Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Εισαγωγή στο συγκριτικό δίκαιο, 1997


Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Εισαγωγή στο συγκριτικό δίκαιο, 1997

Η παγκοσμιοποίηση των κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και η ανάγκη αναζήτησης οικουμενικών λύσεων, η ενεργός συμμετοχή της χώρας μας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η έντονη κινητικότητα των φοιτητών στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Erasmus-Socrates και Tempus, όλοι αυτοί οι παράγοντες, που έχουν διεθνοποιήσει έντονα τα τελευταία χρόνια τις νομικές σπουδές και τα νομικά επαγγέλματα, καθιστούν επιτακτική τόσο την επανεξέταση των θεωρητικών ζητημάτων του συγκριτικού δικαίου, όσο και την ανανέωση των μεθόδων και των εργαλείων διδασκαλίας του.

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να ανταποκριθεί στα παραπάνω αιτήματα. Αν και προορίζεται να καλύψει διδακτικές κυρίως ανάγκες, η μελέτη του είναι χρήσιμη για το νομικό της πράξης, που επιθυμεί να γνωρίσει τα γενικά χαρακτηριστικά των ξένων δικαιικών συστημάτων, καθώς και τις λύσεις που δίνονται στα μεθοδολογικά προβλήματα που δημιουργεί η μελέτη του ξένου δικαίου.

Στα επι μέρους κεφάλαιά του εξετάζονται διαδοχικά: η έννοια και το περιεχόμενο του συγκριτικού δικαίου, η συγκριτική μέθοδος και οι θεμελιώδεις αρχές της, η ταξινόμηση των εθνικών δικαιικών συστημάτων σε μεγάλα συστήματα και οικογένειες, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των μεγάλων δικαιικών οικογενειών, οι σκοποί του συγκριτικού δικαίου και ο τρόπος χρησιμοποίησής του τόσο κατά τη θέσπιση κανόνων δικαίου σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, όσο και κατά την εφαρμογή του δικαίου από τα εθνικά και τα διεθνή δικαιοδοτικά όργανα .

Edition info

Title
Εισαγωγή στο συγκριτικό δίκαιο
© 1997
Author
ISBN
978-960-301-318-8
Pages
166
Price
€ 11.50
In stock

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Series: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...