Δ. Μακρής, Η δικαστική διανομή, 2004


Δ. Μακρής, Η δικαστική διανομή, 2004

Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στη διανομή και ειδικότερα στην δικαστική μορφή αυτής, ως προς τα κοινά πράγματα και τον κοινό κλήρο, με προσέγγιση των σχετικών διατάξεων του ΚΠολΔ και του ΑΚ. Στο πρώτο τμήμα του διαπραγματεύεται την αγωγή διανομής, με αναφορά στις προϋποθέσεις του παραδεκτού αυτής, στην ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση, στα στοιχεία βάσης της αγωγής και τις ενστάσεις του εναγόμενου κοινωνού. Επίσης, αναλύονται οι επιλογές της δικαστικής απόφασης για διανομή με αυτούσια απονέμηση ή με πλειστηριασμό, με ενδελεχή έρευνα της υπάρχουσας θεωρίας και των νομολογιακών επιλογών, υπό το πρίσμα και των νέων διατάξεων του Ν. 2915/2001.

Αντιμετωπίζονται επίσης ζητήματα προστασίας εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ευθύνης για ελαττώματα του λαχόντος μέρους αλλά και ειδικές περιπτώσεις διανομής. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στη νομολογία των δικαστηρίων και υπάρχουν πολλές παραπομπές σε αποφάσεις Πρωτοδικείων, Εφετείων και Αρείου Πάγου, μέχρι το έτος 2003. Εν συνεχεία παρατίθενται οδηγίες προς σύνταξη δικογράφων αγωγών διανομής, αναφορά των εγγράφων που πρέπει να προσκομίζονται στο δικαστήριο και, τέλος, σχέδια δικαστικών αποφάσεων, τόσο με το προ του Ν. 2915/2001 σύστημα, όσο και με το σήμερα ισχύον.

Το βιβλίο απευθύνεται τόσο σε δικαστικούς λειτουργούς, καθόσον σε αυτό έχει συγκεντρωθεί πλήθος πρόσφατης νομολογίας, χρήσιμης για την εκδίκαση αγωγών διανομής σε όλες τις μορφές τους, χωρίς να παραλείπεται και η θεωρητική προσέγγιση πολλών θεμάτων, ενώ παρατίθενται και εκτενή σχέδια δικαστικών αποφάσεων για αντιμετώπιση διαφόρων λόγων ανακοπής και άλλων ισχυρισμών, όσο και στους δικηγόρους, ιδιαίτερα τους νέους, αφού εκτός από συγκεντρωμένη θεωρητική και νομολογιακή ύλη περί της δικαστικής διανομής, περιλαμβάνει και οδηγίες για τη σύνταξη δικογράφων και την αποφυγή αοριστιών.

Edition info

Title
Η δικαστική διανομή
© 2004
Author
ISBN
978-960-301-855-4
Pages
252
Price
€ 34.00
In stock

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Κώδικας πολιτικής δικονομίας - Νοέμβριος 2022, 16η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #2
Ο Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο ΕισΝΚΠολΔ της σειράς «Σύγχρονη Νομοθεσία» είναι ενημερωμένοι με όλες τις τροποποιήσεις που επέφε-ραν οι Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ Α΄...
Π. Κολοτούρος, Η αναγνώρισις της αγωγής, 2021
Πλήρης και συστηματική ανάλυση της αναγνώρισης της αγωγής κατά τον ΚΠολΔ
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 2, 2η έκδ., 2021
Ουσιώδη διδάγματα και καίριες αναπτύξεις γύρω από τα ζητήματα της πρωτοβάθμιας τακτικής διαδικασίας της πολιτικής δίκης
Α.-Μ. Ιωαννίδη, Η εμμάρτυρη απόδειξη στην πολιτική δίκη κατά το ελληνικό, αγγλικό και κυπριακό δίκαιο, 2019
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #21
Βραβείο Βιβλίου The Cyprus Review Κατηγορία Νομική: Βραβείο Νέου Ερευνητή Η παρούσα μονογραφία αφορά σε μία συγκριτική επισκόπηση ζητημάτων της αποδεικτικής διαδικασίας στην...