Δ. Ορφανίδης, Ἡ κοινωνικὴ ἀρχὴ καὶ ἡ δεσμευτικότητά της στὶς ἔννομες τάξεις τῆς παγκοσμιοποίησης, 2019


Δ. Ορφανίδης, Ἡ κοινωνικὴ ἀρχὴ καὶ ἡ δεσμευτικότητά της στὶς ἔννομες τάξεις τῆς παγκοσμιοποίησης, 2019

Οι δικηγόροι, οι δικαστές, οι καθηγητές της νομικής, έχουμε μία «παρα­δοσιακή» αντίληψη για την κοινωνική αρχή· την έχουμε σπουδάσει και μέχρι σήμερα την προσεγγίζουμε ερμηνευτικά στο πλαίσιο του έθνους-κράτους, δηλαδή, ως μία αρχή του συντάγματος. Όχι ότι η προσέγγιση αυτή είναι παρωχημένη· κάθε άλλο, σημειώνει ο Δημήτρης Ορφανίδης. Ωστόσο, όταν ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, είναι χρήσιμο να ερευνήσουμε αν αυτή υφίσταται και ως αρχή πέραν του κράτους και πώς. Πρόκειται για μία αρχή που περιορίζεται στα εθνικά συντάγματα και δεν έχει καμμία δεσμευτικότητα πέρα από αυτά αν δεν καταργείται κιόλας λόγω υπέρτερων υπερεθνικών εννόμων τάξεων ή κατοχυρώνεται και σε διεθνές επίπεδο οπότε ισχύει και σε εθνικό; Ο συγγραφέας αυτή την προβληματική συνεισφέρει με την αντικειμενικότητα που επιβάλλει η επιστήμη αλλά και η δικαστική του ιδιότητα. Φυσικά η μελέτη εκφρά­ζει τις απόψεις του· διαβάζοντάς την, ωστόσο, διαπιστώνω ότι ο συγ­γραφέας δεν επιδιώκει να μεταφέρει στον αναγνώστη μια προκαθορι­σμένη θέση, την οποία πρέπει οπωσδήποτε να αποδείξει, αλλά ότι ξε­κινά έναν προβληματισμό και πορεύεται με ανοικτό πνεύμα. Καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα· αλλά αυτά δεν είναι προϊόν προειλημμένης απόφασης.

(Από τον πρόλογο της Σοφίας Λιγνού, Εφέτη Αθηνών)

Edition info

Title
Ἡ κοινωνικὴ ἀρχὴ καὶ ἡ δεσμευτικότητά της στὶς ἔννομες τάξεις τῆς παγκοσμιοποίησης
© 2019
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-966-7
Pages
XVI + 207
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Εἰσαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Κεφάλαιο Πρῶτο

1. Ἡ ἑλληνικὴ συνταγματικὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαιότητος ὡς κριτήριο ἔρευνας

τῆς ἔννοιας τοῦ συντάγματος

Α) Προλεγόμενα

Β) Ἡ «σύγχρονη» ἀντίληψη περὶ Συντάγματος

Γ) Ἡ ἀνατροπὴ τῆς «σύγχρονης» ἀντίληψης

Ι. Τὸ Σύνταγμα ὡς δικαιοπολιτικὸ φαινόμενο στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα

2. Ἡ ἑλληνικὴ συνταγματικὴ διδασκαλία τῆς ἀρχαιότητος ὡς κριτήριο ἔρευνας

τοῦ πυρήνα τοῦ συντάγματος

Α) Προλεγόμενα

Β) Ὁ πυρήνας τοῦ Συντάγματος

Γ) Ἡ ἐμφάνιση τῆς ἀρχῆς τοῦ Κοινωνικοῦ Κράτους στὸ Σύνταγμα

τῆς ἑλληνικῆς ἀρχαιότητας καὶ ἡ προστασία τοῦ συνταγματικοῦ πυρήνα

Ι. Ἡ νομικὴ θέση τῶν δούλων

Δ) Ἡ ἀπόρριψη τοῦ συνταγματικοῦ πυρήνα

3. Ἐργασία: Ἡ Καταβολὴ τοῦ Συνταγματικοῦ Πυρήνα

4. Ἡ μεταβλητότητα τοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος καὶ τὸ ἀμετάβλητο τῆς ἐξειδανίκευσής του

5. Ἐμφάνιση τῆς οἰκονομίας τῆς ἀγορᾶς - Ἐπανεμφάνιση τοῦ Συν­τάγματος

6. Ἡ ἐξειδανίκευση τῆς ἀπεριόριστης ἐξουσίας τῆς ἀγορᾶς

Α) Τὸ Σύνταγμα δὲν εἶναι «ἀνοικτό»

7. Συμπέρασμα: Ἡ Θεωρία τοῦ Συνταγματικοῦ Πυρήνα

Κεφάλαιο Δεύτερο

1. Ἡ διαρκὴς ἀπόσταση κράτους καὶ κοινωνίας καὶ ὁ ρόλος τοῦ Συν­τάγματος.

Α) Τὸ ὁλοκληρωτικὸ κράτος τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς

2. Ἡ μείωση τῆς ἀπόστασης κράτους καὶ κοινωνίας καὶ ὁ ρόλος τοῦ

Συν­τάγματος

Α) Ἡ μετατροπὴ τοῦ κράτους τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς ἀπὸ ὁλοκλη­ρωτικὸ

σὲ κοινωνικό

Β) Ἡ κοινωνικὴ οἰκονομία τῆς ἐλεύθερης ἀγορᾶς

Ι. Τριτενέργεια: Ἡ κοινωνικοποίηση τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων

α) Προλεγόμενα

β) Ἡ δογματικὴ θεμελίωση τῆς τριτενέργειας στὴν γερμανικὴ

ἐπιστήμη

i. Ἄμεση τριτενέργεια

ii. Ἡ θεωρία τῆς ἔμμεσης τριτενέργειας

ii.α. Ἡ ἀπόφαση Lüth τοῦ ΟΣΔΓ καὶ ἡ θεωρία περὶ

ἀντανακλάσεως τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων

ii.β. Τὸ καθῆκον προστασίας

ii.β.1. Ἡ νομολογία περὶ ἐκτρώσεων

ii.β.2. Ἡ νομολογία Schleyer

ii.β.3. Ἡ νομολογία περὶ ἐγγυήσεως

γ) Ἡ τριτενέργεια στὴν ἑλληνικὴ ἐπιστήμη

ΙΙ. Κριτικὴ στὴν δογματικὴ θεμελίωση τῆς ἔμμεσης τριτενέργειας

Γ) Ἡ τριτενέργεια τοῦ συντάγματος καὶ ὁ συνταγματικὸς πυρήνας

ΙΙΙ. Ἡ κατάχρηση δικαιώματος καὶ ἡ συνύφανσή της μὲ τὴν ἀρχὴ

τοῦ κοινωνικοῦ κράτους

IV. Ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία τοῦ μισθωτοῦ (α')

V. Κοινωνικὴ πρόοδος μέσα σὲ ἐλευθερία καὶ δικαιοσύνη

VI. Οἱ διατάξεις τοῦ συντάγματος καὶ ὁ πυρήνας του

α) Ἄρθρο 1 Σ

β) Ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀπαραβίαστη. Ποιοῦ

ἀνθρώπου;

γ) Τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης ἀνάπτυξης τῆς προσωπικό­τητας

καὶ τὸ δικαίωμα τῆς ἐργασίας

VII. Ἡ νομολογία τοῦ συνταγματικοῦ πυρήνα

α) Ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία τοῦ ἐργοδότη καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν

μισθωτῶν στὴν διοίκηση τῶν ἐπιχειρήσεων

i. Ἰδιωτικὸς τομέας: Ἡ ἀπόφαση “Mitbestimmung”

ii. Δημόσιος τομέας: Οἱ ἀποφάσεις γιὰ τήν συμμετοχὴ τῶν

δημοσίων ὑπαλλήλων στὴν διοίκηση τῶν κρατικῶν ὑπηρεσιῶν

β) Ἡ ἀτομικὴ ἰδιοκτησία τοῦ μισθωτοῦ (β')

VIII. Ἡ ἔννοια τοῦ δημοσίου συμφέροντος

ΙΧ. Ἡ ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας

Χ. Σχέση δημοσίου συμφέροντος, τριτενέργειας καὶ ἀρχῆς τῆς

ἀναλο­γικότητας

ΧΙ. Τὸ ἐλάχιστο ὅριο προστασίας τοῦ δικαιώματος τῆς ἀτομικῆς

ἰδιοκτησίας τοῦ μισθωτοῦ

Κεφάλαιο Τρίτο

1. Τὸ περιεχόμενο τῆς ἀρχῆς τοῦ κοινωνικοῦ κράτους

Α) Οἱ Παράμετροι

I. Ἡ Κοινωνικὴ Δικαιοσύνη

II. Τὸ Κράτος Δικαίου

III. Ἡ Ἀρχὴ τοῦ Δημοκρατικοῦ Κράτους

IV. Ἡ ἀπαραβίαστη ἀξιοπρέπεια τῶν ἰδιοτήτων τοῦ ἀνθρώπου

V. Τὸ ἐλάχιστο ἐπίπεδο προστασίας τῆς ἐξαρτημένης ἐργασίας

καὶ τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης

2. Ἡ ἀγωγιμότητα τῆς ἀρχῆς τοῦ κοινωνικοῦ κράτους

3. Ὁ ἀνθρωποκεντρικὸς χαρακτήρας τοῦ συντάγματος τῆς (κοινωνι­κῆς) ἀγορᾶς

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο Πρῶτο

1. Ποιὰ Παγκοσμιοποίηση;

Κεφάλαιο Δεύτερο

1. Homo Homini Lupus/Bellum Omnium Contra Omnes ἢ Θεμε­λιώδη Ἀνθρώπινα Δικαιώματα Erga Omnes;

2. Προτάσεις δογματικῆς θεμελίωσης τῆς Κοινωνικῆς Ἀρχῆς

Α) Προλεγόμενα

Β) Ἡ Εὐθύνη καὶ οἱ Φορεῖς της στὸ Διεθνὲς Δίκαιο

Γ) Ἡ ἰσχὺς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων στὶς σχέσεις μεταξὺ ἰδιω­τῶν στὸ Διεθνὲς Δίκαιο

Δ) Ἡ Τριτενέργεια στὸ Διεθνὲς Δίκαιο

Ε) Ἡ Πρόταση: Ἡ κάθετη δράση τοῦ θεμελιώδους δικαιώματος τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας

μεταξὺ τῶν ἰδιωτῶν ὡς δογματικὴ θεμε­λίω­ση τῆς κοινωνικῆς ἀρχῆς στὸ Ἐθνικὸ Σύνταγμα

καὶ στὸ Διε­θνὲς Δίκαιο

Κεφάλαιο Τρίτο

1. Ἡ Κοινωνικὴ Ἀρχὴ καὶ τὸ Δίκαιο τῶν Ἐπενδυτῶν

Κεφάλαιο Τέταρτο

1. Κοινωνικὴ Ἀρχὴ καὶ ΕΣΔΑ

2. ΕΣΔΑ καὶ Διαιτησία

Κεφάλαιο Πέμπτο

1. Κοινωνικὴ Ἀρχὴ καὶ Ἔννομη Τάξη τῆς ΕΕ

Α) Τὸ φαινόμενον, ἡ οὐσία καὶ ἡ σημασία τους

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Κεφάλαιο Πρῶτο

1. Ἡ περίπτωση τῆς Διατλαντικῆς Ἑταιρικῆς Σχέσης Ἐμπορίου καὶ Ἐπενδύσεων (ΤΤΙΡ) μεταξὺ ΗΠΑ καὶ ΕΕ

2. Ἡ ἀξιολόγηση τῆς πρότασης τῆς Εὐρωπαϊκῆς Επιτροπῆς

3. Ἡ ἀξιολόγηση τῆς ἔννομης τάξης τῶν ἐπενδύσεων ἀπὸ τὸν ΟΗΕ

4. Θέση καὶ ἡ ἀναφυόμενη σύγκρουση τῶν ἐννόμων τάξεων ΟΗΕ καὶ ΕΕ.

Ἐπίλογος: Τὸ φαινόμενο τῆς ἀνατριχίλας

Βιβλιογραφία στὴν ἑλληνική

Στὴν γερμανικὴ καὶ ρωσσική

Στὴν ἀγγλική

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Α. Μανιτάκης, Πολιτειολογία, 2023
Όλες οι θεμελιώδεις έννοιες της Πολιτειολογίας μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση προσανατολισμένη στις επιταγές της σύγχρονης εποχής
Σ. Μηναΐδης, Η λειτουργία της Βουλής την περίοδο της πανδημίας COVID-19, 2023
Πλήρης παράθεση και σφαιρική αποτίμηση των περιοριστικών μέτρων λόγω του Covid – 19 που εφαρμόστηκαν εντός του Κοινοβουλίου