Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 3, 2008


Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 3, 2008

Τόμος Ι (Εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή)
Τόμος ΙΙ (Κυριότητα)
Τόμος ΙΙΙ (Δουλείες, εμπράγματη ασφάλεια)

Η ολοκληρωμένη αυτή έκδοση του Εμπράγματου Δικαίου αναπτύσσεται σε τρεις τόμους. Στον πρώτο τόμο ερευνώνται η εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή. Στο δεύτερο τόμο εντάσσονται οι αναπτύξεις για την κυ-ριότητα. Ο τρίτος τόμος περιέχει τις αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια.

Ο συγγραφέας κ. Δ. Παπαστερίου, καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, προσφέρει στο νομικό κόσμο μια υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και νομολογιακά πλήρως ενημερωμένη αντιμετώπιση του Εμπράγματου Δικαίου, ως αναπόσπαστου τμήματος του Ιδιωτικού Δικαίου.

Στον πρώτο τόμο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις θέσεις θεωρίας και νομολο-γίας για τις ρυθμίσεις που αφορούν στο πράγμα (με κυρίαρχες αναπτύξεις στα συστατικά και παραρτήματα), στην κατοχή (μια εμπράγματη σχέση με ξεχω-ριστή σημασία) και στη νομή (την εμπράγματη σχέση με την τεράστια πρακτι-κή της σημασία).

Στο δεύτερο τόμο, που ολόκληρος είναι αφιερωμένος στην κυριότητα, δεσπό-ζουν η ερμηνεία των διατάξεων για τους περιορισμούς της κυριότητας, την κτήση κινητών και ακινήτων με σύμβαση ή χρησικτησία, την κατάχρηση, την προστασία και την απώλεια της κυριότητας, καθώς και η παρουσίαση των θε-σμών της συγκυριότητας, της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.

Στον τρίτο τόμο εντάσσονται ποικίλες αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια. Ειδικότερα εξετάζονται οι πραγματικές δουλείες, οι προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση και περιορισμένες προσωπικές δουλείες), το ενέχυρο και η υποθήκη (με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην προσημεί-ωση).

Edition info

Title
Εμπράγματο δίκαιο
Δουλείες - Εμπράγματη ασφάλεια
© 2008
Author
Volume
vol. 3
ISBN
978-960-445-274-3
Pages
ΧΧΧIV + 455
Price
€ 48.00
In stock

Table of contents   +

Μ Ε Ρ Ο Σ Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 70. Έννοια, αρχές και διακρίσεις των δουλειών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια

ΙΙI. Γενικές αρχές που διέπουν τις δουλείες

Α. Γενικά

Β. Οι κατ’ ιδίαν αρχές

IV Διακρίσεις των δουλειών

Α. Πραγματικές και προσωπικές

Β. Θετικές και αρνητικές

Γ. Συνεχείς και διαλείπουσες

Δ. Φανερές και αφανείς

Ε. Αστικές και αγροτικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 71. Έννοια, είδη και έκταση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια

Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Β. Τα εννοιολογικά στοιχεία

1. Περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα

2. Σε αλλότριο ακίνητο

3. Η ανάγκη του δεσπόζοντος

4. Η ωφέλεια προς το δεσπόζον

5. Ο εκάστοτε κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου

ΙΙΙ. Είδη πραγματικών δουλειών

IV. Μορφές πραγματικών δουλειών

Α. Γενικά

Β. Ενδεικτική παράθεση στο ΑΚ 1120

Γ. Άλλες περιπτώσεις

Δ. Πραγματικές δουλείες και ΓΟΚ

Ε. Ρήτρα μη ανταγωνισμού και πραγματικές δουλείες

V. Νομική φύση

VΙ. Περιεχόμενο και έκταση της πραγματικής δουλείας

Α. Γενικά

Β. Στοιχεία που προσδιορίζουν το περιεχόμενο και την έκταση

1. Προλεγόμενα

2. Ανάγκη, θυσία και ωφέλεια (ή χρησιμότητα)

3. Κρίσιμος χρόνος

Γ. Η εξυπηρετούμενη ανάγκη ως όριο

Δ. Νέες ανάγκες

§ 72. Σύσταση πραγματικών δουλειών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σύσταση πραγματικών δουλειών με δικαιοπραξία

Α. Γενικά

Β. Με δικαιοπραξία εν ζωή

1. Νομοτυπική μορφή της εμπράγματης συμβάσεως

2. Ειδικότερα τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής της εμπράγματης συμβάσεως

α. Κύριος αυτός που παραχωρεί την πραγματική δουλεία

β. Κύριος αυτός στον οποίο παραχωρείται η πραγματική δουλεία

γ. Συμφωνία για σύσταση πραγματικής δουλείας

δ. Συμφωνία για τη νόμιμη αιτία

3. Περισσότεροι κύριοι

4. Ειδικές περιπτώσεις συμβατικής κτήσης

5. Προϋποθέσεις του κύρους

6. Όροι του ενεργού

7. Έννομες συνέπειες

Γ. Με δικαιοπραξία αιτία θανάτου

ΙΙΙ. Σύσταση πραγματικών δουλειών με χρησικτησία

IV. Σύσταση πραγματικών δουλειών με δικαστική απόφαση

V. Σύσταση πραγματικών δουλειών με διοικητική πράξη

VI. Σύσταση πραγματικών δουλειών από το νόμο

VII. Ειδικές περιπτώσεις συστάσεως

VIII. Συνέπειες συστάσεως πραγματικών δουλειών

§ 73. Αλλοίωση, άσκηση και προστασία πραγματικών δουλειών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αλλοίωση πραγματικών δουλειών

ΙΙΙ. Άσκηση πραγματικών δουλειών

Α. Έννοια και περιεχόμενο

Β. Έκταση ασκήσεως πραγματικών δουλειών

Γ. Η αρχή της φειδούς

Δ. Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον

Ε. Μεταβολή του τρόπου ασκήσεως

1. Γενικά

2. Όροι της μεταβολής

3. Έννομες συνέπειες

Στ. Χρήση του δουλεύοντος από τον κύριο

1. Γενικά

2. Χρήση από τον κύριο του δουλεύοντος

3. Χρήση από άλλους δουλειούχους

Ζ. Διαίρεση δεσπόζοντος ή δουλεύοντος ακινήτου

Η. Κατάχρηση στις πραγματικές δουλείες

IV. Προστασία πραγματικών δουλειών

Α. Γενικά

Β. Η αγωγή ομολογήσεως δουλείας

1. Προλεγόμενα

2. Προσβολή και εμπράγματη αξίωση

3. Άσκηση αγωγής

4. Άμυνα του εναγομένου

Γ. Πουβλικιανή αγωγή ομολογήσεως δουλείας

1. Προλεγόμενα

2. Προσβολή και εμπράγματη αξίωση

3. Άσκηση αγωγής

Δ. Άλλοι τρόποι προστασίας

Ε. Η κατ’ άρθρο 1016 ΑΚ προστασία διόδου

§ 74. Απόσβεση πραγματικών δουλειών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Λόγοι αποσβέσεως

Α. Γενικοί λόγοι αποσβέσεως

1. Διαλυτική αίρεση ή προθεσμία

2. Άλλοι γενικοί λόγοι αποσβέσεως

Β. Ειδικοί λόγοι αποσβέσεως

1. Παραίτηση

2. Ολική καταστροφή του ακινήτου

3. Αδυναμία ασκήσεως

4. Σύγχυση

5. Εικοσαετής αχρησία

α. Προλεγόμενα

β. Έννοια και λόγοι αχρησίας

γ. Έναρξη αχρησίας

δ. Αναστολή και διακοπή χρόνου αχρησίας

ε. Κατάχρηση και αχρησία

6. Απόσβεση σε μέρος του δεσπόζοντος

III. Ανάλογη εφαρμογή στην απόσβεση της επικαρπίας

ΙV. Συνέπειες αποσβέσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 75. Γενικά για τις προσωπικές δουλείες

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πλήρεις και περιορισμένες προσωπικές δουλείες

ΙΙΙ. Οι πλήρεις προσωπικές δουλείες

Α. Το χαρακτηριστικό της πληρότητας

Β. Άλλα χαρακτηριστικά των πλήρων προσωπικών δουλειών

§ 76. Επικαρπία πράγματος (Α)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια, είδη, συσχετίσεις

Α. Έννοια επικαρπίας

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός

2. Εννοιολογικά στοιχεία

α. Εξουσία σε ξένο πράγμα

β. Χαρακτηριστικά της παρεχόμενης εξουσίας

i. Έννομη εξουσία

ii. Άμεση και απόλυτη εξουσία

iii. Μερική εξουσία (προς πλήρη χρήση και κάρπωση)

γ. Διατήρηση της ουσίας του πράγματος ακέραιης

3. Υποκείμενο, αντικείμενο και περιεχόμενο της εξουσίας

Β. Είδη επικαρπίας

1. Απεριόριστη και περιορισμένη

α. Απεριόριστη

β. Περιορισμένη

i. Προσδιορισμός της περιτετμημένης και διακεκριμένης επικαρπίας

ii. Αποδοχή της ισχύος τους

2. Διακρίσεις ανάλογα με το αντικείμενο

α. Επικαρπία πράγματος

β. Επικαρπία σε ιδανικό μερίδιο

γ. Συνεπικαρπία

δ. Άλλες μορφές επικαρπίας

Γ. Συσχετίσεις

ΙΙΙ. Νομική φύση

Α. Το δικαίωμα της επικαρπίας

Β. Το δικαίωμα ασκήσεως της επικαρπίας

Γ. Ως προς το αμεταβίβαστο της επικαρπίας

Δ. Ως προς το μεταβιβαστό της ασκήσεως της επικαρπίας

IV. Σύσταση επικαρπίας πράγματος

Α. Γενικά

Β. Σύσταση επικαρπίας με δικαιοπραξία

1. Δικαιοπραξία εν ζωή

α. Σε ακίνητο

i. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

ii. Προϋποθέσεις κύρους

iii. Όροι ενεργού

β. Σε κινητό

i. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

ii. Προϋποθέσεις κύρους

iii. Όροι ενεργού

2. Παρακράτηση της επικαρπίας

3. Δικαιοπραξία αιτία θανάτου

Γ. Σύσταση επικαρπίας από το νόμο

1. Με χρησικτησία

α. Τακτική

β. Έκτακτη

2. Άλλες περιπτώσεις εκ του νόμου συστάσεως επικαρπίας

Δ. Σύσταση επικαρπίας με δικαστική απόφαση

V. Ειδικές ρυθμίσεις κατά τη σύσταση της επικαρπίας

VI. Έννομες συνέπειες από τη σύσταση επικαρπίας

Α. Το νέο νομικό καθεστώς

Β. Η ψιλή κυριότητα

1. Έννοια ψιλής κυριότητας

2. Εξουσίες ψιλού κυρίου

3. Ο ψιλός κύριος ως νομέας

4. Υποχρεώσεις ψιλού κυρίου

5. Αρχή της ελαστικότητας

Γ. Άλλες συνέπειες σε υπάρχοντα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

Δ. Σύσταση περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων μεταγενέστερα της επικαρπίας

1. Σύμπραξη ψιλού κυρίου και επικαρπωτή

2. Επιβάρυνση μόνο από τον ψιλό κύριο

3. Επιβάρυνση μόνο από τον επικαρπωτή

4. Διαφορετικές επιβαρύνσεις από τον ψιλό κύριο και από τον επικαρπωτή

Ε Το τεκμήριο κυριότητας

Στ. Η ένσταση του ΑΚ 1095

§ 77. Επικαρπία πράγματος (Β)

Ι. Λειτουργία επικαρπίας

Α. Γενικά

Β. Συνάντηση στο ίδιο πράγμα με άλλα δικαιώματα

1. Κατά το χρόνο συστάσεως της επικαρπίας

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επικαρπίας

ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Α. Η εμπράγματη σχέση και οι ενοχικοί δεσμοί

Β. Ρύθμιση με διατάξεις ενδοτικού δικαίου

Γ. Δικαιώματα επικαρπωτή

1. Γενικά

2. Δικαίωμα στη χρήση

3. Δικαίωμα στην κάρπωση

4. Δικαίωμα στη νομή

5. Δικαίωμα βεβαιώσεως καταστάσεως του πράγματος

6. Δικαίωμα συντάξεως απογραφής

7. Δικαίωμα καθορισμού της εκμεταλλεύσεως

8. Δικαίωμα αναζητήσεως «πρόσθετων» δαπανών

9. Δικαίωμα αφαιρέσεως κατασκευάσματος

Δ. Υποχρεώσεις επικαρπωτή

1. Υποχρέωση για επιμελή εκμετάλλευση

2. Υποχρέωση για συνήθη συντήρηση

3. Υποχρεώσεις ειδοποιήσεως του κυρίου (για έκτακτη συντήρηση του πράγματος)

4. Υποχρέωση αποδόσεως έκτακτων καρπών

5. Υποχρέωση ασφαλίσεως

6. Υποχρέωση πληρωμής βαρών και τόκων

7. Υποχρέωση παροχής ασφάλειας

8. Υποχρέωση αποδόσεως του πράγματος στη λήξη της επικαρπίας

Ε. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ψιλού κυρίου

1. Δικαιώματα ψιλού κυρίου

2. Υποχρεώσεις ψιλού κυρίου

Στ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις ψιλού κυρίου και επικαρπωτή έναντι τρίτων

Z. Η παραγραφή του ΑΚ 1165

III. Μεταβίβαση επικαρπίας

Α. Το αμεταβίβαστο της επικαρπίας

Β. Η κατόπιν συμφωνίας μεταβίβαση της επικαρπίας

Γ. Το μεταβιβαστό της ασκήσεως της επικαρπίας

IV. Προστασία επικαρπίας

V. Απόσβεση επικαρπίας

Α. Γενικά

Β. Λόγοι αποσβέσεως

1. Γενικοί λόγοι

2. Ειδικοί λόγοι

α. Θάνατος επικαρπωτή

β. Παραίτηση

γ. Ολική καταστροφή πράγματος

δ. Αδυναμία ασκήσεως

ε. Σύγχυση

στ. Αχρησία

ζ. Ειδικοί λόγοι

Γ. Συνέπειες αποσβέσεως της επικαρπίας

VI. Τύχη εκμισθώσεως κατά τη λήξη της επικαρπίας

VII. Μετατροπή επικαρπίας πράγματος σε επικαρπία απαιτήσεως

VIII. Επικαρπία αναλωτών

§ 78. Επικαρπία δικαιώματος

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Επικαρπία δικαιώματος

A. Έννοια

Β. Σύσταση

Γ. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων

Δ. Σημασία επικαρπίας δικαιώματος

ΙΙΙ. Επικαρπία απαιτήσεως

IV. Επικαρπία μη χρηματικής απαιτήσεως

V. Επικαρπία χρηματικής απαιτήσεως

§ 79. Άλλες περιπτώσεις επικαρπίας

Ι. Επικαρπία ισόβιας προσόδου

ΙΙ. Επικαρπία περιουσίας

ΙΙΙ. Επικαρπία επιχειρήσεως

IV. Επικαρπία εταιρικής συμμετοχής

V. Επικαρπία τίτλων

A. Γενικά

Β. Επικαρπία ανώνυμων τίτλων

Γ. Επικαρπία ονομαστικών τίτλων

Δ. Επικαρπία τίτλων σε διαταγή

Ε. Επικαρπία μετοχών

§ 80. Οίκηση

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια

Α. Χρήση για κατοικία

Β. Αποκλειστικός χαρακτήρας

Γ. Αλλότρια οικοδομή ή διαμέρισμά της

ΙΙΙ. Νομική φύση

IV. Διάκριση από συγγενείς θεσμούς

V. Σύσταση, άσκηση και απόσβεση

Α. Σύσταση

Β. Άσκηση

1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

2. Κατάχρηση

3. Προστασία

Γ. Απόσβεση

§ 81. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Έννοια

ΙΙΙ. Νομική φύση

IV. Διάκριση από συγγενείς θεσμούς

V. Σύσταση και άσκηση

Α. Σύσταση

Β. Άσκηση

1. Γενικά

2. Πράξεις ασκήσεως

3. Ειδικά ζητήματα

VI. Προστασία

VII. Απόσβεση

Α. Γενικά

Β. Λόγο αποσβέσεως

1. Γενικοί

2. Ειδικοί

Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ε Μ Π Τ Ο

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

§ 82. Έννοια, είδη και αρχές εμπράγματης ασφάλειας

I. Εισαγωγή

II. Πιστωτικές συμβάσεις και μορφές πιστώσεως

III. Εξασφάλιση πιστώσεων και μορφές της

Α. Εξασφάλιση πιστώσεων

Β. Μορφές εξασφαλίσεως πιστώσεων

IV. Εμπράγματη ασφάλεια και πιστωτικό σύστημα

V. Παρουσίαση των μορφών εμπράγματης ασφάλειας

Α. Γενικά

Β. Μορφές εμπράγματης ασφάλειας από ειδικούς νόμους

1. Προλεγόμενα

2. Ιδιαίτερες μορφές ενεχύρου

3. Ιδιαίτερες μορφές υποθήκης

VΙ. Νομική φύση, χαρακτηριστικά και αρχές εμπράγματης ασφάλειας

Α. Νομική φύση

Β. Χαρακτηριστικά

Γ. Αρχές εμπράγματης ασφάλειας

1. Γενικά

2. Οι κατ’ ιδίαν αρχές

α. Το πράγμα ή το δικαίωμα ως αντικείμενο

β. Εξασφάλιση ορισμένης απαιτήσεως

γ. Η αρχή «ουδενί δουλεύει το ίδιον»

δ. Η αρχή του παρεπομένου

ε. Η αρχή του αδιαιρέτου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΕΧΥΡΟ

§ 83. Έννοια ενεχύρου

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Α. Ενέχυρο με ευρεία έννοια

Β. Εννοιολογικά στοιχεία

1. Ενέχυρο σε αλλότριο πράγμα ή δικαίωμα

2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

3. Προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή

Γ. Ενέχυρο με στενή έννοια

ΙΙΙ. Είδη ενεχύρου

IV. Η πορεία από το ενέχυρο με παράδοση στο ενέχυρο χωρίς παράδοση

V. Συσχετίσεις

VΙ. Νομική φύση

§ 84. Σύσταση ενεχύρου

I. Εισαγωγικά

ΙI. Σύσταση ενεχύρου από το νόμο

Α. Περιπτώσεις στον ΑΚ

1. Νόμιμο ενέχυρο εκμισθωτή ακινήτου

2. Νόμιμο ενέχυρο εκμισθωτή αγροτικού κτήματος

3. Νόμιμο ενέχυρο εργολάβου

4. Νόμιμο ενέχυρο ξενοδόχου

5. Άλλες περιπτώσεις

Β. Περιπτώσεις πέρα από τον ΑΚ

Γ. Λειτουργία του νόμιμου ενεχύρου

ΙΙI. Το λεγόμενο εμπορικό ενέχυρο

ΙV. Συμβατική σύσταση ενεχύρου

Α. Σε κινητό πράγμα

1. Με σύμβαση και παράδοση

2. Με σύμβαση χωρίς παράδοση

Β. Σε δικαίωμα

Γ. Σε απαίτηση

Δ. Σε αξιόγραφα

§ 85. Άσκηση ενεχύρου

Ι. Λειτουργία ενεχύρου

Α. Γενικά

Β. Συνάντηση στο ίδιο πράγμα με άλλα δικαιώματα

1. Κατά το χρόνο συστάσεως του ενεχύρου

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ενεχύρου

ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Α. Η εμπράγματη σχέση και οι ενοχικοί δεσμοί

Β. Ρύθμιση με διατάξεις ενδοτικού δικαίου

Γ. Δικαιώματα ενεχυρούχου δανειστή

1. Γενικά

2. Δικαίωμα στη νομή

3. Δικαίωμα στη χρήση

4. Δικαίωμα στην κάρπωση και στα ωφελήματα του ενεχυράσματος

α. Καρποί

β. Ωφελήματα

5. Δικαίωμα σε μετενεχύραση

6. Δικαίωμα αναζητήσεως δαπανών

7. Δικαίωμα αφαιρέσεως κατασκευάσματος

8. Δικαιώματα πωλήσεως ή συμπληρώσεως ασφάλειας λόγω κινδύνου ασφάλειας του δανειστή

9. Δικαίωμα επισχέσεως του ενεχύρου για άλλη απαίτηση

10. Δικαιώματα προστασίας σε περίπτωση προσβολής

11. Δικαίωμα πωλήσεως με πλειστηριασμό

12. Άλλα δικαιώματα του ενεχυρούχου δανειστή

Δ. Υποχρεώσεις ενεχυρούχου δανειστή

1. Υποχρέωση φυλάξεως

2. Υποχρέωση για επιμελή εκμετάλλευση και λογοδοσία

3. Υποχρέωση για συνήθη συντήρηση

4. Υποχρεώσεις ειδοποιήσεως του κυρίου (για έκτακτη συντήρηση του πράγματος)

5. Υποχρέωση παροχής ασφάλειας

6. Υποχρέωση αποδόσεως του πράγματος στη λήξη του ενεχύρου

7. Άλλες υποχρεώσεις

Ε. Δικαιώματα του ενεχυραστή

1. Γενικά

2. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα του ενεχυραστή

α. Δικαίωμα για παράδοση σε μεσεγγυούχο ή δημόσια κατάθεση

β. Δικαίωμα για απόδοση ενεχυράσματος έναντι εξοφλήσεως

γ. Δικαιώματα σε περίπτωση απειλής καταστροφής ή ουσιώδους μειώσεως της αξίας του ενεχυράσματος

δ. Δικαίωμα για επωφελή πώληση

3. Δικαιώματα του ενεχυραστή τρίτου

α. Καταβολή και υποκατάσταση

β. Ενστάσεις του ενεχυραστή

ΙΙΙ. Δικαίωμα πωλήσεως με πλειστηριασμό (Ρευστοποίηση του ενεχύρου)

Α. Γενικά

Β. Όροι και διαδικασία πωλήσεως με πλειστηριασμό

Γ. Συνέπειες

Δ. Απαγορευμένες συμφωνίες

§ 86. Προστασία και απώλεια

I. Προστασία

Α. Εισαγωγικά

Β. Προστασία κατά τις διατάξεις για την κυριότητα

ΙΙ. Απώλεια

Α. Εισαγωγικά

Β. Λόγοι αποσβέσεως

1. Γενικοί λόγοι αποσβέσεως

2. Ειδικοί λόγοι αποσβέσεως

α. Απόσβεση απαιτήσεως

β. Απόδοση πράγματος

γ. Παραίτηση

δ. Σύγχυση

Γ. Συνέπειες αποσβέσεως

§ 87. Ενέχυρο (πλασματικό) και άλλα μορφώματα κατά το ν. 2844/2000

I. Γενικά

II. Έννοια

III. Σύσταση

Α. Σύσταση του δικαιώματος

Β. Η ενεχυρική σύμβαση

1. Νομοτυπική μορφή

2. Προϋποθέσεις του κύρους

3. Όροι του ενεργού

4. Έννομες συνέπειες

Γ. Έννομες συνέπειες της συστάσεως του ενεχύρου χωρίς παράδοση

IV. Η ενεχυρική σχέση. Υποχρεώσεις και δικαιώματα

V. Προστασία και απώλεια

VI. Συμπληρωματική και ανάλογη εφαρμογή

VII. Κατάργηση διατάξεων για πλασματικά ενέχυρα

VIΙΙ. Ενέχυρο με κοινή κατοχή

ΙΧ. Ενέχυρο επιχειρηματικών απαιτήσεων

Χ. Κυμαινόμενη ασφάλεια

ΧΙ. Άλλες συμβάσεις παροχής ασφάλειας σε κινητά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΘΗΚΗ

§ 88. Έννοια υποθήκης

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Α. Υποθήκη με ευρεία έννοια

Β. Εννοιολογικά στοιχεία

1. Υποθήκη σε πράγμα ή σε επικαρπία

α. Υποθήκη σε πράγμα

β. Υποθήκη σε επικαρπία

γ. Υποθήκη σε αλλότριο ακίνητο

2. Ασφαλιζόμενη απαίτηση

α. Χαρακτηριστικά της απαιτήσεως

β. Έκταση ασφαλίσεως της απαιτήσεως

3. Εξουσία για προνομιακή ικανοποίηση του δανειστή

ΙΙΙ. Είδη υποθήκης

ΙV. Συσχετίσεις

V. Νομική φύση

Α. Δικαίωμα εμπράγματο, περιορισμένο, παρεπόμενο και αμεταβίβαστο

Β. Το αδιαίρετο της υποθήκης

1. Έννοια

2. Εκδηλώσεις

§ 89. Σύσταση υποθήκης

I. Εισαγωγικά

II. Ιδιότητα του κυρίου

Α. Γενικά

Β. Ιδιότητα κυρίου στον τίτλο από το νόμο ή από δικαστική απόφαση

Γ. Ιδιότητα κυρίου στον τίτλο από ιδιωτική βούληση

Δ. Κρίσιμος χρόνος

Ε. Η έλλειψη της ιδιότητας του κυρίου ειδικότερα

III. Τίτλος

Α. Έννοια τίτλου

Β. Είδη τίτλου

1. Νόμιμος τίτλος

2. Δικαστικός τίτλος

3. Ιδιωτικός τίτλος

α. Προλεγόμενα

β. Η μονομερής δικαιοπραξία

γ. Η σύμβαση για παραχώρηση υποθήκης

δ. Άκυρη ή ακυρώσιμη δικαιοπραξία

IV. Εγγραφή

Α. Γενικά

Β. Έννοια εγγραφής

Γ. Προϋποθέσεις εγγραφής

Δ. Διαδικασία εγγραφής

1. Γενικά

2. Αίτηση για εγγραφή

3. Το ποσό της εγγραφής

4. Η διενέργεια της εγγραφής

5. Το κύρος της εγγραφής

6. Συρροή αιτήσεων εγγραφής

7. Έξοδα εγγραφής

8. Μεταγενέστερες σημειώσεις στο βιβλίο

9. Διορθώσεις λαθών και ελλείψεων

Ε. Αποτελέσματα εγγραφής

V. Τάξη υποθηκών

§ 90. Άσκηση υποθήκης

Ι. Λειτουργία υποθήκης

Α. Γενικά

Β. Συνάντηση στο ίδιο πράγμα με άλλα δικαιώματα

1. Κατά το χρόνο συστάσεως της υποθήκης

2. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της υποθήκης

ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Α. Η εμπράγματη σχέση και οι ενοχικοί δεσμοί

Β. Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή

1. Γενικά

2. Δικαίωμα προνομιακής ικανοποιήσεως

3. Δικαίωμα προστασίας για νομικά ελαττώματα

4. Δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση κινδύνου χειροτερεύσεως

5. Δικαίωμα ασφαλίσεως του ενυποθήκου

6. Δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτριώσεως

7. Δικαιώματα από την εγγραφή του κεφαλαίου ως τοκοφόρου

8. Δικαίωμα απαγορεύσεως άλλης υποθηκεύσεως

9. Δικαίωμα διορθώσεως λαθών

10. Δικαιώματα καταχωρίσεως άλλων σημειώσεων

11. Δικαιώματα στο ενυπόθηκο πράγμα

12 Δικαιώματα σε περίπτωση προσβολής του δικαιώματος υποθήκης

13 Απαγορευμένες συμφωνίες

Γ. Δικαιώματα ενυπόθηκου οφειλέτη

1. Γενικά

2. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη

α. Δικαιώματα κυρίου, νομέα και κατόχου

β. Δικαίωμα μειώσεως του ασφαλιζόμενου ποσού

γ. Δικαίωμα περιορισμού της εγγραφής

δ. Δικαίωμα διορθώσεως λαθών της εγγραφής

ε. Δικαίωμα για εξάλειψη της υποθήκης που αποσβέστηκε

στ. Δικαίωμα αποζημιώσεως για μη κοινοποίηση αντιγράφου της περιλήψεως

ζ. Δικαιώματα από το ΑΚ 1287

ΙΙΙ. Δικαίωμα πωλήσεως με πλειστηριασμό (Ρευστοποίηση της υποθήκης

§ 91. Προστασία και απώλεια υποθήκης

I. Προστασία

Α. Γενικά

Β. Προστασία κατά τις διατάξεις για την κυριότητα

Γ. Άσκηση ενοχικής ή εμπράγματης αγωγής

1. Προλεγόμενα

2. Άσκηση ενοχικής αγωγής

3. Άσκηση εμπράγματης αγωγής

α. Το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «εμπράγματη αγωγή»

β. Άσκηση εμπράγματης αγωγής

γ. Αποτελέσματα ασκήσεως εμπράγματης αγωγής

4. Άσκηση αναγνωριστικής αγωγής

ΙΙ. Απώλεια

Α. Γενικά

Β. Λόγοι αποσβέσεως

1. Γενικοί λόγοι αποσβέσεως

2. Ειδικοί λόγοι αποσβέσεως

α. Ολοσχερής εξαφάνιση ενυποθήκου

β. Απόσβεση απαιτήσεως

γ. Παραγραφή απαιτήσεως

δ. Παραίτηση

ε. Πλειστηριασμός

στ. Παρέλευση προθεσμίας

ζ. Σύγχυση

η. Χρησικτησία

Γ. Συνέπειες αποσβέσεως

Δ. Εξάλειψη υποθήκης

1. Γενικά

2. Έννοια και όροι της εξαλείψεως

α. Έννοια

β. Όροι

3. Συνέπειες της εξαλείψεως

§ 92. Υποθήκη σε επικαρπία ακινήτου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και σύσταση της υποθήκης σε επικαρπία ακινήτου

Α. Έννοια

Β. Σύσταση

ΙΙΙ. Λειτουργία της υποθήκης στην επικαρπία ακινήτου

IV. Ρευστοποίηση της υποθήκης στην επικαρπία ακινήτου

V. Απόσβεση και εξάλειψη

§ 93. Προσημείωση υποθήκης

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια και νομική φύση

Α. Έννοια

Β. Νομική φύση

III. Σύσταση

Α. Γενικά για τους όρους συστάσεως

Β. Ο τίτλος στην προσημείωση

1. Προσδιορισμός των τίτλων

2. Οι τίτλοι προσημειώσεως κατ’ ιδίαν

α. Η δικαστική απόφαση

β. Η διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων

Γ. Η εγγραφή της προσημειώσεως

IV. Τροπή προσημειώσεως σε υποθήκη

Α. Γενικά

Β. Τροπή προσημειώσεως βάσει δικαστικής αποφάσεως

1. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

2. Σημείωση της τροπής στο βιβλίο υποθηκών

3. Περιπτώσεις πρόσθετων εξασφαλίσεων και η επίδρασή τους στην προσημείωση

Γ. Τροπή προσημειώσεως βάσει διαταγής πληρωμής

Δ. Συνέπειες της τροπής

V. Προστασία προσημειώσεως

VI. Απώλεια της προσημειώσεως

Α. Λόγοι αποσβέσεως

1. Γενικοί και ειδικοί

2. Γενικοί λόγοι αποσβέσεως

3. Ειδικοί λόγοι αποσβέσεως

α. Ανάκληση αποφάσεως

β. Παρέλευση προθεσμίας

Β. Εξάλειψη προσημειώσεως

1. Γενικά

2. Έννοια και όροι εξαλείψεως

α. Έννοια

β. Όροι

3. Συνέπειες εξαλείξεως

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης