Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 1, 2008


Δ. Παπαστερίου, Εμπράγματο δίκαιο, τόμ. 1, 2008

Τόμος Ι (Εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή)
Τόμος ΙΙ (Κυριότητα)
Τόμος ΙΙΙ (Δουλείες, εμπράγματη ασφάλεια)

Η ολοκληρωμένη αυτή έκδοση του Εμπράγματου Δικαίου αναπτύσσεται σε τρεις τόμους. Στον πρώτο τόμο ερευνώνται η εμπράγματη σχέση, το πράγμα, η κατοχή και η νομή. Στο δεύτερο τόμο εντάσσονται οι αναπτύξεις για την κυ-ριότητα. Ο τρίτος τόμος περιέχει τις αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια.

Ο συγγραφέας κ. Δ. Παπαστερίου, καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, προσφέρει στο νομικό κόσμο μια υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και νομολογιακά πλήρως ενημερωμένη αντιμετώπιση του Εμπράγματου Δικαίου, ως αναπόσπαστου τμήματος του Ιδιωτικού Δικαίου.

Στον πρώτο τόμο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις θέσεις θεωρίας και νομολο-γίας για τις ρυθμίσεις που αφορούν στο πράγμα (με κυρίαρχες αναπτύξεις στα συστατικά και παραρτήματα), στην κατοχή (μια εμπράγματη σχέση με ξεχω-ριστή σημασία) και στη νομή (την εμπράγματη σχέση με την τεράστια πρακτι-κή της σημασία).

Στο δεύτερο τόμο, που ολόκληρος είναι αφιερωμένος στην κυριότητα, δεσπό-ζουν η ερμηνεία των διατάξεων για τους περιορισμούς της κυριότητας, την κτήση κινητών και ακινήτων με σύμβαση ή χρησικτησία, την κατάχρηση, την προστασία και την απώλεια της κυριότητας, καθώς και η παρουσίαση των θε-σμών της συγκυριότητας, της οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας.

Στον τρίτο τόμο εντάσσονται ποικίλες αναπτύξεις για τις δουλείες και την ε-μπράγματη ασφάλεια. Ειδικότερα εξετάζονται οι πραγματικές δουλείες, οι προσωπικές δουλείες (επικαρπία, οίκηση και περιορισμένες προσωπικές δουλείες), το ενέχυρο και η υποθήκη (με ιδιαίτερη ανάπτυξη στην προσημεί-ωση).

Edition info

Title
Εμπράγματο δίκαιο
Εμπράγματη σχέση - Πράγμα - Κατοχή - Νομή
© 2008
Author
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-445-266-8
Pages
ΧΧΧΙ + 563
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΣΧΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Το Εμπράγματο Δίκαιο

I. Έννοια

Α. Εισαγωγικά

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός

II. Περιεχόμενο

Α. Εξουσίαση πραγμάτων και άλλων αντικειμένων

1. Μορφές εξουσιάσεως

2. Αντικείμενο εξουσιάσεως

Β. Νεότερες εξελίξεις

Γ. Η κυριότητα ως πρότυπο εξουσίας

III. Σημασία

IV. Πηγές

Α. Ο Αστικός Κώδικας

Β. Ειδικοί αστικοί νόμοι

Γ. Διατάξεις Δημόσιου Δικαίου

V. Εμπράγματο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

VI. Αλληλεπιδράσεις Εμπράγματου και Ποινικού Δικαίου

VII. Συνταγματικό Δίκαιο και Εμπράγματο Δίκαιο

VIII. Ιδεολογικός χαρακτήρας και πρόσφατες εξελίξεις

Α. Ιδεολογικός χαρακτήρας

Β. Πρόσφατες εξελίξεις

1. Κτηματογράφηση και κτηματολόγιο

2. Ο νόμος για την εμπράγματη ασφάλεια σε κινητά και απαιτήσεις

3. Άλλες εξελίξεις

§ 2. Θεμελιώδεις αρχές του Εμπράγματου Δικαίου

Ι. Γενικά

ΙΙ. Η αρχή του κλειστού αριθμού των εμπράγματων δικαιωμάτων

III. Η αρχή της δημοσιότητας

IV. Η αρχή της ειδικότητας

V. Η αρχή της ενότητας του οικονομικού σκοπού

VI. Η αρχή της οικονομικής αξιοποιήσεως

VII. Η αρχή της προστασίας της καλής πίστης

VIII. Οι αρχές του Κτηματολογίου

Α. Η αρχή της κτηματοκεντρικής οργανώσεως των κτηματολογικών πληροφοριών

Β. Η αρχή του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων

Γ. Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας

Δ. Η αρχή της δημοσιότητας των κτηματολογικών βιβλίων

Ε. Η αρχή της διασφαλίσεως της δημόσιας πίστης

Στ. Η αρχή του ανοικτού κτηματολογίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΜΠΡΆΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 3. Εμπράγματη σχέση, εμπράγματο δικαίωμα, εμπράγματη αξίωση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εμπράγματη σχέση

Α. Έννοια

Β. Υποκείμενο, αντικείμενο και χρόνος διάρκειας

IΙI. Εμπράγματο δικαίωμα

Α. Γενικά

1. Το εμπράγματο δικαίωμα ως δικαίωμα

2. Το εμπράγματο δικαίωμα απορρέει από εμπράγματη σχέση

3. Το εμπράγματο δικαίωμα ως σχέση προσώπου προς πράγμα

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός

1. Εξουσία σε πράγμα ή σε δικαίωμα

2. Εξουσία έννομη

3. Εξουσία άμεση

4. Εξουσία απόλυτη

5. Εξουσία καθολική ή μερική

Γ. Χαρακτηριστικά του εμπράγματου δικαιώματος

1. Προλεγόμενα

2. Ποικίλες εκδηλώσεις

α. Η ιδιότητα της διώξεως

β. Η ιδιότητα της παρακολουθήσεως

γ. Η ιδιότητα του αποχωρισμού ή της προτιμήσεως

δ. Ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας

Δ. Πιθανές καταστάσεις

1. Με αφετηρία το ίδιο πρόσωπο (συνύπαρξη)

2. Με αφετηρία το ίδιο πράγμα (συγκέντρωση)

3. Με αφετηρία την ίδια εμπράγματη σχέση

ΙV. Εμπράγματη αξίωση

Α. Γενικά

Β. Έννοια της εμπράγματης αξιώσεως

Γ. Εμπράγματο δικαίωμα και εμπράγματη αξίωση

Δ. Δίκαιο που διέπει την εμπράγματη αξίωση

§ 4. Διακρίσεις και συσχετίσεις

Ι. Διακρίσεις των εμπράγματων δικαιωμάτων

A. Κυριότητα και περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

1. Η κυριότητα

2. Τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

B. Δικαιώματα ουσίας και δικαιώματα αξίας

1. Δικαιώματα ουσίας

2. Δικαιώματα αξίας

Γ. Δικαιώματα σε ακίνητο, σε κινητό ή σε δικαίωμα

Δ. Δικαιώματα προσωποπαγή και πραγματοπαγή

II. Συσχέτιση εμπράγματου και ενοχικού δικαιώματος

Α. Γενικά

Β. Εντοπισμός των διαφορών

1. Το εμπράγματο δικαίωμα, σε αντίθεση με το ενοχικό, παρέχει εξουσία σε πράγμα

2. Το εμπράγματο δικαίωμα, σε αντίθεση με το ενοχικό, παρέχει εξουσία άμεση

3. Το εμπράγματο δικαίωμα, σε αντίθεση με το ενοχικό, είναι απόλυτο

4. Το εμπράγματο δικαίωμα είναι διαρκές, ενώ το ενοχικό προσωρινό

5. Τα χαρακτηριστικά του εμπράγματου δικαιώματος δεν υπάρχουν στο ενοχικό

III. Ενέργεια του ενοχικού δικαιώματος και κατά τρίτων

§ 5. Εμπράγματα δικαιώματα του ισχύοντος και του προγενέστερου

δικαίου

Ι. Τα εμπράγματα δικαιώματα του ισχύοντος δικαίου

Α. Τα οριζόμενα στον ΑΚ και στον ΕισΝΑΚ

Β. Η μεταλλειοκτησία

Γ. Δικαίωμα του Κράτους σε ορισμένες ιαματικές πηγές

Δ. Δικαίωμα προτιμήσεως του Κράτους σε περίπτωση πωλήσεως ακινήτων

ΙΙ. Εμπράγματα δικαιώματα του προγενέστερου δικαίου

Α. Γενικά

Β. Εμφύτευση

Γ. Επιφάνεια

Δ. Δικαίωμα χωριστής κυριότητας σε φυτεία, δένδρο ή οικοδομή που βρίσκονται σε ξένο ακίνητο

§ 6. Σύσταση, αλλοίωση και απώλεια του εμπράγματου δικαιώματος

Ι. Σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος

II. Κτήση του εμπράγματου δικαιώματος

Α. Γενικά

Β. Παράγωγη και πρωτότυπη κτήση

1. Παράγωγη κτήση

α. Δημιουργική κτήση

β. Μεταφορική κτήση

2. Πρωτότυπη κτήση

III. Αλλοίωση του εμπράγματου δικαιώματος

IV. Απώλεια του εμπράγματου δικαιώματος

Α. Έννοια

Β. Διακρίσεις

1. Ολική ή μερική απώλεια

2. Απώλεια με τη βούληση ή χωρίς τη βούληση του δικαιούχου

α. Απώλεια με τη βούληση του δικαιούχου

β. Απώλεια χωρίς τη βούληση του δικαιούχου

§ 7. Άσκηση και προστασία του εμπράγματου δικαιώματος

Ι. Άσκηση εμπράγματου δικαιώματος

Α. Έννοια και περιεχόμενο

Β. Όρια ασκήσεως

Γ. Σύγκρουση δικαιωμάτων

Δ. Κατάχρηση δικαιώματος

ΙΙ. Προστασία εμπράγματου δικαιώματος

Α. Γενικά

Β. Η προσβολή του εμπράγματου δικαιώματος

Γ. Μέσα ένδικης προστασίας του εμπράγματου δικαιώματος

1. Οι εμπράγματες αξιώσεις

2. Οι ενοχικές αξιώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 8. Έννοια και νομική φύση της εμπράγματης δικαιοπραξίας

Ι. Έννοια της εμπράγματης δικαιοπραξίας

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός της εμπράγματης δικαιοπραξίας

ΙΙ. Νομική φύση της εμπράγματης δικαιοπραξίας

Α. Μονομερής ή διμερής δικαιοπραξία

Β. Εκποιητική δικαιοπραξία

1. Εισαγωγικά

2. Έννοια της εκποιητικής δικαιοπραξίας

3. Η εκποιητική εμπράγματη δικαιοπραξία

Γ. Η εξουσία διαθέσεως

Δ. Αιτιώδης και αναιτιώδης εμπράγματη δικαιοπραξία

1. Εισαγωγικά

2. Άμεσος, έμμεσος και απώτερος σκοπός

3. Έννοια της αιτιώδους και της αναιτιώδους δικαιοπραξίας

α. Υποστηριζόμενες απόψεις

β. Σύνδεση αιτίας με επίδοση

4. Η αιτία στις εμπράγματες δικαιοπραξίες

α. Η επιλογή του αιτιώδους ή αναιτιώδους χαρακτήρα

β. Η θέση της αιτίας στις εμπράγματες δικαιοπραξίες

Ε. Τυπική και άτυπη εμπράγματη δικαιοπραξία

§ 9. Κατάρτιση, κύρος και ενέργεια της εμπράγματης δικαιοπραξίας

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Υπόσταση και ακυρότητα

ΙΙΙ. Η εμπράγματη δήλωση βουλήσεως

IV. Κατάρτιση, κύρος και ενέργεια της εμπράγματης δικαιοπραξίας

V. Κατάρτιση της εμπράγματης δικαιοπραξίας

Α. Εισαγωγικά

Β. Η νομοτυπική μορφή της εμπράγματης δικαιοπραξίας και η σημασία των ΑΚ 1033 και 1034

Γ. Πλήρης και ατελής εμπράγματη δικαιοπραξία

VΙ. Κύρος της εμπράγματης δικαιοπραξίας

VII. Ενέργεια της εμπράγματης δικαιοπραξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

§ 10. Έννοια του πράγματος

Ι. Αντικείμενο της εμπράγματης σχέσης και αντικείμενο του εμπράγματου δικαιώματος

ΙΙ. Εννοιολογικός προσδιορισμός του πράγματος

Α. Γενικά

Β. Ορισμός και εννοιολογικά στοιχεία

1 Το πράγμα ως αντικείμενο

2. Το πράγμα ως ενσώματο αντικείμενο

3. Το πράγμα ως απρόσωπο αντικείμενο

4. Το πράγμα ως αυθύπαρκτο αντικείμενο

5. Το πράγμα ως αντικείμενο δεκτικό ανθρώπινης εξουσιάσεως

ΙΙΙ. Σύνολα αντικειμένων

Α. Γενικά

Β. Ομάδα πραγμάτων

Γ. Ομάδα δικαίου (ή περιουσίας)

Δ. Περιουσία

Ε. Επιχείρηση

§ 11. Διακρίσεις των πραγμάτων

Ι. Κινητά και ακίνητα

Α. Γενικά

Β. Έννοια ακινήτων και κινητών

1. Ακίνητα πράγματα

2. Κινητά πράγματα

Γ. Ακίνητη και κινητή περιουσία

Δ. Αστικά και αγροτικά ακίνητα

Ε. Ειδικές ρυθμίσεις σε ορισμένα κινητά

ΙΙ. Απλά και σύνθετα

ΙΙΙ. Κύρια και παρεπόμενα

ΙV. Αντικαταστατά και αναντικατάστατα

V. Αναλωτά και μη αναλωτά

Α. Αναλωτά

Β. Μη αναλωτά

VΙ. Διαιρετά και αδιαίρετα

Α. Διαίρεση των πραγμάτων

Β. Διαιρετά πράγματα

Γ. Αδιαίρετα πράγματα

VΙΙ. Πράγματα εντός και εκτός συναλλαγής

Α. Έννοια

Β. Πράγματα κοινά σε όλους

Γ. Πράγματα κοινής χρήσης

1. Έννοια και νομική φύση

2. Τα κοινής χρήσης πράγματα του ΑΚ 967

3. Περιεχόμενο, φύση και προστασία των κοινής χρήσης πραγμάτων

Δ. Πράγματα προς εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών

1. Δημόσιος σκοπός

2. Δημοτικός ή κοινοτικός σκοπός

3. Θρησκευτικός σκοπός

Ε. Παύση της ιδιότητας πράγματος ως εκτός συναλλαγής

VIII. Κοινά πράγματα

§ 12. Συστατικά και παραρτήματα

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Συστατικά

Α. Έννοια

Β. Κατηγορίες

1. Συστατικά μη επιδεκτικά ιδιαίτερου εμπράγματου δικαιώματος

2. Συστατικά επιδεκτικά ιδιαίτερου εμπράγματου δικαιώματος

3. Κριτική της διακρίσεως

Γ. Νομικό καθεστώς

Δ. Κατ’ επίφαση συστατικά

1. Εννοιολογικά στοιχεία

2. Οι περιπτώσεις του ΑΚ 955

3. Νομικό καθεστώς

ΙΙΙ. Παραρτήματα

Α. Έννοια

1. Σύνδεση κύριου πράγματος και κινητού παραρτήματος

2. Έλλειψη της ιδιότητας του συστατικού

3. Προορισμός για διαρκή εξυπηρέτηση

4. Τοπική σχέση

5. Να μην υπάρχει αντίθετη αντίληψη στις συναλλαγές

Β. Είδη παραρτημάτων

Γ. Παραρτήματα βιομηχανικού οικοδομήματος ή αγροτικού ακινήτου

1. Γενικά

2. Παραρτήματα βιομηχανικού οικοδομήματος

3. Παραρτήματα αγροτικού ακινήτου

Δ. Νομικό καθεστώς

1. Το παράρτημα χωριστά αντικείμενο εμπράγματου δικαιώματος

2. Εμπράγματη δικαιοπραξία για το κύριο πράγμα περιλαμβάνει και το παράρτημα, εκτός από αντίθετη συμφωνία

3. Ενοχική δικαιοπραξία για το κύριο πράγμα περιλαμβάνει και το παράρτημα, εκτός από αντίθετη συμφωνία

4. Ειδικά θέματα

§ 13. Καρποί, ωφελήματα και βάρη

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Καρποί

Α. Καρποί πράγματος

1. Φυσικοί καρποί πράγματος

2. Πολιτικοί καρποί πράγματος

Β. Καρποί δικαιώματος

1. Φυσικοί καρποί δικαιώματος

2. Πολιτικοί καρποί δικαιώματος

Γ. Επιμερισμός καρπών και δαπάνες παραγωγής

ΙΙΙ. Ωφελήματα

Α. Έννοια

Β. Ωφελήματα από χρήση πράγματος και από «χρήση» δικαιώματος

ΙV. Βάρη

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝΟΜΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΚΑΤΟΧΗ

§ 14. Έννοια, είδη και νομική φύση κατοχής

Ι. Εισαγωγικά

II. Εμπράγματο δικαίωμα, νομή, κατοχή και φυσική εξουσία

ΙΙΙ. Ενοχικό δικαίωμα και κατοχή

IV. Η κατοχή στο Αστικό και Ποινικό δίκαιο

V. Ειδικές περιπτώσεις κατοχής

VI. Έννοια κατοχής

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Γ. Εννοιολογικά στοιχεία κατοχής.

α. Έννομη σχέση προσώπου προς πράγμα

β. Φυσική εξουσίαση πράγματος

γ. Θέληση για φυσική εξουσίαση

δ. Καθορισμός της εξουσιάσεως κατά τις αντιλήψεις των συναλλαγών

ε. Άσκηση εξουσίας μέσα στα όρια του νόμου

VII. Είδη κατοχής

Α. Γενικά

Β. Προστατευόμενη και μη προστατευόμενη κατοχή

1. Προστατευόμενη κατοχή

2. Μη προστατευόμενη κατοχή

Γ. Κλιμακωτή κατοχή και κατοχή

Δ. Καθολική και μερική κατοχή

Ε. Κατοχή πράγματος και κατοχή μέρους πράγματος

Στ. Κατοχή, συγκατοχή και κοινή κατοχή

VIII. Άλλες περιπτώσεις «σωματικής προσεγγίσεως»

ΙΧ. Νομική φύση κατοχής

§ 15. Κτήση, διατήρηση και άσκηση κατοχής

I. Κτήση κατοχής

Α. Πρωτότυπη κτήση

Β. Παράγωγη κτήση

II. Διατήρηση κατοχής

III. Άσκηση κατοχής

Α. Έννοια και πράξεις ασκήσεως κατοχής

Β. Αυτοπρόσωπη και μέσω άλλου άσκηση κατοχής

§ 16. Απώλεια κατοχής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Απώλεια κατοχής που ασκείται αυτοπροσώπως

1. Παύση σωματικής επαφής με το πράγμα

2. Αποκλεισμός ή αδυναμία ασκήσεως φυσικής εξουσίας

ΙΙΙ. Απώλεια κατοχής που ασκείται μέσω άλλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΝΟΜΗ

§ 17. Έννοια, είδη και νομική φύση νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια νομής

Α. Γενικά

Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός νομής

1. Προλεγόμενα

2. Φυσική εξουσία

3. Διάνοια κυρίου

4. Αντικείμενο νομής

5. Παρατηρήσεις

ΙΙΙ. Λειτουργίες νομής

Α. Γενικά

Β. Οι κατ’ ιδίαν λειτουργίες της νομής

ΙV. Είδη νομής

Α. Οιονεί νομή

Β. Νομή μέρους πράγματος

Γ. Συννομή

Δ. Πλασματική νομή

V. Διακρίσεις νομής

Α. Κακής και καλής πίστης νομή

Β. Επιλήψιμη και ανεπίληπτη νομή

Γ. Νομή, νομή κυριότητας, νομή χρησικτησίας

VΙ. Νομική φύση νομής

§ 18. Kτήση νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πρωτότυπη κτήση νομής

Α. Έννοια

Β. Νομική φύση

ΙΙΙ. Παράγωγη κτήση νομής

Α. Έννοια

Β. Νομική φύση

Γ. Περιπτώσεις παράγωγης κτήσης

1. Παράδοση πράγματος

2. Μακρά χειρί παράδοση

3. Βραχεία χειρί παράδοση

4. Αντιφώνηση και προαντιφώνηση

α. Αντιφώνηση

β. Προαντιφώνηση

5. Έκταξη

6. Μεταβίβαση φορτωτικής ή αποθετηρίου

7. Ειδικές εφαρμογές

ΙV. Κτήση νομής με ιδιαίτερους τρόπους

Α. Κτήση νομής με αντιπρόσωπο και κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή

Β. Κτήση νομής από το Δημόσιο

V. Κτήση οιονεί νομής, συννομής και νομής μέρους πράγματος

§ 19. Kτήση νομής με αντιπρόσωπο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αντιπροσώπευση στον αποκτώντα

ΙΙΙ. Αντιπροσώπευση στο μεταβιβάζοντα

§ 20. Κτήση νομής με κληρονομική διαδοχή

I. Εισαγωγικά

II. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής ΑΚ 983

A. Γενικά

B. Νομή κατά την επαγωγή κληρονομίας

Γ. Κληρονομική διαδοχή

III. Έννομες συνέπειες

ΙV. Νομική φύση νομής ΑΚ 983

§ 21. Διατήρηση και άσκηση νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διατήρηση νομής

ΙΙΙ. Άσκηση νομής

Α. Έννοια

Β. Αυτοπρόσωπη άσκηση

1. Αυτοπρόσωπη άσκηση νομής

2. Αυτοπρόσωπη άσκηση κατοχής

Γ. Βοηθός νομής

Δ. Άσκηση μέσω άλλου

Ε. Η κατάχρηση στη νομή

§ 22. Απώλεια νομής

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Έννοια απώλειας νομής

ΙΙΙ. Απώλεια νομής που ασκείται αυτοπροσώπως

Α. Απώλεια φυσικής εξουσίας

1. Γενικά

2. Λόγοι απώλειας κατοχής

3. Χρονική διάρκεια κωλύματος

4. Γνώση καταλήψεως

Β. Παύση διάνοιας κυρίου

1. Έννοια

2. Ειδικές περιπτώσεις

3. Νομική φύση

IV. Απώλεια νομής που ασκείται μέσω άλλου

Α. Λόγοι απώλειας στο πρόσωπο του νομέα

Β. Λόγοι απώλειας στο πρόσωπο του άλλου

1. Απώλεια φυσικής εξουσίας από κάτοχο

2. Αντιποίηση νομής

α. Γενικά

β. Έννοια

γ. Όροι

δ. Συνέπειες

V. Συνέπειες απώλειας νομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ

§ 23. Προσβολή νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προσβολή νομής

Α. Γενικά

Β. Έννοια προσβολής

1. Πράξη που συνεπάγεται αποβολή ή διατάραξη

2. Πράξη που γίνεται χωρίς θέληση του νομέα

3. Πράξη παράνομη

4. Αμφισβήτηση νομής

Γ. Αποβολή από νομή

1. Έννοια

2. Τα καθ’ έκαστον στοιχεία

Δ. Διατάραξη νομής

1. Έννοια

2. Τα καθ’ έκαστον στοιχεία

3. Χαρακτηριστικά της διαταράξεως

ΙΙΙ. Επιλήψιμη νομή

Α. Εννοιολογικός προσδιορισμός

Β. Χαρακτηριστικά

Γ. Συνέπειες επιλήψιμης νομής

Δ. Χρονικός ορίζοντας

Ε. Επιλήψιμοι νομείς κατά το ΑΚ 984.

§ 24. Αυτοδύναμη προστασία νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Γενικά χαρακτηριστικά

Α. Καταγραφή γενικών χαρακτηριστικών

Β. Προσέγγιση γενικών χαρακτηριστικών

1. Έννοια και σκοπός άμυνας και αυτοδικίας νομέα

2. Φορείς αυτοδύναμης προστασίας

3. Ο βοηθός νομής ως φορέας αυτοδύναμης προστασίας

4. Ο κάτοχος ως φορέας αυτοδύναμης προστασίας

5. Αυτοδύναμη προστασία και κατά διαδόχων προσβολέα

6. Μη συνδρομή του στοιχείου του παρανόμου

7. Παράλληλη εφαρμογή των ΑΚ 284 και 282

ΙΙΙ. Δικαίωμα άμυνας

ΙV. Δικαίωμα αυτοδικίας

Α. Δικαίωμα αυτοδικίας νομέα στα κινητά

Β. Δικαίωμα αυτοδικίας νομέα στα ακίνητα

Γ. Σύγκριση με ΑΚ 282

§ 25. Ένδικη προστασία νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αγωγή αποβολής

A. Γενικά

B. Έννοια

Γ. Ενάγων

Δ. Εναγόμενος

Ε. Αίτημα

ΙΙΙ. Αγωγή διαταράξεως

Α. Γενικά

Β. Έννοια

Γ. Ενάγων

Δ. Εναγόμενος

Ε. Αίτημα

ΙV. Άμυνα εναγομένου

Α. Γενικά

Β. Άρνηση αγωγής

Γ. Ενστάσεις

1. Ένσταση επιλήψιμης νομής

2. Ένσταση ίδιου δικαιώματος

3. Ένσταση παραγραφής

4. Ένσταση επισχέσεως

5. Άλλες ενστάσεις

Δ. Ανταγωγή

V. Δικονομικά ζητήματα

Α. Διαδικασία και προδικασία

Β. Αρμοδιότητα

Γ. Αντικειμενική σώρευση αγωγών

Δ. Δικαστικό ένσημο

Ε. Εγγραφή αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων

Στ. Απόδειξη νομής

Ζ. Απόφαση και εκτέλεση αποφάσεως

Η. Δεδικασμένο

§ 26. Προστασία νομής με άλλους τρόπους

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κινητό που περιήλθε σε ξένο ακίνητο (ΑΚ 995)

ΙΙΙ. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

A. Γενικά

Β. Νομική φύση αξιώσεως

Γ. Αγωγή αδικαιολόγητου πλουτισμού

1. Αίτημα αγωγής

2. Διάδικοι

Δ. Άλλα ζητήματα

IV. Αξίωση αποζημιώσεως

V. Αναγνωριστική αγωγή

VI. Ασφαλιστικά μέτρα

VII. Ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτελέσεως

VIII. Προστασία νομής Δημοσίου

§ 27. Προστασία άλλων μορφών νομής

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προστασία οιονεί νομής

ΙΙΙ. Προστασία νομής μέρους πράγματος

IV. Προστασία συννομής

Α. Προστασία κατά τρίτων

Β. Προστασία κατά συννομέων

§ 28. Προστασία κατόχου και προστασία κατά κατόχου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Προστασία κατόχου

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή ΑΚ 997

1. Ύπαρξη δικαιωματικής κατοχής

2. Προσβολή από τρίτο

3. Φορείς της ένδικης προστασίας

Γ. Έννομη συνέπεια ΑΚ 997

ΙΙΙ. Προστασία νομέα κατά κατόχου

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή ΑΚ 998

Γ. Έννομη συνέπεια ΑΚ 998

IV. Προστασία σε περίπτωση κλιμακωτής κατοχής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης
Ι. Σπυριδάκης, Εμπράγματο Δίκαιο, 2η έκδ., 2021
Μια συστηματική παρουσίαση της ύλης του Εμπράγματου Δικαίου προσιτή και κατανοητή σε κάθε αναγνώστη