Ελληνικά English
| | | |

Books


Χ. Κούσουλας, Το δίκαιο του κτηματολογίου, 2001

Edition info

Title
Το δίκαιο του κτηματολογίου
Η νομική θεώρηση της κτηματογράφησης (Ν. 2308/1995)
© 2001
Author
ISBN
978-960-301-548-2
Pages
389
Price
€ 44.00
In stock

Χ. Κούσουλας, Το δίκαιο του κτηματολογίου, 2001


Χ. Κούσουλας, Το δίκαιο του κτηματολογίου, 2001

Η διαδικασία αντικατάστασης του ισχύοντος συστήματος των Βιβλίων Μεταγραφών και Υποθηκών βρίσκεται στο στάδιο της «κτηματογράφησης». Αποφασιστική σημασία έχουν οι νομικές διαστάσεις της «κτηματογράφησης», οι οποίες αναλύονται σε αυτήν τη μελέτη (κριτική ανάλυση του Ν. 2308/1995 σε συνδυασμό με το Ν. 2664/1998), όπου επισημαίνονται οι αδυναμίες της διαδικασίας, που δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες για την επίτευξη του κύριου σκοπού της.

Το βιβλίο αποτελείται από την Εισαγωγή και τρία (3) Κεφάλαια:

Η Εισαγωγή αναφέρεται στον θεσμό του Κτηματολογίου και στη νέα ορολογία.

Στο Πρώτο Κεφάλαιο αναλύονται ο μηχανισμός και τα αντικείμενα της «κτηματογράφησης» καθώς και το περιεχόμενο και το αντικείμενο των δηλώσεων εγγραπτέων δικαιωμάτων.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναλύονται τα πέντε στάδια της «κτηματογράφησης»: α) Κήρυξη περιοχής υπό «κτηματογράφηση» β) Δηλώσεις εγγραπτέων δικαιωμάτων γ) Σύνταξη προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων δ) Αναμόρφωση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων· γνωστοποίηση της αναμόρφωσης· προσφυγές – ενστάσεις και εκδίκαση αυτών ε) Περαίωση της «κτηματογράφησης». Τέλος, αναλύονται οι ειδικοί κανόνες «κτηματογράφησης» των δασικών εκτάσεων.

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της «κτηματογράφησης», όπως: α) θέματα του κύρους της «κτηματογράφησης, β) οι «πρώτες εγγραφές» στα κτηματολογικά βιβλία, γ) η επίδραση της «κτηματογράφησης» στις ιδιωτικές έννομες σχέσεις και οι συνταγματικές διαστάσεις της, δ) οι ειδικές υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων και ε) οι δικονομικές προεκτάσεις της «κτηματογράφησης».

Edition info

Title
Το δίκαιο του κτηματολογίου
Η νομική θεώρηση της κτηματογράφησης (Ν. 2308/1995)
© 2001
Author
ISBN
978-960-301-548-2
Pages
389
Price
€ 44.00
In stock

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account