Δ. Παπαστερίου, Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2η έκδ., 2023


Δ. Παπαστερίου, Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο, 2η έκδ., 2023

Το παρόν έργο συνιστά μια επιστημονική προσπάθεια συνθέσεως πέντε κλάδων του Δικαίου: Εμπράγματου, Κτηματολογικού, Δασικού, Εποικιστικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου. Η δεύτερη έκδοση κυκλοφορεί πλήρως επικαιροποιημένη και αναδιαμορφωμένη, όπως επέβαλε το πλήθος των συνεχών τροποποιήσεων από το 2016 μέχρι τα τέλη του 2022. Η ένταση και η συχνότητα των μεταβολών έχει καταστήσει το πεδίο του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου δυσπρόσιτο, δυσεφάρμοστο και δυσερμήνευτο. Η συστηματική παρουσίαση και ανάλυση των μεταβολών, μέσα από την πλούσια κριτική θεώρηση του συγγραφέα και η συχνή προσφυγή σε δικαστικές αποφάσεις, τόσο του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, όσο και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά και γενικότερα των λοιπών δικαστηρίων, καθιστά το παρόν ένα απαραίτητο εργαλείο και αναγκαίο οδηγό για τη μελέτη όλων των ενδιαφερόμενων νομικών, τοπογράφων και δασολόγων.
Το έργο είναι ενημερωμένο μέχρι και τα τέλη του 2022, με αναπτύξεις σχετικά με τον ν. 5003/2022, τον ν. 5006/2022 –και ειδικότερα το άρθρο 14, που θεσπίζει το πρόγραμμα «Στεγαστική Αποκατάσταση των Πυροπλήκτων από την πυρκαϊά της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην περιοχή “Μάτι” της Ανατολικής Αττικής»– και τον ν. 5007/2022, όπου στα άρθρα 102-110 περιέχει διατάξεις για την προστασία του Περιβάλλοντος και στα άρθρα 111-113 καταστρώνει διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης.
Η παρούσα έκδοση, όπως και η πρώτη, αναπτύσσεται σε τρία Μέρη και καταστρώνεται σε πάνω από τριάντα (30) παραγράφους.
Κύρια διαφοροποίηση από την πρώτη έκδοση είναι η απάλειψη υποσημειώσεων και η προσπάθεια συγκέντρωσης της ύλης σε ένα έργο εύληπτο και κατανοητό που συνθέτει το Δάσος με το Εθνικό Κτηματολόγιο και εστιάζει σε σύγχρονα δυσερμήνευτα πρακτικά ζητήματα.

Edition info

Title
Δασικό Δίκαιο & Εθνικό Κτηματολόγιο
Συστηματική ερμηνεία του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου με βάση τη νομολογία και τη θεωρία
© 2023
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-633-3
Pages
XXXVI + 797
Price
€ 80.00
In stock

Table of contents   +

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Αρχικές προσεγγίσεις

I. Εισαγωγικά

II. Θεμελιώδεις αρχές

III. Πρώτες παρατηρήσεις στο κτηματολογικό δασικό φαινόμενο

§ 2. Συνοπτική ιστορική διαδρομή.

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Δημόσια και ιδιωτικά δάση κατά την ανεξαρτησία της Ελλάδος

Γενικά

ΙΙΙ. Οι ρυθμίσεις του β.δ. της 17/29-11-1836: Νόμιμο τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου

IV. Κτήση κυριότητας σε δάση κατά το προϊσχύσαν δίκαιο

V. Η σημασία του ισχύοντος δικαίου κατά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Δασικό Δίκαιο και Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

§ 3. Δασικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δίκαιο – Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο – Δίκαιο (προστασίας) Περιβάλλοντος

Ι. Έννοια και στοιχεία Δασικού Δικαίου

Α. Εννοιολογική προσέγγιση Δασικού Δικαίου

ΙΙ. Δασικές (έννομες) σχέσεις

ΙΙΙ. Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

IV. Κτηματολογικές δασικές σχέσεις

V. Εθνικό Κτηματολόγιο

VI. Συνοπτική παρουσίαση βασικών νομοθετημάτων Δασικού Δικαίου

VII. Δίκαιο (προστασίας) Περιβάλλοντος

A. Γενικά

Β. Χαρακτηρισμοί

Γ. Θέσεις της νομολογίας

Δ. Ο νόμος 1650/1986

§ 4. Χαρακτηριστικά, πηγές και αρχές του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πηγές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

ΙΙΙ. Αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Α. Γενικά

Β. Αρχή αειφορίας (ή της βιωσιμότητας;)

Γ. Αρχή βιωσιμότητας (βιώσιμης αναπτύξεως)

Δ. Κρίσιμο παρεμπίπτον θέμα: Το άρθρο 24 Συντ

Ε. Αρχές Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

§ 5. Όργανα Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις για τα κατ’ ιδίαν όργανα

ΙΙΙ. Όργανα του Δασικού Δικαίου

Α. Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών

Β. Τέσσερα (συν τέσσερα) Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών

Γ. Προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια

Δ. Τεχνικό Συμβούλιο Δασών (άρθρο 9 ν. 998/1979)

Ε. Νομαρχιακά συμβούλια δασών

Στ. Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων – Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρ­ρήσεων

Ζ. Επιτροπή Αποτερματισμού και Οροθέτησης Δημοσίων Δασών και Δασικών Εκτά­σεων

Η. Ποικίλες άλλες επιτροπές

Θ. Δασάρχης

Ι. Αναθεωρητικό Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών

IΑ. Αναγκαστικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί Προστασίας

IV. Όργανα του Κτηματολογικού Δικαίου

Α. ΕΚΧΑ ΑΕ, ήδη Ελληνικό Κτηματολόγιο

Β. Γραφείο Κτηματογραφήσεως

Γ. Κτηματολογικό Γραφείο – Υποθηκοφυλακεία

Δ. Προϊστάμενος Κτηματολογικού Γραφείου

Ε. Κτηματολογικός Δικαστής

V. Συντονιστής (οικείας) Αποκεντρωμένης Διοίκησης

§ 6. Το δασικό φαινόμενο κατά την κτηματογράφηση

Εισαγωγικά

Ι. Η δασική (έννομη) σχέση ως κτηματολογική δασική σχέση

ΙΙ. Δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και δάση

ΙΙΙ. Διορθώσεις (κτηματολογικών) στοιχείων

ΙV. Εγγραφές (αρχικές, πρώτες και μεταγενέστερες)

V. Εκπρόθεσμη δήλωση

VI. Εμπρόθεσμη δήλωση

VII. Κτηματολόγιο σε δάση και δασικές εκτάσεις

VIIΙ. Χαρακτηρισμός περιοχής ως δάσους

ΙX. Κτηματογραφούμενο ακίνητο

X. Κτηματογραφούμενη περιοχή

XI. Κτηματογράφηση (δάσους, με την ευρεία σημασία)

XII. Εντοπισμός ακινήτου

XIΙΙ. Το σύστημα διορθώσεως ανακριβειών κατά την κτηματογράφηση

XΙV. Αιτήσεις διορθώσεως και ενστάσεις

Α. Υποβολή ενστάσεων

Β. Οδηγός Κτηματογραφήσεως

ΧV. Νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο των κτηματολογικών δασικών σχέσεων (ΟλΣτΕ 985/2019 και ΟλΣτΕ 1364/2021)

ΧVI. Το νομοθετικό εύρημα της πρόωρης κτηματογραφήσεως (άρθρα 3 και 4 ν. 4821/2021)

§ 7. Το δασικό φαινόμενο κατά τη λειτουργία του Κτηματολογίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Εγγραπτέα δικαιώματα

IΙΙ. Κτηματολογική εγγραφή

ΙV. Κτηματολογική ανακρίβεια και κτηματολογική ορθότητα

V. Κτηματολογική διαφορά

VI. Κτηματολογικές πράξεις

VII. Εμβαδόν ακινήτου

VIIΙ. Διόρθωση σφαλμάτων

§ 8. Επιλεγμένοι νομικοί όροι

§ 9. Σχέσεις του Αστικού Δικαίου προς το Κτηματολογικό Δασικό Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ζητήματα ερμηνείας και εφαρμογής

ΙΙΙ. Διορθωτική επέμβαση

IV. Συνοπτικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Θεμελιώδεις ρυθμίσεις για το δάσος

§ 10. Έννοια του δάσους

Ι. Εισαγωγικά – Ιστορικά

ΙΙ. Εννοιολογικές προσεγγίσεις

III. Συγγενείς όροι

Α. Ακάλυπτοι χώροι σε δάσος. Ασκεπείς εκτάσεις. Ασκεπείς κορυφές

B. Δάσος, δασική έκταση, δασική περιοχή, δασική βλάστηση

IV. Ειδικό προστατευτικό καθεστώς δασών

V. Σημαντικά ζητήματα σχετιζόμενα με τα δάση

Α. Το δάσος ως προϋπόθεση εκδόσεως του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

Β. Πανίδα, χλωρίδα και δάσος

Γ. Οικιστική περιοχή και δάσος

Δ. Πάρκα και άλση – Εκτάσεις που κηρύχθηκαν δασωτέες ή αναδασωτέες

Ε. Εποικιστικές εκτάσεις και δάσος

VI. Το τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου στα δάση

VII. Είδος χρησικτησίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου σε αστικά ακίνητα

VIII. Χωροταξικός σχεδιασμός και δάσος

IX. Συνοπτικές παρατηρήσεις για την έννοια του δάσους

Χ. Το π.δ. 32/2016

Α. Το νομικό θεμέλιο

Β. Εκτάσεις οριζόμενες στο άρθρο 3, παρ. 1, 2 και 5 ν. 998/1979

Γ. Ερμηνευτικές προσεγγίσεις

§ 11 (Α). Είδη δασών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων

A. Πρώτη ενότητα κριτηρίων: Η ωφελιμότητα και οι εξυπηρετούμενες λειτουργίες

Β. Κριτήριο η ανθρώπινη εγκατάσταση και δραστηριότητα

ΙΙΙ. Δημόσια, ιδιωτικά και διακατεχόμενα δάση

Α. Γενικά

Β. Δημόσια δάση

Γ. Ιδιωτικά δάση

Δ. Διακατεχόμενα δάση (Διακάτοχος)

ΙV. Επιλεγμένα είδη δασών

Α. Βοσκήσιμες γαίες, Εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης.

Β. Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση

V. Εθνικός Κήπος

VI. Αισθητικά δάση (άρθρο 4 § 1α ν. 998/1979)

VII. Συνεταιρικά δάση

VIII. Δάση κοινωφελών προσώπων, δήμων, κοινοτήτων, ανταλλάξιμης περιουσίας κ.λπ

IX. Πάρκα

X. Αναδασωτέα ή δασωτέα εδάφη

XI. Παραμεθόρια δάση

XII. Ειδικά ζητήματα

A. Εξομοίωση προστασίας δημόσιων και ιδιωτικών δασών

B. Αξία δάσους και δασικών εκτάσεων

Γ. Αντάλλαγμα χρήσης και αναδάσωση

Δ. Δασικό Προσωπικό

Ε. Προσωπικό Ιδιωτικών Δασών

Στ. Πινακίδες

§ 11 (Β). Ενδικοφανής διαδικασία για χαρακτηρισμό δάσους. Ενδικοφανής προσφυγή

Ι. Εισαγωγικά. Ενδικοφανής διαδικασία για χαρακτηρισμό δάσους. Ενδικοφανής προσφυγή

ΙΙ. Το (νέο) άρθρο 14 ν. 998/1979 (Διαδικασία χαρακτηρισμού)

Α. Σε σχέση με το κείμενο του νόμου

Β. Εισαγόμενη διαδικασία

Γ. Ειδική ενδικοφανής διαδικασία

Δ. Πράξη Δασάρχη

Ε. Κίνηση διαδικασίας

Στ. Αίτηση χαρακτηρισμού

Ζ. Αιτιολογημένη απόφαση

Η. Εισήγηση αρμόδιου δασολόγου

Θ. Πράξεις δημοσιότητας

Ι. Πράξη χαρακτηρισμού και Κτηματολογικό Δίκαιο

ΙΑ. Ειδικότερα το στοιχείο της ταυτότητας του ακινήτου κατά τη διαδικασία χαρα­κτηρισμού.

ΙΒ. Μη ανάκληση ή τροποποίηση αποφάσεως από Δασάρχη

ΙΓ. Απώλεια δασικού χαρακτήρα ή αναδάσωση

ΙΔ. Εκτάσεις που δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση

ΙΕ. Μη τήρηση όρων δημοσιότητας – Έννομες συνέπειες

ΙΙΙ. Αντιρρήσεις ενώπιον Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων

Α. Αντιρρήσεις κατά της πράξης ενώπιον Επιτροπής – Παράβολο – Προθεσμία

Β. Άσκηση αντιρρήσεων χωρίς διατυπώσεις δημοσιότητας

Γ. Ακύρωση ή μεταρρύθμιση από τις αρμόδιες Επιτροπές

IV. Επιτροπή Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (άρθρου 10 ν. 998/ 1979)

V. Οριστικός και αμετάκλητος χαρακτηρισμός εκτάσεως (δασικός ή μη χαρακτήρας) – Σχετικό πιστοποιητικό

VΙ. Αναστολή εκτελέσεως πράξης χαρακτηρισμού

VΙΙ. Περίπτωση προηγούμενου χαρακτηρισμού εκτάσεως ως αναδασωτέας – Υποχρέωση αποχής Δασάρχη

VΙΙΙ. Περιπτώσεις εξεταζόμενες κατά απόλυτη προτεραιότητα

ΙΧ. Πράξεις υποχρεωτικά εκτιμώμενες κατά την κατάρτιση δασικού χάρτη και κατά τη σύνταξη Δασολογίου

ΧΙ. Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως μη έχουσα δασικό χαρακτήρα

ΧΙΙ. Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου

ΧΙΙΙ. Αίτηση ακυρώσεως

ΧΙV. Διατήρηση δασικού χαρακτήρα

XV. Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων

Α. Παρατηρήσεις στο «νέο» άρθρο 10 ν. 998/1979

Β. Επίμετρο

§ 11(Γ). Ο ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος»

I. Εισαγωγικά

ΙΙ. Πρώτη προσέγγιση του ν. 1650/1986

ΙΙΙ. Σε σχέση με το σκοπό του ν. 1650/1986

ΙV. Εννοιολογικές προσεγγίσεις κατά το ν. 1650/1986

V. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων

Α. Γενικά

Β. Κατηγορία Α: Σημαντικές επιπτώσεις και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Γ. Κατηγορία Β: Τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις

VI. Εξαιρέσεις από την εφαρμογή του ν. 1650/1986

VII. Περιπτώσεις ειδικών ρυθμίσεων

Α. Διενέργεια κατατάξεως δημόσιων ή ιδιωτικών έργων

Β. Επιμέρους έργα ή δραστηριότητες

Γ. Έργα ή δραστηριότητες που δεν έχουν καταταγεί: Πλησιέστερο συναφές έργο

VΙΙΙ. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (ΜΠΕ και ΑΕΠΟ)

Α. Γενικά

Β. Το νέο νομικό καθεστώς

ΙΧ. Περιπτώσεις Προστασίας Περιβάλλοντος

Α. Προστασία περιβάλλοντος από τη ρύπανση

Β. Μέτρα για την προστασία του κλίματος και της ατμόσφαιρας (άρθρο 8 ν. 1650/ 1986)

Γ. Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολουθήσεως (άρθρο 9 ν. 1650/1986)

Δ. Μέτρα για την προστασία των νερών (άρθρο 10 ν. 1650/1986)

Ε. Μέτρα για την προστασία του εδάφους (άρθρο 11 ν. 1650/1986)

Στ.

Ζ. Προστασία από θόρυβο (άρθρο 14 ν. 1650/1986)

Η. Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (άρθρο 15 ν. 1650/1986)

Θ. Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων (άρθρο 16 ν. 1650/1986).

I. Μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια (άρθρο 17 ν. 1650/1986)

Χ. Προστασία της φύσης και του τοπίου

Α. Γενικά

Β. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις για προστασία φύσης και τοπίου

XΙ. Κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχών και αρχές προστασίας

Α. Βιοποικιλότητα, φύση και τοπίο ως αντικείμενα προστασίας και διατηρήσεως (άρθρο 18 ν. 1650/1986)

Β. Κριτήρια χαρακτηρισμού και αρχές προστασίας (άρθρο 19 ν. 1650/1986)

§ 12. Λειτουργία δάσους

Αποτερματισμός (και οροθέτηση)

Έννοια και είδη

Πρωτόκολλο και ενστάσεις

Προσωρινή οροθέτηση

Αγωγή ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου

Αναγνώριση μη δημόσιων δασών – Ιδιοκτησία ολότητας κατοίκων

Διαδικασία προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων

Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας

Δικαιώματα επί δασών

§ 13. Έννοια της δασικής εκτάσεως

Εισαγωγικά

Σχέσεις δασικής εκτάσεως και δάσους

Άρθρο 1 ν. 998/1979

Αρμοδιότητα Δασάρχη

Ειδικά ζητήματα

§ 14. Έννοια δασικού πλούτου και άλλες συναφείς έννοιες

Εισαγωγικά

Δασικός πλούτος

Αρχή φειδούς και δασικός πλούτος

Άλλες συναφείς έννοιες

§ 15. Επεμβάσεις σε δάση

Ι. Εισαγωγικά

II. Απαγόρευση επεμβάσεων στα δάση

Α. Ζητήματα από τις ρυθμίσεις του άρθρου 45 ν. 998/1979

Β. Ο κανόνας της απαγορεύσεως (άρθρο 45 § 1 ν. 998/1979)

Γ. Σύνθεση ειδικών ρυθμίσεων

ΙΙΙ. Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεταιρισμό

ΙV. Αναδάσωση/Αναδασωτέες εκτάσεις/Αναδασωτέα εδάφη

V. Παράκαμψη: Το άρθρο 45 του εκτελεστικού νόμου 998/1979

VI. Ανανέωση και βελτίωση δασών (Παράτιτλος άρθρου 17 ν. 998/1979)

Ειδικά η πρόνοια ανανεώσεως και βελτιώσεως των δασών (άρθρο 17, παρ. 1, ν. 998/1979) και των δασικών εκτάσεων (άρθρο 17, παρ. 2, ν. 998/1979)

VIΙ. Επιτήρηση δασών και δασικών εκτάσεων

VIIΙ. Αντιμετώπιση πυρκαγιών (Τίτλος Τέταρτου Κεφαλαίου ν. 998/ 1979, άρθρα 23 επ.)

Α. Το νομικό καθεστώς

Β. Εισαγόμενες απαγορεύσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δάση

Γ. Υποχρεώσεις οργανισμών κοινής ωφελείας και ιδιωτικών επιχειρήσεων

Δ. Επικίνδυνες περιοχές κατά το Δασικό Δίκαιο

Ε. Μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών

ΣΤ. Μονάδες κατασβέσεως δασοπυρκαγιών από αέρος

Ζ. Αρμοδιότητες για την καταστολή πυρκαγιών

Η. Υποχρεώσεις όσων αντιλαμβάνονται πυρκαγιά

Θ. Ενέργειες προς κατάσβεση πυρκαγιάς

Ι. Επίταξη μέσων και προσωπικών υπηρεσιών

ΙΑ. Αμοιβές

ΙΒ. Επίπτωση δαπανών

ΙΓ. Ενέργειες μετά την καταστολή

ΙΔ. Μεταβιβάσεις καέντων δασών

ΙΕ. Δασικοί κανονισμοί για την αντιμετώπιση πυρκαγιών

ΙΧ. Γενικές παρατηρήσεις

§ 16. Εγκαταστάσεις σε δάση

Ι. Εισαγωγικά

II. Αεροδρόμια

Νέο καθεστώς

IIΙ. Αθλητικοί χώροι και εγκαταστάσεις

Επεμβάσεις για κατασκευή

Προσδιορισμός εκτάσεων

Δικαιούχοι

Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

ΙV. Λοιπές επεμβάσεις για κατασκευή

V. Βιομηχανίες (Βιομηχανικές εγκαταστάσεις)

Α. Πρώτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων

Β. Δεύτερη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Μεταποίηση γεωρ­γικών προϊόντων κ.ά.

Γ. Τρίτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Μετεγκατάσταση ελαιο­τριβείων – Επέκταση νομίμως λειτουργουσών μονάδων μεταποιήσεως γεωρ­γικών προϊόντων

Δ. Τέταρτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Επιχειρηματικό πάρκο

Ε. Πέμπτη ενότητα βιομηχανιών και συναφών δραστηριοτήτων: Δεξαμενές πετρε­λαιοειδών

VI. Βοτανικοί κήποι

VII. Γεωργική εκμετάλλευση και δάση – Εκχερσώσεις (νέο άρθρο 47 ν/1979)

Προκαταρκτικά για την εκχέρσωση

Απαγόρευση εκχερσώσεως δασών

Επιτρεπόμενες εκχερσώσεις

Έγκριση γεωργικής εκμεταλλεύσεως σε δάσος – Οικονομοτεχνική μελέτη

Δενδροκομική ή γεωργική καλλιέργεια και εκμετάλλευση

Προϋποθέσεις εγκρίσεως

Εκχερσωθείσες εκτάσεις πριν από το Συντ

Αίτημα εξαγοράς – Τίμημα – Χρηματικό αντάλλαγμα

Ακυρότητα λόγω αλλαγής γεωργικής χρήσης

Περιπτώσεις ειδικού καθεστώτος προστασίας

VIII. Δασοτεχνικά έργα

Γενικές διατάξεις (Τίτλος Α΄ Κεφαλαίου, Πέμπτου Βιβλίου ν.δ. 86/ 1969)

Ειδικές διατάξεις

IX. Δασοτεχνικά έργα (ειδικά)

Υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων

Προγραμματισμός, μελέτη και εκτέλεση

Κατάρτιση πενταετούς προγράμματος κατά νομό (άρθρο 16, παρ. 2, ν. 998/1979)

Εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία ή με εργολαβία (άρθρο 16, παρ. 3, ν. 998/1979)

Αναγκαία προστατευτικά έργα (άρθρο 16, παρ. 4, ν. 998/1979)

Εφαρμογή διατάξεων Κτηματολογικού Δικαίου

X. Διάνοιξη οδών (νέο άρθρο 48 ν. 998/1979)

Μέτρα κατά τη χάραξη και κατασκευή δασικών οδών

Απολύτως αναγκαία τεχνικά έργα

Ειδική ρύθμιση (νέο άρθρο 48, παρ. 3, ν. 998/1979) με ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ

Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 ν. 998/1979

XI. Εγκαταστάσεις Σωμάτων Ασφαλείας

XII. Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα (νέο άρθρο 49 ν. 998/1979)

Επιτρεπόμενες επεμβάσεις για τουριστικές εγκαταστάσεις

Προϋποθέσεις εγκρίσεως

Έκθεση τουριστικής αξιοποιήσεως

Μη επιτρεπόμενες επεμβάσεις

Χρησιμοποίηση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων

Ποσοστό καλύψεως εκτάσεων

Προεδρικό διάταγμα χαρακτηρισμού και οριοθέτησης σύνθετου τουριστικού καταλύ­ματος (άρθρο 49, παρ. 4, υπό ε, ν. 998/1979)

Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές

Γήπεδα εκμεταλλεύσεως των οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτή­των άρθρου 1 ν. 4179/2013

XIII. Εκπαιδευτικά κτίρια και σύνοδες εγκαταστάσεις

XIV. Εν τοις πράγμασι οικοδομική δραστηριότητα

Σε σχέση με τις αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές

Σε σχέση με τις εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα

Σε σχέση με τη λειτουργία χώρων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών εγκατα­στάσεων

XVI. Έργα υποδομής (νέο άρθρο 53 ν. 998/1979) – Γενική προσέγγιση

XVII. Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (άρθρο 29 ν. 1337/1983)

XVIII. Ιεροί ναοί και παντός είδους μονές, μετόχια αυτών ή ησυχαστήρια

XIX. Κατασκηνώσεις (νέο άρθρο 50 ν. 998/1979)

Απόφαση ΥΠΕΚΑ για εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων

Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δικαίου

XX. Κτηνοτροφική εκμετάλλευση (νέα άρθρα 47Α και 47Β ν. 998/1979)

Εξυπηρέτηση λειτουργίας συγκεκριμένων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Απαγόρευση εγκαταστάσεως συγκεκριμένων μονάδων

Χορήγηση εγκρίσεως προς επέμβαση

Αντάλλαγμα χρήσης – Αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεως

Συνέπειες ανακλήσεως άδειας

Υποχρεώσεις κατά το Κτηματολογικό Δίκαιο

Ειδικές ρυθμίσεις κατά το νέο άρθρο 47Β ν. 998/1979

XXI. Κτήση γης από οικοδομικό συνεταιρισμό (νέο άρθρο 61 ν. 998/ 1979)

ΧΧΙΙ. Κτήση κυριότητας σε δασικά προϊόντα

XXIIΙ. Έργα υποδομής (άρθρο 53 ν. 998/1979) – Ειδική προσέγγιση

Α. Μεγάλα έργα υποδομής

Β. Λοιπά έργα υποδομής

XXIV. Μεταλλεία – Λατομεία (νέο άρθρο 52 ν. 998/1979) – Μεταλλευτικές εργασίες (παλαιό άρθρο 57 ν. 998/1979) – Μεταλλευτική δραστηριότητα

Διενέργεια ερευνών με γεωτρήσεις – Έγκριση επεμβάσεως

Πρόσθετοι όροι με την έγκριση επεμβάσεως

Εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων

Πρόσθετο περιεχόμενο της πράξης πληροφοριακού χαρακτήρα (άρθρο 45, παρ. 6, υπό β, ν. 998/1979

Αποκατάσταση φυσικού τοπίου και δασικής βλαστήσεως

Συστήματα εναλλακτικής διαχειρίσεως στερεών αποβλήτων

Νομολογιακές εφαρμογές

XXV. Νεκροταφεία (παλαιό άρθρο 55 ν. 998/1979)

XXVI. Νοσοκομεία, θεραπευτήρια και εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.) (παλαιό άρθρο 54 ν. 998/1979)

XXVII. Οδοί – Οδικό δίκτυο

Έννοια δασικών οδών

Υποχρέωση ιδιοκτητών ιδιωτικών δασών για διάνοιξη δασικών οδών

Διάνοιξη προσωρινής δασικής οδού

Κατασκευή και συντήρηση δασικών οδών

Διάνοιξη δασικών οδών μέσω αρχαιολογικών χώρων

Διέλευση τροχοφόρων στο δασικό οδικό άξονα

XXVIΙI. Ορειβατικά καταφύγια (νέο άρθρο 56 ν. 998/1979)

Ρυθμίσεις Δασικού Δικαίου. Έννοια ορειβατικού καταφυγίου

Ρυθμίσεις Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

XXΙX. Παιδικές εξοχές (άρθρο 54 ν. 998/1979)

XXX. Πάρκα και άλση

Απαγόρευση μεταβολής κύριου προορισμού

Έγκριση μελετών διαχειρίσεως πάρκων και αλσών

Κτίρια και υποδομές εντός πάρκων και αλσών

Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων

Έργα απαραίτητα για λειτουργία πάρκων και αλσών

Επιτρεπτές επεμβάσεις στα πάρκα και άλση

XXXI. Άδεια κτήσης γης από οικοδομικό συνεταιρισμό (Παράτιτλος νέου άρθρου 61 ν. 998/1979)

XXXII. Στρατιωτικά έργα (παλαιό άρθρο 59 ν. 998/1979) (νέο άρθρο 55 ν. 998/1979)

Κατασκευή οχυρωματικών έργων

Κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Εγκατάσταση στρατώνων, στρατοπέδων, σχολών και κέντρων εκπαίδευσης

XXXIII. Σχέδια πόλης (νέο άρθρο 60 ν. 998/1979)

XXXIV. Εκπαιδευτικά κτίρια και σύνοδες εγκαταστάσεις (νέο άρθρο 57, παρ. 1, υπό β, ν. 998/1979)

XXXV. Σωφρονιστικά καταστήματα

XXXVI. Υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου

XXXVII. Χώροι αποθηκεύσεως και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων

XXXVIII. Λοιπές επεμβάσεις για κατασκευή

Επεμβάσεις για κατασκευές βάσει του άρθρου 57, παρ. 1, εδ. α΄, ν. 998/

Επεμβάσεις για κατασκευές βάσει του άρθρου 57, παρ. 2-7, ν. 998/1979

§ 17. Δραστηριότητες σε δάση

Ι. Εισαγωγικά

II. Βοσκή εντός δασών (Τίτλος Κεφαλαίου Θ΄, Τμήμα Α΄, Δεύτερου Βιβλίου, ν.δ. 86/1969, άρθρα 103-116)

IΙΙ. Δασικά έργα (Τίτλος Πέμπτου Βιβλίου ν.δ. 86/1969, άρθρα 222-250)

Γενικές διατάξεις δασοτεχνικών έργων

Τρόπος συντάξεως μελετών

Έργα διευθετήσεως χειμάρρων

Δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις – Δασικά κτίρια

Δασικές οδοί

ΙV. Δασοπυρόσβεση

V. Έργα υποδομής (παλαιό άρθρο 58 ν. 998/1979, νέο άρθρο 53 του ίδιου νόμου)

Μεγάλα έργα υποδομής

Λοιπά έργα υποδομής

Ρυθμίσεις για ειδικές περιπτώσεις έργων

VI. Θήρα (Τίτλος Έκτου Βιβλίου ν.δ. 86/1969, άρθρα 251 επ.). Θηρά ματα. Μέσα ασκήσεως θήρας. Κυνηγετικαί περιοχαί (Τίτλος Κεφαλαίου Α΄, Έκτου Βιβλίου, ν.δ. 86/1969, άρθρα 251 επ.)

VII. Κυνηγετικές οργανώσεις (Τίτλος Κεφαλαίου Δ΄, Έκτου Βιβλίου, ν.δ. 86/1969, άρθρα 266 επ.). Κυνηγετικές περιφέρειες – Χρόνος – Άδειες θήρας. Οικονομική εξυπηρέτηση

VIIΙ. Μεταφορά δασικών προϊόντων (ν.δ. 86/1969, Βιβλίο Δεύτερο, Τμήμα Β΄, Κεφ. Ζ΄, άρθρα 100-101)

ΙΧ. Ρητινευόμενα δάση – Ρητίνευση (άρθρο 64 ν. 998/1979)

Χ. Υλοτομίες (Τίτλος Κεφαλαίου Στ΄, Τμήματος Β΄, Δεύτερου Βιβλίου, ν.δ. 86/1969, άρθρα 84 επ.)

§ 18. Χαρακτηρισμός Δάσους – Ανανέωση, διατήρηση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ενδικοφανής διαδικασία για χαρακτηρισμό δάσους. Ενδικοφανής προσφυγή

ΙΙΙ. Επιτροπή (άρθρου 10 ν. 998/1979)

ΙV. Διατήρηση δασικού χαρακτήρα

V. Χαρτογράφηση και φωτογράφηση δασών

Χάρτης των νομικών καθεστώτων

Ισχύον νομικό καθεστώς

Παρατηρήσεις

VΙ. Ανανέωση και βελτίωση δασών

VIΙ. Επιτήρηση δασών και δασικών εκτάσεων

§ 19. Περιβάλλον, δάσος και Αστικό Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Νομολογία σε σχέση με το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον

Μερικές πρώτες παρατηρήσεις

Ειδικά για το ατμοσφαιρικό περιβάλλον

Σε σχέση με τη δασοβιοκοινότητα

Δασογενές φυσικό περιβάλλον

Πολιτιστικό περιβάλλον

Δικαίωμα στο περιβάλλον

Η τριτενέργεια του δικαιώματος στο περιβάλλον

Αστικοποίηση

Περιβάλλον και Αστικό Δίκαιο

Συναφή σημαντικά θέματα

ΙΙΙ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

IV. Ανθρωποκεντρική και οικολογική προσέγγιση

V. Το φυσικό περιβάλλον κατά τη νομολογία

VI. Προστασία περιβάλλοντος

VII. Το φυσικό περιβάλλον ως προστατευόμενο αγαθό

VIII. Μέτρα διαφυλάξεως φυσικού περιβάλλοντος

IX. Χωροταξικός σχεδιασμός

X. Φυσικό περιβάλλον και υδατικοί πόροι

XI. Φυσικό περιβάλλον και μέτρα προστασίας του εδάφους

XIΙ. Αναδάσωση

XΙΙΙ. Χωροταξικός σχεδιασμός, ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια και βιώσιμη ανάπτυξη

Η συνταγματική ρύθμιση

Ο ν. 1650/1986

Ο κανόνας της ελεύθερης χρήσης γης

Ολοκληρωμένα χωροταξικά σχέδια

Διαδικασία προεγκρίσεως χωροθετήσεως

Χρήση γης, προστασία περιβάλλοντος και χωροταξικός σχεδιασμός

XIV. Το δικαίωμα στην προσωπικότητα κατά το ΑΚ

Δικαίωμα στην προσωπικότητα

Εννοιολογική προσέγγιση

Αέναη προσαρμογή

Σημασία της αειφορίας

Βιώσιμη ανάπτυξη και ευαίσθητα οικοσυστήματα

Νομική φύση δικαιώματος στην προσωπικότητα και παραίτηση

Περιβάλλον και Προσωπικότητα

Προσβολή της προσωπικότητας

XV. Προστασία δάσους και ΑΚ

XVI. Προστασία περιβάλλοντος και αδικοπραξία

XVII. Περιβάλλον, δάσος και πράγματα κοινά σε όλους και κοινής χρήσης

Περιεχόμενο κοινοχρησίας

Ιδιωτικά δάση και κοινοχρησία: Sui generis δικαίωμα

Προσωρινή δικαστική προστασία

ΧVIII. Νομικά πρόσωπα και προστασία ΑΚ

ΧIX. Ευθύνη Δημοσίου προς αποζημίωση

Ευθύνη Δημοσίου

Υποχρέωση αποζημιώσεως

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

ΧX. Δικαίωμα απολαύσεως δάσους ως περιβαλλοντικού αγαθού

XXI. Χωροταξία και περιορισμοί κυριότητας

XXIΙ. Περιορισμοί της κυριότητας και δημοσιοποίηση του ιδιωτικού δικαίου

XXIΙΙ. Γειτονικό δίκαιο, κυριότητα, δημόσιο δίκαιο, προστασία περιβάλλοντος, προστασία δασών

§ 20. Εμπράγματες σχέσεις σε δάσος – Κτήση εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάσος – Νομή – Διακατοχή – Νέο Εμπράγματο Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

II. Εμπράγματη σχέση, κυριότητα, δουλείες, υποθήκη, νομή, κατοχή και διακατοχή

Α. Γενικά ενόψει των εξελίξεων

Β. Η εμπράγματη σχέση της κυριότητας

Γ. Κτήση, άσκηση και απώλεια κυριότητας σε δάση

Δ. Οι εμπράγματες σχέσεις των περιορισμένων εμπράγματων δικαιωμάτων

Ε. Η εμπράγματη σχέση της νομής

Στ. Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

Ζ. Η εμπράγματη σχέση της κατοχής

Η. Η εμπράγματη σχέση της διακατοχής

Θ. Διατήρηση υφιστάμενων (ενοχικών) δικαιωμάτων

ΙΙΙ. Φορείς εμπράγματων σχέσεων σε δάση και δασικές εκτάσεις

IV. Δημόσιο ως φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στο Δασικό Δίκαιο

Σε σχέση με το Δασικό Δίκαιο

Ειδικότερα η νομή

Το Κτηματολογικό Δίκαιο

V. Δικαίωμα προτιμήσεως (άρθρο 72 ν. 998/1979)

VI. Εμπράγματα δικαιώματα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου σε δάση ή δασικές εκτάσεις

VΙΙ. Κτήση κυριότητας με τακτική χρησικτησία

VIII. Κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία

§ 21. Διαχείριση δασών

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Διαχείριση δασών, ν. 998/1979 και Κτηματολογικό Δίκαιο

ΙΙΙ. Ο καθορισμός μέτρων προστασίας των δασών ως σκοπός

Γενικά: Άρθρο 1 ν. 998/1979 – Σκοπός

Ως προς το πρώτο σκέλος του σκοπού

Ως προς το δεύτερο σκέλος του σκοπού

Το ενιαίο του σκοπού (άρθρο 1 ν. 998/1979)

IV. Η προστασία δασών ως υποχρέωση

V. Έκταση εφαρμογής (άρθρο 3 ν. 998/1979)

VI. Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 4 ν. 998/1979)

VIΙ. Αρμοδιότητες για την προστασία δασών (άρθρο 5 ν. 998/1979)

VIIΙ. Υπολογισμός αξίας δασών (άρθρο 6 ν. 998/1979)

ΙΧ. Συμβούλια και Επιτροπές

X. Μέτρα προστασίας

XΙ. Αντιμετώπιση πυρκαγιών

XIΙ. Δασώσεις και αναδασώσεις

XIIΙ. Επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 ν. 998/1979

XIV. (Ποικίλες ρυθμίσεις)

XV. Ποινικές κυρώσεις

XVΙ. Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις ν. 998/1979

XVΙΙ. Αρμοδιότητες άλλων δημόσιων υπηρεσιών

XVΙΙΙ. Δημόσιες μη εποικιστικές εκτάσεις

XIX. Παρατηρήσεις στο ν. 998/1979

XX. Διαχείριση δασών κατά το ν.δ. 86/1969

ΧΧΙ. Διαχείριση δασών κατά το ν. 1650/1986

§ 22. Προστασία περιβάλλοντος και δάσος

Ι. Εισαγωγικά

Βάσεις ρυθμίσεων

Περιβαλλοντικοί όροι και διατυπώσεις

Νομοθετικές δεσμεύσεις

ΙΙ. Συνταγματική προστασία περιβάλλοντος

Περιβαλλοντικά αγαθά

Συνταγματική υποχρέωση και δικαίωμα στο περιβάλλον

Συνταγματικό δικαίωμα στο δασικό περιβάλλον

ΙΙΙ. Ζωτικός χώρος, περιβάλλον, δάσος

Τριτενέργεια δικαιώματος στο περιβάλλον

Περιπτώσεις προσβολής ζωτικού χώρου

Η συμβολή της κοινοχρησίας

Προστασία ιδιώτη από προσβολές του (δασικού) περιβάλλοντος προκαλούμενες από άλλους ιδιώτες.

ΙV. Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς

V. Προστασία πολιτιστικού περιβάλλοντος

VΙ. Προστασία τοπίου και βιοποικιλότητας

VII. Βιοποικιλότητα και προστασία της

Έννοια

Προστασία και διασφάλιση βιοποικιλότητας

Βιοποικιλότητα, τοπίο και διαχείριση δασών

Προγραμματικές συμβάσεις για αγροβιότοπους

Νομολογία

VIΙΙ. Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

§ 23. Ζητήματα από την προστασία δάσους (έναντι ποικίλων επεμβάσεων)

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Σε σχέση με τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία δασών

Συνταγματική προστασία δασών

Διαρκής έλεγχος συνταγματικότητας των διατάξεων του Δασικού Δικαίου

Συνταγματικότητα ν. 2308/1995

ΙΙΙ. Οι εισαγόμενες απαγορεύσεις του Δασικού Δικαίου ως ενότητα

Εκχέρσωση – Έννομες συνέπειες

ΙV. Ειδικές εκφάνσεις της προστασίας δασών

Επιτήρηση δασών

Επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις

Μέτρα προστασίας (δασών)

V. Μεταβολή προορισμού δημόσιου δάσους

VI. Πυρκαγιά

VIΙ. Σε σχέση με το ζήτημα των ποινικών κυρώσεων

VIII. Ειδικά ζητήματα του Κτηματολογικού Δασικού Δικαίου

Αγωγή κατά Δημοσίου

Αίτηση ακυρώσεως κατά πράξης χαρακτηρισμού δάσους

Αρμοδιότητα δασικής υπηρεσίας

Αρμοδιότητα ΟΤΑ

Προσωρινή επίλυση αμφισβητήσεων

ΙΧ. Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής

Σε σχέση με το Πρωτόκολλο

Σε σχέση με την ανακοπή κατά του Πρωτοκόλλου

Περιπτώσεις εκδόσεως Πρωτοκόλλων

Προηγούμενη ρύθμιση

Δεν επιτρέπεται άσκηση ένδικου μέσου

Αρμοδιότητα Δικαστηρίου

Ανέκκλητη η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Χ. Επί μέρους ζητήματα. Προθεσμίες

Κλήση Δημοσίου

Αναστολή εκτελέσεως πρωτοκόλλου

Προσφυγή στην τακτική διαδικασία

Συνεκδίκαση αποζημιώσεως

ΧΙ. Διαδικασία προσωρινής επιλύσεως αμφισβητήσεων και διαδικασία κηρύξεως εκτάσεως ως αναδασωτέας

ΧΙΙ. Ζητήματα ιδιοκτησίας δασών- Τοπικά δίκαια

Ελληνικό Βασίλειο και Διάταγμα του

ΧΙΙΙ. Μεταβίβαση δημόσιων δασών στο ΤΑΙΠΕΔ και Εθνικό Κτηματολόγιο

Δημόσια και ιδιωτική περιουσία

Θέσεις της νομολογίας

§ 24. Σύνθεση θεμελιωδών αρχών Δασικού, Κτηματολογικού και Περιβαλλοντικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αρχή της αειφορίας

Α. Γενικά

Β. Η συνταγματική θεώρηση

Γ. Παράβαση της αρχής της αειφορίας

Δ. Αρχή αειφορίας και δάσος

Ε. Συνοπτική επισκόπηση νομολογίας

ΙΙΙ. Αρχή βιώσιμης αναπτύξεως

IV. Αρχή υπέρτερης ανάγκης

V. Η αρχή του όλως εξαιρετικού χαρακτήρα των διενεργούμενων σε δάση και δασικές εκτάσεις επεμβάσεων

VΙ. Αρχή προλήψεως και αρχή προφυλάξεως

VΙΙ. Συνδυαστική ερμηνεία

§ 25. Η κυριότητα στο δάσος – Προστασία

Ι. Εισαγωγικά

II. Το Δάσος ως αντικείμενο κυριότητας

Α. Γενικά

Β. Εμπράγματο Δίκαιο, κυριότητα και δάσος

Γ. Κυριότητα σε δάση με έκτακτη χρησικτησία: Καθεστώς πριν από τις 11.9

Δ. Μεταγενέστερες διατάξεις δασικών κωδίκων δεν έχουν εφαρμογή

Ε. Μαχητό τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου

Στ. Διακατεχόμενα δάση – Διακάτοχοι

Ζ. Ακίνητα Μονών μετά τις 11.9

Η. Ειδικότερα σε σχέση με το καθεστώς της Ιεράς Μονής Πεντέλης

Θ. Αδέσποτα ακίνητα

III. Ο όρος «Δασική ιδιοκτησία»

IV. Ιδιοκτησία (στέρηση χρήσης ιδιοκτησίας)

V. Κυριότητα Δημοσίου σε δάσος κατά τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους

VI. Συγκυριότητα Δημοσίου

Α. Γενικά

Β. Οι βασικές ρυθμίσεις

Γ. Παραχώρηση

Δ. Απαλλοτρίωση

Ε. Διανομή

Στ. Μεταβίβαση ιδανικού μεριδίου λόγω πωλήσεως

Ζ. Ζητήματα καθοριζόμενα με προεδρικό διάταγμα

VII. Συνιδιοκτησία σε δημόσια δάση

VIII. Τεκμήριο κυριότητας υπέρ του Δημοσίου σε όλα τα δάση

IX. Ακίνητα (και δάση) περιερχόμενα στο Δημόσιο

X. Αμάχητο τεκμήριο (;)

XI. Αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών

XΙΙ. Προστασία κυριότητας σε δάση – Αγωγή διεκδικητική

XIII. Βάρος αποδείξεως

Α. Γενικά

Β. Νομοτυπική μορφή και έννομη συνέπεια

Γ. Περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας

Δ. Κανόνες τοπικού δικαίου

XIV. Αποτερματισμός (και οροθέτηση)

XV. Χρησικτησία

XVI. Χρησικτησία σε βάρος του Δημοσίου

XVII. Έκτακτη χρησικτησία σε ακίνητα Δημοσίου (δάση, δασικές εκτάσεις)

XVIΙI. Το δάσος στην ιδιωτική ή δημόσια περιουσία του Κράτους

§ 26. Δασικοί χάρτες, Δασολόγιο και Εθνικό Κτηματολόγιο

Ι. Γενικά

ΙΙ. Νομοθετική παραγωγή

ΙΙΙ. Δασικοί Χάρτες

Προλεγόμενα

Έννοια δασικού χάρτη

A. Παρατηρήσεις

IΙΙ. Δασολόγιο

A. Γενικά

Β. Έννοια δασολογίου

Γ. Βιβλίο Δασολογίου και μερίδες

Δ. Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας

Ε. Ορισμός δασών και δασικών εκτάσεων και δασολόγιο

Στ. Σημασία της ΟλΣτΕ 32/2013

Ζ. Προσδιοριστικά στοιχεία – Κωδικός αριθμός δάσους – Ειδικός φάκελος αντιγράφων

Η. Άλλα προσδιοριστικά στοιχεία

Θ. Σημειώσεις στο περιθώριο της μερίδας

Ι. Νέο άρθρο 3 §§ 1, 3 και 4, ν. 3208/2003

ΙΑ. Συνοπτικές παρατηρήσεις για το δασολόγιο και ειδικότερα για το δασικό κτημα­τολόγιο

ΙV. Δασικοί χάρτες, δασολόγιο και κτηματογράφηση

Α. Η ΣτΕ 2818/1997

Β. Το βασικό ερώτημα για την κτηματογράφηση

Γ. Από την παράλειψη (της διοικήσεως) στην πλημμέλεια (της κτηματογραφήσεως)

Δ. Θέσεις της ΣτΕ 805/2016

Ε. Διαπιστώσεις, σκέψεις και προτάσεις

§ 27. Ειδικά θέματα Δασικού Δικαίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Αγροί που άλλαξαν μορφή – Ρύθμιση αγρών σε δασικές εκτάσεις

Α. Γενικά

ΙΙ1. Αγροί που άλλαξαν μορφή – Ρύθμιση αγρών σε δασικές εκτάσεις

Α. Γενικά

Β. Εκτάσεις με αγροτική μορφή που δασώθηκαν – Αναγνώρισή τους ως ιδιωτικών με ύπαρξη τίτλου (άρθρο 67, παρ. 1, ν. 998/1979, υπό α, όπως ισχύει)

Γ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Σημερινή μορφή δασικής εκτάσεως – Ανυπαρξία τίτλου ιδιώτη – Γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση (άρθρο 67, παρ. 1, υπό β, ν. 998/1979)

Δ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Διαχείριση κατά τη δασική νομοθεσία (άρθρο 67, παρ. 2, ν. 998/1979, όπως ισχύει)

Ε. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Χαρακτηρισμός ως δάσους ή δασικής εκτάσεως (άρθρο 67, παρ. 3, ν. 998/1979)

Στ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Ρύθμιση ειδικών περιπτώσεων (άρθρο 67, παρ. 4, ν. 998/1979)

ΙΙ2. Νέο νομικό καθεστώς

Α. Εκτάσεις με αγροτική μορφή που δασώθηκαν – Αναγνώρισή τους ως ιδιωτικών με ύπαρξη τίτλου (άρθρο 67, παρ. 1, ν. 998/1997, όπως ισχύει)

Β. Εκτάσεις με αγροτική μορφή (άρθρο 67, παρ. 2, ν. 998/1979, όπως ισχύει)

Γ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή (άρθρο 67, παρ. 3, ν. 998/1979, όπως ισχύει)

Δ. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Χαρακτηρισμός ως δάσους ή δασικής εκτάσεως (άρθρο 67, παρ. 4, ν. 998/1979)

Ε. Εκτάσεις με αγροτική μορφή – Κληροτεμάχια (άρθρο 67, παρ. 5, ν. 998/1979)

ΙΙΙ. Αντιδικία με το Δημόσιο – Περιπτώσεις

Α. Γενικά

Β. Αμφισβήτηση δικαιώματος του Δημοσίου στην περίπτωση των δασικών εκτάσεων

Γ. Χρησικτησία έναντι του Δημοσίου

IV. Αντιμετώπιση πυρκαγιών

Μεταγενέστερες εξελίξεις

V. Αρμοδιότητα Υπουργείου Πολιτισμού

VI. Αρχαιολογικός χώρος

Α. Γενικά

Β. Έννοια

Γ. Ρυθμίσεις για την προστασία των αρχαιολογικών χώρων εντάσσονται στο άρθρο 3 ν. 3028/2002

Δ. Κήρυξη χώρου ως αρχαιολογικού

Ε. Ειδικές ρυθμίσεις για προστασία αρχαιολογικών χώρων

Στ. Ανάδειξη και διασύνδεση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων

Ζ. Παραχώρηση απλής χρήσης σε αιγιαλό και παραλία

Η. Δεσμευμένα ακίνητα λόγω αρχαιολογικών ερευνών

Θ. Χορήγηση αδειών από Υπουργό Πολιτισμού

Ι. Αρχαιολογικοί χώροι και Κτηματολογικό Δίκαιο

VII. Διοικητική διαδικασία προληπτικής εκτιμήσεως συνεπειών στο περιβάλλον

Α. Γενικά για τη διοικητική διαδικασία

Β. Θεμελίωση της διοικητικής διαδικασίας

Γ. Αντικείμενο της διοικητικής διαδικασίας

Δ. Εκτιμητέοι παράγοντες

VIII. Δασικές οδοί (άρθρο 15 ν. 998/1979)

ΙX. Δασικοί Συνεταιρισμοί προστασίας

X. Δασοπονικές μελέτες

XI. Διάθεση καρπώσεων

XII. Ειδική αναγνώριση κατατμήσεων

XIΙΙ. Εκμετάλλευση (πρότυπη) δημόσιων δασών με αυτεπιστασία

XΙV. Εξαγορά, ανταλλαγή και απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων

XV. Καταστροφή δάσους από πυρκαγιά

XVI. Μονές

XVII. Παραχώρηση καστανοπερίβολων – Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων

XVIII. Πράσινο Ταμείο

XΙX. Ρέματα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Το Δάσος στο Εθνικό Κτηματολόγιο

§ 28. Κτηματολογικά όργανα και Δασικό Δίκαιο

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Ειδικότερα τα Κτηματολογικά Όργανα και τα δάση

ΙΙΙ. Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Κτηματογράφηση

IV. «Δασικοί χάρτες – Δασολόγιο – Εθνικό Κτηματολόγιο» την πενταετία

V. Ως προς τη νομοθετική παραγωγή (των ετών 2018-2022)

A. Έτος

B. Έτος

Γ. Έτος

Δ. Έτος

Ε. Έτος

VI. Ως προς τη διαρκή νομολογιακή διάπλαση

VII. Ως προς τη συμπλέουσα θεωρητική επεξεργασία

VIII. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις για τη διαδικασία κυρώσεως δασικών χαρτών

Α. Η Εισηγητική Έκθεση του ν. 4164/2013

VIII. Το νομικό καθεστώς για τους δασικούς χάρτες βάσει των άρθρων 153-155 ν. 4389/ 2016 και οι αρμοδιότητες της ΕΚΧΑ ΑΕ.

§ 29. Το Δάσος κατά την Κτηματογράφηση

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙΙ. Το άρθρο 28 ν. 2664/1998 υπό το ισχύον νομικό καθεστώς

IV. Θεματογραφία

V. Τα κατ’ ιδίαν ζητήματα

Α. Δήλωση ιδιωτικού δικαιώματος σε δάση κατά την κτηματογράφηση

Β. Προϋποθέσεις καταχωρίσεως – Βεβαίωση (αρχικής) εγγραφής

Γ. Επιτροπές Ενστάσεων

Δ. Αρμοδιότητα πολιτικών δικαστηρίων

Ε. Περιοχές με κύρωση δασικού χάρτη πριν από Εθνικό Κτηματολόγιο

Στ. Περιοχές χωρίς κατάρτιση δασικού χάρτη

Ζ. Αμφισβήτηση ορίων μη δημόσιων εκτάσεων

Η. Μετονομασία σε Διεύθυνση Δασικών Χαρτών

Θ. Ειδικό τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων – Έκδοση προεδρικού διατάγματος

Ι. Παύση ισχύος διατάξεων άρθρου 8 ν. 998/1979

ΙΑ. Κατάργηση διατάξεων

ΙΒ. Οι κτηματικοί χάρτες ν. 248/1976

ΙΓ. Αναρμοδιότητα Επιτροπών Εξέτασης αντιρρήσεων

ΙΔ. Ειδική ρύθμιση για επιδίωξη αναγνωρίσεως δικαιωμάτων

ΙΕ. Αναρμοδιότητα Επιτροπών Εξέτασης αντιρρήσεων

ΙΣτ. Στοιχεία που λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη

ΙΖ. Σε σχέση με το προσωπικό συνεργείων κτηματογραφήσεως

ΙΗ. Ανταλλαγές δυνάμει συμβολαίων

ΙΘ. Σε σχέση με τον όρο «δασικές εν γένει εκτάσεις»

VI. Συνοπτικές παρατηρήσεις

§ 30. Το Δάσος λειτουργούντος Κτηματολογίου

Ι. Εισαγωγικά

ΙΙ. Κυριότητα Δημοσίου σε δάση

ΙΙΙ. Δάσος «Άγνωστου ιδιοκτήτη»

IV. Αιτιάσεις διορθώσεως κτηματολογικών εγγραφών

Α. Γενικά για τη διόρθωση σφαλμάτων

V. Κτηματολογικές διορθωτικές αγωγές ν. 2664/1998

VΙ. Αγωγή αναγνωριστική ή διεκδικητική

VIΙ. Οριστικοποίηση, αμάχητο τεκμήριο και δάση

VIΙΙ. Αγωγή ανατροπής μαχητού τεκμηρίου (άρθρο 13, παρ. 2, εδ. α΄, ν. 2664/1998)

ΙΧ. Αγωγή για διόρθωση (άρθρου 17 ν. 2664/1998)

Χ. Περιπτώσεις υποβολής δηλώσεων και καταχωρίσεων με αντικείμενο τα δάση και τις δασικές εκτάσεις

Α. Γενικά

Β. Οι κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

Γ. Παρατηρήσεις

Δ. Τελικές σκέψεις

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Γ. Διαμαντόπουλος, Ερανισμοί & Ανταποδόσεις Θέμιδος, τόμ. 5, 2023
Εβδομήντα μελέτες σε επίκαιρα ζητήματα στο πεδίο του δικονομικού δικαίου και σε επιμέρους κρίσιμα αντικείμενα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Γ. Διαμαντόπουλος/Χ.-Ι. Χατζηδημητρίου..., Εθνικό Κτηματολόγιο & Ασφαλιστικά Μέτρα Νομής, 2023
Μια σειρά εισηγήσεων έγκριτων νομικών και δικαστών της χώρας γύρω από ζητήματα Εθνικού Κτηματολογίου, Ασφαλιστικών Μέτρων Νομής και της μεταξύ τους σύνδεσης