Χ. Σεβαστίδης, Ομαδικές απολύσεις, 2008


Χ. Σεβαστίδης, Ομαδικές απολύσεις, 2008 Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται για πρώτη φορά εις βάθος ανάλυση του θεσμού των ομαδικών απολύσεων, τόσο σε ελληνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Λαμβάνονται υπόψη όλες οι απόψεις που έχουν καταγραφεί στην επιστήμη καθώς και οι θέσεις της ελληνικής νομολογίας και της νομολογίας του ΔΕΚ μέχρι και τα τέλη του 2007.

Μετά την Οδηγία 98/59/ΕΚ, ο νόμος 1387/1983 για τον έλεγχο των ομαδικών απολύσεων δέχθηκε αλλεπάλληλες τροποποιήσεις με τους ν. 2736/1999, 2874/2000 και 3488/2006. Στο βιβλίο αυτό επισημαίνονται ιδιαίτερα τα σημεία προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην Κοινοτική Οδηγία, ενώ γίνονται εκτεταμένες αναφορές, όπου διαπιστώνονται, κατά την άποψη του συγγραφέα, προβλήματα ελλιπούς μεταφοράς της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο.

Η δομή του έργου είναι η εξής: Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα επιμέρους στοιχεία του θεσμού (ποιες συμβάσεις καλύπτονται, ποσοτικό και ποιοτικό κριτήριο) και προσδιορίζεται η παραγωγική μονάδα (επιχείρηση – εκμετάλλευση), εντός της οποίας πραγματοποιούνται οι απολύσεις, στο δεύτερο μέρος περιγράφεται η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί (πληροφόρηση και διαβουλεύσεις του εργοδότη με τους εκπροσώπους των εργαζομένων - διοικητική παρέμβαση) καθώς και οι συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων.

Edition info

Title
Ομαδικές απολύσεις
στο Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-275-0
Pages
XVII + 362
Price
€ 40.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος VII
Συντομογραφίες XV
Εισαγωγή 1

ΜΕΡΟΣ Α΄

Έννοια των Ομαδικών Απολύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

A) Λόγοι που επέβαλαν την καθιέρωση του θεσμού σε Ευρωπαϊκό και Ελληνικό επίπεδο. Σύντομη ιστορική αναδρομή

B) Τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού των Ομαδικών Απολύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Τα στοιχεία της έννοιας των ομαδικών απολύσεων

Α) Καταγγελία της σχέσεως εργασίας από τον εργοδότη

Α1) Έννοια της απόλυσης

Α2) Ποιές συμβάσεις καλύπτονται από το ν.1387/83 και την Οδη-γία 98/59

Ι) Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας

ΙΙ) Δυσδιάκριτες συμβάσεις εργασίας

ΙΙΙ) Συμβάσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου

ΙV) Έγκυρες και άκυρες συμβάσεις

V) Υπάλληλοι - εργάτες - μαθητευόμενοι

VI) Συμβάσεις εργασίας υπό δοκιμή

VII) Συμβάσεις μερικής απασχόλησης

VIII) Συμβάσεις δανεισμού μισθωτών

Α3) Λύσεις των συμβάσεων εργασίας που δεν συνιστούν «καταγ-γελία»: Συμφωνημένες απολύσεις – Οικειοθελείς αποχωρή-σεις

Β) Καταγγελία περισσότερων εργαζομένων (ποσοτικό κριτήριο)

Β1) Συστήματα υπολογισμού του ποσοτικού κριτηρίου

Β2) Όρια πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές

Β3) Έννοια των «συνήθως απασχολουμένων» κατά την Κοινοτική Οδηγία

Β4) Δικονομικά ζητήματα

Γ) Λόγοι καταγγελίας (ποιοτικό κριτήριο)

Γενικά

Γ1) Λόγοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1387/83 και της Οδηγίας 98/59

Ι) Οικονομικοτεχνικοί λόγοι

ΙΙ) Άλλοι λόγοι

Γ2) Απολύσεις που δεν συναριθμούνται

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Οι ομαδικές απολύσεις και η παραγωγική μονάδα

Α) Η έννοια της επιχείρησης και της εκμετάλλευσης στις ομαδικές απολύσεις

Α1) Γενικές παρατηρήσεις – Νομολογία ΔΕΚ

Α2) Εκμετάλλευση

α. Γενική έννοια

β. Τμήμα εκμετάλλευσης

γ. Ειδικότερα ζητήματα. Εποχιακές - αλιευτικές - ναυτιλιακές εκμεταλλεύσεις

Α3) Έννοια της επιχείρησης

Α4) Εννοιολογικές σχέσεις και διαφορές των όρων «επιχείρηση» και «εκμετάλλευση»

Β) Επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1387/83

Β1) Ιδιωτικού τομέα – Δημοσίου – ΟΤΑ – ΝΠΔΔ που ασκούνται σύμφωνα με τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας

Β2) Ελάχιστος αριθμός απασχολουμένων σε κάθε παραγωγική μο-νάδα

Γ) Επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 1387/83

Γ1) Προϊσχύσαν δίκαιο

Γ2) Ισχύον δίκαιο

Γ3) Δημόσιο – ΟΤΑ – ΝΠΔΔ

Γ4) Πληρώματα πλοίων

Δ) Επιχειρήσεις σε λειτουργία και διακοπή των εργασιών της επιχεί-ρησης

Δ1) Διακοπή των εργασιών της επιχείρησης «κατόπιν δικαστικής απόφασης». Ο προβληματισμός στο ελληνικό δίκαιο

Δ2) Έννοια της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης ή εκμε-τάλλευσης

ΜΕΡΟΣ Β΄

Η διαδικασία των Ομαδικών Απολύσεων και οι συνέπειες από τη

μη τήρηση των διατάξεων

Κοινοτικό δίκαιο και δίκαιο άλλων κρατών-μελών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η πληροφόρηση των εκπροσώπων των εργαζομένων για τις

επικείμενες ομαδικές απολύσεις

Α) Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων

Α1) Γενικά

Α2) Επιχειρησιακά σωματεία

Α3) Αναλογική εκπροσώπηση επιχειρησιακών σωματείων

Α4) Συμβούλια εργαζομένων

Α5) Επιτροπές εργαζομένων

Α6) Ορισμός εκπροσώπων από Εργατικό Κέντρο

Α7) Αρχαιότεροι εργαζόμενοι

Β) Πληροφόρηση των εκπροσώπων των εργαζομένων

Β1) Γενικά – Έννοια της πληροφόρησης

Β2) Περιεχόμενο πληροφόρησης

Ι) Αντικείμενο υποχρέωσης πληροφόρησης

ΙΙ) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Β3) Χρόνος πληροφόρησης

Β4) Τύπος πληροφόρησης

Β5) Δικαιούχος και υπόχρεος πληροφόρησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι διαβουλεύσεις εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζομένων

Α) Οι διαβουλεύσεις

Α1) Έννοια και περιεχόμενο των διαβουλεύσεων

Α2) Προθεσμία των διαβουλεύσεων

Α3) Κήρυξη απεργίας κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων

Β) Ειδικότερα: Η συμφωνία των μερών

Β1) Περιεχόμενο και διαφορά από το περιεχόμενο της προαπόφα-σης του εργοδότη

Β2) Νομική φύση των συμφωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η διοικητική παρέμβαση

Α) Κατά το αρχικό στάδιο μέχρι το πέρας των διαβουλεύσεων

Β) Μετά το πέρας των διαβουλεύσεων

Β1) Υποβολή πρακτικού στη δημόσια αρχή

Β2) Σε περίπτωση συμφωνίας εργοδότη – εργαζομένων

Β3) Σε περίπτωση άκαρπων διαβουλεύσεων

Β4) Νομική φύση της απόφασης της δημόσιας αρχής για έγκριση ή μη των απολύσεων ή παράταση της προθεσμίας

Β5) Αναγγελία των απολύσεων στη δημόσια αρχή: Ένα στάδιο που λείπει από την ελληνική νομοθεσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Συνέπειες από τη μη τήρηση των διατάξεων για τις ομαδικές απολύσεις

Α) Γενικές παρατηρήσεις

Β) Παράβαση ουσιωδών διατάξεων

Ι) Διατάξεις που επιβάλλουν απευθείας υποχρεώσεις στον εργο-δότη

ΙΙ) Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση των συμφωνιών μεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων εργαζομένων

ΙΙΙ) Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση των αποφάσεων της διοίκησης

Γ) Παράβαση μη ουσιωδών διατάξεων

Δ) Τήρηση γενικών διατάξεων για την καταγγελία

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Προς μία προσέγγιση με την Κοινοτική Νομοθεσία

Παράρτημα Α΄ (ν. 1387/83)

Παράρτημα Β΄ (Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου)

Βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο


Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023