Αστ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα γενικού ενοχικού δικαίου, 2η έκδ., 2006


Αστ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα γενικού ενοχικού δικαίου, 2η έκδ., 2006 Καίτοι η πάροδος σχεδόν 10ετίας από της εκδόσεως του ανά χείρας βοηθήματος τις διδόμενες λύσεις στα «πρακτικά θέματα» δεν κατέστησε «ανεπίκαιρες», δεδομένου ότι ούτε σχετικές νομοθετικές μεταβολές υπήρξαν ούτε, αφορώσες στα εξεταζόμενα ζητήματα, επιστημονικές αντιλήψεις μετεβλήθησαν, σκόπιμη κρίθηκε η νέα έκδοση. Τούτο ιδίως προκειμένου να φέρει τον σπουδαστή σε πρώτη επαφή με νεώτερες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες αναφέρονται σε κρίσιμα ζητήματα του Γενικού Ενοχικού Δικαίου.

Edition info

Title
Πρακτικά θέματα γενικού ενοχικού δικαίου
Και νομολογιακές εφαρμογές
© 2006
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-062-X
Pages
202
Price
€ 12.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (β΄ εκδόσεως)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ι. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Σύγκρουση ενοχικών δικαιωμάτων. Ανυπαίτια αδυναμία παροχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

2. Ενοχές γένους και είδους

3. Ο κίνδυνος επί ενοχής γένους. Αρχική αδυναμία παροχής

4. Τροπή ενοχής γένους σε είδους. Απαλλακτικές ρήτρες

5. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους

6. Δικαιούχος αποζημιώσεως επί καταστροφής πράγματος τρίτου

7. Αιτιώδης σύνδεσμος (σωρευτική αιτιότητα, υποθετική αιτιότητα)

8. Μερική εκπλήρωση. Υπερημερία οφειλέτη

9. Καταβολή από τρίτο

10. Υποκατάσταση του τρίτου στη θέση του ικανοποιηθέντος δανειστή

11. Ευθύνη λόγω πταίσματος του βοηθού εκπληρώσεως

12. Ευθύνη προστήσαντος. Ανωτέρα βία

13. Υπερημερία οφειλέτη. Δημόσια κατάθεση

14. Υπερημερία δανειστή. Αδυναμία παροχής

15. Σύμβαση μεταβιβάσεως όλης της ενεστώσας περιουσίας

16. Κληρονομική σύμβαση

17. Αδυναμία παροχής. Υπερημερία δανειστή

18. Πλημμελής εκπλήρωση παροχής

19. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών

20. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών

21. Αρραβωνική συμφωνία. Ένσταση επισχέσεως. Υπαναχώρηση

22. Σύμβαση υπέρ τρίτου

23. Σύμβαση υπέρ τρίτου. Υπερημερία οφειλέτη

24. Σύμβαση υπέρ τρίτου. Ένσταση μη προσηκόντως εκπληρωθέντος

συναλλάγματος. Ένσταση επισχέσεως

25. Σύμβαση υπέρ τρίτου. Στερητική αναδοχή χρέους. Συμψηφισμός

26. Σύμβαση σε βάρος τρίτου

27. Καταλογισμός σε περίπτωση περισσότερων χρεών

28. Συμψηφισμός

29. Εκπλήρωση από τρίτο. Συμψηφισμός

30. Εκχώρηση μέλλουσας απαιτήσεως

31. Στερητική αναδοχή χρέους

32. Οφειλή εις ολόκληρον. Υπερημερία οφειλέτη

33. Οφειλή εις ολόκληρον. Υπερημερία δανειστή

34. Οφειλή εις ολόκληρον. Υπερημερία οφειλέτη

ΙΙ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Λειτουργία καλής πίστεως κατά την εκπλήρωση της παροχής

(ΑΠ 713/2002 ΝοΒ 2003.33)

2. Λειτουργία καλής πίστεως κατά την εκπλήρωση της παροχής

(ΑΠ 756/2003 ΝοΒ 2004.242)

3. Ανατοκισμός. Προϋποθέσεις επιτρεπτού (ΑΠ 833/2002 ΝοΒ 2003.41)

4. Ευθύνη του κατόχου ζώου. Περιεχόμενο διαφυγόντος κέρδους

(ΑΠ 41/1994 ΝοΒ 1994.1151)

5. Αιτιώδης σύνδεσμος (ΑΠ 130/1993 ΝοΒ 1994.182)

6. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους (ΑΠ 32/1997 ΝοΒ 1998.765)

7. Συρροή δικαιοπρακτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης (ΑΠ 836/2002 ΝοΒ 2003.42)

8. Υπερημερία οφειλέτη (ΑΠ 340/1995 ΝοΒ 1996.820)

9. Υπερημερία. Όχληση με επίδοση αγωγής (ΑΠ 888/2003 ΝοΒ 2004.80)

10. Υπερημερία. Όχληση με επίδοση αγωγής (ΑΠ 23/2004 ΝοΒ 2004. 1355)

11. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών (ΑΠ 676/1994 ΝοΒ 1995.825)

12. Ποινική ρήτρα. Μείωση δυσανάλογα μεγάλης ποινής (ΑΠ 1705/2002 ΝοΒ 2003.1223)

13. Καταβολή. Υπόσχεση αντί και χάριν καταβολής (ΑΠ 1739/2002 ΝοΒ 2003.1226)

14. Καταλογισμός επί πλειόνων χρεών (ΑΠ 535/1994 ΝοΒ 1995.691)

15. Εκχώρηση. Αναγγελία απαιτήσεως κατά Δημοσίου (ΑΠ 501/2003 ΝοΒ 2003.2123)

16. Αδικαιολόγητος πλουτισμός (ΑΚ 904) (ΑΠ 351/1993 ΝοΒ 1994.998)

17. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (ΟλομΑΠ 6/1994 ΝοΒ 1996.28)

18. Αδικαιολόγητος πλουτισμός (ΟλομΑΠ 23/2003 ΝοΒ 2004.1179)

19. Αδικαιολόγητος πλουτισμός. Επικουρική άσκηση αγωγής (ΑΠ 104/2003 ΝοΒ 2003.1631)

20. Παράνομη συμπεριφορά. Έννοια (ΑΠ 508/2003 ΝοΒ 2003.2124)

21. Παράνομη συμπεριφορά. Έννοια (ΑΠ 900/2003 ΝοΒ 2004.382)

22. Αδικοπραξία. Συμπεριφορά αντίθετη προς χρηστά ήθη (ΑΠ 55/2003 ΝοΒ 2003.1625)

23. Πρόστηση. Ευθύνη από αδικοπραξία υποπροστηθέντος (ΑΠ 22/2004 ΝοΒ 2004.1206)

24. Αξίωση αποζημιώσεως επί θανάτου εν διαστάσει συζύγου (ΑΠ 1586/ 2002 ΝοΒ 2003.1202)

25. Αποζημίωση από αδικοπραξία (ΑΠ 1466/2003 ΝοΒ 2004.776)

26. Ψυχική οδύνη. Αξίωση χρηματικής ικανοποιήσεως από κυοφορούμενο (ΑΠ 1652/2002 ΝοΒ 2003.1215)

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Καράμπελα, Ο τόπος παροχής, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #11
Εξαντλητική παρουσίαση των θεμάτων του τόπου παροχής μέσα από εξειδικευμένη και επίκαιρη ματιά
Π. Κορνηλάκης, Ειδικό ενοχικό δίκαιο, 3η έκδ., 2023
Η πληρέστερη έκδοση όλης της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου με όλες τις τροποποιήσεις στο δίκαιο της πώλησης
Ν. Τριανταφύλλου, Υποκειμενικά σύνθετες δίκες στις αυτοκινητικές διαφορές, 2023
Series: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #5
Πλήρης ανάλυση όλων των ζητημάτων της δίκης του τροχαίου ατυχήματος από την σκοπιά των υποκειμένων της
Μ. Ανδριανάτου, Αναπροσαρμογή επιχειρηματικών πιστωτικών συμβάσεων λόγω της οικονομικής κρίσης, 2022
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #6
Ανάλυση των δυνατοτήτων αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από επιχειρηματική πιστωτική σύμβαση