Δ. Παπαστερίου, Αστικό δίκαιο - Επιτομή, 2010


Δ. Παπαστερίου, Αστικό δίκαιο - Επιτομή, 2010

Στο παρόν έργο παρουσιάζεται συγκεντρωμένη όλη η ύλη του Αστικού δίκαιου σε μορφή περιληπτική. Η μορφή του Αστικού Δικαίου έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά: Δίνει βαρύτητα στις Γενικές Αρχές του Αστικού Δικαίου, και ακολουθούν σε ανάπτυξη το Ενοχικό και το Εμπράγματο, καθώς και το Οικογενειακό και το Κληρονομικό. Η κατανομή της ύλης και η παρουσίασή της γίνονται με γνώμονα το ενδιαφέρον που θα έχει κάθε κοινωνός του δικαίου.

Η προσφυγή σε άρθρα του Αστικού Κώδικα κρίθηκε απαραίτητη, άλλοτε με αναπαραγωγή του κειμένου των σχετικών διατάξεων και άλλοτε με απλή αναφορά του αριθμού του οικείου άρθρου.

Το κείμενο συνοδεύεται από πίνακα περιεχομένων και από ένα «αναπτυγμένο» λημματικό ευρετήριο. Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο καλούνται να βοηθήσουν τον αναγνώστη στη ξενάγησή του στο πεδίο του Αστικού Δικαίου.

Edition info

Title
Αστικό δίκαιο - Επιτομή
© 2010
Author
Series
ISBN
978-960-445-522-5
Pages
LI + 497
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 1. Το δίκαιο

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εννοιολογική οριοθέτηση

Η έννομη τάξη

Χαρακτηριστικά του δικαίου

Κανόνες ηθικής και κοινωνική ηθική

Εθιμοτυπία

Κανόνες δεοντολογίας

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ιδιωτικό και δημόσιο δίκαιο

Σχέσεις Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου

ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Έννοια Αστικού Δικαίου

Κλάδοι Αστικού Δικαίου

Αντικείμενο Γενικών Αρχών

§ 2. Πορεία του Αστικού Δικαίου

ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Διαπλοκή κοινοτικής και ελληνικής έννομης τάξης

§ 3. Νομολογία

Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Η ΔΙΚΑΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

§ 4. Νομική επιστήμη

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

§ 5. Έννοια του κανόνα δικαίου

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρόταση που περιέχει ρύθμιση

Πρόταση γενική

Πρόταση αφηρημένη

§ 6. Πηγές (των κανόνων) δικαίου

ΕΝΝΟΙΑ ΠΗΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρωτογενείς πηγές δικαίου

Ο νόμος

Το έθιμο

Οι γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συναλλακτικά ήθη

Χρηστά ήθη

Αντικειμενική καλή πίστη

α. Η αντικειμενική καλή πίστη, ως πηγή δικαίου

β. Υποκειμενική καλή πίστη

§ 7. Διακρίσεις των κανόνων δικαίου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΙΚΑΙΑ

Γενικοί ή τοπικοί κανόνες

Γενικοί κανόνες και προσωπικά δίκαια

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ

Αυτοτελείς και μη αυτοτελείς

Επιτακτικοί (ή απαγορευτικοί) και κανόνες που περιέχουν παραχωρήσεις ή παρέχουν εξουσίες

Ερμηνευτικοί κανόνες

Κανόνες που περιέχουν πλάσμα

Κανόνες που περιέχουν τεκμήριο

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Κανόνες ενδοτικού δικαίου

Κανόνες αναγκαστικού δικαίου

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Εννοιολογική προσέγγιση

Η ειδίκευση

§ 8. Ιεραρχία κανόνων δικαίου

§ 9. Χρονικά όρια ισχύος των κανόνων δικαίου

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο νόμος

Το έθιμο

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΜΟΥ

Ισοδυναμία των πηγών του δικαίου

Ρητή ή σιωπηρή κατάργηση

α. Ρητή κατάργηση

β. Σιωπηρή κατάργηση

Κατάργηση εθίμου

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

Οι σχέσεις παρελθόντος – Έκταση αναδρομικής ισχύος

Θεωρία της γνήσιας και μη γνήσιας αναδρομής

Γνήσια αναδρομή στο ΑΚ 2

Τελικές σκέψεις

§ 10. Δομή των κανόνων δικαίου

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

Αφηρημένες νομικές έννοιες

Συγκρότηση συστήματος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ

Νομοτυπική μορφή κανόνων δικαίου

Έννομη συνέπεια

Υπόθεση και απόδοση κανόνων δικαίου

§ 11. Ερμηνεία (των κανόνων) δικαίου

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Εννοιολογικός προσδιορισμός

Σκοπός της ερμηνείας

Κανόνες δικαίου ως αντικείμενο ερμηνείας

«Αυθεντική» ερμηνεία και «επιστημονική» ερμηνεία

«ΜΕΘΟΔΟΙ» ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Γραμματική, λογική, τελολογική

Γραμματική ερμηνεία

Λογική ερμηνεία

Τελολογική ερμηνεία

Σύνθεση των μεθόδων

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

«Διορθωτική» ερμηνεία

Έννοια

Μορφές διορθωτικής ερμηνείας

«Καταργητική» ερμηνεία

ΝΕΟΤΕΡΕΣ «ΜΟΡΦΕΣ» ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

§ 12. Εφαρμογή των κανόνων δικαίου

Εννοιολογικός προσδιορισμός

Τα επί μέρους στοιχεία

Τα πραγματικά περιστατικά

Ο κανόνας δικαίου

Η υπαγωγή

α. Ο νομικός συλλογισμός

β. Η μείζων πρόταση

γ. Η έλασσον πρόταση

Ο ρόλος του δικαστή

§ 13. Συρροή νόμων

ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΡΡΟΗΣ ΝΟΜΩΝ

ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΟΗΣ ΝΟΜΩΝ

Σωρευτική συρροή

Διαζευκτική συρροή

Αντιφατική συρροή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

§ 14. Ιδιωτική έννομη σχέση. Δικαίωμα και υποχρέωση

ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ

Έννοια

Εννοιολογικά στοιχεία της έννομης σχέσης

Είδη έννομων σχέσεων ιδιωτικού δικαίου

Ενοχική σχέση

Εμπράγματη σχέση

Οικογενειακή σχέση

Κληρονομική σχέση

Έννομες συνέπειες των έννομων σχέσεων

ΘΕΣΜΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Έννοια

Καρποί δικαιώματος

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ

ΒΑΡΟΣ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ

§ 15. Διακρίσεις δικαιωμάτων

ΕΝΟΧΙΚΑ, ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ενοχικά δικαιώματα

Εμπράγματα δικαιώματα

Οικογενειακά δικαιώματα

Κληρονομικά δικαιώματα

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εξουσιαστικά δικαιώματα

Απόλυτα και σχετικά δικαιώματα

Απόλυτα δικαιώματα

Σχετικά δικαιώματα

Διαπλαστικά δικαιώματα

Έννοια

Χαρακτηριστικά

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ολοκληρωμένα και ατελή δικαιώματα

Προσδοκία δικαιώματος

ΔΙΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαιρετά

Αδιαίρετα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Έννοια

Φορείς

Προσβολή της προσωπικότητας και προστασία του ΑΚ 57

Προσβολή της μνήμης αποθανόντος

Προσβολή του ονόματος και προστασία του (ΑΚ 58)

Προλεγόμενα

Το δικαίωμα στο όνομα

Προστασία του ονόματος

Ικανοποίηση ηθικής βλάβης

Τα νομικά πρόσωπα

Προσβολή στα προϊόντα της διάνοιας και προστασία

§ 16. Αξίωση

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ

ΕΙΔΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΡΡΟΗ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

§ 17. Αγωγή

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ

§ 18. Ένσταση

ΕΝΝΟΙΑ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

§ 19. Σύσταση και απώλεια δικαιώματος

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Πρωτότυπη και παράγωγη κτήση

Καθολική και ειδική διαδοχή

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Έννοια

Διακρίσεις

Ολική ή μερική απώλεια

Απώλεια με τη θέληση ή χωρίς τη θέληση του δικαιούχου

α. Απώλεια του δικαιώματος με τη βούληση του δικαιούχου

β. Απώλεια του δικαιώματος χωρίς τη βούληση του δικαιούχου

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΞΙΩΣΕΩΣ

§ 20. Άσκηση δικαιώματος

ΕΝΝΟΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

Απόλαυση ωφελειών

Διάθεση δικαιώματος

Προστασία δικαιώματος

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΑΣΚΗΣΗ

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

§ 21. Σύγκρουση δικαιωμάτων

§ 22. Κατάχρηση δικαιώματος

ΝΟΜΟΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΚ 281

Δικαίωμα

Άσκηση του δικαιώματος

Πράξεις ασκήσεως δικαιώματος

Το ζήτημα της αδράνειας

Προφανής υπέρβαση ορίων (Κατάχρηση)

Επιβαλλόμενα όρια

Προφανής υπέρβαση των ορίων

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚ 281

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΣ

§ 23. Προστασία δικαιώματος

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ

Η αναγνώριση της προστασίας του δικαιώματος

Εξασφάλιση απονομής δικαιοσύνης

Τρόποι παροχής έννομης προστασίας

Ένδικη προστασία

Αυτοδύναμη προστασία

ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ

Έννοια

Η νομοτυπική μορφή του ΑΚ 282

Η έννομη συνέπεια του ΑΚ 282

Το ΑΚ 283

ΑΜΥΝΑ

Η νομοτυπική μορφή του ΑΚ 284

Έννομη συνέπεια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η νομοτυπική μορφή του ΑΚ 285

Η έννομη συνέπεια

Η υποχρέωση για αποζημίωση του ΑΚ 286

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 24. Γενικά για τα πρόσωπα

§ 25. Τα φυσικά πρόσωπα

Άνθρωπος και ικανότητα δικαίου

§ 26. Ιδιότητες ή καταστάσεις φυσικών προσώπων

Φύλο

Ηλικία

Υγεία

Τιμή

Θρησκεία

Οικογενειακή κατάσταση

α. Οικογένεια

β. Συγγένεια

γ. Γάμος

Η ιδιότητα του καταναλωτή

§ 27. Εξατομίκευση φυσικού προσώπου

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Έννοια

Διακρίσεις

Αρχές που διέπουν την κατοικία

Η διαμονή

Η έδρα

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

§ 28. Ύπαρξη και τέλος φυσικού προσώπου

ΥΠΑΡΞΗ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η νομική φύση

Εξωσωματική γονιμοποίηση

Προσέγγιση στον όρο «ανθρώπινο ον»

ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟ

ΘΑΝΑΤΟΣ

Βιολογικός και εγκεφαλικός θάνατος

Συνέπειες του θανάτου

Απόδειξη θανάτου

ΑΦΑΝΕΙΑ

Οι προϋποθέσεις κατ’ ιδίαν

α. Εξαφάνιση ή απουσία

β. Μεγάλη πιθανότητα θανάτου

γ. Πάροδος χρόνου

Η δικαστική απόφαση

Αποτελέσματα της αφάνειας

Άρση της αφάνειας

§ 29. Ικανότητα για δικαιοπραξία

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ, ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΧΕΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Η συμπλήρωση του δέκατου έτους

Η δικαστική συμπαράσταση

Μορφές δικαστικής συμπαραστάσεως

Λόγοι δικαστικής συμπαραστάσεως

Έννομη συνέπεια

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΣ ΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

Συμπλήρωση του δέκατου έτους

Συμπλήρωση του δέκατου τέταρτου έτους

Οι ανήλικοι που συμπλήρωσαν το δέκατο πέμπτο έτος

Όποιοι βρίσκονται σε μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση

Όποιοι βρίσκονται σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση

Ικανότητα για δικαιοπραξία του έγγαμου ανηλίκου

Το κύρος των δικαιοπραξιών του περιορισμένως ικανού

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

§ 30. Ευθύνη και υπαιτιότητα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΛΕΙΑ

ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

§ 31. Τα νομικά πρόσωπα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΝΝΟΙΑ

ΦΥΣΗ

ΒΟΥΛΗΣΗ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

§ 32. Σύσταση νομικού προσώπου

ΠΡΟΣΤΑΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αρχές που διέπουν τη σύσταση

Ειδικά ζητήματα

Συστατική πράξη, καταστατικό, οργανισμός

α. Συστατική πράξη

β. Καταστατικό

Τήρηση δημοσιότητας

ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η αρχή της αυτοτέλειας

Ικανότητα δικαίου

Έννοια

Η ρύθμιση του ΑΚ 62

Δικαίωμα στην προσωπικότητα

Ελαττωματική σύσταση νομικού προσώπου

Περιουσία

Όργανα

Επωνυμία

Έδρα

Ιθαγένεια

§ 33. Διοίκηση νομικού προσώπου

ΓΕΝΙΚΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΟΡΓΑΝΟ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ημερήσια διάταξη και κλήση

Απαρτία

Συστήματα λήψης αποφάσεων

Κώλυμα ψήφου

ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΟ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§ 34. Δικαιοπραξίες του νομικού προσώπου

§ 35. Ευθύνη του νομικού προσώπου

§ 36. Τέλος νομικού προσώπου

ΔΙΑΛΥΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Έννοια και λόγοι διαλύσεως

Συνέπειες διαλύσεως

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Έννοια

Σκοπός

Στάδιο της εκκαθαρίσεως

Οι εκκαθαριστές

Τύχη περιουσίας μετά την εκκαθάριση

§ 37. Σωματείο

ΕΝΝΟΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Συστατική πράξη και καταστατικό

Ονόματα μελών διοικήσεως

Αίτηση. Αρμόδιο δικαστήριο

Η απόφαση

Η εγγραφή

ΜΕΛΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Έννοια

Ισοτιμία μελών

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

Απώλεια της ιδιότητας μέλους

ΟΡΓΑΝΑ

Γενική συνέλευση

Έννοια

Αρμοδιότητες γενικής συνελεύσεως

Οι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

§ 38. Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία

§ 39. Ίδρυμα

Ιδρυτική πράξη

Το εγκριτικό διάταγμα

Όργανα. Διοίκηση. Λειτουργία

Διάλυση του ιδρύματος

§ 40. Επιτροπή εράνου

§ 41. Αστική εταιρία με νομική προσωπικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Ο ΧΡΟΝΟΣ

§ 42. Ο χρόνος και ο υπολογισμός του

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Προσδιορισμός του χρόνου

Γενικά

Ακίνητος και κινητός χρόνος

Υπολογισμός του χρόνου

§ 43. Οι προθεσμίες

ΕΝΝΟΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΑΛΛΕΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

§ 44. Παραγραφή

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αξίωση

α. Η ύπαρξη αξιώσεως

β. Απαράγραπτες αξιώσεις

Χρόνος παραγραφής

Η εικοσαετία του ΑΚ 249

Η πενταετία του ΑΚ 250

Απραξία (αδράνεια) δικαιούχου

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Γενική ρύθμιση

Ειδικές ρυθμίσεις

§ 45. Αναστολή

ΕΝΝΟΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Απόλυτη αναστολή

Αναστολή συμπληρώσεως

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

§ 46. Διακοπή

Έννοια

Λόγοι διακοπής

Επανέναρξη παραγραφής

Αποτελέσματα διακοπής

§ 47. Συνέπειες της παραγραφής

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Έννοια

Πρόταση της παραγραφής

Παραίτηση από την παραγραφή

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Φυσική (ή ατελής) ενοχή

Παραγραφή παρεπόμενων αξιώσεων

Παραγραμμένη αξίωση και δικαίωμα

§ 48. Ειδικά θέματα στην παραγραφή

Απαράγραπτο των ενστάσεων

Θεσμός δημόσιας τάξης

§ 49. Αποσβεστικές προθεσμίες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ

§ 50. Νομικά γεγονότα και πράξεις δικαίου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΘΕΜΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

§ 51. Η δικαιοπραξία ως πράξη δικαίου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Δήλωση βουλήσεως

Μία δήλωση βουλήσεως ή σύνθεση περισσότερων δηλώσεων βουλήσεως

Συγκρότηση νομοτυπικής μορφής

Πλήρωση στοιχείων νομοτυπικής μορφής

Επέλευση θελημένης έννομης συνέπειας

§ 52. Λοιπές πράξεις δικαίου

ΟΙΟΝΕΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΛΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ

§ 53. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας

ΕΝΝΟΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

§ 54. Διακρίσεις δικαιοπραξιών

§ 55. Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίες

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Συμβάσεις

Συλλογικές πράξεις

Συστατικές πράξεις

Καταστατικές δικαιοπραξίες

Συλλογικές αποφάσεις

§ 56. Δικαιοπραξίες εν ζωή και δικαιοπραξίες αιτία θανάτου

§ 57. Δικαιοπραξίες προσωπικού και περιουσιακού δικαίου

§ 58. Ενοχικές και εμπράγματες δικαιοπραξίες

Ενοχικές δικαιοπραξίες

Εμπράγματες δικαιοπραξίες

§ 59. Υποσχετικές και εκποιητικές δικαιοπραξίες

Υποσχετικές δικαιοπραξίες

Εκποιητικές δικαιοπραξίες

Η αρχή του διαχωρισμού

§ 60. Δικαιοπραξίες με επίδοση και δικαιοπραξίες χωρίς επίδοση

Έννοια επιδόσεως

Δικαιοπραξίες που περιέχουν επίδοση

Δικαιοπραξίες που δεν περιέχουν επίδοση

§ 61. Επαχθείς και χαριστικές δικαιοπραξίες

§ 62. Αμφοτεροβαρείς και ετεροβαρείς δικαιοπραξίες

§ 63. Συναινετικές και παραδοτικές δικαιοπραξίες

§ 64. Δικαιοπραξίες άτυπες και τυπικές

§ 65. Δικαιοπραξίες ελεύθερης διαπραγματεύσεως και αναγκαστικής καταρτίσεως

§ 66. Αιτιώδεις και αναιτιώδεις δικαιοπραξίες

Έννοια αιτίας

Είδη αιτίας

Αιτιώδεις δικαιοπραξίες

Αναιτιώδεις δικαιοπραξίες

§ 67. Καταπιστευτικές δικαιοπραξίες

Εννοιολογική προσέγγιση

Μορφές και πρακτική χρησιμότητα

Το πρόβλημα του επιτρεπτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

§ 68. Στοιχεία νομοτυπικής μορφής δικαιοπραξίας

Έννοια

Η διαδικασία της πληρώσεως

Το μεταβατικό στάδιο και η αρχή της διαδοχικής πληρώσεως

Η τήρηση καλόπιστης συμπεριφοράς

Συνέπειες από την πλήρωση

Συνέπειες από τη μη πλήρωση

Ουσιώδη και επουσιώδη στοιχεία

§ 69. Προϋποθέσεις του κύρους δικαιοπραξίας

§ 70. Όροι του ενεργού δικαιοπραξίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

§ 71. Έννοια και διακρίσεις δηλώσεως βουλήσεως

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ

Οι δύο προσεγγίσεις της δηλώσεως βουλήσεως

Η βούληση

Εννοιολογική προσέγγιση και στοιχεία διαμορφώσεως

Πνευματική επάρκεια και βούληση

Η βούληση ως νομικό γεγονός

Η δήλωση

ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Η ΠΡΑΞΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

Σκόπιμη και καταλογιστή δήλωση βουλήσεως

Ρητή και σιωπηρή δήλωση βουλήσεως

Απευθυντέα και μη απευθυντέα δήλωση βουλήσεως

Αυτοπρόσωπη και μέσω άλλου δήλωση βουλήσεως

Τυπική και άτυπη δήλωση βουλήσεως

§ 72. Υπόσταση, κύρος και ενέργεια δηλώσεων βουλήσεως

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

Προϋποθέσεις του κύρους της δηλώσεως βουλήσεως

Λόγοι ακυρότητας και λόγοι ακυρωσίας της δηλώσεως βουλήσεως

Ειδικές ρυθμίσεις για το κύρος των δηλώσεων βουλήσεως

Σε σχέση με το θάνατο

Σε σχέση με τη δικαιοπρακτική ανικανότητα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

Οι όροι του ενεργού της δηλώσεως βουλήσεως

Ειδικά η περιέλευση

Ανάκληση της δηλώσεως βουλήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

§ 73. Έννοια και μορφές συμβάσεων

ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΚ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διακρίσεις συμβάσεων

Ποικίλες μορφές συμβάσεων

Επώνυμες και ανώνυμες συμβάσεις

Ένωση συμβάσεων-Μικτές συμβάσεις

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

§ 74. Το στάδιο των διαπραγματεύσεων

ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Η επιβαλλόμενη συμπεριφορά κατ’ ΑΚ 197

Οι κατ’ ιδίαν υποχρεώσεις

Η συμμόρφωση στην υποχρέωση καλόπιστης συμπεριφοράς

Η παράβαση της υποχρεώσεως καλόπιστης συμπεριφοράς

§ 75. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Νόμιμος λόγος ευθύνης

Αντισυναλλακτική συμπεριφορά

Υπαίτια συμπεριφορά

Ζημία

Αιτιώδης συνάφεια

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 76. Προσύμφωνο

Έννοια και σημασία

Νομική φύση

Περιεχόμενο και τύπος

Έννομες συνέπειες

§ 77. Σύμφωνο προαιρέσεως

§ 78. Άλλες προκαταρκτικές συμβάσεις

Σύμφωνο προτιμήσεως

Σύμβαση-πλαίσιο

Σύμβαση για τη ρύθμιση των διαπραγματεύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

§ 79. Πρόταση

ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

Περιεχόμενο προτάσεως

Νομοτυπική μορφή προτάσεως

α. Στοιχεία – Πληρότητα

β. Βούληση νομικής δεσμεύσεως

Προϋποθέσεις κύρους και όροι ενεργού

Πρόσκληση και πρόταση

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ

Ο κανόνας του ΑΚ 185

Οι εξαιρέσεις του ΑΚ 186

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ

Αποποίηση προτάσεως

Αποδοχή με τροποποιήσεις

Πάροδος χρόνου

Θάνατος - Ανικανότητα

§ 80. Αποδοχή

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

Νομική φύση

Περιεχόμενο

Χρόνος αποδοχής

Εκπρόθεσμη αποδοχή

Συνέπειες εμπρόθεσμης αποδοχής

§ 81. Συμφωνία

§ 82. Ασυμφωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

§ 83. Αναγκαστικές συμβάσεις

Έννοια και σκοποί αναγκαστικής συμβάσεως

Περιπτωσιολογία

§ 84. Συμβάσεις προσχωρήσεως

Έννοια συμβάσεων προσχωρήσεως

Γενικοί όροι συναλλαγών

§ 85. Συμβάσεις με διαγωνισμό ή πλειστηριασμό

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΚ 199

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ

Διαδικασία διαγωνισμού

Προκήρυξη

Υποβολή προσφορών

Κατακύρωση

Ενδοτικό δίκαιο

§ 86. Συμβάσεις ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες

ΓΕΝΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

§ 87. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»

ΤΑ ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ «ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ»

Τα υποκειμενικά στοιχεία (ΑΚ 173)

Τα αντικειμενικά κριτήρια (ΑΚ 200)

Η καλή πίστη

Τα συναλλακτικά ήθη

§ 88. Η ερμηνεία των δικαιοπραξιών (Β΄)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Αφετηρία της ενιαίας ερμηνευτικής μεθόδου

Συνδυαστική εφαρμογή

Αποκλειστική εφαρμογή του ΑΚ 173

Κανόνες ερμηνείας σε ειδικές περιπτώσεις

Ειδικοί ερμηνευτικοί κανόνες

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

§ 89. Παραγωγή και μη παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα έννομα αποτελέσματα

Γενικά

Έννομα αποτελέσματα δηλώσεων βουλήσεως

α. Στις μη απευθυντέες δηλώσεις βουλήσεως:

β. Στις απευθυντέες δηλώσεις βουλήσεως:

Έννομα αποτελέσματα δικαιοπραξιών

α. Στις μονομερείς δικαιοπραξίες:

β. Στις διμερείς δικαιοπραξίες

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Λόγοι μη παραγωγής έννομων αποτελεσμάτων

Διαφορετικό περιεχόμενο των λόγων

Οι κατ’ ιδίαν θεσμοί

§ 90. Το ανίσχυρο και το ελαττωματικό

Το ανίσχυρο

Το ελαττωματικό

Συνέπειες της συσχετίσεως του ανισχύρου με το ελαττωματικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΛΛΕΙΨΗ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

§ 91. Ανύπαρκτες (ανυπόστατες) δηλώσεις βουλήσεως και δικαιοπραξίες

ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ (ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ) ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ

Ανύπαρκτη δήλωση βουλήσεως

Ατελής δήλωση βουλήσεως

ΑΝΥΠΑΡΚΤΕΣ (ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΕΣ) ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Ανύπαρκτη (ανυπόστατη) δικαιοπραξία

Νομοθετικές εξελίξεις

Ατελείς δικαιοπραξίες

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

§ 92. Έννοια, είδη και λειτουργία ακυρότητας

Εννοιολογικός προσδιορισμός

Εννοιολογικά στοιχεία

ΕΙΔΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

Απόλυτη και σχετική

Απόλυτη ακυρότητα

Σχετική ακυρότητα

Αρχική και επιγενόμενη

Αρχική ακυρότητα

Επιγενόμενη ακυρότητα

Ολική ή μερική

Ολική ακυρότητα

Μερική ακυρότητα

Δυνητική ακυρότητα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ

§ 93. Μερική ακυρότητα, ίαση και μετατροπή

ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Ολική και μερική ακυρότητα

Η επίδραση της ακυρότητας μέρους

ΙΑΣΗ - ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ

Απαγόρευση θεραπείας

Αποτελέσματα επικυρώσεως

Θεραπεία εκ του νόμου

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

§ 94. Γενικά για τους λόγους ακυρότητας

§ 95. Η μη τήρηση τύπου

ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Έννοια

Μορφές τύπου

Ιδιωτικό έγγραφο

Το ηλεκτρονικό έγγραφο

Το συμβολαιογραφικό έγγραφο

Η δήλωση ενώπιον αρχής

Είδη τύπου

Η διάκριση του τύπου σε συστατικό και αποδεικτικό

α. Συστατικός τύπος

β. Αποδεικτικός τύπος

Η διάκριση του τύπου σε νόμιμο και εκούσιο

Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΥΠΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ

Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ

Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

§ 96. Απαγόρευση δικαιοπραξίας από το νόμο και απαγορεύσεις διαθέσεως

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

Απαγόρευση διαθέσεως από το νόμο

Απαγόρευση διαθέσεως από δικαστική απόφαση

Απαγόρευση διαθέσεως από δικαιοπραξία

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

§ 97. Εικονικότητα

ΕΝΝΟΙΑ

ΕΙΔΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

Απόλυτη και σχετική

Ολική και μερική

Η ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΩΣ ΕΝΝΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ 139

§ 98. Αντίθεση στα χρηστά ήθη

ΑΝΗΘΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ

ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (AK 179)

§ 99. Συνέπειες ακυρότητας

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΟΥΣΙΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΚΥΡΩΣΙΑ

§ 100. Έννοια και λόγοι ακυρωσίας

§ 101. Πλάνη

ΕΝΝΟΙΑ

ΠΛΑΝΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ

Έννοια

Ιδιαίτερες μορφές πλάνης στη δήλωση

Το ουσιώδες της πλάνης στη δήλωση

Εσφαλμένη διαβίβαση δηλώσεως

ΠΛΑΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ

ΠΛΑΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Έννοια

Το ουσιώδες της πλάνης ως προς τις ιδιότητες

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΛΑΝΗΣ

Η ακυρωσία ως έννομη συνέπεια της (ουσιώδους) πλάνης

Υποχρέωση αποζημιώσεως

Αποκλεισμός με βάση το ΑΚ 144

§ 102. Απάτη

ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Έννοια

Η απάτη τρίτου ειδικότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΑΤΗΣ

Δικαίωμα ακυρώσεως

Δικαίωμα αποζημιώσεως

§ 103. Απειλή

ΕΝΝΟΙΑ ΑΠΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

Έννοια απειλής

Προϋποθέσεις ακυρώσεως

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΕΙΛΗΣ

Δικαίωμα ακυρώσεως

Δικαίωμα αποζημιώσεως

Οι συνέπειες της απειλής που ασκείται από τρίτο

§ 104. Τρόπος ακυρώσεως

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ

§ 105. Απόσβεση δικαιώματος ακυρώσεως

§ 106. Συνέπειες ακυρώσεως

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΝΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 107. Ανενεργείς δικαιοπραξίες

Όροι του ενεργού

Το μεταβατικό στάδιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

§ 108. Έννοια και είδη αιρέσεων

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Γνήσια και καταχρηστική αίρεση

ΕΙΔΗ ΑΙΡΕΣΕΩΝ

Αναβλητικές και διαλυτικές

Ακατάληπτες, αντιφατικές, παράνομες, ανήθικες και αδύνατες

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΕΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

§ 109. Λειτουργία αιρέσεων

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΡΤΗΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

Ηρτημένης αναβλητικής αιρέσεως

Ηρτημένης διαλυτικής αιρέσεως

ΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

Πλασματική πλήρωση

Συνέπειες πληρώσεως

Λήξη μετέωρης καταστάσεως

Επέλευση έννομων αποτελεσμάτων

Ανατροπή έννομων αποτελεσμάτων

Τροπή προσδοκίας δικαιώματος

Αξίωση αποζημιώσεως

Επιγενόμενη ακυρότητα

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΙΡΕΣΕΩΣ

Πλασματική ματαίωση

Συνέπειες ματαιώσεως

§ 110. Προθεσμία

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

§ 111. Έννοια και είδη αντιπροσωπεύσεως

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ

Έννοια και σημασία

Άμεση και έμμεση αντιπροσώπευση

Η άμεση αντιπροσώπευση ειδικότερα

Αντιπρόσωπος και όργανο νομικού προσώπου

ΕΙΔΗ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ

Εκούσια

Νόμιμη

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ

§ 112. Προϋποθέσεις και συνέπειες αντιπροσωπεύσεως

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ

Δήλωση βουλήσεως αντιπροσώπου στο όνομα του αντιπροσωπευομένου

Δήλωση βουλήσεως αντιπροσώπου

Δήλωση βουλήσεως δεκτική αντιπροσωπεύσεως

Δήλωση βουλήσεως φανερά στο όνομα του αντιπροσωπευομένου

Δήλωση βουλήσεως αντιπροσώπου μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσωπεύσεως

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΕΩΣ

Συνέπειες για τον αντιπροσωπευόμενο

Συνέπειες για τον αντιπρόσωπο

§ 113. Έννοια και είδη πληρεξουσιότητας

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Εσωτερική και εξωτερική

Γενική και ειδική

Μετακλητή και αμετάκλητη

§ 114. Σύσταση, έκταση και ενέργεια πληρεξουσιότητας

ΣΥΣΤΑΣΗ

Σύσταση με μονομερή δικαιοπραξία

Σύσταση με σύμβαση

ΕΚΤΑΣΗ

§ 115. Παύση πληρεξουσιότητας

ΛΟΓΟΙ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Γενικοί λόγοι

Ειδικοί λόγοι

Ανάκληση της πληρεξουσιότητας

Λήξη της βασικής σχέσης

Θάνατος ή δικαιοπρακτική ανικανότητα του αντιπροσωπευομένου ή του πληρεξουσίου

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιοπραξίες μετά την παύση της πληρεξουσιότητας

Δικαιοπραξίες του καλόπιστου πληρεξουσίου

Δικαιοπραξίες του κακόπιστου πληρεξουσίου

§ 116. Έλλειψη πληρεξουσιότητας

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΩΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ

Διάρθρωση νομοθετικής ρυθμίσεως

Σύμβαση χωρίς εξουσία αντιπροσωπεύσεως

Σχέση κυρίου των υποθέσεων και τρίτου

Σχέση ψευδοαντιπροσώπου και τρίτου

Σχέση κυρίου των υποθέσεων και ψευδοαντιπροσώπου

§ 117. Αυτοδικαιοπραξία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

§ 118. Συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση

ΕΝΝΟΙΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ

ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ

Έννοια και λειτουργία

Έννομα αποτελέσματα

§ 119. Διάθεση από μη δικαιούχο

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 120. Έννοια ενοχικού δικαίου

Έννοια και διακρίσεις του ενοχικού δικαίου

Σημασία του ενοχικού δικαίου

Αρχές του ενοχικού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΝΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ

§ 121. Ενοχή

ΕΝΝΟΙΑ ΕΝΟΧΗΣ

Ενοχή και ενοχική σχέση

Ενοχικό δικαίωμα και ενοχική αξίωση

ΕΝΟΧΗ, ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΤΕΛΗΣ Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΝΟΧΗ

§ 122. Παροχή

ΕΝΝΟΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

§ 123. Εξέλιξη της Ενοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΙΔΗ ΕΝΟΧΩΝ

§ 124. Είδη ενοχών

ΕΝΟΧΕΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Προϋποθέσεις

Έκταση και τρόπος αποζημιώσεως

Έκταση αποζημιώσεως

α. Θετική ζημία και διαφυγόν κέρδος

β. Θετικό και αρνητικό διαφέρον

Τρόπος αποζημιώσεως

Περιορισμοί αποζημιώσεως

Οι περιορισμοί γενικά

Συντρέχον πταίσμα (ζημία από οικείο πταίσμα)

Συνυπολογισμός κέρδους και ζημίας

ΕΝΟΧΕΣ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΥΣ

Εννοιολογικός προσδιορισμός

Η πρακτική σημασία της διακρίσεως

Επιλογή και συγκέντρωση

ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΕΣ

Εννοιολογική προσέγγιση

Επιλογή και απλοποίηση

Η πρακτική σημασία

Η διαζευκτική ευχέρεια

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

ΕΝΟΧΕΣ ΤΟΚΟΥ

Έννοια ενοχών τόκου

Τόκος και επιτόκιο

Ανατοκισμός

ΕΝΟΧΕΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εννοιολογική προσέγγιση

Μορφές πολυπρόσωπων ενοχών

Πολυπρόσωπες ενοχές με διαιρημένη παροχή

Πολυπρόσωπες ενοχές με αδιαίρετη παροχή

α. Παθητική σε ολόκληρο ενοχή με αδιαίρετη παροχή (ΑΚ 494)

β. Απαίτηση παροχής προς όλους από κοινού (ΑΚ 495)

Ενοχή εις ολόκληρο

ΕΝΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΧΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

§ 125. Αστική ευθύνη

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΙΔΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική ευθύνη

Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη

Υποκειμενική ευθύνη

Αντικειμενική ευθύνη

Νόθος αντικειμενική ευθύνη

Ευθύνη από λόγους επιείκειας

Ευθύνη από διακινδύνευση

Ευθύνη από ίδιο πταίσμα και ευθύνη από αλλότριο πταίσμα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γενικές παρατηρήσεις

Το στοιχείο του παρανόμου

Έννοια

Λόγοι που αίρουν το παράνομο

Το στοιχείο της υπαιτιότητας

Έννοια υπαιτιότητας

Ο δόλος

Η αμέλεια

ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ευθύνη από πρόστηση

Εννοιολογικά στοιχεία

Προϋποθέσεις της ευθύνης από πρόστηση

Συνέπειες της ευθύνης από πρόστηση

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι απαλλακτικές ρήτρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

§ 126. Γένεση των ενοχών

ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ

Η ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΟΧΩΝ

Ο ΝΟΜΟΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΟΧΩΝ

Οι αδικοπραξίες

Οι περιπτώσεις ευθύνης από διακινδύνευση

Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός

Η κοινωνία

Η καταδολίευση δανειστών

Διοίκηση αλλοτρίων

§ 127. Ομαλή εξέλιξη της ενοχής

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΝΝΟΙΑ

ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Τόπος παροχής

Χρόνος παροχής

ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ

Αρραβώνας

Ποινική ρήτρα

Σχέσεις αρραβώνα και ποινικής ρήτρας

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΕΩΣ

Γενικά για τον εξοπλισμό του οφειλέτη

Το δικαίωμα επισχέσεως

§ 128. Ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής

ΑΡΧΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

ΕΠΙΓΕΝΟΜΕΝΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Υπαίτια αδυναμία παροχής

Ολική αδυναμία

Μερική αδυναμία

Ανυπαίτια αδυναμία παροχής

Ολική αδυναμία

Μερική αδυναμία

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Έννοια και προϋποθέσεις υπερημερίας οφειλέτη

Συνέπειες υπερημερίας οφειλέτη

Άρση υπερημερίας οφειλέτη

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Υπερημερία δανειστή

Προϋποθέσεις υπερημερίας του δανειστή

Προσφορά της παροχής

Πραγματική και προσήκουσα προσφορά

Μη αποδοχή της παροχής

Συνέπειες υπερημερίας δανειστή

Άρση της υπερημερίας του δανειστή

§ 129. Ανώμαλη εξέλιξη στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ανυπαίτια αδυναμία παροχής (του ενός)

Υπαίτια αδυναμία παροχής

Αδυναμία παροχής με υπαιτιότητα του οφειλέτη

Αδυναμία παροχής με υπαιτιότητα του δανειστή

ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ (ΟΦΕΙΛΕΤΗ) ΣΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Προϋποθέσεις

Έννομες συνέπειες

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Υπαναχώρηση

Το δικαίωμα υπαναχωρήσεως

Η δικαιοπραξία υπαναχωρήσεως

Έννομες συνέπειες

Καταγγελία

Το δικαίωμα καταγγελίας

Η δικαιοπραξία καταγγελίας

Έννομες συνέπειες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΝΟΧΗΣ

§ 130. Μεταβίβαση της ενοχής

ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Έννοια

Ανεκχώρητες απαιτήσεις

Αναγγελία

Έννομες συνέπειες

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ

Στερητική αναδοχή χρέους

Σωρευτική αναδοχή χρέους

§ 131. Απόσβεση της ενοχής

ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΔΟΣΗ ΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

ΑΦΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΔΩΡΕΑ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

§ 132. Δωρεά

§ 133. Πώληση

ΕΝΝΟΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή

Δυνατή παροχή του πωλητή

Αδύνατη παροχή του πωλητή

Ευθύνη πωλητή για νομικά ελαττώματα

Έννοια νομικού ελαττώματος

Περιεχόμενο της ευθύνης

Απαλλαγή από την ευθύνη

Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας

§ 134. Ανταλλαγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ

§ 135. Μίσθωση πράγματος

ΕΝΝΟΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

§ 136. Σύμβαση εργασίας

§ 137. Σύμβαση έργου

§ 138. Εταιρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΛΛΕΣ ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

§ 139. Άλλες επώνυμες συμβάσεις

ΕΝΤΟΛΗ

ΔΑΝΕΙΟ

ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ

ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

§ 140. Συμβάσεις ρυθμιζόμενες από ειδικούς νόμους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

§ 141. Κοινωνία

§ 142. Διοίκηση αλλοτρίων

§ 143. Ευθύνη ξενοδόχων

§ 144. Παίγνιο και στοίχημα

§ 145. Επίδειξη πράγματος

§ 146. Αδικαιολόγητος πλουτισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

§ 147. Αδικοπραξία

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΚ 914

Το στοιχείο του παρανόμου

Το στοιχείο της υπαιτιότητας

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΚ 919

ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΩΔΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

§ 148. Αξίωση για παράλειψη και άρση της προσβολής

§ 149. Ευθύνη παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων

§ 150. Ευθύνη από διακινδύνευση

§ 151. Καταδολίευση δανειστών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 152. Έννοια και αρχές εμπράγματου δικαίου

ΕΝΝΟΙΑ

ΑΡΧΕΣ

§ 153. Εμπράγματη σχέση, εμπράγματο δικαίωμα, εμπράγματη αξίωση

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΣΧΕΣΗ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΞΙΩΣΗ

§ 154. Εμπράγματη δικαιοπραξία

ΕΝΝΟΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

§ 155. Τα πράγματα

ΕΝΝΟΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Κινητά και ακίνητα

Απλά και σύνθετα

Κύρια και παρεπόμενα

Αντικαταστατά και μη αντικαταστατά

Αναλωτά και μη αναλωτά

Διαιρετά και αδιαίρετα

Πράγματα εντός και εκτός συναλλαγής

Τα κοινής χρήσης πράγματα του ΑΚ 967

Συστατικά και παραρτήματα

Έννοια συστατικού

Κατηγορίες συστατικών

α. Συστατικά μη επιδεκτικά ιδιαίτερου εμπράγματου δικαιώματος

Κατ’ επίφαση συστατικά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΡΠΟΙ

Φυσικοί καρποί πράγματος

Πολιτικοί καρποί πράγματος

Φυσικοί καρποί δικαιώματος

Πολιτικοί καρποί δικαιώματος

Επιμερισμός καρπών

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

ΒΑΡΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΝΟΜΗ

§ 156. Κατοχή

ΕΝΝΟΙΑ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ

Έννοια

Είδη κατοχής

Προστατευόμενη κατοχή

Μη προστατευόμενη (απλή) κατοχή

Κλιμακωτή κατοχή

Καθολική και μερική κατοχή (κατοχή και οιονεί κατοχή)

Κατοχή πράγματος και κατοχή μέρους πράγματος

Κατοχή και συγκατοχή

ΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ

§ 157. Νομή

ΕΝΝΟΙΑ

ΕΙΔΗ ΝΟΜΗΣ

Οιονεί νομή

Νομή μέρους πράγματος

Συννομή

Πλασματική νομή

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΝΟΜΗΣ

Κακής και καλής πίστης νομή

Επιλήψιμη και ανεπίληπτη νομή

ΚΤΗΣΗ ΝΟΜΗΣ

Πρωτότυπη κτήση νομής

Παράγωγη κτήση νομής

Κτήση νομής με ιδιαίτερους τρόπους

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟΜΗΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ

Προσβολή

Αποβολή από νομή

Διατάραξη νομής

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ

Δικαίωμα άμυνας νομέα

Δικαίωμα αυτοδικίας νομέα στα κινητά

Δικαίωμα αυτοδικίας νομέα στα ακίνητα

ΕΝΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΟΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

§ 158. Έννοια και περιεχόμενο κυριότητας

ΕΝΝΟΙΑ

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

Νομική φύση

Διακρίσεις

Περιεχόμενο κυριότητας

§ 159. Γειτονικό δίκαιο

Γενικά

Ειδικές διατάξεις

§ 160. Κτήση και απώλεια κυριότητας

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΛΟΙΩΣΗ, ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Προϋποθέσεις κύρους

Όροι ενεργού, ειδικότερα η μεταγραφή

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στοιχεία νομοτυπικής μορφής

Προϋποθέσεις κύρους

Όροι του ενεργού

ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΡΙΟ

Η εισαγόμενη ρύθμιση

Κτήση κυριότητας σε κλοπιμαία και απολωλότα (ΑΚ 1038)

Κτήση κυριότητας κινητών κατά ΑΚ 1039

Δικαιώματα τρίτων στο κινητό που μεταβιβάστηκε (ΑΚ 1040)

ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Πράγματα δεκτικά χρησικτησίας

Τακτική χρησικτησία

Νομή

Καλή πίστη

Νόμιμος ή νομιζόμενος τίτλος

Πάροδος ορισμένου χρόνου

Ειδικά θέματα

Έννομες συνέπειες

Έκτακτη χρησικτησία

ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ

ΕΙΔΟΠΟΙΙΑ

§ 161. Προστασία κυριότητας

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Έννοια και προϋποθέσεις ασκήσεως

Ενάγων

Εναγόμενος

Αντικείμενο αγωγής

Άμυνα του εναγομένου

Άρνηση αγωγής

Ανταγωγή

Ενστάσεις

Συνέπειες ασκήσεως της αγωγής

ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΞΙΩΣΗ ΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

§ 162. Συγκυριότητα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΩΛΕΙΑ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΚΥΡΙΩΝ

§ 163. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Έννοια

Σύσταση

Απώλεια

Προστασία

Σχέσεις οροφοκτητών μεταξύ τους

ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΟΥΛΕΙΕΣ

§ 164. Γενικά για τις δουλείες

Έννοια

Αρχές των δουλειών

Διακρίσεις των δουλειών

§ 165. Πραγματικές δουλείες

ΕΝΝΟΙΑ

Ρήτρα μη ανταγωνισμού και πραγματικές δουλείες

ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

Αλλοίωση

Άσκηση

Η αρχή της φειδούς

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

Η αγωγή ομολογήσεως δουλείας

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΥΛΕΙΩΝ

Λόγοι αποσβέσεως

Η εικοσαετής αχρησία ειδικότερα

§ 166. Προσωπικές δουλείες. Επικαρπία, οίκηση και περιορισμένες προσωπικές δουλείες

ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

Έννοια επικαρπίας

Μορφές επικαρπίας

Η επικαρπία πράγματος

Συνεπικαρπία

Νομική φύση

Σύσταση επικαρπίας πράγματος

Σε ακίνητο

Σε κινητό

Με χρησικτησία

Ψιλή κυριότητα

Έννοια και σύσταση της ψιλής κυριότητας

Η αρχή της ελαστικότητας

Λειτουργία επικαρπίας

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

α. Δικαιώματα επικαρπωτή

β. Υποχρεώσεις επικαρπωτή

Προστασία επικαρπίας

α. Προστασία κυρίου κατά του επικαρπωτή

β. Προστασία του επικαρπωτή

Απόσβεση επικαρπίας

α. Λόγοι αποσβέσεως

β. Συνέπειες αποσβέσεως

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ

ΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

§ 167. Η εμπράγματη ασφάλεια

§ 168. Ενέχυρο

ΕΝΝΟΙΑ

ΕΙΔΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΝΕΧΥΡΟΥ

Σύσταση ενεχύρου από το νόμο

Συμβατική σύσταση ενεχύρου

Σύσταση ενεχύρου σε κινητό πράγμα με σύμβαση και παράδοση

Σύσταση ενεχύρου σε δικαίωμα

Σύσταση ενεχύρου σε απαίτηση

Σύσταση ενεχύρου σε αξιόγραφα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΧΥΡΟΥ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Η εμπράγματη σχέση και οι ενοχικοί δεσμοί

Δικαιώματα ενεχυρούχου δανειστή

α. Γενικά

β. Υποχρέωση φυλάξεως

γ. Υποχρέωση αποδόσεως του πράγματος στη λήξη του ενεχύρου:

Δικαιώματα του ενεχυραστή

Προστασία

ΑΠΩΛΕΙΑ

Λόγοι αποσβέσεως

Συνέπειες αποσβέσεως

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΕΧΥΡΟ

§ 169. Υποθήκη

ΕΝΝΟΙΑ

ΕΙΔΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

Δικαίωμα εμπράγματο, περιορισμένο, παρεπόμενο και αμεταβίβαστο

Το αδιαίρετο της υποθήκης

ΣΥΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Προϋποθέσεις συστάσεως

Τίτλοι υποθήκης

Έννοια τίτλου

Είδη τίτλου

α. Νόμιμος τίτλος

β. Δικαστικός τίτλος

γ. Ιδιωτικός τίτλος

Εγγραφή

Έννοια εγγραφής

Προϋποθέσεις εγγραφής

Αποτελέσματα εγγραφής

ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή

α. Γενικά

β. Δικαίωμα προνομιακής ικανοποιήσεως

γ. Δικαίωμα πωλήσεως με πλειστηριασμό (Ρευστοποίηση της υποθήκης)

Δικαιώματα ενυπόθηκου οφειλέτη

α. Γενικά

β. Τα κατ’ ιδίαν δικαιώματα του ενυπόθηκου οφειλέτη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΟΘΗΚΗΣ

Προστασία

Απώλεια υποθήκης

Όροι απώλειας

Λόγοι αποσβέσεως υποθήκης

α. Γενικοί λόγοι αποσβέσεως

β. Ειδικοί λόγοι αποσβέσεως

Συνέπειες αποσβέσεως υποθήκης

ΥΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

§ 170. Προσημείωση υποθήκης

ΕΝΝΟΙΑ

ΣΥΣΤΑΣΗ

Η διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων

Τροπή προσημειώσεως σε υποθήκη

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΩΣ

Απόσβεση

α. Γενικοί λόγοι αποσβέσεως

β. Ειδικοί λόγοι αποσβέσεως

Έννοια και όροι εξαλείψεως

Συνέπειες εξαλείψεως

§ 171. Το δίκαιο του κτηματολογίου

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Η αρχή της κτηματοκεντρικής οργανώσεως των κτηματολογικών πληροφοριών

Η αρχή του ελέγχου της νομιμότητας των τίτλων

Η αρχή της χρονικής προτεραιότητας

Η αρχή της δημοσιότητας των κτηματολογικών βιβλίων

Η αρχή της διασφαλίσεως της δημόσιας πίστης

Η αρχή του ανοικτού κτηματολογίου

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 172. Έννοια οικογενειακού δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΓΑΜΟΣ

§ 173. Μνηστεία

§ 174. Γάμος

ΕΝΝΟΙΑ

ΣΥΝΑΨΗ ΓΑΜΟΥ

Προϋποθέσεις

Η συστατική πράξη

Ο τύπος του γάμου ειδικότερα

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

Έννοια

Ανυπόστατος γάμος

Άκυρος γάμος

Ακυρώσιμος γάμος

Η ακύρωση του άκυρου και ακυρώσιμου γάμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΙ ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

§ 175. Συζυγικές σχέσεις κατά την έγγαμη συμβίωση

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η υποχρέωση για έγγαμη συμβίωση

Η ρύθμιση του συζυγικού βίου με κοινές αποφάσεις

Άλλες προσωπικές συζυγικές σχέσεις

ΜΙΚΤΕΣ ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες

Προστασία

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΕΣ ΣΥΖΥΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το νόμιμο περιουσιακό σύστημα

Η περιουσιακή αυτοτέλεια

Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Το συμβατικό σύστημα κοινοκτημοσύνης

§ 176. Συζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της διακοπής της έγγαμης συμβιώσεως

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

Η διατροφή

Η οικογενειακή στέγη

Η κατανομή των κινητών

Οι περιουσιακές συνέπειες της διακοπής της έγγαμης συμβιώσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

§ 177. Διαζύγιο

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΜΕ ΑΝΤΙΔΙΚΙΑ

Ο κλονισμός της συζυγικής σχέσης

Γενικά

Όροι του ισχυρού κλονισμού

Η διετής διάσταση των συζύγων

Το διαζύγιο λόγω αφάνειας

ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Η διατροφή μετά το γάμο

Οι προϋποθέσεις διατροφής μετά το γάμο

Άλλοι παράμετροι διατροφής

Οι συμφωνίες για τη διατροφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

§ 178. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

§ 179. Συγγένεια

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ

ΒΑΘΜΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ

Παιδιά γεννημένα σε γάμο

Τα τεκμήρια καταγωγής από γάμο

Η προσβολή της πατρότητας

α. Όροι της προσβολής

β. Αποκλεισμός του δικαιώματος προσβολής

γ. Αποτελέσματα της προσβολής

Παιδιά γεννημένα χωρίς γάμο

Έννοια

Εκούσια αναγνώριση της πατρότητας

Δικαστική αναγνώριση της πατρότητας

Τα ενιαία αποτελέσματα της αναγνωρίσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

§ 180. Διατροφή από το νόμο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΙΟΝΤΩΝ

Γενικά

Οι προϋποθέσεις της υποχρεώσεως διατροφής

Η σειρά των υποχρέων και των δικαιούχων

Σειρά των υποχρέων

Σειρά των δικαιούχων

Μέτρο και περιεχόμενο της υποχρεώσεως

Τρόπος και χρόνος καταβολής

Παύση της υποχρεώσεως

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΓΑΜΟ ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΕΛΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

§ 181. Σχέσεις γονέων και παιδιών

ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Το συμφέρον του παιδιού

Η επιμέλεια

Η προσωπική επικοινωνία

Η διοίκηση της περιουσίας του ανηλίκου

Η εκπροσώπηση του ανηλίκου

Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας

Παύση γονικής μέριμνας – Έκπτωση του γονέα

Λόγοι παύσης

Έκπτωση

Συνέπειες παύσης της γονικής μέριμνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

§ 182. Υιοθεσία

ΕΝΝΟΙΑ

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Σύσταση υιοθεσίας

Θετικές προϋποθέσεις

Η αρνητική προϋπόθεση

Η διαδικασία της υιοθεσίας

Προσβολή υιοθεσίας

Αποτελέσματα υιοθεσίας

Λύση της υιοθεσίας

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

§ 183. Προστατευτικοί θεσμοί. Επιτροπεία ανηλίκου

ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

§ 184. Έννοια κληρονομικού δικαίου

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

§ 185. Γενικά για την κληρονομική διαδοχή

ΕΝΝΟΙΑ

ΕΠΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΘΗΚΗ

§ 186. Διαδοχή από διαθήκη

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΤΥΠΟΙ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ιδιόγραφη διαθήκη

Έννοια

Κατάθεση διαθήκης

Δημοσίευση διαθήκης

Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας

Κατάρτιση, κύρος και ενέργεια (ιδιόγραφης) διαθήκης

Δημόσια διαθήκη

Μυστική διαθήκη

Έκτακτες διαθήκες

§ 187. Περιεχόμενο διαθήκης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΟΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΧΟΥ (ΚΟΙΝΗ)

ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ

Έννοια

Εγκατάσταση του βεβαρημένου με καταπίστευμα

Εγκατάσταση του καταπιστευματοδόχου

ΤΡΟΠΟΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΑΣ

Υποκατάσταση

Προσαύξηση

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

§ 188. Προϋποθέσεις κύρους της διαθήκης

§ 189. Ανάκληση διαθήκης

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ

Γενικοί τρόποι ανακλήσεως

Ειδικοί τρόποι ανακλήσεως

Ανάκληση ιδιόγραφης διαθήκης

Ανάκληση μυστικής διαθήκης

§ 190. Δημοσίευση διαθήκης και κήρυξη ιδιόγραφη διαθήκης ως κυρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΙΔΙΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑΣ

§ 191. Ερμηνεία διαθήκης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

§ 192. Διαδοχή από το νόμο

§ 193. Εξ αδιαθέτου διαδοχή

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ ΣΕ ΕΞΙ ΤΑΞΕΙΣ

Εξ αδιαθέτου διαδοχή στην πρώτη τάξη

Εξ αδιαθέτου διαδοχή στη δεύτερη τάξη

Εξ αδιαθέτου διαδοχή στην τρίτη τάξη

Εξ αδιαθέτου διαδοχή στην τέταρτη τάξη

Εξ αδιαθέτου διαδοχή στην πέμπτη τάξη

Εξ αδιαθέτου διαδοχή στην έκτη τάξη

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ

Έννοια

Προϋποθέσεις

Διαδικασία

§ 194. Αναγκαστική διαδοχή (διαδοχή από νόμιμη μοίρα)

ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

Δικαιούχοι νόμιμης μοίρας

Ποσοστό νόμιμης μοίρας

Προσδιορισμός της κληρονομίας για τη νόμιμη μοίρα

Συμπλήρωση νόμιμης μοίρας

ΔΙΑΔΟΧΗ Ή ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΡΙΔΟΥΧΟΥ

ΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΜΟΙΡΑΣ. Η ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ ΑΓΩΓΗ. Η ΜΕΜΨΗ ΑΣΤΟΡΓΗΣ ΔΩΡΕΑΣ

Προστασία της νόμιμης μοίρας

Η περί κλήρου αγωγή

Η μέμψη άστοργης δωρεάς

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ

§ 195. Σχολάζουσα κληρονομία

§ 196. Κληρονομητήριο

§ 197. Αγωγή περί κλήρου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

§ 198. Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το δικαίωμα αποδοχής

Η δικαιοπραξία αποδοχής

Έννοια, είδη και νομική φύση

Συνέπειες αποδοχής

Η αποδοχή με το ευεργέτημα της απογραφής

Έννοια

Ευεργέτημα εκ του νόμου

Ευεργέτημα από την ιδιωτική βούληση

Συνέπειες

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το δικαίωμα αποποιήσεως

Η δικαιοπραξία αποποιήσεως

Έννοια, είδη και νομική φύση

Προθεσμία αποποιήσεως

Συνέπειες αποποιήσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ

§ 199. Αποκλήρωση

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΝΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ

Έννοια

Λόγοι αποκληρώσεως

Συνέπειες αποκληρώσεως

§ 200. Κληρονομική αναξιότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

§ 201. Δικαστική εκκαθάριση

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

§ 202. Σχέσεις περισσότερων κληρονόμων

Σύσταση κοινωνίας

Στοιχεία της συγκληρονομίας

Δικαιώματα συγκληρονόμων

Λύση της κοινωνίας

§ 203. Δωρεά αιτία θανάτου

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Χ. Φίλιος, Περιουσία και χωριστές περιουσίες, 2015
Η μελέτη της περιουσίας και των χωριστών περιουσιών αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα δογματικότερα ζητήματα του θετικού δικαίου. Η πολυσχιδεία των περιουσιών...
Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Π. Αγαλλοπούλου, Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου, 4η έκδ., 2016
Αντικείμενο της παρούσας τέταρτης πλήρως ενημερωμένης έκδοσης, είναι η ανάλυση βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου
Ε. Βόγκλης, Διάγνωση και πλήρωση των κενών στις συμβάσεις, 2015
Η μελέτη έχει ως αντικείμενο ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του δικαίου των συμβάσεων και της μεθοδολογίας του δικαίου. Εξετάζει τις προϋποθέσεις για τη διάγνωση και την...