Α. Μεταξάς, Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, 2005


Α. Μεταξάς, Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου, 2005

Η ευθύνη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου που διαπράττουν τα εθνικά κρατικά όργανα είναι απόρροια της ιδιαίτερης φύσης και της κανονιστικής εμβέλειας της κοινοτικής έννομης τάξης. Η ανάλυση της θεωρητικής θεμελίωσης της ευθύνης του Δημοσίου σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καίρια και παρουσιάζει πολύπλευρο επιστημονικό ενδιαφέρον, γιατί αγγίζει τον πυρήνα των σχέσεων των κρατών μελών με το κανονιστικό σύστημα του κοινοτικού δικαίου.

Μέχρι πρότινος, αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης και διερεύνησης αποτελούσε η ευθύνη του Δημοσίου λόγω παραβάσεων των διοικητικών και των νομοθετικών οργάνων των κρατών μελών. Μπορεί όμως και αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων, ιδίως των ανωτάτων, να οδηγήσουν στη θεμελίωση αστικής ευθύνης του Δημοσίου, όταν έρχονται σε αντίθεση με επιταγές του κοινοτικού δικαίου; Η καταφατική απάντηση που έδωσε πρόσφατα το ΔΕΚ σε αυτό το ερώτημα δικαιολογεί την ανάγκη για μια διεξοδικότερη προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων της θεωρητικής θεμελίωση της ευθύνης. Απαιτείται όμως και η αποτίμηση των επιχειρημάτων που διατυπώνονται ενάντια στην επέκταση της αρχής που θεμελίωσε το ΔΕΚ στην περίφημη απόφαση Francovich και στις περιπτώσεις δικαστικών παραβιάσεων του κοινοτικού δικαίου. Στην παρούσα μελέτη επιδιώκεται η κριτική ανάλυση των παραπάνω ζητημάτων και, μέσω αυτής, η διεύρυνση του συναφούς επιστημονικού διαλόγου στον ελληνικό νομικό χώρο.

Edition info

Title
Ευθύνη του δημοσίου για παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου
από αποφάσεις των ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2005
Series directors
Author
Series
ISBN
978-960-301-995-X
Pages
99
Price
€ 10.00
In stock

Table of contents   +

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ­

­

ΙΙ. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ­

1. Περιεχόμενο και εύρος της αρχής ­

2. Βάσεις θεωρητικής θεμελίωσης­

α. Η αρχή της ευθύνης του κράτους μέλους ως δογματική συνέχεια και απόρροια της ιδιαίτερης φύσης της κοινοτικής έννομης τάξης­

β. Οι ειδικότερες δογματικές καταβολές της αρχής­

3. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης του Δημοσίου­

­

ΙΙΙ. Η ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: ΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑ­ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ­

1. Πραγματικά περιστατικά και καταγραφή της επιχειρη­ματολογίας του ΔΕΚ στην απόφαση Kbler­

2. Ιδιαιτερότητες της θεωρητικής θεμελίωσης της ευθύνης των κρατών μελών για παρα­βάσεις του κοινοτικού δικαίου από ανώτατα εθνικά δικαστήρια ­

α. Βάσεις θεωρητικής θεμελίωσης ­

β. Επιχειρήματα υπέρ της θεμελίωσης της αρχής­

3. Θεωρητική αντίκρουση των προβαλλόμενων αντεπι­χειρη­μάτων­

α. Η αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας­

β. Η αρχή του ουσιαστικού δεδικα­σμένου­

4. Εξειδίκευση των προϋποθέσεων θεμελίωσης της ευθύνης του Δημοσίου ­

α. Διαφοροποίηση έναντι των παραβάσεων οργάνων της νομοθετικής ή εκτελεστικής εξουσίας;­

β. Κριτήρια ελέγχου του «κατάφωρου» χαρακτήρα της παράβασης­

5. Ευθύνη κράτους μέλους επί παράβασης της υποχρέωσης υποβολής προδικαστικού ερωτήματος κατά το άρθρο 234 ΕΚ­

­

ΙV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΤΡΟ­

­

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ­

Ι. Ελληνική ­

ΙΙ. Ξενόγλωσση­

­

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ­

Α. Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων­

Β. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου­

­

­

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης