Απ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα εμπράγματου δικαίου, 4η έκδ., 2012


Απ. Γεωργιάδης, Πρακτικά θέματα εμπράγματου δικαίου, 4η έκδ., 2012 Το παρόν αποτελεί ένα βιβλίο ιδιαίτερα προσφιλές στους φοιτητές των Νομικών Σχολών, τους ασκούμενους δικηγόρους και τους υποψηφίους για τη Σχολή Δικαστών.

Στην παρούσα νέα έκδοση αναθεωρήθηκε το περιεχόμενό του, εμπλουτίσθηκε με νέα ερωτήματα και εναρμονίστηκαν οι παραπομπές του με τις νέες εκδόσεις των έργων, στα οποία γίνεται αναφορά.
Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους νέους νομικούς, στους οποίους κατά κύριο λόγο απευθύνεται, να αποκτήσουν την ικανότητα να εφαρμόζουν σωστά κατά τη λύση του πρακτικού θέματος τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τη μελέτη του συστηματικού βιβλίου.

Edition info

Title
Πρακτικά θέματα εμπράγματου δικαίου
© 2012
Author
Edition
4th ed.
ISBN
978-960-445-828-8
Pages
XVI + 256
Price
€ 19.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Πίνακας περιεχομένων

Ενδεικτική βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

1. Συστατικά δεν μπορούν να είναι αυτοτελώς αντικείμενο κυριότητας

2. Τα συστατικά του ακινήτου ως αντικείμενο υποθήκης

3. Συστατικά - Κατ' επίφαση συστατικά - Ένωση κινητού με ακίνητο

4. Κατ' επίφαση συστατικά - Νομική τύχη αυτών - Παράδοση του μεταβιβαζόμενου κατά κυριότητα κινητού με αντιφώνηση της νομής

5. Παραρτήματα - Η πώληση του κύριου πράγματος εν αμφιβολία περιλαμβάνει και αυτά

6. Παραρτήματα δυνάμει του νόμου - Επέκταση της υποθήκης στα συστατικά και τα παραρτήματα του ακινήτου

7. Παραρτήματα δυνάμει του νόμου - Νομική τύχη αυτών - Ερμηνευτικοί κανόνες των ΑΚ 370 και 958

8. Πράγμα που δεν θεωρείται παράρτημα κατά την ΑΚ 957

9. Παράρτημα - Πρόσκαιρος αποχωρισμός αυτού από το κύριο πράγμα

10. Παράρτημα - Πώληση κινητού με επιφύλαξη της κυριότητας - Καλόπιστη κτήση κινητού

11. Ομάδα πραγμάτων - Μεταβίβαση αυτής - Έκταξη της νομής

12. Μεταβίβαση επιχείρησης

13. Κοινόχρηστα - Προστασία της κυριότητας των κοινοχρήστων και της κοινής χρήσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΝΟΜΗ

14. Είδη νομής: συννομή, οιονεί νομή, κατοχή μέρους πράγματος

15. Κτήση νομής και κυριότητας ακινήτου σε περίπτωση προσυμφώνου

16. Κτήση νομής και κυριότητας με αντιπρόσωπο

17. Κτήση οιονεί νομής και επικαρπίας με κληρονομική διαδοχή

18. Κτήση νομής με αντιπρόσωπο - Κτήση κυριότητας κινητού με σύμβαση

19. Παράδοση της νομής «μακρά χειρί» - Κτήση καρπών

20. Αντιφώνηση της νομής - Προστασία κυριότητας, νομής και κατοχής

21. Έκταξη της νομής - Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου

22. Έκταξη της νομής - Προστασία κυριότητας, νομής και κατοχής

23. Μεταβίβαση της νομής με παραστατικά της νομής έγγραφα

24. Αυτοδύναμη προστασία της νομής

25. Ένδικη προστασία νομής και κατοχής - Κλιμακωτή κατοχή

26. Ένδικη προστασία της νομής - Αποβολή από μέρος - Παραγραφή - Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού

27. Ένδικη προστασία νομής και κατοχής - Κτήση νομής και κυριότητας από τον κληρονόμο

28. Προστασία νομής - Αντιποίηση νομής - Αγωγές κατά ειδικού διαδόχου - Προστασία κυριότητας - Καλόπιστη κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο

29. Προστασία νομής, κατοχής και κυριότητας

30. Προστασία νομής και κυριότητας - Παραγραφή των αγωγών της νομής

31. Αγωγή αποβολής από τη νομή - Άμυνα του εναγομένου

32. Προστασία οιονεί νομής και κατοχής

33. Προστασία κατόχου

34. Αυτοδύναμη προστασία βοηθού νομής

35. Σύμφωνο επιφύλαξης της κυριότητας και προστασία της νομής

36. Άμυνα του εναγομένου στην αγωγή της νομής (αιτιολογημένη άρνηση)

37. Προστασία κατά συννομέων

38. Ασφαλιστικά μέτρα νομής - Αρμόδιο δικαστήριο - Επιτρεπτό το ένδικο μέσο της έφεσης - Έναρξη παραγραφής των αγωγών της νομής - Διακοπή της παραγραφής με την υποβολή αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

39. Εκπομπή θορύβου και δονήσεων - Προστασία κυρίου

40. Εκπομπές - Υποχρέωση ανοχής

41. Μερική ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο

42. Μερική ενοικοδόμηση σε γειτονικό ακίνητο

43. Υποχρέωση παροχής διόδου

44. Εμπράγματη σύμβαση υπέρ τρίτου

45. Αιτιώδης χαρακτήρας της εμπράγματης δικαιοπραξίας

46. Πώληση κινητού με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας - Δικαίωμα προσδοκίας και μεταβίβαση αυτού

47. Μεταβίβαση εργοστασίου

48. Πώληση κινητού από τον ενεχυρούχο δανειστή σε καλόπιστον τρίτο

49. Μεταβίβαση της κυριότητας κινητού με εκχώρηση της διεκδικητικής αγωγής

50. Μεταβίβαση της κυριότητας κινητού με εκχώρηση της διεκδικητικής αγωγής

51. Πώληση κληρονομιαίου κινητού από τον νομιζόμενο κληρονόμο

52. Κτήση κυριότητας κινητού με προαντιφώνηση της νομής

53. Άκυρη σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας - Καλόπιστη κτήση κινητού από μη κύριο

54. Καλόπιστη κτήση κινητού - Διαφορές ως προς την έννοια της καλής πίστης στη χρησικτησία και στην καλόπιστη κτήση

55. Καλόπιστη κτήση κινητού - Έννοια «απολωλότος»

56. Πώληση κινητού από μη κύριο με τον όρο διατηρήσεως της κυριότητας

57. Καλόπιστη κτήση κλοπιμαίου - Έλλειψη των προϋποθέσεων της «αγοράς»

58. Κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο

59. Καλόπιστη κτήση κινητού - Αναμεταβίβαση του πράγματος από τον καλόπιστο τρίτο στον κακόπιστο μεταβιβάσαντα

60. Καλόπιστη κτήση κυριότητας σε απολωλός

61. Καλόπιστη κτήση κινητού - Κλοπιμαίο - Προστασία νομής

62. Καλόπιστη κτήση κινητού - Παράνομη εκποίηση του πράγματος από τον ενεχυρούχο δανειστή

63. Καλόπιστη κτήση κινητού - Απολωλότα - Ευθύνη του εναγόμενου νομέα για το πράγμα

64. Καλόπιστη κτήση κλοπιμαίου σε αγορά

65. Πώληση κινητού από δικαιοπρακτικώς ανίκανο - Κτήση κυριότητας

66. Καλόπιστη κτήση «απολωλότος»

67. Μεταβίβαση κινητού από μη κύριο - Κλοπιμαίο - Αξιώσεις του κυρίου

68. Καλόπιστη κτήση κινητού από μη κύριο - Πότε αποκλείεται - Αίτημα της διεκδικητικής αγωγής - Τεκμήρια κυριότητας

69. Χρησικτησία ακινήτου

70. Kτήση κυριότητας με τακτική χρησικτησία - Προσαύξηση χρόνου - Πουβλικιανή αγωγή

71. Χρησικτησία κινητού - Προσαύξηση χρόνου

72. Χρησικτησία κλοπιμαίου κινητού

73. Έκτακτη χρησικτησία ακινήτου - Τύχη διεκδικητικής αγωγής

74. Διακοπή χρησικτησίας με την έγερση της διεκδικητικής αγωγής

75. Κτηματολόγιο - Ανακριβείς πρώτες εγγραφές - Έννομη προστασία του πραγματικού κυρίου πριν και μετά την οριστικοποίηση

76. Κτηματολόγιο - Χρησικτησία - Ανακριβής πρώτη εγγραφή - Ανακριβής επιγενόμενη εγγραφή - Έννομη προστασία του πραγματικού κυρίου

77. Ειδοποιΐα - Κτήση κινητού από μη κύριο

78. Κτήση καρπών

79. Κτήση καρπών

80. Κτήση καρπών

81. Παραίτηση από την κυριότητα κινητού - Κατάληψη αδεσπότου

82. Εύρεση απολωλότος - Προστασία (οιονεί) νομής - Προστασία ενεχύρου

83. Εύρεση απολωλότος - Εγκατάλειψη της κυριότητας κινητού

84. Προστασία κυριότητας και ενεχύρου

85. Προστασία του κυρίου εναντίον του ενεχυρούχου δανειστή μετά την απόσβεση του ενεχύρου

86. Προστασία κυριότητας, νομής και οιονεί νομής

87. Διεκδικητική αγωγή - Τύχη αυτής όταν ο εναγόμενος δεν είναι πια νομέας ή κάτοχος του πράγματος

88. Προστασία του κυρίου απέναντι στον τέως επικαρπωτή

89. Διεκδικητική αγωγή - Αξίωση του κυρίου για αποζημίωση

90. Διεκδικητική αγωγή - Ευθύνη ως προς το πράγμα

91. Ευθύνη του νομέα ή κατόχου για αποζημίωση του κυρίου σε περίπτωση καταστροφής του πράγματος

92. Ευθύνη ως προς το πράγμα σε περίπτωση διεκδικήσεως αυτού

93. Αξίωση δαπανών του εναγομένου με τη διεκδικητική αγωγή

94. Διεκδικητική αγωγή - Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος - Δαπάνες - Καλόπιστος νομέας - Δικαίωμα επίσχεσης

95. Διεκδικητική αγωγή - Παρεπόμενες αξιώσεις του κυρίου για τα ωφελήματα και ως προς το πράγμα - Ανταξιώσεις του νομέα για τις δαπάνες επί του πράγματος

96. Προστασία της κυριότητας με τη διεκδικητική και την πουβλικιανή αγωγή

97. Πουβλικιανή αγωγή - Προστασία νομής

98. Πουβλικιανή αγωγή

99. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία - Σύσταση - Δικαιώματα των μερών - Καθορισμός των ποσοστών συγκυριότητας - Διαφορές από οροφοκτησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

100. Πραγματική δουλεία - Χρήση του δουλεύοντος από τον κύριο αυτού

101. Σύσταση πραγματικής δουλείας σε ακίνητο που ανήκει κατ' ιδανικό μέρος κυριότητας (συγκυριότητας) και στον κύριο του δεσπόζοντος

102. Πραγματική δουλεία οδού - Κτήση αυτής με έκτακτη χρησικτησία - Αναστολή του χρόνου χρησικτησίας

103. Πραγματική δουλεία - Προσβολή και προστασία αυτής

104. Προστασία πραγματικής δουλείας, οιονεί νομής και οιονεί κατοχής

105. Πραγματική δουλεία - Προσβολή αυτής από τρίτον - Προστασία του δικαιούχου

106. Πραγματική δουλεία αντλήσεως ύδατος - Διαίρεση δεσπόζοντος - Ένδικη προστασία δουλείας

107. Επικαρπία - Σύσταση - Σύσταση με μεταβίβαση της ψιλής κυ-ριότητας

108. Σύσταση επικαρπίας σε κινητό από μη κύριο - Εφαρμογή των διατάξεων για την καλόπιστη κτήση

109. Σύσταση δουλείας και μεταβίβαση από μη κύριο - Προστασία κληρονόμου

110. Τύχη του πράγματος μετά την απόσβεση της επικαρπίας - Πώληση των ηρτημένων καρπών από τον μη δικαιούχο νομέα ή οιονεί νομέα του κτήματος

111. Προστασία οιονεί νομής και επικαρπίας - Κτήση καρπών - Ευθύνη του κακόπιστου νομέα για τους καρπούς του πράγματος

112. Προστασία κυριότητας και επικαρπίας από εκπομπές

113. Οίκηση - Προσβολή - Προστασία του δικαιούχου

114. Οίκηση - Τύχη αυτής σε περίπτωση μεταβίβασης σε τρίτον της κυριότητας του ακινήτου

115. Οίκηση - Εξόφληση ενυπόθηκης απαίτησης από τρίτον

116. Δουλεία οικήσεως - Αρχή της χρονικής προτεραιότητας

117. Περιορισμένη προσωπική δουλεία - Σύσταση - Απόσβεση - Προστασία

118. Περιορισμένη προσωπική δουλεία

119. Περιορισμένη προσωπική δουλεία - Προστασία του δουλειούχου

120. Περιορισμένη προσωπική δουλεία - Προστασία

121. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες - Φυσική εξουσία δουλειούχου - Κληρονομική διαδοχή στη νομή

122. Μεταβίβαση άσκησης επικαρπίας - Προστασία νομής, κατοχής, κυριότητας, επικαρπίας

123. Επικαρπία - Μεταβιβαστό αυτής - Κτήση νομής και κυριότητας

124. Επικαρπία μετοχών - Μεταβίβαση ενεχυρασμένων μετοχών - Εκπλειστηρίαση ανώνυμων τίτλων

125. Επικαρπία απαίτησης - Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή

126. Κυριότητα και επικαρπία - Νομή και οιονεί νομή - Χρόνος κτήσης καθεμίας - Επικαρπία αναλωτών

127. Επικαρπία περιουσίας - Επικαρπία απαίτησης

128. Επικαρπία επιχείρησης - Αρχή της χρονικής προτεραιότητας

129. Προστασία περιορισμένης προσωπικής δουλείας και κυριότητας

130. Προστασία δουλειούχου από εκπομπές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

131. Περιεχόμενο της σύμβασης για τη σύσταση ενεχύρου - Αρχή του κλειστού αριθμού των εμπράγματων δικαιωμάτων

132. Σύσταση ενεχύρου με παράδοση του πράγματος κατά την ΑΚ 1212

133. Πλασματικό ενέχυρο - Καταπιστευτική μεταβίβαση της κυριότητας κινητού

134. Αρχή του παρεπομένου του ενεχύρου - Εξασφάλιση φυσικής (ατελούς) ενοχής

135. Καλόπιστη κτήση συμβατικού ενεχύρου - Προστασία ενεχυρούχου δανειστή

136. Ενέχυρο υπέρ απαίτησης υπό αίρεση - Παράδοση με έκταξη - Ενεχυρική τάξη

137. Καλόπιστη κτήση ενεχύρου από μη κύριο - Μεταβολή της τάξης σε σχέση με άλλο περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα και απόκλιση από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας

138. Εκχώρηση ασφαλιζόμενης απαίτησης - Συμμεταβίβαση του ενεχύρου κατά την ΑΚ 458

139. Μεταβίβαση κυριότητας του ενεχυράσματος - Απόσβεση ενεχύρου κατά την ΑΚ 1040

140. Απόσβεση ενεχύρου - Προστασία ενεχυρούχου δανειστή - Καλόπιστη κτήση ενεχυρικής τάξης

141. Καταπιστευτέος όρος κατά την ΑΚ 1239 - Ικανοποίηση του ενεχυρούχου δανειστή από το ενεχύρασμα - Ικανοποίηση του δανειστή-κυρίου στην καταπιστευτική μεταβίβαση κυριότητας

142. Άκυρη σύσταση ενεχύρου σε κλοπιμαίο - Προϋποθέσεις απόκτησης της κυριότητας εκ μέρους του υπερθεματιστή

143. Δικαιώματα που περιέρχονται στον υπερθεματιστή - Έκταση επικαρπίας και ενεχύρου στο πλειστηρίασμα (υποκατάσταση) - Τάξη και άσκηση αυτών των δικαιωμάτων πάνω στο πλειστηρίασμα

144. Ενεχύραση από τρίτον (όχι τον οφειλέτη) - Δικαίωμα προσφοράς και υποκατάστασης κατά την ΑΚ 1234 - Ένσταση επίσχεσης κατά την ΑΚ 1233

145. Ενεχύραση από τρίτον (μη κύριο) - Πλειστηριασμός

146. Ενεχύραση από τρίτο κύριο - Εκχώρηση ασφαλιζόμενης απαίτησης

147. Νόμιμο ενέχυρο εργολάβου - Καλόπιστη κτήση - Ενστάσεις κατά τις ΑΚ 1095 και 1106

148. Νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου

149. Νόμιμο ενέχυρο σε δικαίωμα προσδοκίας

150. Ενέχυρο πάνω σε αξιόγραφα - Καλόπιστη κτήση ενεχύρου

151. Σύσταση ενεχύρου - Μεταβίβαση της κυριότητας κινητού που βαρύνεται με ενέχυρο - Απόσβεση του ενεχύρου

152. Καλόπιστη κτήση ενεχύρου - Καταπιστευτέος όρος

153. Πλασματικό ενέχυρο - Σύσταση - Έκταση της ενεχυρικής υπεγγυότητας - Απαγόρευση παραχώρησης άλλου ενεχύρου

154. Υποθήκη υπέρ απαίτησης μέλλουσας ή υπό αίρεση - Εκχώρηση ασφαλιζόμενης απαίτησης

155. Υποθήκη υπό αίρεση

156. Σύσταση υποθήκης από τρίτον - Προϋποθέσεις τίτλου από ιδιωτική βούληση - Υποθήκη σε ιδανική μερίδα κυριότητας

157. Ύπαρξη κυριότητας στον παραχωρούντα υποθήκη

158. Έλλειψη κυριότητας του παραχωρούντος δικαίωμα εγγραφής υποθήκης - Επίκτηση

159. Ακυρότητα τίτλου από ιδιωτική βούληση και ακυρότητα εγγραφής λόγω έλλειψης κυριότητας

160. Υποθήκη με δικαστικό τίτλο - Ακυρότητα εγγραφής λόγω έλλειψης της κυριότητας

161. Μεταβίβαση ακινήτου βεβαρημένου με προσημείωση ή υποθήκη - Έλλειψη κυριότητας του οφειλέτη στο βεβαρημένο ακίνητο - Ακυρότητα εγγραφής

162. Επίδραση της ακύρωσης μεταγραμμένης μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας σε υποθήκη που αποκτήθηκε πριν από τη σημείωση της τελεσίδικης απόφασης για την ακύρωση στα βιβλία μεταγραφών

163. Υποθήκευση ψιλής κυριότητας

164. Υποθήκη σε κυριότητα υπό αίρεση

165. Υποθήκη σε ιδανική μερίδα ακινήτου - Προστασία συγκυρίου - Προστασία ενυπόθηκου δανειστή κατά προσβολέα

166. Υποθήκευση επικαρπίας

167. Υποθηκική τάξη - Σχέση μεταξύ υποθήκης και προσημείωσης

168. Εγγραφή και υποθηκική τάξη - Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή - Υποθηκική κάλυψη τόκων

169. Έκταση υπεγγυότητας ενυποθήκου – Εξόφληση ενυπόθηκης απαίτησης από τρίτον

170. Διόρθωση ελλείψεων και λαθών της εγγραφής

171. Αρχή του αδιαιρέτου - Πολλαπλή υποθήκη

172. Αρχή του αδιαιρέτου - Πολλαπλή υποθήκη - Εξάλειψη υποθήκης

173. Αρχή του αδιαιρέτου του υποθηκικού δικαιώματος - Έκταση υποθηκικής υπεγγυότητας - Υποθηκική τάξη

174. Έκταση υποθηκικής ευθύνης - Πολλαπλή υποθήκη - Δικαίωμα περιορισμού της εγγραφής

175. Έκταση της υποθήκης στα συστατικά και τα παραρτήματα

176. Έκταση της υποθήκης στα συστατικά και τα παραρτήματα του ενυποθήκου - Εκχώρηση απαίτησης για την εξασφάλιση της οποίας έχει εγγραφεί προσημείωση

177. Έκταση υποθηκικής υπεγγυότητας - Υποθήκη σε συστατικά και παραρτήματα

178. Υποθήκευση επικαρπίας - Συστατικά και παραρτήματα του ακινήτου

179. Υποθήκευση επικαρπίας - Πλειστηριασμός

180. Δικαιώματα του ενυπόθηκου δανειστή και περιεχόμενό τους

181. Απαγόρευση περαιτέρω υποθήκευσης του ενυπόθηκου ακινήτου - Τάξη υποθηκών

182. Υποθηκική τάξη - Απαγόρευση παραχώρησης άλλης υποθήκης

183. Προστασία του ενυπόθηκου δανειστή

184. Δικαίωμα προσφοράς και υποκατάστασης του ενυπόθηκου οφειλέτη

185. Δικαίωμα προσφοράς και υποκατάστασης εκ μέρους τρίτου

186. Διανομή πλειστηριάσματος μεταξύ ενυπόθηκων και εγχειρόγραφων δανειστών

187. Δικαίωμα τρίτου σε προσφορά και υποκατάσταση - Έκταση υποθηκικής ευθύνης

188. Δικαιώματα και βάρη που αποκτά ο υπερθεματιστής

189. Πραγματικές δουλείες υπέρ του εκάστοτε κυρίου του ενυπόθηκου ακινήτου

190. Προσημείωση - Έλλειψη κυριότητας του υποθηκικού οφειλέτη

191. Προσημείωση - Έκταση υποθηκικής υπεγγυότητας του ακινήτου

192. Προσημείωση - Υποθηκική τάξη - Ασφάλιση ενυποθήκου - Απόσβεση υποθήκης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Γ. Γεωργόπουλος, Η κυμαινόμενη ασφάλεια του Ν. 2844/2000, 2023
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #12
Παρουσίαση της «κυμαινόμενης ασφάλειας» ως νέας μορφής εμπράγματη ασφάλεια κατά τον νόμο 2844/2000
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Μ. Περτσελάκη, H διατάραξη της κυριότητας, 2022
Συστηματική ανάλυση όλων των ουσιαστικών και δικονομικών ζητημάτων της διατάραξης
Ι. Κατράς, Αγωγές Aιτήσεις & Eνστάσεις Eμπράγματου Δικαίου Αστικού Κώδικα, 2021
Πλήθος ζητημάτων και απόψεων από τη νομολογία και τη θεωρία του Εμπραγμάτου Δικαίου σε ένα απαραίτητο βοήθημα για τον δικηγόρο της πράξης