Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Τσιγκρής, Τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας, 2017

Edition info

Title
Τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-733-5
Pages
ΧΙΙ + 266
Price
€ 22.00
In stock

Α. Τσιγκρής, Τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας, 2017


Α. Τσιγκρής, Τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας, 2017

Στην ανά χείρας μελέτη παρουσιάζονται τα αποτελέσματα έρευνας για τα κίνητρα του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Το βιβλίο αποτελείται από δέκα (10) κεφάλαια που έχουν τους ακόλουθους τίτλους: 1) η ανθρωποκτονία με οικονομικό και περιουσιακό κίνητρο, 2) η ανθρωποκτονία με κίνητρο την προσβολή της τιμής, 3) η ανθρωποκτονία με κίνητρο την αντεκδίκηση, 4) η ανθρωποκτονία με κίνητρο την έκρηξη οργής θυμού, 5) η ανθρωποκτονία με κίνητρο τη σεξουαλική ικανοποίηση, 6) η ανθρωποκτονία με κίνητρο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών, 7) η ανθρωποκτονία με κίνητρο τη λύτρωση, 8) η ανθρωποκτονία με κίνητρο την ιδεολογία, 9) η ανθρωποκτονία με κίνητρο την άμυνα και 10) η ανθρωποκτονία με κίνητρο την ψυχοπαθολογία του δράστη.

Η μελέτη ολοκληρώνεται με τα τελικά συμπεράσματα, το ερωτηματολόγιο της έρευνας και τη σχετική βιβλιογραφία.

Edition info

Title
Τα κίνητρα της ανθρωποκτονίας
© 2017
Author
ISBN
978-960-568-733-5
Pages
ΧΙΙ + 266
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΚΙΝΗΤΡΟ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Η μεθοδολογία και το δείγμα της έρευνας

3. Ο δράστης του εγκλήματος

4. Το θύμα του εγκλήματος

5. Η σχέση γνωριμίας του ανθρωποκτόνου με το θύμα του

6. Ο βαθμός ολοκλήρωσης του εγκλήματος και συρροές με άλλα εγκλήματα.

7. Το χωρο-χρονικό πλαίσιο τέλεσης του εγκλήματος

8. Τα μέσα, οι τρόποι και οι στρατηγικές τέλεσης του εγκλήματος

9. Η ενεργοποίηση των μηχανισμών του ποινικού συστήματος

10. Η δικαστηριακή πρακτική

11. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας

Παράρτημα I: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με οικονομικό και περιουσιακό κίνητρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Η μεθοδολογία και το δείγμα της έρευνας

3. Ο δράστης του εγκλήματος

4. Το θύμα του εγκλήματος

5. Η σχέση γνωριμίας του ανθρωποκτόνου με το θύμα του

6. Ο βαθμός ολοκλήρωσης του εγκλήματος και συρροές με άλλα εγκλήματα.

7. Το χωρο-χρονικό πλαίσιο τέλεσης του εγκλήματος

8. Τα μέσα, οι τρόποι και οι στρατηγικές τέλεσης του εγκλήματος

9. Η ενεργοποίηση των μηχανισμών του ποινικού συστήματος

10. Η δικαστηριακή πρακτική

11. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας

Παράρτημα II: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο την προσβολή της τιμής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΝΤΕΚΔΙΚΗΣΗ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Η μεθοδολογία και το δείγμα της έρευνας

3. Ο δράστης του εγκλήματος

4. Το θύμα του εγκλήματος

5. Η σχέση γνωριμίας του ανθρωποκτόνου με το θύμα του

6. Ο βαθμός ολοκλήρωσης του εγκλήματος και συρροές με άλλα εγκλήματα.

7. Το χωρο-χρονικό πλαίσιο τέλεσης του εγκλήματος

8. Τα μέσα, οι τρόποι και οι στρατηγικές τέλεσης του εγκλήματος

9. Η ενεργοποίηση των μηχανισμών του ποινικού συστήματος

10. Η δικαστηριακή πρακτική

11. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας

Παράρτημα IΙΙ: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρα αντεκδίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Η μεθοδολογία και το δείγμα της έρευνας

3. Ο δράστης του εγκλήματος

4. Το θύμα του εγκλήματος

5. Η σχέση γνωριμίας του ανθρωποκτόνου με το θύμα του

6. Ο βαθμός ολοκλήρωσης του εγκλήματος και συρροές με άλλα εγκλήματα.

7. Το χωρο-χρονικό πλαίσιο τέλεσης του εγκλήματος

8. Τα μέσα, οι τρόποι και οι στρατηγικές τέλεσης του εγκλήματος

9. Η ενεργοποίηση των μηχανισμών του ποινικού συστήματος

10. Η δικαστηριακή πρακτική

11. Σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας

Παράρτημα IV: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο την έκρη-

ξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Τα αποτελέσματα της έρευνας

Παράρτημα V: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο τη σεξουαλική ικανοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟΤΟ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑ-

ΣΜΩΝ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Τα αποτελέσματα της έρευνας

Παράρτημα VI: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο το ξεκαθάρισμα λογαριασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΛΥΤΡΩΣΗ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Τα αποτελέσματα της έρευνας

Παράρτημα VII: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο τη λύτρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Τα αποτελέσματα της έρευνας

Παράρτημα VIII: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο την ιδεολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Τα αποτελέσματα της έρευνας

Παράρτημα IX:Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο την άμυνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Η ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑ-

ΣΤΗ

1. Οριοθέτηση του αντικειμένου της έρευνας

2. Τα αποτελέσματα της έρευνας

Παράρτημα X: Οι υποθέσεις ανθρωποκτονίας με κίνητρο τη ψυχοπαθολογία του δράστη

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βιβλία

2. Άρθρα

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account