2664/1998 και ο ν. 4512/2018

VΙI. Προηγούμενη έκδοση άρθρου 19 ν. 2664/1998

Γ § 23. Άρθρο 19α ν. 2664/1998

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νεότερες και ακριβέστερες μέθοδοι μετρήσεως και απεικονίσεως

IIΙ. Κήρυξη επαναπροσδιορισμού θέσης και ορίων γεωτεμαχίων

IV. Δημοσίευση σχετικής αποφάσεως και αποσπάσματος του χάρτη

V. Διαβίβαση της αποφάσεως στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο

VI. Καταχώριση της αποφάσεως στα κτηματολογικά φύλλα

VII. Σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για τον επα­ναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων

VIII. Ανάρτηση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων για τον επανα­προσδιορισμό της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων

IX. Δημοσίευση της ανακοινώσεως της αναρτήσεως

X. Αντιρρήσεις κατά των διαγραμμάτων και πινάκων

XI. Απόφαση ΔΣ του ΟΚΧΕ, ήδη της ΕΚΧΑ ΑΕ και ήδη του Ελληνικού Κτηματολογίου

XII. Σχετική εισήγηση ειδικής Επιτροπής

XIII. Η Επιτροπή

Α. Συγκρότηση Επιτροπής

Β. Ειδικές διατάξεις

XIV. Κατά τόπο αρμοδιότητα και τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής

XV. Εισήγηση της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων

XVI. Έκδοση αποφάσεως από ΟΚΧΕ, ήδη από ΕΚΧΑ ΑΕ, και ήδη από το Ελληνικό Κτηματολόγιο για την αποδοχή ή την απόρριψη των αντιρρήσεων και την έγκριση του περιεχομένου των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων

XVII. Καταχώριση αποφάσεως στα κτηματολογικά φύλλα

XVIII. Διάγραμμα με καρτεσιανές συντεταγμένες του συστήματος ΕΓΣΑ ’87

XIX. Περιεχόμενο της αιτήσεως για καταχώριση της εγγραπτέας πράξης

XX. Περιεχόμενο των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων και οι τεχνικές προδιαγραφές του επαναπροσδιορισμού

XXI. Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 13α ν. 2664/1998

ΧΧIΙ. Δικαστικός έλεγχος

ΧΧIΙΙ. Το άρθρο 19α υπό το καθεστώς του ν. 4512/2018

Γ § 24. Άρθρο 20 ν. 2664/1998

I. Δικαίωμα προσαρμογής

II. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 19, παρ.

ΙΙΙ. Απόφαση του Ελληνικού Κτηματολογίου

IV. Συσχέτιση με το άρθρο 6, παρ. 8, ν. 2664/1998

V. Ειδικά ζητήματα

Α. Δικαστικός έλεγχος

Β. Το άρθρο 20 υπό το καθεστώς του ν. 4512/2018

Γ § 25. Άρθρο 20α ν. 2664/1998

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Γ § 26. Άρθρο 21 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Το δικαίωμα προσβάσεως στα κτηματολογικά στοιχεία

Α. Κτηματολογική πληροφόρηση

Β. Βάση κτηματολογικών στοιχείων

Γ. Περιεχόμενο δικαιώματος

Δ. Σχέση με προστασία προσωπικών δεδομένων

ΙΙΙ. Κοινή υπουργική απόφαση για το δικαίωμα προσβάσεως

ΙV. Κοινή υπουργική απόφαση για θέματα δημοσιότητας

V. Το δικαίωμα γνώσης των κτηματολογικών εγγράφων

Α. Γενικά

Β. Έλλειμμα γνώσης

Γ. Η αρχή της ελευθερίας της πληροφορήσεως

VI. Το άρθρο 21 ν. 2664/1998 υπό το ν. 4512/2018

VII. Τελικές σκέψεις

Γ § 27. Άρθρο 22 ν. 2664/1998

Ι. Η εισαγόμενη υποχρέωση

ΙΙ. Έκδοση πιστοποιητικών

Α. Κατά το ν. 2308/1995

1. Πιστοποιητικό υποβολής ενστάσεως

2. Τέλος για την υποβολή αιτήσεως για έκδοση πιστοποιητικού

3. Χορήγηση πιστοποιητικών από φύλακα μεταγραφών και υποθηκών

4. Μνεία σε συμβόλαιο του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου

5. Προσκόμιση του πιστοποιητικού κτηματογραφούμενου ακινήτου

6. Μνεία και υποβολή πιστοποιητικού δηλώσεως

7. Αίτηση Γραφείου Κτηματογραφήσεως για χορήγηση πιστοποιητικών (Α).

8. Αίτηση Γραφείου Κτηματογραφήσεως για χορήγηση πιστοποιητικών (Β).

9. Αδυναμία για έκδοση πιστοποιητικών λόγω ανώτερης βίας

Β. Κατά το ν. 2664/1998

1. Πιστοποιητικά από το αρχείο Υποθηκοφυλακείου

2. Δικαιώματα για έκδοση πιστοποιητικών

ΙΙΙ. Έκδοση αντιγράφων

Α. Κατά το ν. 2308/1995

1. Αντίγραφα από προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες και κτηματολογικά διαγράμματα

2. Αντίγραφο περιλήψεως πράξης

3. Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος

Β. Κατά το ν. 2664/1998

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της αιτήσεως

2. Αντίγραφο διαγράμματος

3. Απλό αντίγραφο κυρωμένου αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος

4. Αντίγραφο διαγράμματος με καρτεσιανές συντεταγμένες του συστήματος ΕΓΣΑ ’87 και απλό αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος

5. Αντίγραφα από το αρχείο Υποθηκοφυλακείου

IV. Έκδοση αποσπασμάτων

Α. Κατά το ν. 2308/1995

1. Αποστολή αποσπασμάτων

2. Αδυναμία εκδόσεως αποσπασμάτων

Β. Κατά το ν. 2664/1998

1. Δημοσιευόμενο απόσπασμα της κατασχετήριας εκθέσεως

2. Η «αποδεκτή απόκλιση» ως στοιχείο αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος

3. Κυρωμένο απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος

4. Απλό αντίγραφο κυρωμένου αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμ­ματος

5. Εγγραφή αποφάσεως και διάγραμμα με καρτεσιανές συντεταγμένες

6. Δημοσίευση αποφάσεως και αποσπάσματος χάρτη της οριοθετούμενης πε­ριοχής

7. Διαβίβαση αποφάσεως και εγγραφή της

8. Μη συνυποβολή αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος

9. Ειδική περίπτωση

V. Προϋποθέσεις χορηγήσεως

Α. Προλεγόμενα

Β. Γενικές προϋποθέσεις

Γ. Απόφαση χορηγήσεως

VI. Προηγούμενο καθεστώς: Κοινή υπουργική απόφαση

Α. Το περιεχόμενο της κοινής υπουργικής αποφάσεως

1. Ανταποδοτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα

2. Μέτρο καθορισμού

3. Εξαίρεση για τα αποσπάσματα

Β. Ορισμός τρόπου αποδόσεως

Γ. Ατελής χορήγηση στο Δημόσιο

Δ. Οι εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις

1. ΥΑ 308//2003

2. ΥΑ 361//2007

VI1. Ισχύον καθεστώς υπό το ν. 4512/2018

VII. Το άρθρο 22 ν. 2664/1998 υπό το ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Γ § 28. Άρθρο 23 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

Τμήμα Πρώτο: Παλαιό καθεστώς πριν από το ν. 4512/2018 (υπό ΙΙ1)

ΙΙ1. Υποθηκοφυλακεία ως (μεταβατικά) Κτηματολογικά Γραφεία

ΙΙΙ1. Εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία – Αρχείο βιβλίων Υποθηκοφυλακείου

Α. Εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία

Β. Αρχείο βιβλίων Υποθηκοφυλακείου

ΙV1. Τοπική αρμοδιότητα Κτηματολογικών Γραφείων

V1. Υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση

Α. Γενικά

Β. Υπάρχον προσωπικό

Γ. Πρόσθετο προσωπικό

Δ. Προσωπικό διατιθέμενο από ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ήδη από ΕΚΧΑ ΑΕ

Ε. Καθορισμός τρόπου διαθέσεως προσωπικού

Στ. Πρόβλεψη για καταβολή πρόσθετης αμοιβής

Ζ. Παροχή υλικοτεχνικής υποστηρίξεως

VΙ1. Υποθηκοφύλακας

VΙΙ1. Πρόσληψη νέου προσωπικού

VΙΙΙ1. Δικαιώματα άμισθου υποθηκοφύλακα

ΙΧ1. Ενέργειες για την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφείου

Χ1. Κανονισμός λειτουργίας των μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων

ΧΙ1. Λήξη λειτουργίας των μεταβατικών Κτηματολογικών Γραφείων

ΧΙΙ1. Σύσταση, στελέχωση και διάρθρωση του Κτηματολογικού Γραφείου

XIII1. Προϊσχύσασα έκδοση

XIV1. Κ.Υ.Α. 361/2007 για καθορισμό δικαιωμάτων υπέρ Δημοσίου και τρίτων

Τμήμα Δεύτερο: Νέο καθεστώς (υπό ΙΙ2) κατά το ν. 4512/2018

ΙΙ2. Κατάργηση υπαρχόντων Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων.

Γ § 29. Άρθρο 24 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Παροχή υλικοτεχνικής υποστηρίξεως: ΚΥΑ 307/2003

ΙΙΙ. Υποστήριξη Υποθηκοφυλακείων από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ, ήδη από την ΕΚΧΑ ΑΕ: ΥΑ 5469/2004

IV. Ζητήματα τεχνικού και λεπτομερειακού χαρακτήρα

Α. Γενική εξουσιοδότηση προς τον ΟΚΧΕ, ήδη προς την ΕΚΧΑ ΑΕ

Β. Ειδικές εξουσιοδοτήσεις προς τον ΟΚΧΕ

1. Προλεγόμενα

2. Εξουσιοδοτήσεις στο πλαίσιο του ν. 2308/1995

3. Εξουσιοδοτήσεις στο πλαίσιο του ν. 2664/1998

V. Αλφαβητικό Ευρετήριο: ΑΠΟΦ. 510/2010 ΔΣ ΟΚΧΕ

VI. Εξουσιοδοτήσεις υπό το ν. 4512/2018

Α. Γενικά

Β. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις

Γ. Υπουργικές αποφάσεις

Δ. Αποφάσεις του Δ.Σ. του Ελληνικού Κτηματολογίου

Ε. Αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή

Στ. Γενικές παρατηρήσεις

Γ § 30. Άρθρο 25 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Συνταγματικότητα του άρθρου 25, παρ.

Γ § 31. Άρθρο 26 ν. 2664/1998

Ι. Πρόβλεψη δαπανών

ΙΙ. Ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

Α. Άρθρο 4, παρ. 2, ν. 2664/1998

Β. Άρθρο 14, παρ. 4, εδ. β΄, ν. 2664/1998

Γ. Άρθρο 22, παρ. 2, ν. 2664/1998

Δ. ΥΑ 308/2003

Ε. ΥΑ 361/2007

Γ § 32. Άρθρο 34 ν. 2664/1998

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έναρξη ισχύος του ν. 2664/1998

ΙΙΙ. Μεταγενέστεροι νόμοι που μεταβάλλουν το αρχικό κείμενο του ν. 2664/1998 και έναρξη ισχύος τους

Α. Ν. 3127/2003

Β. Ν. 3208/2003

Γ. Ν. 3212/2003

Δ. Ν. 3481/2006

Ε. Ν. 3491/2006

Στ. Ν. 3559/2007

Ζ. Ν. 3659/2008

Η. Ν. 3728/2008

Θ. Ν. 3818/2010

Ι. Ν. 3889/2010

ΙΑ. Ν. 3983/2011

ΙΒ. Ν. 4164/2013

ΙΓ. Ν. 4512/2018 (άρθρα 1 έως 42)

ΙΔ. Ν. 4546/2018 (άρθρα 37, 41, 42, 43 και 44)

ΙΕ. Ν. 4559/2018 (άρθρα 52 και 54)

ΙΣτ. Ν. 4572/2018 (άρθρα 20 και 21)

ΙΖ. Ν. 4551/2018 (άρθρο 18)

ΙΗ. Ν. 4576/2018 (άρθρο 5)

ΙV. Μεταβατικό δίκαιο

Α. Κανόνες μεταβατικού δικαίου

1. Άρθρο 3 ν. 3127/2003

2. Άρθρο 10, παρ. 1, υπό β, ν. 3481/2006

3. Άρθρο 13, παρ. 1-4, ν. 4164/2013

4. Άρθρο 37 (παρ. 1 έως 13) ν. 4512/2018 (βλ. Παράρτημα)

Β. Ρυθμιζόμενα ζητήματα από κανόνες μεταβατικού δικαίου

1. Προλεγόμενα

2. Αντικατάσταση παλαιών ρυθμίσεων

3. Χρονικά όρια επερχόμενων μεταβολών

4. Χρόνος ενάρξεως νέου συστήματος

5. Αλυσιδωτές επιπτώσεις

Γ. Χρόνος ενάρξεως των τροποποιήσεων που επιφέρει ο ν. 3481/2006

Δ. Χρόνος ενάρξεως τροποποιήσεων ν. 4164/2013

Ε. Χρόνος ενάρξεως ν. 4512/2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #8
Ένα εργαλείο για την κατανόηση των μεθόδων ηλεκτρονικής υποβολής/καταχώρισης πράξεων και τρόπων αναζήτησης πληροφοριών στο ΣΠΕΚ
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Series: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024