Ελληνικά English
| | | |

Books


Α. Μωραΐτη, Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία, 2017

Edition info

Title
Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία
© 2017
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-630-7
Pages
XVI + 190
Price
€ 30.00
In stock

Α. Μωραΐτη, Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία, 2017


Α. Μωραΐτη, Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία, 2017

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι μία ανεξάρτητη αρχή, με πλούσιο και ενδιαφέρον έργο με ευρύ πεδίο κανονιστικής δράσης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε νομικούς, σε φοιτητές, ερευνητές, νομικούς συμβούλους, δικηγόρους, δικαστές, αλλά και γενικά σε επαγγελματίες και σε υπαλλήλους, προϊσταμένους, διευθυντές σε δημόσιες υπηρεσίες και σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με θέματα για την ενέργεια και την ρύθμισή τους από την ΡΑΕ.

Αναλύεται λεπτομερώς όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ και η λειτουργία της, τόσο η διαδικασία για την θέσπιση Ειδικών Κωδίκων Ενέργειας, αλλά και ο τρόπος ρύθμισης των αγορών ως αποτέλεσμα της λειτουργίας της ΡΑΕ. Περαιτέρω μέσα από την ανάλυση αποφάσεων της ΡΑΕ παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης των αποφάσεων και επίλυσης διαφορών.

Η σύγκριση με την αντίστοιχη γαλλική ανεξάρτητη αρχή μας παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες, τόσο για την λειτουργία αυτής, όσο και για την καθιέρωση και χρήση του Κώδικα Ενέργειας και την διεύρυνση του πεδίου δράσης της αρχής.

Edition info

Title
Οι Νομοθετικές, Διοικητικές και Δικαιοδοτικές Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία
© 2017
Foreword
Author
ISBN
978-960-568-630-7
Pages
XVI + 190
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

α. Ελληνικές

β. Αλλοδαπές

Εισαγωγή - Μέθοδος

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Οι διοικητικές και νομοθετικές αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στην Ελλάδα και στην Γαλλία (το ουσιαστικό δίκαιο της ΡΑΕ)

Κεφάλαιο Α’

Η ρύθμιση ως προϋπόθεση (το πλαίσιο που θέτει η ρύθμιση)

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως αρχή νομοθετικής αρμοδιότητας, ιδίως η θεσμοθέτηση Ειδικών Κωδίκων Ενέργειας

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Αποφασιστικές διοικητικές αρμοδιότητες, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως κεντρικό όργανο διοίκησης

α) Αδειοδότηση

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

β) Διαμόρφωση τιμολογίων

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

Κεφάλαιο Β΄

Η ρύθμιση ως αποτέλεσμα

1. Η ΡΑΕ ως μοχλός νομοθετικής αρμοδιότητας, ιδίως οι γνωμοδοτήσεις

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Η ΡΑΕ ως εποπτικό όργανο

α) Η εποπτεία της αγοράς - Η συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγω-νισμού

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

β) Επιβολή κυρώσεων

i. Ελληνική έννομη τάξη

ii. Γαλλική έννομη τάξη

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Οι δικαιοδοτικές αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

στην Ελλάδα και στην Γαλλία

Κεφάλαιο Α’

Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1. Διαμεσολάβηση

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Διαιτησία

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

Κεφάλαιο Β’

Δικαιοδοτική επίλυση διαφορών

1. Η άμεση δικαιοδοτική αρμοδιότητα

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

2. Η έμμεση δικαιοδοτική αρμοδιότητα

α) Ελληνική έννομη τάξη

β) Γαλλική έννομη τάξη

Συμπέρασμα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

α. Βιβλία

β. Άρθρα

Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗ

α. Βιβλία

β. Άρθρα

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account