Α. Μωραΐτη, Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία, 2017


Α. Μωραΐτη, Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία, 2017

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι μία ανεξάρτητη αρχή, με πλούσιο και ενδιαφέρον έργο με ευρύ πεδίο κανονιστικής δράσης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε νομικούς, σε φοιτητές, ερευνητές, νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, δικαστές, αλλά και γενικά σε επαγγελματίες και σε υπαλλήλους, προϊσταμένους, διευθυντές σε δημόσιες υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με θέματα για την ενέργεια και την ρύθμισή τους από την ΡΑΕ.

Αναλύεται λεπτομερώς όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ και η λειτουργία της, τόσο η διαδικασία για την θέσπιση Ειδικών Κωδίκων Ενέργειας, αλλά και ο τρόπος ρύθμισης των αγορών ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της ΡΑΕ. Περαιτέρω μέσα από την ανάλυση αποφάσεων της ΡΑΕ παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και επίλυσης διαφορών.

Η σύγκριση με την αντίστοιχη γαλλική ανεξάρτητη αρχή μας παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τόσο για την λειτουργία αυτής, όσο και για την καθιέρωση και χρήση του Κώδικα Ενέργειας και την διεύρυνση του πεδίου δράσης της αρχής.

Edition info

Title
Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία
© 2017
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-630-7
Pages
XVI + 190
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

α. Ελληνικές

β. Αλλοδαπές

Εισαγωγή - Μέθοδος

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Οι διοικητικές και νομοθετικές αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία (το ουσιαστικό δίκαιο της ΡΑΕ)

Κεφάλαιο Α’

Η ρύθμιση ως προϋπόθεση (το πλαίσιο που θέτει η ρύθμιση)

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως αρχή νομοθετικής αρμοδιότητας, ιδίως η θεσμοθέτηση Ειδικών Κωδίκων Ενέργειας

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Αποφασιστικές διοικητικές αρμοδιότητες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως κεντρικό όργανο διοίκησης

α) Αδειοδότηση

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

β) Διαμόρφωση τιμολογίων

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

Κεφάλαιο Β΄

Η ρύθμιση ως αποτέλεσμα

1. Η ΡΑΕ ως μοχλός νομοθετικής αρμοδιότητας, ιδίως οι γνωμοδοτήσεις

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Η ΡΑΕ ως εποπτικό όργανο

α) Η εποπτεία της αγοράς - Η συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγω-νισμού

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

β) Επιβολή κυρώσεων

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Οι δικαιοδοτικές αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

στην Ελλάδα και στην Γαλλία

Κεφάλαιο Α’

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1. Διαμεσολάβηση

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Διαιτησία

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

Κεφάλαιο Β’

Δικαιοδοτική επίλυση διαφορών

1. Η άμεση δικαιοδοτική αρμοδιότητα

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Η έμμεση δικαιοδοτική αρμοδιότητα

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

Συμπέρασμα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

α. Βιβλία

β. Άρθρα

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗ

α. Βιβλία

β. Άρθρα

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Π. Αργαλιάς, Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2022
Series: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #2
Το παρόν έργο αποτελεί την πρώτη συστηματική ανάλυση αποφάσεων του Δικαστηρίου της ΕΕ που κρίνουν επί ζητημάτων ενέργειας. Δεν πρόκειται για μια απλή συλλογή των...
Π. Αργαλιάς, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ενέργεια, 2021
Series: Εργαστήριο Ευρωπαϊκών Σπουδών Νομικής Σχολής ΔΠΘ, #1
Το Δίκαιο της ενέργειας αποτελεί ένα νομικό αντικείμενο, που αναπτύσσεται ραγδαία σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η παρούσα συλλογή νομοθεσίας στοχεύει στην...
Β. Γκουντής/Ν. Ζιώγος/Γ. Ιωάννου..., Χονδρεμπορικές Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Λειτουργία, 2021
Το παρόν έργο αποτελεί απαραίτητο και χρηστικό εργαλείο για κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να αποκτήσει μια πλήρη γνώση γύρω από τα ζητήματα που ανέκυψαν από την πρόσφατη...
Δ. Μέλισσας, Πλωτά Αιολικά Πάρκα, 2021
Τα πλωτά αιολικά πάρκα αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την υλοποίηση της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση του δυναμικού των υπεράκτιων ανανεώσιμων...
C. Chatzikonstantinou, Power exchanges and the Greek wholesale electricity market, 2019
Series: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΚΔΕΟΔ | Δοκίμια Ευρωπαϊκού Δικαίου, #6
The focus of the working paper is to provide, from the scope of energy law, a review of the basic functioning of power exchanges, both as marketplaces and as institutions in...