Α. Μανιτάκης, Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 2008


Α. Μανιτάκης, Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου, 2008 Αφορµή για την προκείµενη µελέτη αποτέλεσε η αναθεωρητική πρόταση της Νέας ∆ηµοκρατίας, που έγινε δεκτή από την προηγούµενη Βουλή µε απλή πλειοψηφία, για την ίδρυση και στην Ελλάδα Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου.

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται κριτικά η αναθεωρητική πρόταση και ανιχνεύονται οι συνέπειες, όπως οι μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των διαφορών, και επισημαίνονται τα δικονομικά αδιέξοδα, που θα ανακύψουν από την συνύπαρξη των δύο δικαιοδοσιών, δηλαδή της διάχυτης και παρεµπίπτουσας, από τη μία μεριά, και της συγκεντρωτικής από την άλλη. Η σύγκρουσή τους θεωρείται μοιραία, αφού το επιδιωκόμενο σύστημα είναι, τελικά, μεικτό.

Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζονται τα βασικά γνωρίσµατα του παρεµπίπτοντος δικαστικού ελέγχου της συνταγµατικότητας των νόµων στη χώρα µας, όπως ισχύει και εφαρµόζεται από τα τέλη του 19ου αιώνα, µε σκοπό να αναδειχτούν δύο πράγµατα: πρώτον, ότι ο διάχυτος δικαστικός έλεγχος της συνταγµατικότητας των νόµων είναι σε µας σύµφυτος µε την άσκηση της δικαστικής λειτουργίας και την απόδοση δικαιοσύνης και είναι άρα εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι ανέφικτη, η αφαίρεση της εξουσίας αυτής από τον κοινό δικαστή. Και δεύτερον, η ίδρυση Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου συνδέεται µε µία άρρητη διαµάχη, που έχει ξεσπάσει µεταξύ δικαστικής και πολιτικής εξουσίας και περιστρέφεται γύρω από το ποιος θα έχει και πρέπει να έχει τον αποφασιστικό λόγο στην ερµηνεία και εφαρµογή του Συντάγµατος.

Edition info

Title
Η ίδρυση Συνταγματικού Δικαστηρίου
© 2008
Author
ISBN
978-960-445-269-9
Pages
IX + 132
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΑ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗ-

ΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Ι. Η αναπόφευκτη σύγκρουση των δύο δικαιοδοσιών συ-

νταγµατικής δικαιοσύνης: της διάχυτης µε τη συγκε-

ντρωτική

1. Το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο, φορέας αυτοτελούς

και αποκλειστικής δικαιοδοσίας συνταγµατικής δι-

καιοσύνης

2. Το αδιαχώριστο της υπάρχουσας εξουσίας ελέγχου

της συνταγµατικότητας των νόµων από την άσκηση

δικαστικής λειτουργίας

3. Η προσβολή του µη υποκείµενου σε αναθεώρηση,

θεµελιώδους, δικαιώµατος του κάθε διαδίκου να ζη-

τά, παρεµπιπτόντως, το δικαστικό έλεγχο της συ-

νταγµατικότητας της κρίσιµης διάταξης του νόµου

4. H άστοχη σύγκριση µε µη συγκρίσιµα µε το δικό

µας ευρωπαϊκά εθνικά πρότυπα

II. Το αίτηµα της ενότητας της νοµολογίας και της ασφά-

λειας του δικαίου ως αιτιολογία της αναθεώρησης

1. Η απροσδιόριστη συνταγµατική δικαιοδοσία του

Σ∆ και η αναπόφευκτη διαπλοκή του ελέγχου νοµι-

µότητας µε τον έλεγχο συνταγµατικότητας

Η ίδρυση συνταγµατικού δικαστηρίου

2. Οι δικονοµικές αβεβαιότητες ως προς το ερώτηµα

της παραποµπής

3. Κάθε αναγωγή στο Σύνταγµα δεν συνιστά λόγο πα-

ραποµπής

4. Η παράταση των καθυστερήσεων, αναπόφευκτη συ-

νέπεια του προτεινόµενου συστήµατος

5. Μερικό συµπέρασµα και µία ήπια αναθεωρητική

πρόταση

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Ι. Τα γενικά γνωρίσµατα του ισχύοντος δικαστικού ελέγ-

χου της συνταγµατικότητας των νόµων ενόψει της ανα-

θεωρητικής πρότασης

1. Ως έλεγχος δικαστικός, και όχι απλώς δικαιοδοτι-

κός, θεµελιώνεται στην αρχή της διάκρισης των

εξουσιών και οριοθετείται από την ίδια

2. Η εξουσία ελέγχου συνυφαίνεται µε την άσκηση της

δικαστικής λειτουργίας

3. ∆ικαιολογείται από την τυπική υπεροχή του Συ-

ντάγµατος, που απορρέει από τον αυστηρό του χα-

ρακτήρα

4. Συνεπάγεται το δεσµευτικό χαρακτήρα του Συ-

ντάγµατος

5. Και έχει ως νοµιµοποιητικό έρεισµά του την εγγύη-

ση τήρησης του Συντάγµατος και προστασίας των

συνταγµατικών δικαιωµάτων

ΙΙ. Τα ιδιαίτερα, εθνικά, γνωρίσµατά του στην πρώτη ιστο-

ρική περίοδο

1. Η συνύφανση της δηµοκρατικής µορφής του πολι-

τεύµατος µε τη δικαιοκρατική µορφή του κράτους.

Περιεχόµενα

2. Η διαδικαστική πρόσληψη του Συντάγµατος και η

έρευνα της τυπικής µόνο συνταγµατικότητας

3. Η απουσία ερµηνευτικής πρακτικής του Συντάγµα-

τος κατά την πρώτη περίοδο

4. Το παράδειγµα της αρχής της ισότητας

ΙΙΙ. Το Σύνταγµα την εποχή του κοινωνικού κράτους δικαί-

ου: πεδίο άσκησης πολιτικής και διαφιλονικούµενο

αντικείµενο ελέγχου µέσω της ερµηνείας του

1. Ο δικαστικός έλεγχος των επιλογών του νοµοθέτη.

2. Η συνταγµατική ερµηνεία, µέσο εξουσίασης του

Συντάγµατος και συνταγµατικής δικαιοθεσίας

3. Η κυβερνητική πλειοψηφία, ως αναθεωρητική εξου-

σία, versus της διαπλαστικής ερµηνευτικής εξουσίας

του δικαστή της συνταγµατικότητας

4. Η πολιτικοποίηση του Συντάγµατος διά της συνταγ-

µατοποίησης της πολιτικής

5. Και η εκδίκηση των καταφρονεµένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Βενιζέλος, Δικαστικός Έλεγχος της Συνταγματικότητας των Νόμων και Ερμηνεία του Συντάγματος, 2022
Εμβάθυνση στο δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας και την ερμηνεία του Συντάγματος με ανάλυση ζητημάτων πρακτικής εφαρμογής
Ι. Γεράσιμος, Η σχέση της Εθνικής και της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Ταυτότητας στην Ευρωπαϊκή Έννομη Τάξη, 2022
Η έννοια της ευρωπαϊκής συνταγματικής ταυτότητας με έμφαση στη νομολογία του ΔΕΕ
Κ. Γιαννακόπουλος, Ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός, 2022
Μία κριτική ανάλυση της αναβίωσης φεουδαρχικών προτύπων ή μοτίβων στον σύγχρονο ευρωπαϊκό συνταγματισμό
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις ερμηνείας του δικαίου και του συντάγματος, 2022
Εκτενής παρουσίαση μίας μεθόδου ερμηνείας του δικαίου και του Συντάγματος
Γ. Κασιμάτης, Οι βάσεις του πολιτεύματος και οι θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος, 2022
Μια αυτοτελής ερμηνεία του άρθρου 1 του Συντάγματος μέσα από τη μελέτη των βάσεων και των αρχών του πολιτεύματος